96/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
zo 7. augusta 1962,
ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
§ 1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:
Šlapanice okres Brno Modřice okres Brno Polná okres Jihlava
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:

Růža v. r.

Predseda:

Novák v. r.