75/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra
z 19. júla 1962
o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
Ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 6 ods. 1 vládneho nariadenia č. 1/1952 Zb. o horľavinách a výbušninách:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách, pretože výroba, manipulácia, uskladňovanie a preprava horľavých kvapalín boli upravené štátnou normou.*)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Prvý námestník ministra:

Kudrna v. r.
*)
ČSN 65 0201 „Požiarne predpisy o výrobe, manipulácii, uskladňovaní a preprave horľavých kvapalín", platnosť ktorej bola vyhlásená vyhláškou č. 65/1961 Ú. l.