68/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
z 18. júla 1962
o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 2 zákona č. 67/1962 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov pôdy a chovateľov kráv, a § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:
§ 1
(1)
Miestne národné výbory určia drobným užívateľom poľnohospodárskej pôdy s výmerou od 0,21 ha do 0,50 ha vrátane dodávkové úlohy vajec, a to v priemernej výške 300 ks od každého užívateľa pôdy v obci, ktorý podlieha určeniu dodávkovej úlohy vajec podľa tejto vyhlášky.
(2)
Ak užívatelia uvedení v odseku 1 nemajú možnosť chovať sliepky, určia im miestne národné výbory dodávkovú úlohu v inom poľnohospodárskom výrobku, výrobou ktorého sa môžu zaoberať (seno, ovocie, jatočná hydina atď.). Pri určení množstva vychádzajú z toho, aby hodnota týchto iných poľnohospodárskych výrobkov zodpovedala hodnote dodávkovej úlohy vajec, a to v nákupných cenách príslušných výrobkov.
§ 2
Miestne národné výbory určia ďalej osobám uvedeným v § 1 ods. 1, ak chovajú kravu, dodávkové úlohy mlieka, a to v priemere v množstve 700 l na 1 kravu (u kráv pinzgavského plemena 550 l) v obci. Tieto úlohy určia tiež chovateľom kráv, ktorí sú užívateľmi poľnohospodárskej pôdy o menšej výmere alebo ktorí nie sú užívateľmi poľnohospodárskej pôdy.
§ 3
Ustanovenia § 1 a 2 sa týkajú len užívateľov pôdy a chovateľov kráv, pokiaľ tieto osoby alebo ich manželia sú v pracovnom pomere alebo sú členmi výrobných družstiev; netýkajú sa
a)
členov jednotných roľníckych družstiev, ktorým i naďalej dodávkové úlohy určí družstvo a dodávky ktorých sa zahrnú do celkovej dodávkovej úlohy príslušného družstva;
b)
užívateľov poľnohospodárskej pôdy s výmerou od 0,21 ha do 0,50 ha vrátane a chovateľov kráv, ak v ich domácnosti žijú najmenej 3 osoby mladšie ako 15 rokov alebo trvale práceneschopné alebo 1 osoba chorá na tuberkulózu, ak ochorenie preukáže potvrdením tuberkulózneho oddelenia nemocnice s poliklinikou (polikliniky).
§ 4
Miestne národné výbory určia dodávkové úlohy uvedené v § 1 a 2 podľa výrobných podmienok a možností a s prihliadnutím na sociálne a zdravotné podmienky užívateľa pôdy, prípadne chovateľa kravy.
§ 5
Ustanovenie § 28 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 162/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupe pôdohospodárskych výrobkov sa zrušuje, ostatné ustanovenia o jednotlivo hospodáriacich roľníkoch platia i pre užívateľov pôdy alebo chovateľov kravy uvedených v § 1 a 2.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.
Predseda:

Mestek v. r.