28/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
VYHLÁŠKA
ministra financií
z 15. marca 1963
o vydaní mincí po 50 halieroch
Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Dňom 1. apríla 1963 sa dávajú do obehu mince po 50 halieroch.
§ 2
(1)
Mince po 50 halieroch sa razia z tombaku v zložení 90 dielov medi a 10 dielov zinku. Z 1 kg mincového kovu sa razí 333 mincí. Priemer mince je 21,5 mm, jej okraj je vrúbkovaný.
(2)
Dovolená odchýlka hore i dole je v hrubej váhe mince 20/1000 a v obsahu zinku 1 %.
§ 3
Na líci mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo neho v jednom riadku nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a vo voľnej medzere dole je uvedený rok výroby. Na rube mince je označenie hodnoty mince veľkou číslicou „50“, ktorá je zasadená medzi lipové vetvičky zopnuté dole uprostred stužkou. Na konci lipových vetvičiek hore uprostred nad číslicou je päťcípa hviezda.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Ďuriš v. r.