Predpis bol zrušený predpisom 109/1964 Zb.

79/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.1962 do 30.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
VLÁDNE NARIADENIE
z 8. augusta 1962,
ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 2 ods. 2 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:
§ 1
Účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami sa rozširuje na záväzkové pomery vznikajúce pri vykonávaní stavebnej investičnej výstavby (vrátane melioračných prác)
a)
jednotných roľníckych družstiev,
b)
spoločných družstevných podnikov zriadených podľa § 33 a nasl. zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách,
novozaradené do plánu poľnohospodárskej investičnej výstavby počínajúc rokom 1963, schváleného okresným národným výborom, a to či už ide o dodávateľský spôsob výstavby alebo o výstavbu vykonávanú svojpomocou.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Široký v. r.