71/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. júna 1962
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom
Dňa 23. apríla 1961 bola v Kábule podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 20. septembra 1961. Listiny o schválení uvedenej Dohody boli vymenené v Prahe 15. februára 1962.
Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 15. februárom 1962.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afgánskeho kráľovstva, prajúc si rozvíjať spoluprácu na poli kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehľbeniu a rozšíreniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:
vláda Československej socialistickej republiky
J. E. dr. Františka Kahudu
ministra školstva a kultúry
vláda Afgánskeho kráľovstva
J. E. dr. Ali Ahmeda Popola
ministra školstva,
ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré našli v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi obidvoma krajinami a prispievať ku vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch krajín a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, poriadanie prednášok, umeleckých a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmeny skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi organizáciami a inštitúciami obidvoch krajín. Za tým účelom budú usnadňovať vzájomné študijné cesty univerzitných profesorov, učiteľov odborných škôl a iných školských, vedeckých a kultúrnych pracovníkov. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať i pokiaľ ide o umelcov a o študentov.
Článok 4
Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich vysokých, umeleckých a odborných školách.
Článok 5
Zmluvné strany uvážia otázku vzájomného uznávania diplomov a vedeckých hodností a ak to uznajú za vhodné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať poriadanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich krajín a vzájomné vysielanie športovcov.
Článok 7
Zmluvné strany budú usnadňovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov.
Článok 8
Zmluvné strany budú podporovať výuku dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach.
Článok 9
Na vykonávanie tejto Dohody sa budú dojednávať vždy do konca bežného roku ročné plány kultúrnej spolupráce, v ktorých budú určené zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.
Článok 10
1.
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
2.
Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomne jeden rok vopred.
Dané v Kábule, 23. apríla 1961 vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé v jazyku českom, perzskom a anglickom, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V sporných prípadoch je anglický text rozhodujúci.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. František Kahuda v. r.

Za vládu Afgánskeho kráľovstva:

Dr. Ali Ahmed Popola v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.