77/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.08.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 8. augusta 1962,
ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc sa doplňuje a mení takto:
1.
§ 1 ods. 1 znie:
„(1)
Chmeliarske výrobné oblasti sú „Žatecko", „Úštěcko", „Tršicko", „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov".“.
2.
§ 2 ods. 2 znie:
„(2)
Povinným známkovaním chmeľu sa rozumie:
a)
u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko“.
1.
povinné označovanie chmeľu podľa miestneho pôvodu (ďalej len „označovanie chmeľu") a
2.
povinné overovanie miestneho pôvodu chmeľu (ďalej len „overovanie chmeľu");
b)
u chmeľu vypestovaného v chmeliarskych výrobných oblastiach „Piešťany-Topoľčany" a „Trebišov" len označovanie chmeľu.“
3.
§ 2 ods. 3 znie:
„(3)
Povinnému známkovaniu nepodlieha chmeľ brakový a chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák".“.
4.
§ 3 ods. 1 veta prvá znie:
„Označovanie chmeľu vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Prahe (ďalej len „Ústav") pomocou chmeliarskych dôverníkov.“.
5.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Označenie chmeľu musí obsahovať tieto údaje:
a)
Československá socialistická republika;
b)
„Chmeľ" s udaním ročníka, pričom u chmeľu vypestovaného v českých chmeliarskych výrobných oblastiach sa uvedie za slovom „chmeľ" slovo „český", u chmeľu vypestovaného v moravskej chmeliarskej výrobnej oblasti slovo „moravský" a u chmeľu vypestovaného v slovenských chmeliarskych výrobných oblastiach slovo „slovenský";
c)
výrobnú oblasť;
d)
výrobnú obec.“.
6.
§ 4 ods. 2 znie:
„(2)
Ústav vylúči z overenia chmeľ nezodpovedajúci československej štátnej norme akosti, chmeľ, ktorý nemá typické znaky chmeľu odrody „Červeňák" a chmeľ, pri ktorom nemožno spoľahlivo preukázať, že bol vypestovaný v chmeliarskych výrobných oblastiach „Žatecko", „Úštěcko" a „Tršicko".“.
7.
§ 5 ods. 2 veta prvá znie:
„Zakazuje sa miešať chmeľ zodpovedajúci československej štátnej norme akosti s chmeľom jej nezodpovedajúcim, chmeľ cudzozemský s chmeľom domácim a chmeľ odrody „Červeňák" s chmeľom, ktorý nemá typické znaky chmeľu tejto odrody.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.