14/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 17. januára 1963
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike
Dňa 20. júla 1962 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike.
Podľa svojho článku VIII, odsek 5 vstúpila Dohoda v platnosť 3. novembrom 1962 na základe výmeny listov medzi tajomníkom Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a predstaviteľom vlády Československej socialistickej republiky.
Znenie Dohody spolu s českým prekladom je na nahliadnutie na Ministerstve zahraničných vecí.
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.