70/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 21. júna 1962
o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
Dňa 1. marca 1962 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou.
Vláda Československej socialistickej republiky schválila Dohodu 11. mája 1962. Schválenie Dohody príslušnými orgánmi Rakúskej republiky bolo oznámené nótou z 22. mája 1962 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky nótou zo 7. júna 1962.
Podľa svojho článku 20 vstúpila Dohoda v platnosť 7. júnom 1962.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.