6/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 10. januára 1962
o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)
Dňa 15. januára 1959 bol v Ženeve dojednaný Colný dohovor o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR).
Dňa 31. augusta 1961 bola v sekretariáte Organizácie spojených národov uložená listina o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedenému Colnému dohovoru s výhradou, že Československá socialistická republika nebude viazaná ustanoveniami odsekov 2 a 3 článku 44 Dohovoru.
Podľa svojho článku 40 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 29. novembra 1961.
Do znenia Dohovoru spolu s českým prekladom možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí.
David v. r.