Predpis bol zrušený predpisom 139/2002 Z. z.

102/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.1991 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
ZÁKON
z 5. decembra 1963
o rybárstve
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Rybárstvo ako odvetvie poľnohospodárskej výroby zabezpečuje podľa potrieb socialistickej spoločnosti v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva riadny chov, zošľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov. Tento cieľ sa dosahuje plánovitým hospodárením na rybníkoch a plánovitým výkonom rybárskeho práva v tečúcich vodách. Starostlivosť o sústavné zveľaďovanie rybárstva je v záujme celej našej spoločnosti. Socialistické spoločenské zriadenie vytvára podmienky, aby sa čo najširší okruh pracujúcich podieľal na riadení rybárstva a na výkone rybárskeho práva.
§ 2
Československý rybársky sväz
Československí občania, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj československého rybárstva, sa združujú v Československom rybárskom sväze, ktorý je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou.
PRVÝ ODDIEL
Rybárstvo uskutočňované hospodárením na rybníkoch
§ 3
(1)
Hospodárením na rybníkoch sa zabezpečuje plánovitá výroba trhových rýb na zlepšenie výživy pracujúcich a výroba násad pre rybníky a pre zarybňovanie rybárskych revírov.
(2)
Socialistické organizácie, ktoré majú v správe alebo užívaní rybníky, na ktorých možno riadne rybnikársky hospodáriť, sú povinné udržiavať ich v riadnom hospodárskom stave a hospodáriť na nich podľa pokrokových zásad tak, aby sa docieľovala čo najvyššia výroba rýb. Taktiež ostatní užívatelia, prípadne vlastníci takých rybníkov sú povinní ich udržiavať v riadnom hospodárskom stave.
(3)
Na rybníkoch predovšetkým hospodária podniky štátneho rybárstva a pre potreby zarybňovania rybárskych revírov organizačné zložky Československého rybárskeho sväzu.
§ 5
V záujme úspešného plnenia úloh sledovaných hospodárením na rybníkoch (§ 3 ods. 1) nebudú sa rybníky spravidla odnímať rybnikárskemu hospodáreniu. Ak musí k takémuto odňatiu dôjsť z dôvodu výstavby, prevádzky priemyslových podnikov a pod., sú investori stavieb, prípadne organizácie, v záujme ktorých sa rybnikárske hospodárenie obmedzuje alebo vylučuje, povinní zahrnúť do príslušnej dokumentácie odôvodnenie zamýšľaného odňatia, v ktorom v spolupráci s podnikom štátneho rybárstva urobia aj odhad strát, ktoré tým vzniknú na výrobe rýb, a predbežných investičných nákladov na výstavbu náhradného rybníka. Na návrh podniku štátneho rybárstva, ku ktorému investor pripojí odôvodnenie zamýšľaného odňatia, krajský národný výbor môže investorovi uložiť urobiť výstavbu náhradného rybníka s možnosťou produkcie zodpovedajúcej stratám, ku ktorým dôjde vykonaním plánovaného zásahu; pritom krajský národný výbor prizerá aj na to, aby náhradná výstavba bola umiestená na nepoľnohospodárskej pôde, prípadne na poľnohospodárskej pôde horšej akosti. V investičnom, prevádzkovom a finančnom pláne investorov musia sa zabezpečiť finančné a materiálne prostriedky na uskutočnenie výstavby náhradného rybníka, ktorú im krajský národný výbor uložil.
DRUHÝ ODDIEL
Rybárstvo uskutočňované výkonom rybárskeho práva
§ 6
Rybárske právo
(1)
Rybárske právo je oprávnenie a povinnosť plánovite chovať, chrániť a loviť ryby a iné vodné živočíchy v tečúcich vodách a ulovené ryby a vodné živočíchy si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.
(2)
Tečúcimi vodami sa rozumejú aj údolné nádrže, jazerá, odstavené ramená vzniknuté reguláciou, tône, vodné retenčné nádrže, odvodňovacie a zavodňovacie kanály, priepadliny vzniknuté ťažbou, ako aj rybníky, ktoré okresný národný výbor na návrh užívateľa rybárskeho revíru (§ 9 ods. 1) a po prejednaní s podnikom štátneho rybárstva vyhlásil za trvale nespôsobilé na riadne rybnikárske hospodárenie.
(3)
V pochybnostiach, či ide o tečúce vody alebo o rybník, rozhoduje okresný národný výbor.
(4)
Rybárske právo patrí štátu; možno ho vykonávať len v rybárskych revíroch.
§ 7
Rybárske revíry
(1)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po prejednaní s Československým rybárskym sväzom vytvára z vôd, v ktorých patrí štátu rybárske právo, rybárske revíry. Sú to vodné celky umožňujúce riadny a plánovitý výkon rybárskeho práva, najmä trvalý chov vhodných druhov rýb. Do rybárskych revírov sa nezahrňujú prítoky, odtoky a obvodové stoky rybníkov v rozsahu potrebnom na riadne hospodárenie na rybníkoch.
(2)
Pri vytváraní rybárskych revírov sa určí, ktoré revíry (výnimočne časti revírov) sú vodami pstruhovými a ktoré sú vodami mimopstruhovými.
§ 8
Výkon rybárskeho práva
(1)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva bezplatne prenechá výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch predovšetkým organizačným zložkám Československého rybárskeho sväzu, a ďalej podnikom štátneho rybárstva a iným štátnym organizáciám v odbore rybárstva, prípadne štátnym organizáciám lesného hospodárstva a v revíroch, ktoré sú na pozemkoch spravovaných orgánmi vojenskej správy, organizáciám v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva prenechá bezplatne podnikom štátneho rybárstva výkon rybárskeho práva v údolných nádržiach, ktoré sú osobitne vhodné na výrobu trhových rýb. Pritom sa musí pracujúcim na týchto nádržiach zabezpečiť lov rýb na udicu.
Hospodárenie v rybárskych revíroch
§ 9
(1)
Organizácia, ktorej Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva prenechalo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre (v ďalšom „užívateľ rybárskeho revíru“), je povinná v tomto revíre riadne hospodáriť podľa hospodárskeho plánu, ktorý určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
(2)
Ak je súčasťou rybárskeho revíru rybník vyhlásený za trvale nespôsobilý na riadne rybnikárske hospodárenie, ktorý neslúži žiadnemu inému účelu než výkonu rybárskeho práva, užívateľ rybárskeho revíru je tiež povinný plniť záväzky vyplývajúce z vodohospodárskeho povolenia a rybník udržiavať v riadnom stave, aj keď sa mu rybník neodovzdá do jeho správy, prípadne do užívania.
(3)
V záujme riadneho hospodárenia v rybárskych revíroch nemajú sa rybochovné zariadenia slúžiace na výrobu násad pre zarybnenie rybárskych revírov spravidla odnímať tomuto účelu.
(4)
Pre každý rybársky revír je jeho užívateľ povinný ustanoviť rybárskeho hospodára a jeho zástupcu, ktorých schvaľuje okresný národný výbor príslušný podľa miesta ich trvalého pobytu. Za rybárskeho hospodára a jeho zástupcu môže byť ustanovený československý občan, ktorý má odborné znalosti chovu a lovu rýb a rybársky lístok.
(5)
Užívatelia rybárskych revírov sú povinní v prírode vyznačiť hranice rybárskych revírov a pstruhových a mimopstruhových vôd.
§ 10
(1)
Lov rýb a iných vodných živočíchov v rybárskych revíroch smie sa vykonávať len spôsobom zodpovedajúcim zásadám riadneho výkonu rybárskeho práva, ochrany rýb a iných vodných živočíchov, ako aj ochrany prírody. Zakazuje sa najmä:
a)
používať na lov rýb a rakov výbušné, otravné alebo omamné prostriedky, bodce akéhokoľvek druhu, lapačky, udice bez prútov, ďalej vidlice a rázsošky, ako aj strieľať ryby, tĺcť ryby pod ľadom, chytať ich na šnúry a podsekávaním udicou, do rúk a do ok,
b)
v pstruhových vodách používať za nástrahu červy a hmyz (vrátane jeho lariev), ako aj ich napodobeniny vyjmúc umelé mušky,
c)
zbierať ikry, používať na lov rýb a rakov elektrinu, loviť ryby pod ľadom („na dierkach“), pri umelom svetle, v noci, používať v silno prúdiacej vode (napr. v splavoch, náhonoch, odpadoch) loviace zariadenia, ako lapadlá, vrše, koše a pod., loviť ryby v rybom prešmyku a do vzdialenosti 50 m nad ním a pod ním, používať akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete, ktoré nie sú od seba vzdialené aspoň 50 m, a zabraňovať ťahu rýb proti vode pri normálnom stave vody, pokiaľ všetky tieto opatrenia nevykonáva užívateľ rybárskeho revíru pre potrebu chovu, na záchranu rýb alebo na hospodársku ťažbu; aj na tieto účely smie však používať pri love rýb a rakov elektrinu len v súlade s bezpečnostnými predpismi,
d)
chytať ryby na miestach, kde sa nahromadili za mimoriadne nízkeho stavu vody alebo pri škodlivom znečistení vody a aj ryby zhromaždené na prezimovanie, pokiaľ tieto opatrenia užívateľ rybárskeho revíru nerobí na záchranu rýb a na ich prenesenie do iných vôd alebo pre potrebu chovu, alebo podnik štátneho rybárstva na hospodársku ťažbu.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže povoliť výnimky zo zákazov ustanovených v odseku 1 pre vedecké účely alebo v iných výnimočných a zvlášť odôvodnených prípadoch.
(3)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže po prejednaní s Československým rybárskym sväzom ustanoviť, ktoré ďalšie spôsoby lovu rýb sú zakázané alebo obmedzené.
§ 11
(1)
Loviť ryby a iné vodné živočíchy v rybárskych revíroch môžu len občania, ktorí majú rybársky lístok vydaný okresným národným výborom a povolenie na rybolov vydané užívateľom rybárskeho revíru. Povolenia na rybolov v rybárskych revíroch, užívateľmi ktorých sú organizačné zložky Československého rybárskeho sväzu, možno vydať len osobám, ktoré sú členmi tohto sväzu. Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú oprávnené osoby povinné mať pri love u seba a predložiť ich na požiadanie orgánom Verejnej bezpečnosti, rybárskemu hospodárovi a rybárskej stráži. Rybársky lístok a povolenie na rybolov nemusia mať osoby, ktoré lovia ryby alebo iné vodné živočíchy z poverenia užívateľa rybárskeho revíru a pre potrebu riadneho hospodárenia v rybárskom revíre.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže vo výnimočných zvlášť odôvodnených prípadoch vydať osobitné povolenie, ktoré oprávňuje na lov rýb v rybárskych revíroch v ňom vyznačených. Toto povolenie nahradzuje rybársky lístok i povolenie na rybolov vydané užívateľom rybárskeho revíru. Osobitné povolenie môže sa vydať i tomu, kto nie je členom Československého rybárskeho sväzu.
§ 12
Chránené rybie oblasti
(1)
V záujme riadneho chovu rýb alebo chovu iných vodných živočíchov môže krajský národný výbor po prejednaní s užívateľom rybárskych revírov vyhlásiť časti rybárskych revírov, prípadne i celé revíry za chránené rybie oblasti a určiť pritom potrebné obmedzenia všeobecného užívania vody.
(2)
Užívateľ rybárskeho revíru je povinný v prírode zreteľne vyznačiť hranice chránenej rybej oblasti.
(3)
Okresný národný výbor môže uložiť užívateľom rybárskych revírov, pokiaľ majú zo zriadenej chránenej rybej oblasti prospech, prispievať primerane podľa miery prospechu na výdavky spojené so zarybnením vôd tejto oblasti.
§ 13
Prístup na pozemky
(1)
Oprávnené osoby (§ 9 ods. 1 a § 11) môžu pri výkone rybárskeho práva vstupovať na pobrežné pozemky, pokiaľ na ne nie je vstup zakázaný z dôvodov všeobecného záujmu; sú však povinné nahradiť škodu, ktorú pritom spôsobia. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody, rozhodne o nej okresný národný výbor.
(2)
Užívatelia rybárskych revírov môžu tiež umiestniť na pobrežných pozemkoch predpísané označenia hraníc rybárskych revírov pstruhových i mimopstruhových vôd a chránených oblastí (§ 9 ods. 5, § 12 ods. 2). O rozsahu povinnosti vlastníka alebo užívateľa pobrežného pozemku trpieť umiestnenie týchto označení rozhodne - pokiaľ sa účastníci nedohodnú - okresný národný výbor.
§ 14
Ryby na pozemkoch zaplavených pri povodni
Užívatelia pozemkov zaplavených pri povodni nie sú oprávnení loviť ryby na týchto pozemkoch a nesmú robiť opatrenia, ktorými by zabránili rybám vrátiť sa do rybárskeho revíru. Môžu si však ponechať ryby, ktoré zostali na ich pozemkoch po opadnutí vody, ak užívateľ rybárskeho revíru neurobil do 7 dní po opadnutí vody opatrenia na záchranu alebo výlov rýb.
TRETÍ ODDIEL
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Ryby a iné vodné živočíchy
Rybami a inými vodnými živočíchmi podľa tohto zákona sa rozumejú ryby všetkých druhov, raky, perlorodka riečna, škľabka rybničná, škľabka potočná a žaby, pokiaľ žijú v rybníkoch a tečúcich vodách.
Ochrana rybárstva
§ 16
Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb a iných vodných živočíchov pred nepriaznivými vplyvmi a pred škodlivými zásahmi ľudí a ochrana rybárskych zariadení.
§ 17
Pri projektovaní, budovaní, prevádzke a udržiavaní vodohospodárskych diel a zariadení a pri inom užívaní tečúcich vôd je potrebné prihliadať na potreby a ochranu rybárstva, najmä chrániť tečúce vody proti znečisťovaniu, miestnemu otepľovaniu a vypúšťaniu závadných odpadových vôd. Ďalej sa musí dbať, aby sa tam, kde je to účelné, zriaďovali a udržiavali rybie prechody a česlá a pri budovaní údolných nádrží aj odlovné miesta a rybochovné zariadenia potrebné na zarybňovanie týchto nádrží.
§ 18
Zabezpečenie riadnej ochrany rybárstva v rybníkoch a rybárskych revíroch je povinnosťou ich užívateľov. V rámci tejto povinnosti sú títo užívatelia povinní ustanoviť pre sústavu rybníkov i pre každý rybársky revír rybársku stráž; na ich návrh ju schvaľuje okresný národný výbor, na ktorom aj vykonajú sľub. Rybárska stráž je povinná nosiť pri výkone svojej činnosti služobný odznak so štátnym znakom.
§ 19
(1)
Rybárska stráž je oprávnená najmä:
a)
kontrolovať, či osoby, ktoré lovia ryby a iné vodné živočíchy v rybníkoch alebo v rybárskych revíroch, sú na to oprávnené (§ 11), zadržiavať osoby pristihnuté pri neoprávnenom lovení rýb alebo iných vodných živočíchov a zisťovať ich totožnosť. V takých prípadoch je najmä oprávnená odobrať pristihnutým osobám rybárske náradie a úlovky a vykázať ich z rybárskych revírov alebo od rybníkov, a ak nemožno zistiť ich totožnosť, predviesť ich orgánom Verejnej bezpečnosti alebo národných výborov. Pristihnuté osoby sú povinné uposlúchnuť. Odobrané náradie rybárska stráž neodkladne odovzdá orgánom Verejnej bezpečnosti alebo národných výborov,
b)
dozerať na riadny lov rýb a iných vodných živočíchov a prezerať osobám loviacim ryby a iných vodných živočíchov rybárske náradie a úlovky i obsah rybárskych lodí a nádrží na ryby,
c)
sledovať z hľadiska ochrany rybárstva užívanie a čistotu vôd a zisťovať zdroje znečistenia vody,
d)
dozerať, či sa hate, stavadlá, vzdúvadlá, výpuste a iné zariadenia neužívajú spôsobom, ktorý odporuje predpisom a opatreniam na ochranu rybárstva.
(2)
Ak rybárska stráž zistí závady, oznámi ich organizácii, ktorá ich ustanovila, a v neodkladných prípadoch podľa povahy veci aj orgánom Verejnej bezpečnosti alebo vodohospodárskym orgánom.
§ 20
Skvalitňovanie chovu rýb
Chov rýb v rybníkoch i v tečúcich vodách musí sa zamerať na zlepšovanie úžitkových vlastností a na zvyšovanie odolnosti rýb proti chorobám. Na dosiahnutie tohto cieľa môžu produkovať generačné ryby len organizácie, ktoré určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Organizácie hospodáriace na rybníkoch a užívatelia rybárskych revírov sú povinní chovať v nich ryby len z násady odchovanej určenými organizáciami, a to od toho času a v tých oblastiach, ktoré určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
§ 21
Zavádzanie chovov nových druhov rýb a iných vodných živočíchov
Vypúšťať alebo nasadzovať do vôd ryby a iné živočíchy, ktoré sa dosiaľ v týchto vodách nevyskytli, možno len so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktoré ho udelí po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry a Ministerstvom zdravotníctva po prejednaní s Československou akadémiou vied a Československým rybárskym sväzom.
§ 22
Výkon rybárskeho práva v pohraničných vodách
Pokiaľ medzinárodné zmluvy majú o výkone rybárskeho práva v hraničných tokoch a vo vodách vyhlásených za medzinárodné toky osobitné ustanovenia, platia tieto osobitné ustanovenia.
§ 23
Riadenie rybárstva
(1)
Ústredné riadenie, najmä plánovanie rybárstva prislúcha Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. V krajoch a okresoch dozerajú na riadny výkon rybárskeho práva užívateľmi rybárskych revírov krajské a okresné národné výbory. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a národné výbory plnia tieto úlohy za účinnej spolupráce organizačných zložiek Československého rybárskeho sväzu. Výrobné poľnohospodárske správy dozerajú na riadne hospodárenie v rybníkoch jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov, ktoré priamo riadia.
(2)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva môže poveriť Československý rybársky sväz ďalšími úlohami na úseku rybárstva.
(3)
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, krajské národné výbory a okresné národné výbory môžu pozastaviť výkon uznesení a opatrení organizačných zložiek Československého rybárskeho sväzu, pokiaľ odporujú platným predpisom.
§ 24
Vykonávacie predpisy
Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy; pritom môže najmä upraviť hospodárenie, prípadne lov rýb na rybníkoch, určiť, ktoré iné vodné živočíchy než živočíchy uvedené v § 15 sú predmetom rybárskeho práva, podmienky pre vydávanie a odoberanie rybárskych lístkov, dobu hájenia a najnižšiu prípustnú mieru jednotlivých druhov rýb a iných vodných živočíchov, spôsob a podmienky ich lovu, spôsob ničenia, prípadne chovu živočíchov ohrozujúcich chov rýb a iných vodných živočíchov, upraviť umelý chov rýb a určiť potrebnú spôsobilosť odborných pracovníkov v rybárstve.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
(1)
Zrušujú sa
zákon č. 62/1952 Zb. o rybárstve,
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 142/1952 Ú. l. (č. 186/1952 Ú. v.) o zákaze lovenia rýb na udicu na rybníkoch,
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 363/1952 Ú. l. (č. 428/1952 Ú. v.), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o rybárstve v znení vyhlášky č. 193/1957 Ú. l. (Ú. v.),
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 170/1953 Ú. l. (č. 213/1953 Ú. v.), ktorou sa vydáva rybársky poriadok v znení vyhlášky č. 194/1957 Ú. l. (Ú. v.),
a všetky ďalšie predpisy vydané na vykonanie zákona č. 62/1952 Zb. o rybárstve.*)
(2)
Ďalej sa zrušujú
zákon č. 12/1948 Zb. o vonkajšom označení prísažnej stráže určenej na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva a rybárstva a
zákon č. 86/1949 Zb. o prísažných hájnikoch na ochranu lesov, poľného majetku, poľovníctva, rybárstva a vôd a vodných diel,
pokiaľ sa vzťahujú na prísažnú stráž (prísažných hájnikov) na ochranu rybárstva.
§ 26
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.
*)
Zoznam týchto predpisov bude uverejnený v čiastke 5/1964 Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.