Predpis bol zrušený predpisom 38/1966 Zb.

85/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1962 do 30.06.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
VLÁDNA VYHLÁŠKA
z 27. júla 1962
o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja
Zvýšená zodpovednosť ústredných orgánov a výrobných a obchodných organizácií za uspokojovanie potrieb národného hospodárstva uceleným sortimentom výrobkov nielen v potrebnom množstve, ale aj v akosti a užitkovej a výtvarnej hodnote musí viesť tieto orgány a organizácie k tomu, aby na všetkých úsekoch svojej činnosti za tvorivej účasti všetkých pracujúcich vytvárali predpoklady pre zavádzanie nových výrobkov, dosahujúcich svetovú úroveň, ktoré by čo najlepšie uspokojovali potreby obyvateľstva v súlade s ekonomickými a kultúrnymi podmienkami vyspelej socialistickej spoločnosti a v súlade s celkovou úrovňou rozvoja národného hospodárstva.
Vláda Československej socialistickej republiky preto ustanovuje:
§ 1
Zodpovednosť za zavádzanie nových výrobkov
(1)
Za zavádzanie nových výrobkov do výroby a ich uvádzanie na trh zodpovedajú výrobné ministerstvá, ministerstvá vnútorného a zahraničného obchodu, Ústredný úrad pre veci národných výborov, rady krajských národných výborov, Ústredný zväz výrobných družstiev, Ústredný zväz spotrebných družstiev a ich podriadené organizácie.
(2)
Orgánom vlády pre zavádzanie nových druhov tovaru, obalov a zlepšenie akosti je Komisia pre zavádzanie nových druhov tovaru, zlepšenie akosti a balenia. Úlohy a zloženie komisie upravuje jej štatút.
§ 2
Pojem nového výrobku
Nový výrobok sa musí líšiť od doterajších výrobkov novými vlastnosťami alebo funkciou a v súlade so záujmami celej spoločnosti musí lepšie alebo účelnejšie uspokojovať potreby obyvateľstva. Ide najmä o výrobok,
a)
u ktorého sa použili nové materiály (suroviny, pomocné materiály), nové úpravy, nové doteraz nepoužívané zmesi, nová technika (technológia a konštrukcia) a pod., alebo
b)
ktorý bol vyrobený z doterajších materiálov, avšak použitých novým spôsobom, v nových tvaroch, konštrukciách, väzbách, dekóroch, typoch a pod.
§ 3
Perspektívne koncepcie zavádzania nových druhov tovaru
(1)
Zavádzanie nových druhov tovaru, ktoré majú v súlade s potrebami a možnosťami národného hospodárstva stále lepšie a účelnejšie uspokojovať potreby obyvateľstva, je nedeliteľnou súčasťou riadiacej práce výrobných ministerstiev, Ministerstva vnútorného obchodu a všetkých ostatných orgánov pre riadenie výroby a obchodu. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány pomáhajú výrobným podnikom pri zavádzaní nových druhov tovaru a riešia zásadné otázky s tým spojené.
Súčasťou prejednávania dodávateľsko-odberateľských vzťahov pri príprave perspektívnych a ročných plánov je vzájomná dohoda o perspektívnej koncepcii a ročnom pláne zavádzania nových druhov tovaru.
Súčasne je potrebné prejednávať i vyraďovanie nevyhovujúcich druhov tovaru z výroby a bežného predaja.
Zavádzanie nových druhov tovaru a vyraďovanie nevyhovujúcich druhov tovaru sa vykonáva tak, aby sa zladili záujmy spoločnosti so záujmami spotrebiteľov. Pokiaľ by sa v odôvodnených prípadoch výnimočne mal znížiť čistý dôchodok pre spoločnosť, musia o zavedení nových druhov tovaru a vyradení nevyhovujúcich druhov rozhodnúť príslušné ústredné orgány ešte pred začatím vývoja nového druhu tovaru.
(2)
Organizácie vnútorného obchodu určené metodickými pokynmi pre zostavovanie plánov, zostavujú v lehotách určených týmito pokynmi perspektívne koncepcie zavádzania nových druhov tovaru (ďalej len „perspektívne koncepcie“).
(3)
Rozsah zavádzania nových druhov tovaru sa v perspektívnych koncepciách určí podľa direktív ústredných orgánov v súlade s dopytom obyvateľstva po lacných, stredných a drahších druhoch tovaru a s prihliadnutím na úroveň a potreby ekonomického a kultúrneho rozvoja socialistickej spoločnosti.
(4)
Pri zostavovaní perspektívnych koncepcií sa vychádza z plánov vedeckovýskumných prác, plánov rozvoja, osvojenia a zavádzania výroby nových priemyslových výrobkov, z výsledkov výskumu spotrebiteľského dopytu, z rozborov spotrebného tovaru a z poznatkov zo zahraničných trhov s prihliadnutím na celoštátne tematické úlohy a na rozširovanie zlepšovacích návrhov a vynálezov. Výskumné ústavy, vývojové strediská, laboratóriá a obdobné pracoviská výrobných podnikov sú na požiadanie povinné oznámiť obchodným organizáciám príslušné informácie a údaje potrebné na vypracovanie perspektívnej koncepcie.
(5)
Obchodné organizácie sú povinné prejednať návrh perspektívnej koncepcie s príslušnými výrobno-hospodárskymi jednotkami, výrobnými družstvami, podnikmi miestneho hospodárstva a hlavným hygienikom Československej socialistickej republiky, pokiaľ nové druhy tovaru podliehajú jeho schváleniu.*) Pritom je nevyhnutné vždy predbežne prejednať aj množstvo zavádzaných nových výrobkov, cenové limity, požadované technické parametre, vlastnosti, vyhotovenie, vzhľad, prípadne ďalšie náležitosti podľa charakteru výrobku.
(6)
V záujme koordinácie požiadaviek vnútorného a zahraničného obchodu obchodné organizácie prizvú na prejednanie návrhu perspektívnej koncepcie príslušné podniky zahraničného obchodu.
(7)
Perspektívne koncepcie schvaľuje Ministerstvo vnútorného obchodu.
§ 4
Plány zavádzania nových druhov tovaru
(1)
Podľa perspektívnej koncepcie obchodné organizácie zostavujú v termínoch určených pre zostavenie plánu rozvoja národného hospodárstva ročné plány zavádzania nových druhov tovaru. Výrobné organizácie pojmú dohodnuté úlohy do plánov rozvoja, osvojenia a zavedenia výroby nových priemyselných výrobkov. Tieto plány zahrňujú nové druhy tovaru, ktoré sa majú v príslušnom roku podľa schválenej perspektívnej koncepcie zaviesť na trh, a ďalšie nové druhy tovaru, na ktorých sa obchodné a výrobné organizácie dodatočne dohodnú.
(2)
Cenové limity a požiadavky na určité vlastnosti, zdravotnú nezávadnosť, vyhotovenie a vzhľad nového výrobku, prípadne ďalšie náležitosti sa spresňujú pri prejednávaní plánov zavádzania nových druhov tovaru. Pokiaľ má obchodná organizácia k dispozícii porovnateľné vzorky, predkladá ich pri tomto prejednaní. Ak nové výrobky podliehajú schváleniu hlavným hygienikom Československej socialistickej republiky, výrobná organizácia predloží svoj plán i Ministerstvu zdravotníctva, aby naň mohlo prihliadnuť pri zostavovaní plánu výskumu pre zabezpečenie včasného podávania záväzných posudkov.
§ 5
Zabezpečenie vývoja nových druhov tovaru
(1)
Pre zabezpečenie vývoja nových druhov tovaru obchodné a výrobné organizácie uzavierajú hospodárske zmluvy v súlade s plánom zavádzania nových druhov tovaru a s plánom rozvoja, osvojenia a zavedenia výroby nových priemyselných výrobkov.**)
Hospodárska zmluva sa uzaviera podľa vopred prejednaných podmienok (§ 4 ods. 2).
(2)
Vývojové práce zabezpečuje výrobná organizácia vo výskumných a vývojových ústavoch, závodoch alebo strediskách v týchto etapách:
a)
vypracovanie návrhu,
b)
vývoj a konštrukcia vzoriek alebo prototypov,
c)
skúšky, overovanie a schválenie vzoriek či prototypov,
d)
podklady pre výrobu,
e)
spôsob vykonávania opráv a zabezpečenia náhradných dielcov.
Podľa zložitosti výrobku a charakteru výroby sa môže dohodnúť, ktoré etapy sa zlúčia alebo vypustia a ako sa budú vzorky alebo prototypy schvaľovať.
(3)
Organizácia, ktorá vykonáva vývoj, je povinná informovať obchodnú organizáciu o jeho priebehu v lehotách, na ktorých sa dohodnú výrobné a obchodné organizácie; ak nedôjde k dohode o týchto lehotách, je povinná podávať informácie každé tri mesiace.
(4)
Termín dokončenia vývojových prác musí sa v hospodárskej zmluve určiť tak, aby celý postup vývojových prác odo dňa uzavretia hospodárskej zmluvy do predloženia vzorky alebo prototypu netrval dlhšie ako
a)
tri mesiace u potravinárskeho tovaru vývojove menej náročného,
b)
šesť mesiacov u tých druhov priemyslového tovaru, u ktorých nie sú mimoriadne nároky na konštrukciu, kooperáciu a vývoj,
c)
jeden rok u tovaru technicky, konštrukčne, prípadne inak náročného na vývoj.
Dlhšie lehoty vývoja u technicky zvlášť náročných výrobkov môžu sa dojednať len so súhlasom ústredných orgánov.
§ 6
Technické a odbytové konanie
(1)
Technické konanie uskutočňuje obchodná organizácia v spolupráci s výrobnou organizáciou za účelom posúdenia úžitkovej hodnoty technických ukazovateľov (parametrov) a výtvarnej hodnoty nového výrobku a ekonomickej účelnosti jeho zavedenia z hľadiska spoločenských záujmov. Technické ukazovatele predkladá výrobná organizácia a obchodná organizácia ich posudzuje podľa požiadaviek uvedených v § 4 ods. 2, podľa technických noriem a podľa ostatných nárokov na technickú úroveň výrobkov.
(2)
Technické konanie začína dňom odovzdania vzorky a návrhu základných technických podmienok obchodnej organizácii. Termín tohto odovzdania musí sa dohodnúť v hospodárskej zmluve podľa § 5. U výrobkov, na posúdenie ktorých je nevyhnutné vyrobiť kratšiu sériu, začína technické konanie dňom odovzdania dohodnutého počtu výrobkov z overovacej série.
(3)
Pri technickom konaní musia obchodné a výrobné organizácie preveriť najmä:
a)
technické ukazovatele (parametre), najmä akostné ukazovatele, spôsob ich merania a dodržania cenových limitov,
b)
rozsah poskytovaných záruk,
c)
označenie výrobkov, vrátane označenia maloobchodnou cenou,
d)
spotrebiteľské a transportné balenie,
e)
úroveň výtvarného vyhotovenia,
f)
podmienky, za ktorých sa vykonáva prebierka, uskladňovanie a preprava nového výrobku.
(4)
Vzorky nových výrobkov, ktoré podliehajú schváleniu po výtvarnej stránke, predkladajú výrobné organizácie obchodnej organizácii s vyjadrením príslušnej výtvarnej rady.
Návrhy základných technických podmienok nových výrobkov, ktoré podliehajú schváleniu z hľadiska zdravotnej nezávadnosti, predkladajú výrobné organizácie so záväzným posudkom príslušného orgánu hygienickej a protiepidemickej služby.
(5)
Na vykonanie technického a odbytového konania predkladá výrobná organizácia obchodnej organizácii vzorky nového výrobku v dohodnutom počte, potrebnom na vykonanie technického konania, návrh technických podmienok a cenové limity. Na požiadanie výrobná organizácia je povinná oznámiť obchodnej organizácii spôsob a výsledok vykonaných skúšok.
Vzorky sa musia predkladať vo vyhotovení, v akom sa má výrobok uviesť na trh. Pokiaľ budú predložené vzorky vzhľadom na povahu skúšky znehodnotené alebo spotrebované, prípadne použité na dokumentáciu, nebude ich obchodná organizácia výrobnej organizácii uhradzovať, ak sa nedohodnú inak.
Vzorky sa výnimočne nepredkladajú u výrobkov značných rozmerov a váhy. V týchto prípadoch sa technické konanie uskutočňuje priamo vo výrobe.
(6)
Technické konanie musí sa skončiť u potravinárskeho tovaru najneskoršie do 14 dní a u priemyselného tovaru najneskoršie do 21 dní. Technické konanie sa končí schválením vzorky a technických podmienok.
(7)
V odbytovom konaní, ktoré uskutočňuje obchodná organizácia v spolupráci s výrobnou organizáciou, sa posudzuje spôsob zavedenia nových druhov tovaru a dohodnú sa podmienky, za akých sa tak má stať. Najmä sa v ňom dohodne:
a)
termín, kedy bude možno začať s dodávkami nového výrobku, a plánovaná výška dodávok,
b)
spôsob obchodnej reklamy a propagácie nového výrobku, termín ich začatia a financovania; výrobné organizácie smú vykonávať reklamu a propagáciu nových druhov tovaru len po predchádzajúcom prejednaní a dohode s obchodnými organizáciami, prípadne podľa povahy výrobku po dohode s príslušným hygienikom, a to až po schválení maloobchodnej ceny,
c)
výskum spotrebiteľského dopytu, jeho rozsah, náklady a spôsob vyhodnotenia,
d)
termín predloženia návrhu maloobchodnej ceny Ministerstvu vnútorného obchodu,
e)
termín zastavenia, prípadne obmedzenia výroby a dodávok nahradzovaného porovnateľného výrobku a spôsob likvidácie jeho zásob v obchodných a výrobných organizáciách,
f)
menovité určenie podniku, ktorý bude vykonávať opravy v záručnej lehote a po jej uplynutí,
g)
zabezpečenie potrebného množstva náhradných dielcov a súčiastok a spôsob ich predaja.
(8)
Odbytové konanie sa uskutočňuje súčasne s technickým konaním. Ak to nie je z vážnych dôvodov možné, alebo ak sa na tom dohodnú obchodné a výrobné organizácie, vykonáva sa oddelene. Musí sa však vykonať najneskoršie do 14 dní po skončení technického konania.
(9)
Po skončenom technickom a odbytovom konaní musí sa výroba nového výrobku začať najneskoršie do 3 mesiacov.
§ 7
Cenové konanie
Cenové konanie sa uskutočňuje podľa príslušných cenových predpisov.
§ 8
Zmluvné zabezpečenie dodávok a odberu
Na zabezpečenie dodávok a odberu nových druhov spotrebného tovaru obchodné a výrobné organizácie uzavierajú dodávkové zmluvy.
§ 9
Záverečné ustanovenia
(1)
Prípadné výnimky povoľuje a rozpory vzniknuté pri prejednávaní a riešení otázok upravených touto vyhláškou, ktoré sa neodstránili dohodou ústredných orgánov, prejednáva Komisia pre zavádzanie nových druhov tovaru, zlepšenie akosti a balenia.
(2)
Výber, schvaľovanie maloobchodných cien, evidenciu a spôsob predaja módnych a technických noviniek a tovaru mimoriadnej kvality upraví minister vnútorného obchodu osobitným predpisom.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na odber exportných súbehov a na zavádzanie nových druhov spotrebného tovaru organizáciami v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry.
(4)
Zrušuje sa inštrukcia ministra vnútorného obchodu č. 66/1958 Vestníka Ministerstva vnútorného obchodu o technickom, odbytovom a cenovom konaní u nových druhov spotrebného tovaru a nových druhov balenia.
(5)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.
*)
Zákon č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti v znení zákona č. 18/1957 Zb.
**)
Podrobnosti sú upravené v zákone č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami a vo vykonávacích predpisoch k tomuto zákonu.