25/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.03.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 15. februára 1963
o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru
Dňa 2. júla 1962 boli odovzdané generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov listiny o prístupe Československej socialistickej republiky.
1.
k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich dojednanom v Ženeve 14. decembra 1956 s výhradou k článku 9, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov,
2.
k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave dojednanom v Ženeve 18. mája 1956 s výhradou k článku 10, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov, a
3.
k Dohovoru o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru dojednanom v Ženeve 14. decembra 1956 s výhradou k článku 9, obsahujúcemu ustanovenia o riešení sporov.
Uvedené Dohovory vstúpili pre Československú socialistickú republiku v platnosť 30. septembrom 1962.
Znenie Dohovorov spolu s českým prekladom je na nahliadnutie na Ministerstve zahraničných vecí.
David v. r.