48/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.10.1965 do 31.12.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
z 29. júna 1963
o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:
I. Domáce zakáľačky ošípaných
§ 1
Chovatelia ošípaných smú vykonať domácu zakáľačku ošípanej (ďalej len „zakáľačku“) len na základe povolenia, ktoré im vydá príslušný miestny národný výbor, ak spĺňajú podmienky uvedené v ďalších ustanoveniach tejto vyhlášky.
Podmienky povolenia zakáľačky
§ 2
(1)
Jednotným roľníckym družstvám sa zakáľačka povolí, ak majú splnené dodávkové úlohy buď jatočných ošípaných alebo mäsa celkom za uplynulé štvrťroky od začiatku roka, ku ktorým sa zaviazali zmluvou alebo ktoré im boli určené. V I. štvrťroku sa zakáľačka povolí, ak jednotné roľnícke družstvo splnilo tieto dodávky za uplynulý rok.
(2)
Členom jednotných roľníckych družstiev sa povolí jedna zakáľačka v kalendárnom roku bez ohľadu na plnenie dodávkových úloh. Druhá, prípadne ďalšia zakáľačka v kalendárnom roku sa im povolí, ak družstvo splnilo dodávkové úlohy podľa § 2 ods. 1; táto podmienka neplatí pre člena jednotného roľníckeho družstva, v rodine ktorého žijú ďalší dvaja alebo viac členov jednotného roľníckeho družstva.
(3)
Jednotlivo hospodáriacim roľníkom s výmerou poľnohospodárskej pôdy nad 0,50 ha sa zakáľačka povolí, ak splnili celoročnú úlohu dodávky buď jatočných ošípaných alebo mäsa celkom. Podmienkou pre povolenie zakáľačky v januári a februári je splnenie týchto dodávkových úloh v predchádzajúcom roku. Druhá, prípadne ďalšia zakáľačka v kalendárnom roku sa im môže povoliť výnimočne v odôvodnených prípadoch, najmä ak v ich rodine žije viac detí alebo osoby choré na tuberkulózu (silikózu) a pod.; podmienkou povolenia druhej, prípadne ďalšej zakáľačky je splnenie dodávkových úloh buď jatočných ošípaných alebo mäsa celkom. Roľníkom v odľahlých, vysoko položených obciach, v ktorých zásobovanie mäsom je obťažné, a roľníkom, v rodine ktorých žije viac detí alebo osoby choré na tuberkulózu (silikózu), možno vo výnimočných prípadoch povoliť prvú zakáľačku, aj keď nezavinene nesplnili dodávkové úlohy.
(4)
Užívateľom poľnohospodárskej pôdy do 0,50 ha sa povolí jedna zakáľačka v kalendárnom roku bez ohľadu na plnenie dodávkových úloh. Druhá, príp. ďalšia zakáľačka v kalendárnom roku sa im môže povoliť výnimočne v odôvodnených prípadoch, najmä ak v ich rodine žije viac detí alebo osoby choré na tuberkulózu (silikózu) a pod.; podmienkou povolenia druhej, príp. ďalšej zakáľačky je splnenie určených dodávkových úloh.
(5)
Osobám, ktoré nie sú užívateľmi poľnohospodárskej pôdy, sa povolí iba jedna zakáľačka v kalendárnom roku.
(6)
Ostatným žiadateľom (nemocnice, podniky spoločného stravovania a pod.) sa zakáľačky povolia, ak nadriadený orgán zabezpečujúci zásobovanie podniku (útvaru), ktorý o povolenie žiada, potvrdí, že v pláne zásobovania podniku (útvaru) sa so zakáľačkami počíta. Toto potvrdenie nie je potrebné v tých rezortoch, kde ústredný plán zásobovania zahrňuje i dodávky mäsa a masti zo zakáľačiek vlastného chovu ošípaných (pomocné poľnohospodárske hospodárstva útvarov) a v organizáciách, ktoré podľa § 14 vyhlášky č. 171/1960 Zb. o závodnom stravovaní, chovajú ošípané v pomocnom hospodárstve závodnej jedálne.
§ 3
Zakáľačku možno povoliť len na účely zásobovania vlastnej domácnosti žiadateľa a u socialistických organizácií len pre spoločné stravovanie.
§ 4
Zakáľačka sa povolí:
a)
len tým žiadateľom, ktorí si sami ošípanú vykŕmili z odstavčaťa alebo ošípanej, ktoré získali v živej váhe do 50 kg včítane,
b)
záhumienkárom, zamestnancom socialistických poľnohospodárskych organizácií a výmenkárom, ktorí získali jatočnú ošípanú ako naturálnu odmenu,
c)
závodom a zariadeniam spoločného stravovania socialistických organizácií alebo lôžkovým zariadeniam preventívnej a liečebnej starostlivosti, ak tieto závody (zariadenia) zmluvne zverili v miestach, kde je držanie ošípanej vo vnútornom obvode obce zakázané, výkrm ošípaných zberačovi kuchynských odpadkov alebo ak ošípané získali ako protidodávku za dodané odpadky zo závodných jedální podľa § 14 vyhlášky č. 171/1960 Zb. o závodnom stravovaní.
§ 5
(1)
Ak žiadateľ nedodal na splnenie dodávkovej úlohy množstvo mäsa, ktoré je podmienkou pre povolenie zakáľačky, a ak chýba len menšie množstvo, ktoré možno vyrovnať dodaním bravčovej polovice, môže sa mu zakáľačka povoliť s výhradou, že dodá polovicu ošípanej na splnenie dodávkovej úlohy.
(2)
Polovice ošípaných zo zakáľačiek sa dodávajú s hlavou alebo bez hlavy, bez drobov, avšak so slaninou chrbtovou a plsťovou.
§ 6
Postup pri povoľovaní zakáľačiek
(1)
Žiadosť o povolenie zakáľačky sa podáva vždy na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého bola ošípaná vykŕmená. K žiadosti žiadateľ priloží potvrdenie nákupnej organizácie o splnení svojich prípadných dodávkových úloh. Tieto úlohy sa považujú za splnené, ak boli splnené za uplynulé štvrťroky ku dňu podania žiadosti.
(2)
Miestny národný výbor rozhodne o žiadosti o zakáľačku do 7 dní po doručení žiadosti.
(3)
Miestny národný výbor upovedomí zároveň s povolením na vykonanie zakáľačky príslušné veterinárne zariadenie, prípadne prezerača mäsa z domácich zakáľačiek, za účelom vykonania veterinárnej prehliadky.
(4)
Žiadateľ, ktorému sa povolila zakáľačka, zaplatí podľa osobitných predpisov pri prevzatí dokladu o povolení zakáľačky správny poplatok.*)
(5)
Ak sa ošípaná musela nutne zabiť a chovateľ, ktorý spĺňa podmienky pre povolenie zakáľačky, si ju chce ponechať pre svoju domácnosť, musí najneskoršie nasledujúci deň po nutnom zabití predložiť miestnemu národnému výboru žiadosť o súhlas na ponechanie ošípanej. K žiadosti musí pripojiť potvrdenie veterinára o príčine, pre ktorú sa musela ošípaná nutne zabiť a o tom, že z veterinárnozdravotného hľadiska niet proti ponechaniu ošípanej námietok. O žiadosti o ponechanie nutne zabitej ošípanej musí sa rozhodnúť do 24 hodín po jej podaní. Za súhlas na ponechanie nutne zabitej ošípanej sa platí rovnaký správny poplatok, ako za povolenie domácej zakáľačky.
III. Sťahovanie, odpredaj a preberanie bravčových krupónov
§ 8
(1)
Chovatelia ošípaných, ktorí vykonali zakáľačku, sú povinní dať ošípanú stiahnuť a krupón ihneď po stiahnutí odpredať. Ak sa žiadateľovi povolilo ponechať si zo zakáľačky iba polovicu ošípanej, je povinný dať ošípanú stiahnuť a krupón odpredať rovnako ako pri ponechaní celej ošípanej.
(2)
Sťahovanie vykonávajú, ak je ošípaná zabitá na bitúnku, zamestnanci mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch sťahovači, t. j. osoby, ktoré dostali od okresného národného výboru oprávnenie na sťahovanie ošípaných zo zakáľačiek.
(3)
Krupón sa musí ihneď po stiahnutí zbaviť všetkého podkožného tuku, opatriť pečiatkou sťahovača s použitím farby, ktorá kožu nepoškodzuje; tuk z kože odovzdá sťahovač chovateľovi ošípanej.
(4)
Ak sa zakáľačka robí na bitúnku, odovzdá chovateľ ošípanej stiahnutý krupón podniku mäsového priemyslu, v ostatných prípadoch ho odovzdá sťahovačovi. Sťahovač je povinný stiahnutý krupón riadne ošetriť a odovzdať ho buď v čerstvom stave najneskoršie druhý deň do zberne krupónov, alebo ho nasoliť a uložiť na chladnom mieste. Nasolené krupóny odovzdá do jedného týždňa po povolení zakáľačky zberni krupónov.
(5)
Krupón sa ihneď po stiahnutí odváži, akostne ohodnotí z hľadiska prírodných chýb a vypočíta sa jeho cena. Na poškodenie kože spôsobené pri sťahovaní zamestnancom podniku mäsového priemyslu alebo sťahovačom (popareniny, porezy a pod.) sa neprihliada. Cena krupónu sa vyúčtuje odpočítaním z odmeny, ktorú je chovateľ ošípanej povinný poskytnúť podniku mäsového priemyslu, prípadne sťahovačovi za zabitie a stiahnutie ošípanej. Podnik mäsového priemyslu pri prevzatí krupónu kontroluje, či sťahovač zaradil krupón do správnej akostnej triedy.*) V prípade, že sťahovač zaradil krupón do nesprávnej akostnej triedy, podnik mäsového priemyslu vykoná opravu na nákupnom lístku (krupónke) a upozorní na nezodpovedné konanie sťahovača okresný národný výbor. Podnik mäsového priemyslu alebo sťahovač vyplní ihneď pri stiahnutí krupónu nákupný lístok.**)
(6)
V nákupnom lístku sa musí uviesť: meno a presná adresa chovateľa ošípanej, meno a presná adresa sťahovača (na bitúnku zamestnanca, ktorý stiahnutie vykonal), živá váha ošípanej (zistená alebo odhadnutá), váha, akosť a cena krupónu, dátum vykonania zakáľačky a odmena za zabitie a stiahnutie ošípanej, odpočet ceny krupónu z tejto odmeny, ako aj dátum vykonania zakáľačky. Nákupný lístok podpíšu chovateľ ošípanej a sťahovač (na bitúnku zamestnanec, ktorý stiahnutie vykonal).
§ 9
(1)
Okresný národný výbor môže v ojedinelých prípadoch povoliť výnimku z povinnosti stiahnutia a odpredaja krupónu, najmä chovateľom, ktorí bývajú na samote a vykonávajú si zakáľačku sami (odľahlé hájovne, samoty v pohraničných a horských oblastiach a pod.).
(2)
Na základe posudku veterinára, že je nutné v záujme ochrany zdravia ľudí alebo zvierat od stiahnutia krupónu upustiť, povolí okresný národný výbor výnimku dodatočne.
(3)
Na zakáľačky vyradených plemenných kancov a bagúnov (plemena mangalíc) sa povinnosť stiahnutia a odpredaja krupónu až do odvolania nevzťahuje.
V. Záverečné ustanovenia
§ 11
Predpisy o prehliadke mäsa pri zakáľačkách zostávajú nedotknuté.
§ 12
(1)
Na povolenie zakáľačky prasnice vyradenej z chovu sa okrem všeobecne platných podmienok vyžaduje, aby žiadateľ predložil potvrdenie poľnohospodárskej výrobnej správy alebo orgánu veterinárnej starostlivosti, že z hľadiska poľnohospodárskej výroby alebo z hľadiska veterinárneho niet proti zakáľačke prasnice námietok.
(2)
Domáce zabíjanie hovädzieho dobytka, teliat, odstavčiat, koní a žriebät nie je prípustné. Zabíjanie oviec je upravené osobitným predpisom.**)
§ 13
Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov môže v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi vo výnimočných prípadoch povoľovať odchýlky od ustanovení tejto vyhlášky.
§ 14
Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 69/1962 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek sa zrušuje.
§ 15
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1963.
Predseda:

Mestek v. r.
*)
Vo výške 25 Kčs (vyhl. č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch).
*)
Čl. 20 prílohy vyhlášky č. 162/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe poľnohospodárskych výrobkov.
**)
Pre opracovanie krupónu a manipuláciu s ním platí ustanovenie technickej normy ČSN 79 1265.
*)
Podrobnosti o kontrole a evidencii povoľovania domácich zakáľačiek ošípaných sú upravené inštrukciou č. 13/1960 Zb. inštr. pre výkonné orgány národných výborov v znení inštrukcie č. 87/1960 Zb. inštrukcií.
**)
Vyhláška č. 131/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úprave chovu oviec a o jeho chovných oblastiach.