39/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
VYHLÁŠKA
predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia
z 15. mája 1963
o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
Predseda Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministrami, Juhomoravským krajským národným výborom a s Ústrednou radou odborov podľa § 69 ods. 1 zákona č. 55/1956 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 41/1958 Zb. a podľa § 75 ods. 4 zákona č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja; národné výbory tohto kraja rozhodujú preto vo veciach dôchodkového zabezpečenia družstevných roľníkov a vo veciach dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hospodáriacich osôb v rovnakom rozsahu ako národné výbory v ostatných krajoch.*)
§ 2
Ak bolo proti rozhodnutiu národného výboru, vydanému podľa vyhlášky č. 63/1960 Zb. pred 1. júnom 1963, podané odvolanie, rozhodne o ňom národný výbor najbližšie vyššieho stupňa, aj keď vydané rozhodnutie sa týka veci, v ktorej od uvedeného dňa rozhoduje Štátny úrad sociálneho zabezpečenia.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1963.
Predseda:

Vlasák v. r.
*)
Vyhlášky č. 151/1960 Zb. a č. 84/1962 Zb.