54/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.07.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 26. mája 1962
o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Dňa 23. novembra 1960 bola v Akkre podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 1. marca 1961. Schválenie Dohody vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou zo 14. marca 1962 vláde Republiky Ghana a jej schválenie vládou Republiky Ghana tak isto nótou zo 14. marca 1962.
Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 14. marcom 1962.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ghana (ďalej v tejto Dohode nazývané ako „zmluvné strany“), želajúc si ďalej posilniť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc za tým účelom o rozvoj vzájomnej vedeckej a technickej spolupráce,
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky ku vzájomnému prospechu a za účelom čo najúčinnejšieho využitia najnovších vymožeností vedy a techniky pre hospodársky rozvoj obidvoch krajín.
Článok 2
Spolupráca, ktorá sa má uskutočňovať podľa článku 1 tejto Dohody, bude spočívať vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si obidve zmluvné strany budú poskytovať najmä:
a)
vzájomným vysielaním expertov a poradcov v odbore vedy a techniky, a
b)
usnadňovaním odborného výcviku.
Článok 3
Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce sa dojednajú medzi obidvoma zmluvnými stranami vždy na určité časové obdobie a pojmú sa do osobitnej dohody, ktorá sa uzavrie pokiaľ to bude možné nie neskoršie ako v októbri každého roku pre nasledujúci rok.
Článok 4
Rozsah práce expertov a poradcov, ich odmeny a ostatné pracovné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dohodnú medzi kompetentnými organizáciami zmluvných strán osobitnými dohodami.
Každá zo zmluvných strán poskytne na svojom území príslušníkom druhej zmluvnej strany všetky výhody potrebné na úspešné vykonávanie ich úloh, ktoré plnia na základe tejto Dohody.
Článok 5
Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, sa budú pri svojej činnosti spravovať podmienkami určenými pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.
Článok 6
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany sa osobitné informácie získané pri vykonávaní tejto Dohody neoznámia tretej strane bez súhlasu tejto druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Táto Dohoda sa nevzťahuje na odborníkov, technikov, úradníkov a ostatný personál činný na území druhej zmluvnej strany na základe jednotlivých kontraktov o dodávkach tovaru uzavretých nie medzi zmluvnými stranami, ale medzi fyzickými alebo právnickými osobami obidvoch krajín.
Článok 8
1.
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení zmluvnými stranami a stratí platnosť rok potom, keď jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel Dohodu vypovedať.
2.
V prípade, že Dohoda sa vypovie, dohodnú sa zmluvné strany pred uplynutím jej platnosti o spôsobe, akým sa ukončia akcie začaté na základe Dohody.
Dané v Akkre 23. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Československej socialistickej republiky:

Jozef Antoš v. r.

Za vládu Republiky Ghana:

E. Ayeh Kumi v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.