15/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 22. januára 1963
o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou
Dňa 29. mája 1961 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.
So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 19. septembra 1961 a prezident republiky ju ratifikoval 11. decembra 1961. Ratifikačné listiny boli vymenené 10. januára 1963 v Djakarte.
Podľa svojho článku 7 Zmluva nadobudla platnosť 10. januára 1963.
České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.