104/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1969

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
ZÁKON
z 5. decembra 1963
o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenie
Zriaďuje sa Vládny výbor pre cestovný ruch ako orgán vlády pre riadenie domáceho a zahraničného cestovného ruchu.
§ 2
Hlavné úlohy
(1)
Vládny výbor pre cestovný ruch plní najmä tieto úlohy:
- organizuje a riadi domáci a zahraničný cestovný ruch;
- zúčastňuje sa na dojednávaní medzinárodných zmlúv a dohôd, pokiaľ sa týkajú zahraničného cestovného ruchu;
- schvaľuje účasť československých organizácií cestovného ruchu v medzinárodných organizáciách;
- schvaľuje podľa smerných ukazovateľov určených vládou návrh plánu rozvoja cestovného ruchu;
- prejednáva a prijíma opatrenia týkajúce sa cestovného ruchu.
(2)
Vládny výbor pre cestovný ruch vydáva vo svojej pôsobnosti na základe zákonov a vládnych nariadení a na ich vykonanie všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 4
Krajské komisie pre cestovný ruch
Krajské národné výbory zriaďujú krajské komisie pre cestovný ruch a rozhodujú o tom, v ktorých okresoch, prípadne miestach zriaďujú okresné, prípadne mestské a miestne národné výbory komisie pre cestovný ruch.
§ 5
Organizácia
(1)
Predsedu a členov Vládneho výboru pre cestovný ruch vymenúva a odvoláva vláda.
(2)
Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti Vládneho výboru pre cestovný ruch ustanoví štatút, ktorý na jeho návrh schvaľuje vláda.
Záverečné ustanovenia
§ 6
Zrušuje sa vládne nariadenie č. 7/1956 Zb. o presune pôsobnosti v odbore cudzineckého cestovného ruchu.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.