83/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
z 11. júla 1962,
ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovského zákona):
Čl. I
Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch sa v skupine 13 - poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo doplňuje o tieto nové učebné odbory:
Označenie učebného odboru Chlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboru Doba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
Číslo Názov povinnú školskú dochádzku úplné stred. všeobecné vzdelanie
1 2 3 4 5 6
1308 Poľnohospodár mechanizátor
Poľnohospodárka mechanizátorka
Ch
D
Práce spojené so zoradením, obsluhou pri práci a bežnou údržbou základných poľnohospodárskych strojov v živočíšnej a rastlinnej výrobe, vrátane vedenia traktoru a ostatné najdôležitejšie odborné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe. 2 1
1324 Pestovateľ mechanizátor*)
Pestovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba ťažkých a zložitých mechanizačných prostriedkov v rastlinnej výrobe, najmä kombajnu. 1 -
1325 Chovateľ mechanizátor*)
Chovateľka mechanizátorka*)
Ch
D
Zoradenie, obsluha pri práci a údržba zložitých mechanizmov v živočíšnej výrobe, najmä dojacích automatov a špeciálne odborné práce pri ošetrovaní dobytka, najmä plemenného dobytka. 1 -
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.
*)
Podmienkou prijatia je vyučenie v učebnom odbore Poľnohospodár mechanizátor, Poľnohospodárka mechanizátorka č. 1308.