89/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby: 1. vo vládnom nariadení č. 60/1962 Zb. o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraní ČSSR". 2. vo vyhláške Ministerstva vnútra č. 75/1962 Zb. o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
1.
V § 1 tretí riadok vládneho nariadenia č. 60/1962 Zb. sa vypúšťa čiarka medzi slovami: „Pomocnej stráže a Pohraničnej stráže“, takže tento riadok znie správne: „armády, členom Pomocnej stráže Pohraničnej stráže“.
2.
V úvodnej vete vyhlášky Ministerstva vnútra č. 75/1962 Zb. sa opravuje tlačová chyba, takže táto veta znie správne: „Ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 6 ods. 1 vládneho nariadenia č. 1/1952 Zb. o horľavinách a výbušninách.“
Redakcia