5/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.01.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 27. decembra 1962
o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
Dňa 25. júla 1962 bola v Moskve podpísaná Dohoda o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík.
S uvedenou Dohodou vláda Československej socialistickej republiky vyslovila súhlas 6. júna 1962.
Podľa článku XI Dohoda vstúpila pre Československú socialistickú republiku v platnosť 25. júlom 1962.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,
berúc do úvahy, že na základe dohôd o spolupráci v oblasti elektro-energetiky, uzavretých medzi ich krajinami v zhode s odporúčaniami orgánov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, uskutočnilo sa už prepojenie energetických systémov Maďarskej
ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík a že v rokoch 1963-1964 budú k prepojeným energetickým systémom uvedených krajín pripojené energetické systémy Bulharskej ľudovej republiky a Rumunskej ľudovej republiky,
a vychádzajúc z toho, že výhody vyplývajúce z prepojenia energetických systémov možno plne a efektívne využiť pri existencii dispečerského centra organizujúceho paralelnú
prevádzku prepojených energetických systémov ich krajín,
rozhodli sa uzavrieť dohodu tohto znenia:
Článok I
Za účelom organizovania paralelnej prevádzky prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík a za účelom koordinácie plánovite riadenej i operatívnej činnosti štátnych dispečerských orgánov týchto energetických systémov v oblasti ich paralelnej prevádzky, zmluvné strany zriaďujú „Centrálnu dispečerskú organizáciu prepojených energetických systémov“ (ďalej len „CDO“) so sídlom v Československej socialistickej republike, v Prahe.
Článok II
Spolupráca zmluvných strán sa uskutočňuje na základe rovnoprávnosti, vzájomných výhod a súdružskej vzájomnej pomoci.
CDO uskutočňuje svoju činnosť v súlade s touto Dohodou, štatútom CDO, ktorý sa vypracúva na základe tejto Dohody a schvaľuje ho Rada CDO, a dohodami medzi zmluvnými stranami o diaľkových vedení, pri nevmešovaní sa do otázok vnútorného riadenia energetických systémov zmluvných strán.
Článok III
Zmluvné strany sa dohodli, že CDO bude vykonávať tieto funkcie:
pripravovať schémy a režimy paralelnej prevádzky prepojených energetických systémov a pripravovať opatrenia pre zabezpečenie paralelnej prevádzky týchto systémov pri normálnom kmitočte, operatívne sledovať ich plnenie a plánovite a operatívne koordinovať diagramy odovzdávaných výkonov medzi energetickými systémami zmluvných strán pri dodržiavaní príslušných ustanovení dohôd medzi zmluvnými stranami, uvedených v článku II tejto Dohody;
plánovite i operatívne koordinovať výkony, dávané jednotlivými energetickými systémami k dispozícii CDO pre spoločnú rezervu výkonov a organizovať vzájomnú pomoc medzi prepojenými energetickými systémami za účelom využitia tejto rezervy a dočasne voľných výkonov;
vykonávať v spolupráci s príslušnými dispečerskými orgánmi zmluvných strán opatrenia na likvidáciu havarijných stavov, ohrozujúcich paralelnú prevádzku prepojených energetických systémov;
koordinovať činnosť reléových ochrán, systémovej automatiky, telemechaniky a spojov v prepojených energetických systémoch v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie ich paralelnej prevádzky;
zabezpečovať porovnateľnosť meraní tokov výkonov a elektrickej energie na medzisystémových spojoch prepojených energetických systémov; viesť evidenciu týchto tokov a periodicky informovať zmluvné strany o výsledkoch tejto evidencie; vypracúvať systém pre zúčtovanie množstva elektrickej energie odovzdávanej pri mnohostrannej výmene;
pripravovať program a organizovať vykonávanie spoločných skúšok a meraní v prepojených energetických systémoch pri súčasnej koordinácii činnosti dispečerských orgánov zmluvných strán; vykonávať rozbory paralelnej prevádzky prepojených energetických systémov za účelom prípravy opatrení zameraných na zvýšenie efektívnosti tejto prevádzky;
plniť iné funkcie, vyplývajúce z podmienok paralelnej prevádzky prepojených energetických systémov.
Článok IV
Činnosť CDO riadi Rada, ktorá je zložená zo zástupcov kompetentných orgánov všetkých zmluvných strán.
Rada zasadá najmenej raz za rok.
Rada je splnomocnená prejednávať všetky otázky patriace do kompetencie CDO podľa článku III tejto Dohody a prijímať k nim uznesenia.
Rada prijíma uznesenia iba so súhlasom predstaviteľov všetkých zainteresovaných zmluvných strán, pričom predstaviteľ každej strany má právo urobiť vyhlásenie o zainteresovanosti svojej strany na akejkoľvek otázke prejednávanej Radou.
Uznesenia Rady sa nevzťahujú na strany, predstavitelia ktorých urobili vyhlásenie o nezainteresovanosti týchto strán na otázke prejednávanej Radou. Každá strana sa však môže neskoršie pripojiť k týmto uzneseniam.
Článok V
Na zabezpečenie plnenia Radou CDO prijatých uznesení a na vykonávanie každodennej operatívnej činnosti CDO má CDO stály výkonný orgán - Riaditeľstvo, ktoré sa skladá z riaditeľa CDO, jeho námestníka, nevyhnutného počtu odborníkov a pracovníkov pomocného personálu, ktorí sú občanmi zmluvných strán. Riaditeľa CDO a jeho námestníka vymenúva a odvoláva Rada CDO. Ostatní pracovníci Riaditeľstva sú vymenúvaní a odvolávaní v súlade so štatútom CDO.
Činnosť Riaditeľstva vedie riaditeľ CDO, ktorý je zodpovedný a podriadený Rade CDO. Riaditeľ zastupuje CDO pred oficiálnymi osobami a organizáciami zmluvných strán.
Riaditeľ CDO, jeho námestník a pracovníci - odborníci Riaditeľstva vystupujú pri plnení úradných povinností ako medzinárodní úradníci.
Článok VI
Zmluvné strany sa dohodli, že vláda Československej socialistickej republiky poskytne CDO náležité objekty s nevyhnutným technickým zariadením a bude sa starať o jeho spoľahlivosť pri prevádzke.
Uvedené objekty a zariadenia budú majetkom Československej socialistickej republiky, ktorej bude CDO platiť zo svojho rozpočtu náhradu zodpovedajúcu amortizácii týchto zariadení a nákladom na ich bežné opravy.
Nevyhnutné technické vybavenie dispečerských pracovísk na území každej zo zmluvných strán, spojené s činnosťou CDO, bude obstarávať a zabezpečovať prevádzku na svoj náklad táto strana.
Zmluvné strany zabezpečujú na svojom území na svoj náklad poskytovanie spojovacích prostriedkov potrebných pre činnosť CDO.
Článok VII
Zmluvné strany znášajú náklady spojené s činnosťou CDO rovnakým dielom.
Celkovú sumu príspevkov zmluvných strán zúčastnených v paralelnej prevádzke prepojených energetických systémov určuje Rada CDO pri schvaľovaní rozpočtu CDO na každý kalendárny rok vychádzajúc z týchto základných druhov nákladov:
a)
administratívno - správne náklady počítajúc do toho udržiavanie personálu Riaditeľstva CDO, náklady na služby CDO, zasadania Rady CDO, ako na konferencie a rokovania, vykonávané v rámci CDO;
b)
amortizácia objektov a technického zariadenia poskytnutého
CDO Československou socialistickou republikou a náklady na bežnú údržbu týchto zariadení.
Platenie členských príspevkov zmluvnými stranami sa vykonáva podľa účtov otvorených v súlade s platobnými dohodami medzi zmluvnými stranami platnými v deň platby.
Plnenie rozpočtu zabezpečuje riaditeľ CDO, ktorý predkladá Rade CDO zprávu o plnení rozpočtu za každý kalendárny rok.
Na preverenie finančnej činnosti CDO zriadi Rada revíznu komisiu.
Zloženie a pracovný poriadok tejto komisie sa určujú štatútom CDO.
Článok VIII
CDO požíva práva právnickej osoby.
CDO, ako aj úradníci CDO, požívajú rovnaké výsady a imunity, aké požíva Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a jej úradníci podľa článku II a bodov 2, 4, 5 článku V Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Pritom má riaditeľ CDO právo a je povinný zrušiť imunitu, poskytnutú akémukoľvek úradníkovi CDO v tých prípadoch, v ktorých podľa jeho názoru imunita prekáža výkonu spravodlivosti a možno sa jej zriecť bez ujmy pre záujmy CDO. Rada CDO má právo zrušiť imunitu riaditeľa CDO a jeho námestníka.
Článok IX
Úradnými jazykmi CDO sú jazyky zmluvných strán. Pracovným jazykom CDO je jazyk ruský.
Článok X
Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd.
Článok XI
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď bude podpísaná všetkými zmluvnými stranami.
Dohoda môže sa doplniť alebo zmeniť so súhlasom všetkých zmluvných strán.
Článok XII
Iné krajiny môžu k tejto Dohode pristúpiť s tým, že odovzdajú depozitárovi listinu o prístupe. Prístup nadobudne platnosť, len čo s ním všetky zmluvné strany vyslovia súhlas.
Každá zmluvná strana môže túto Dohodu v ľubovoľnom čase vypovedať tým, že zašle oznámenie o výpovedi depozitárovi Dohody. Výpoveď nadobudne účinnosť rok po tom, keď ju depozitár dostal.
Článok XIII
Táto Dohoda sa uloží v Sekretariáte Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Dohody.
Dohoda bola spísaná v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.
Overené kópie Dohody rozošle depozitár všetkým zmluvným stranám.
Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali.
Spísané v Moskve 25. júla 1962.
1. z plnomocenstva vlády Bulharskej ľudovej republiky - S. Gekov v. r.

2. z plnomocenstva vlády Maďarskej ľudovej republiky - A. Levai v. r.

3. z plnomocenstva vlády Nemeckej demokratickej republiky - G. Lűtzkendorf v. r.

4. z plnomocenstva vlády Poľskej ľudovej republiky - E. Zadrzynski v. r.

5. z plnomocenstva vlády Rumunskej ľudovej republiky - A. Georgescu v. r.

6. z plnomocenstva vlády Sväzu sovietskych socialistických republík - I. T. Novikov v. r.

7. z plnomocenstva vlády Československej socialistickej republiky - J. Baier v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.