22/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici
z 25. júla 1962,
ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad
§ 1
Rada Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad: Miestny národný výbor Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:

Janečko v.r.

Predseda:

Paulovič v. r.