27/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
VLÁDNE NARIADENIE
z 15. marca 1963
o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Sústava zákonných peňazí sa doplňuje mincami po 50 halieroch.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.