Chronologický register predpisov ročníka 1963

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva.
2/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Štátneho cenového výboru
3/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov
4/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohodách medzi Československou socialistickou republikou a Kráľovstvom dánskym, Kráľovstvom nórskym a Kráľovstvom švédskym o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
5/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Centrálnej dispečerskej organizácie prepojených energetických systémov Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky a Západoukrajinskej energetickej sústavy Sväzu sovietskych socialistických republík
6/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu k zákonu o devízovom hospodárstve
7/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l. (č. 410/1953 Ú. v.) o prepravnom poriadku pre mestskú hromadnú dopravu osôb (mestský prepravný poriadok)
8/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
9/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku v občianskoprávnych veciach, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom.
10/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátnej plánovacej komisie, ministra financií a predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o zvýšení osobnej hmotnej zainteresovanosti na plnení úloh rozvoja vedy a techniky
11/1963 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1963
12/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
13/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave.
14/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci o úprave otázok, ktoré súvisia s umiestnením organizačných zložiek Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v Československej socialistickej republike
15/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Indonézskou republikou.
16/1963 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
17/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
18/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o určení náhrady za vyvlastnenie nehnuteľností občanom a súkromným právnickým osobám
19/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb
20/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Zb. o náhradách za odber povrchovej vody
21/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
22/1963 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad.
23/1963 Zb. Zákon o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii
24/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave.
25/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave cestujúcich, Dohovore o zdanení cestných vozidiel pre súkromné používanie v medzinárodnej doprave a Dohovore o zdanení cestných vozidiel používaných pri medzinárodnej preprave tovaru.
26/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o zmene a doplnení vyhlášky č. 266/1956 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva prepravný poriadok pre železničnú a automobilovú prepravu kusových zásielok
27/1963 Zb. Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 50 halieroch.
28/1963 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 50 halieroch.
29/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti
30/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky pri Slovenskej národnej rade
31/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.
32/1963 Zb. Zákon o organizácii riadenia poľnohospodárstva
33/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vyčleňujú niektoré organizácie a zariadenia z riadenia národných výborov
34/1963 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a chemického priemyslu o hygienickej ochrane pred ionizujúcim žiarením a o hospodárení so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
35/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
36/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný plavebný poriadok
37/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín
38/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla
39/1963 Zb. Vyhláška predsedu Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Zb., ktorou sa upravuje rozhodovanie o niektorých ďalších dávkach dôchodkového zabezpečenia (poistenia) národnými výbormi Juhomoravského kraja
40/1963 Zb. Vládna vyhláška o náhrade škôd spôsobených exhaláciami socialistickým poľnohospodárskym a lesným organizáciám
41/1963 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Krkonošského národného parku
42/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút Krkonošského národného parku
43/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o výmene nót medzi Veľvyslanectvom Československej socialistickej republiky v Sofii a Ministerstvom zahraničných vecí Bulharskej ľudovej republiky o dojednaní o vykonávaní Zmluvy o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných dojednanej medzi obidvoma
44/1963 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. o vyvlastnení pre účely obrany
45/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch
46/1963 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Štátnej plánovacej komisie a ministra financií o racionalizačných opatreniach investičnej povahy v štátnych hospodárskych organizáciách
47/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
48/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
49/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o poskytovaní náhrad a podpôr pri niektorých škodách vzniknutých opatreniami proti nákazám a iným hromadným ochoreniam hospodárskych zvierat
50/1963 Zb. Redakčné oznámenie k českému vydaniu Zbierky zákonov, čiastky 29, č. 50 - redakčné oznámenie
51/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o evidencii knižníc jednotnej sústavy, o medziknižničnej výpožičnej službe a o prednostnom práve knižníc pri získavaní literatúry, časopisov a iných zbierkových materiálov
52/1963 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii
53/1963 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb.
54/1963 Zb. Zákon o Československej akadémii vied
55/1963 Zb. Zákon o jednotnej sústave vedeckovýskumných a vývojových pracovísk (vedeckovýskumné a vývojové základne)
56/1963 Zb. Zákon o národných umelcoch
57/1963 Zb. Zákon o advokácii
58/1963 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú dočasné pravidlá pre prejednávanie a rozhodovanie hospodárskych sporov rozhodcami
59/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení bezplatných prevodov správy národného majetku
60/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku.
61/1963 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania
62/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu
63/1963 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 199/1958 Ú. l. (Ú. v.) o príspevku na zaopatrenie a vreckovom v ústavoch sociálnej starostlivosti pre dospelých a o odmenách za pracovnú činnosť ich obyvateľov
64/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o potlačovaní falošných alebo klamavých údajov o pôvode tovaru zo 14. apríla 1891 revidovanej vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958.
65/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Nicejskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú továrenské a obchodné známky, podpísanej 15. júna 1957.
66/1963 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti vo veciach cestovných pasov
67/1963 Zb. Vyhláška ministra dopravy o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získavaným do pracovného pomeru v železničnej doprave náborom vykonávaným národnými výbormi
68/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961.
69/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
70/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
71/1963 Zb. Vládne nariadenie o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach.
72/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave.
73/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
74/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej akadémii vied
75/1963 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Sloveskej národnej rady a národných výborov
76/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
77/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe a využití traktorov a traktorových prívesov a návesov a poľnohospodárskych strojov trvale vyradených z prevádzky
78/1963 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o pamiatkových rezerváciách
79/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odplate za postúpenie výkonu práva poľovníctva
80/1963 Zb. Vyhláška vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o organizácii bytového hospodárstva národných výborov
81/1963 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre investičnú výstavbu
82/1963 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v období Vianoc 1963 a Nového roku 1964
83/1963 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok
84/1963 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Štátnej mzdovej komisii
85/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o doplnení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o leteckej doprave (č. 13/1963 Zb.).
86/1963 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
87/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou
88/1963 Zb. Vyhláška ministra financií, predsedu Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a predsedu Štátnej plánovacej komisie o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
89/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
90/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami v ovzduší, v kozmickom priestore a pod vodou.
91/1963 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa určuje paušálna suma trov trestného konania
92/1963 Zb. Vyhláška ministra vnútra, ktorou sa určujú denné sadzby pripadajúce na trovy spojené s výkonom väzby a s výkonom trestu odňatia slobody
93/1963 Zb. Nariadenie o úprave colných sadzieb
94/1963 Zb. Zákon o rodine
95/1963 Zb. Zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).
96/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev
97/1963 Zb. Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
98/1963 Zb. Zákon o rozhodcovskom konaní v obchodných veciach a o výkone rozhodcovských rozhodnutí
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
100/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a chovancov v domovoch mládeže
101/1963 Zb. Zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).
102/1963 Zb. Zákon o rybárstve.
103/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve
104/1963 Zb. Zákon o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch.
105/1963 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943.
106/1963 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydáva colný cestný poriadok