82/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1963 do 31.12.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 3. augusta 1962
o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
Na vykonanie uznesenia vlády z 12. júla 1962, ktorým boli oslobodené s účinnosťou od 1. januára 1963 podniky niektorých dobrovoľných organizácií od dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií, ustanovuje Ministerstvo financií podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 75/1952 Zb. o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií v znení zákona č. 59/1956 Zb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií č. 128/1960 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií, sa mení takto:
1.
§ 1 ods. 2 znie: „Podľa § 1 ods. 1. písm. b) zákona podliehajú dani podniky týchto organizácií: Čs. sväzu záhradkárov a ovocinárov, Čs. poľovníckeho sväzu rybárov, Čs. sväzu včelárov, socialistických združení osôb a spolkov zriadených podľa skorších všeobecných predpisov o spolčovaní a spoločné družstevné podniky jednotných roľníckych družstiev.“
2.
Kde sa v ďalších ustanoveniach vyhlášky č. 128/1960 Zb. používa vymedzenie „podniky dobrovoľných a iných organizácií“ (§ 3 ods. 2, § 4 ods. 2 druhá veta, § 5 ods. 3 a ods. 6 predposledná veta, § 7 ods. 3 písm. g]), rozumejú sa tým podniky uvedené v bode 1.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Januárom 1963.
Prvý námestník ministra:

Dvořák v. r.