31/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
zo 4. apríla 1963,
ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave
Ministerstvo školstva a kultúry v dohode so Štátnou plánovacou komisiou ustanovuje podľa § 17 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb.:
Čl. I.
Ustanovenie § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 96/1961 Zb., ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave znie:
„(2)
Inštitúty ďalej organizujú:
a)
trojročné ucelené štúdium otázok riadenia a plánovania národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov z praxe s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo výnimočne iným vzdelaním, ktoré v súhrne s dlhoročnou úspešnou praxou dáva predpoklady pre toto štúdium, pričom absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";
b)
ekonomické štúdium pre absolventov vysokých škôl technického smeru; absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";
c)
krátkodobé účelové kurzy a semináre so špeciálnym zameraním podľa aktuálnych potrieb národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov príslušných úsekov praxe bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie;
d)
špeciálne jazykové štúdium zamerané predovšetkým na bezpečné ovládanie národohospodárskej terminológie.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.