94/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
UZNESENIE VLÁDY
z 5. septembra 1962,
ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
Vláda ustanovuje podľa § 56 lesného zákona č. 166/1960 Zb. pre lesy v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany tieto odchýlky:
Čl. 1
Lesný národný majetok v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany spravujú organizácie lesného hospodárstva, ktoré zriaďuje minister národnej obrany.
Právne pomery, organizáciu, činnosť, hospodárenie a riadenie týchto organizácií upraví minister národnej obrany.
Čl. 2
(k § 3, 5 a 10 zákona)
O tom, že pozemok v správe organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany je podľa § 2 ods. 1 zákona súčasťou lesného fondu, rozhoduje v pochybnostiach Ministerstvo národnej obrany; jemu tiež prislúcha vyhlasovať pozemky, stavby a technické zariadenia v správe uvedených organizácií podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona za súčasť lesného fondu.
Okresné národné výbory v spolupráci s príslušnými orgánmi vojenskej správy sú povinné viesť v rámci jednotnej evidencie pôdy riadny prehľad o lesnom fonde v správe organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany.
O vyňatí pozemkov spravovaných organizáciami v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany z lesného fondu rozhoduje Ministerstvo národnej obrany až do výmery 10 ha. Pri väčšej výmere rozhoduje o vyňatí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na návrh Ministerstva národnej obrany.
Čl. 3
Lesy v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany sú lesmi osobitného určenia. Ministerstvo národnej obrany zabezpečuje ich hospodárske využitie v rozsahu, ktorý dovoľuje osobitné určenie. Pritom sa v častiach lesných hospodárskych celkov vojensky menej využívaných pripúšťa primeraná ťažba nad etát.
Čl. 4
U lesov v správe organizácií v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany sa vytvárajú lesné hospodárske celky aj so zreteľom na osobitné určenie týchto lesov.
Čl. 5
Návrhy na vytvorenie lesných hospodárskych celkov, lesné hospodárske plány a ostatné diela hospodárskej úpravy lesov v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany schvaľuje Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktoré tiež kontroluje ich vykonávanie.
Tieto návrhy vypracúva organizácia pre hospodársku úpravu lesov, ktorú zriaďuje minister národnej obrany. Právne pomery, organizáciu, činnosť, hospodárenie a riadenie tejto organizácie upraví minister národnej obrany.
Čl. 6
Výnimky z ustanovení lesného zákona o druhoch ťažby dreva a o časovom postupe pri obnove lesných porastov povoľuje Ministerstvo národnej obrany, pokiaľ výnimka zo zakázaného spôsobu ťažby alebo z časového postupu zalesnenia sa nevzťahuje na pozemok o výmere väčšej než 10 ha. Pri väčšej výmere rozhoduje o výnimke Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na návrh Ministerstva národnej obrany.
Čl. 7
Lesné hospodárske celky v lesoch v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany spravujú odborní lesní hospodári. Ich počet, kvalifikáciu a spôsob ustanovenia určí Ministerstvo národnej obrany v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.
Široký v. r.