63/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.07.1962 do 16.07.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 11. júla 1962,
ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1961 Zb. sa mení takto:
Prvá veta § 2 ods. 4 sa mení a znie:
„(4)
Štátna plánovacia komisia sa skladá z predsedu Štátnej plánovacej komisie, ktorým je člen vlády, a z členov, ktorými sú námestníci predsedu Štátnej plánovacej komisie, niektorí hospodárski ministri a významní predstavitelia hospodárskeho života, vedy a techniky.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

v. z. Valo v. r.

Široký v. r.