17/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
VLÁDNE NARIADENIE
z 8. februára 1963
o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách:
§ 1
Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach sa zriaďuje Prírodovedecká fakulta.
§ 2
Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1963.
Široký v. r.