45/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 4. apríla 1962
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie
Dňa 2. augusta 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 31. januára 1962. Schválenie vládou Československej socialistickej republiky bolo oznámené nótou zo 14. marca 1962 a schválenie vládou Republiky Ghana nótou rovnako zo 14. marca 1962.
Podľa svojho článku 16 vstúpila Dohoda v platnosť 14. marca 1962.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Ghana
súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, a
želajúc si uzavrieť dohodu o zriadení leteckých služieb medzi ich krajinami a cez ich územie, ktorá by doplňovala vyššie uvedený Dohovor,
dohodli sa takto:
Článok 1
Pre účely tejto Dohody, ak súvislosť nebude vyžadovať inak
a)
výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahrňuje všetky prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky doplnky týchto príloh alebo Dohovoru podľa jeho článku 90 a 94;
b)
výraz „letecké úrady“ znamená: pokiaľ ide o Československo, Ministerstvo dopravy a spojov - letecký odbor a ktorékoľvek osoby alebo orgány oprávnené na vykonávanie rovnakých alebo podobných funkcií, ktoré teraz vykonáva uvedené ministerstvo; pokiaľ ide o Ghanu, ministra zodpovedného za civilné letectvo a ktorékoľvek osoby a orgány oprávnené na vykonávanie rovnakých alebo podobných funkcií, ktoré teraz vykonáva tento minister;
c)
výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana v súlade s článkom 3 tejto Dohody písomne oznámi druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať letecké služby na tratiach uvedených v tomto oznámení;
d)
výraz „prechod na lietadlo o inej kapacite“ znamená vykonávanie leteckých služieb určeným leteckým podnikom takým spôsobom, že pre jeden úsek trate sa použije lietadlo rozdielnej kapacity od lietadiel používaných na inom úseku trate;
e)
výraz „územný“ znamená vo vzťahu k určitému štátu pozemné oblasti a k nim priľahlé pobrežné vody a
f)
výrazy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecký dopravný podnik“ a „pristátie pre neobchodné účely“ majú význam určený im článkom 96 Dohovoru.
Článok 2
(1)
Každá zmluvná strana udeľuje druhej zmluvnej strane práva určené v tejto Dohode za účelom zriadenia leteckých služieb na tratiach určených v príslušnom oddiele pripojeného Zoznamu (ďalej nazývaných „dohodnuté služby“ a „určené trate“).
(2)
Podľa ustanovení tejto Dohody používajú letecké podniky určené každou zo zmluvných strán pri vykonávaní dohodnutých služieb na určenej trati tieto výsady:
a)
lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,
b)
vykonávať na spomínanom území pristátie pre neobchodné účely a
c)
pristávať na uvedenom území v miestach určených pre túto trať v Zozname liniek tejto Dohody, za účelom vyloženia a naloženia cestujúcich, nákladov a pošty v medzinárodnej doprave.
(3)
Žiadne ustanovenie odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že leteckým dopravným podnikom jednej zmluvnej strany sa dáva výsada naložiť na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, tovar alebo poštu prepravované za odplatu alebo nájomné a určené do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany.
Článok 3
(1)
Každá zo zmluvných strán bude mať právo písomne určiť druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých dopravných podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.
(2)
Po tom, čo dostane takéto určenie, vydá druhá zmluvná strana s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku určenému leteckému podniku alebo podnikom bez meškania príslušné prevádzkové oprávnenie.
(3)
Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže žiadať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou preukázal, že je spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a nariadeniami, ktoré sa v súlade s ustanoveniami Dohovoru obvykle uplatňujú pri vykonávaní medzinárodných obchodných leteckých služieb.
(4)
Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého dopravného podniku a odoprieť alebo odvolať výsady poskytnuté leteckému dopravnému podniku podľa ustanovenia článku 2 odseku 2 tejto Dohody alebo mu uložiť pri využívaní týchto výsad také podmienky, aké uzná za nutné, ak nebude presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočné riadenie tohto leteckého podniku náleží zmluvnej strane alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany, ktorá určuje letecký podnik.
(5)
Takto určený a poverený letecký dopravný podnik môže začať vykonávať dohodnuté služby kedykoľvek po splnení ustanovení odseku 1 a 2 tohto článku za predpokladu, že k prevádzke služieb nedôjde skôr, dokiaľ sa nedosiahne dohoda podľa článku 5 odseku 4 a pokiaľ nenadobudnú platnosť tarify určené pre túto službu v súlade s článkom 7 tejto Dohody.
(6)
Každá zmluvná strana bude mať právo pozastaviť leteckému dopravnému podniku užívanie výsad určených v článku 2 odsek 2 tejto Dohody alebo uložiť mu také podmienky pri používaní týchto výsad, aké bude považovať za nutné, v prípadoch, keď tento podnik nebude dodržiavať zákony a predpisy zmluvnej strany, ktorá tieto výsady poskytuje, alebo keď inak nebude dodržiavať podmienky určené v tejto Dohode; pritom sa predpokladá, že právo na okamžité odňatie výsad alebo uloženie podmienok sa použije bez prerokovania s druhou zmluvnou stranou len vtedy, ak to bude nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo predpisov.
Článok 4
S pohonnými hmotami, mazacími olejmi, náhradnými súčiastkami, obvyklým vybavením a palubnými zásobami, ktoré sa dovezú alebo vezmú na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou alebo v jej mene, alebo jej určeným leteckým podnikom či podnikmi, a ktoré sa majú výhradne použiť lietadlami alebo v lietadlách týchto podnikov, bude sa, pokiaľ ide o clo, inšpekčné poplatky a iné podobné celoštátne alebo miestne dávky a poplatky, nakladať takto:
a)
pohonné hmoty a mazacie oleje, ktoré zostávajú na palube lietadla pri pristátí na poslednom letisku pred odletom z uvedeného územia, budú od týchto poplatkov oslobodené;
b)
s pohonnými hmotami a mazacími olejmi, ktoré nie sú zahrnuté pod písm. a), ako aj s náhradnými súčiastkami, obvyklým vybavením a palubnými zásobami lietadiel bude sa zaobchádzať nemenej výhodne než s podobnými zásobami dovezenými na uvedené územie alebo vzatými na palubu lietadiel na tomto území, a ktoré sú určené pre potrebu lietadla alebo v lietadle cudzieho leteckého podniku poskytujúceho medzinárodné letecké dopravné služby, ktorý požíva zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod. Takéto zaobchádzanie poskytne každá zmluvná strana popri svojich záväzkoch, ktoré sú určené v článku 24 Dohovoru a bez ujmy na týchto záväzkoch.
Článok 5
(1)
Letecké podniky obidvoch zmluvných strán budú mať rovnakú možnosť vykonávať dohodnuté služby na určených tratiach medzi obidvoma krajinami.
(2)
Pri vykonávaní dohodnutých služieb budú letecké dopravné podniky každej zo zmluvných strán prihliadať na záujmy leteckých podnikov druhej strany tak, aby nezasiahli nevhodným spôsobom do služieb, ktoré tieto podniky celkom alebo sčasti zabezpečujú na rovnakých tratiach.
(3)
Dohodnuté služby budú určenými leteckými podnikmi zmluvných strán vykonávané s najvyšším zreteľom na požiadavky verejnosti na dopravu na určených tratiach a ich prednostným cieľom bude, aby s primeraným vyťažením zabezpečili dostatočnú dopravnú kapacitu pre uspokojovanie bežných a predvídateľných požiadaviek na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik, alebo pre toto územie. Cestujúci, tovar a pošta, ktoré sa budú nakladať alebo vykladať na určených tratiach, avšak na území iných štátov než tých, ktoré určil letecký podnik, budú sa prepravovať v súlade so všeobecnou zásadou, že kapacita takejto dopravy sa bude riadiť:
a)
požiadavkami na prepravu medzi krajinou odkiaľ je preprava vykonávaná a krajinou určenia;
b)
požiadavkami na prepravu v oblastiach, ktorými letecké linky prechádzajú, s prihliadnutím na dopravné služby poskytované dopravnými podnikmi štátov v tejto oblasti;
c)
požiadavkami na premávku na preletových leteckých tratiach.
(4)
Podrobnosti vykonávania služieb sa dohodnú pred začatím týchto služieb medzi určenými leteckými podnikmi a budú schválené leteckými úradmi obidvoch zmluvných strán.
Článok 6
Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže prejsť na lietadlo o inej kapacite v mieste ležiacom na území druhej zmluvnej strany iba za podmienok,
a)
že takáto zmena je odôvodnená hospodárnosťou premávky,
b)
že lietadlá používané na úseku vzdialenejšom od konečnej stanice ležiacej na území prvej zmluvnej strany majú menšiu kapacitu než lietadlá používané na bližšom úseku,
c)
že lietadlá menšej kapacity sa budú používať iba v spojení s lietadlami väčšej kapacity, čo sa uvedie v letovom poriadku; prvé priletí na miesto, kde sa prechod uskutoční, za účelom preloženia nákladu z lietadla väčšej kapacity alebo do tohto lietadla a ich kapacita sa určí prednostne s ohľadom na tento účel ,
d)
že existuje primeraný objem preletovej premávky, a
e)
že ustanovenia článku 5 tejto Dohody sa budú uplatňovať na všetky opatrenia týkajúce sa prechodu na lietadlo o inej kapacite.
Článok 7
(1)
Tarify na akékoľvek dohodnuté letecké služby sa určia v primeranej výške, pričom sa patrične prihliadne na všetky smerodajné činitele, vrátane prevádzkových nákladov, primeraného zisku, zvláštností služieb (napr. rýchlosti a úrovne starostlivosti o cestujúcich) a taríf iných leteckých dopravných podnikov za ktorýkoľvek úsek určenej trate. Tieto tarify sa určia v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.
(2)
Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku spolu s výškou provízií zástupcov súvisiacou s tarifami sa pokiaľ možno dohodnú pre každú určenú trať medzi príslušnými určenými leteckými podnikmi po prerokovaní s ostatnými leteckými dopravnými podnikmi vykonávajúcimi leteckú dopravu na celej tejto trati alebo na jej časti. Ak to bude možné, uskutoční sa takáto dohoda pomocou systému pre určenie taríf Medzinárodného sdruženia leteckých dopravcov. Takto dohodnuté tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov obidvoch zmluvných strán.
(3)
Ak sa nemôžu určené letecké podniky dohodnúť na ktorejkoľvek z týchto taríf alebo ak z nejakého iného dôvodu nebude možné dosiahnuť dohodu o tarife v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, pokúsia sa letecké úrady zmluvných strán určiť tarifu na základe dohody medzi sebou.
(4)
Ak sa letecké úrady nedohodnú na schválení niektorej tarify im predloženej podľa odseku 2 tohto článku alebo na určení akejkoľvek tarify podľa odseku 3, spor sa bude riešiť v súlade s ustanovením článku 11 tejto Dohody.
(5)
S výnimkou prípadov podliehajúcich ustanoveniu článku 12 odseku 3 tejto Dohody nevstúpi žiadna tarifa v platnosť, ak úrady jednej zo zmluvných strán s ňou nebudú súhlasiť.
(6)
Tarify, ktoré boli určené v súlade s ustanoveniami tohto článku, zostanú v platnosti, pokiaľ sa podľa tohto článku neurčia tarify nové.
Článok 8
Každá zo zmluvných strán poskytne určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany právo prevádzať na svoje ústredie všetky nadbytočné zárobky v súlade s príslušnými ustanoveniami platobnej dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami.
Článok 9
Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany bude mať v rámci platných predpisov druhej zmluvnej strany týkajúcich sa pobytov cudzincov právo udržiavať na území tejto druhej zmluvnej strany taký technický a obchodný personál, aký je potrebný na prevádzku leteckých dopravných služieb.
Článok 10
Letecké úrady jednej zmluvnej strany poskytnú leteckým úradom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť také periodické alebo iné štatistické údaje, v rozsahu, aký je potrebný na získanie prehľadu o kapacite, ktorú pre dohodnuté letecké služby poskytujú letecké podniky tejto zmluvnej strany. V týchto údajoch budú zahrnuté všetky informácie potrebné na zistenie objemu prepravy, ktorú tieto letecké dopravné podniky poskytujú pre dohodnuté služby, ako aj miesta, medzi ktorými sa táto preprava zabezpečuje.
Článok 11
Letecké úrady zmluvných strán sa budú pravidelne a často radiť, aby zabezpečili úzku spoluprácu vo všetkých otázkach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody.
Článok 12
(1)
Ak dôjde medzi zmluvnými stranami ku sporu o výklad alebo vykonávanie tejto Dohody, budú sa zmluvné strany predovšetkým usilovať o jeho riešenie cestou vzájomného rokovania.
(2)
Ak zmluvné strany nedosiahnu riešenie cestou rokovania, môžu sa dohodnúť na tom, že spor predložia na rozhodnutie rozhodcovskému tribunálu zloženému z troch rozhodcov, pričom každá zmluvná strana vymenuje jedného a obidvaja takto vymenovaní rozhodcovia určia tretieho.
(3)
Zmluvné strany sa zaväzujú podriadiť sa akémukoľvek rozhodnutiu, ku ktorému dôjde podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku.
(4)
Ak jedna zmluvná strana alebo určený letecký podnik jednej zmluvnej strany nesplní rozhodnutie, ktoré sa dosiahlo v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, môže druhá zmluvná strana primerane obmedziť alebo odvolať akékoľvek práva alebo výsady, ktoré poskytla podľa tejto Dohody previnivšej sa zmluvnej strane, určenému leteckému podniku alebo podnikom tejto zmluvnej strany alebo určenému leteckému podniku, ktorý sa previnil.
Článok 13
(1)
Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, vstúpi dohodnutá zmena v platnosť po tom, keď sa potvrdí výmenou nót.
(2)
V prípade uzavretia akéhokoľvek všeobecného mnohostranného dohovoru, týkajúceho sa leteckej dopravy, ktorým budú obidve zmluvné strany viazané, upraví sa táto Dohoda tak, aby bola v súlade s takýmto dohovorom.
Článok 14
Ak jedna zo zmluvných strán si želá ukončiť platnosť tejto Dohody, môže ju kedykoľvek druhej strane vypovedať. Podanie výpovede sa súčasne oznámi Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Ak bude podaná výpoveď, skončí platnosť tejto Dohody dvanásť mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostane oznámenie o výpovedi, ak nebude výpoveď po dohode vzatá späť pred uplynutím tohto obdobia.
Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia výpovede, bude sa predpokladať, že ho dostala štrnásť dní po tom, čo Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo toto oznámenie prijala.
Článok 15
Táto Dohoda a akákoľvek výmena nót podľa článku 13 budú registrované u Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
Článok 16
Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov obidvoch zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom, keď sa vymenia nóty o tomto schválení.
Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia tejto Dohody sa budú používať odo dňa jej podpísania.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, súc na to riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali.
Dané v Prahe 2. augusta 1961 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a anglickom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky

dr. František Vlasák v. r.

Za vládu Republiky Ghana

Krobo Edusci v. r.
Zoznam tratí
A. Trate, na ktorých sa budú vykonávať lety určenými leteckými podnikmi Československej socialistickej republiky
Miesta odletu Československo Medziľahlé miesta (jedno alebo viac z uvedených) Zűrich alebo Marseille alebo Rím alebo Miláno Miesta v Ghane a ďalej Akkra
Rabat alebo Casablanka alebo Tunis alebo Tripolis (bez poskytnutia piatej slobody medzi Tripolisom a Akkrou)
Bamako (bez poskytnutia piatej slobody medzi Bamakom a Akkrou) alebo Konakry alebo Kano (bez poskytnutia piatej slobody medzi Kano a Akkrou) alebo Lagos (bez poskytnutia piatej slobody medzi Lagosom a Akkrou).
Zoznam tratí
B. Trate, na ktorých sa budú vykonávať lety určenými leteckými podnikmi Republiky Ghana
Miesta odletu Medziľahlé miesta (jedno alebo viac z uvedených) Miesta v Československu a ďalej
Ghana Bamako, Tunis, Zürich Praha, Moskva (bez poskytnutia piatej slobody medzi Prahou a Moskovou).
Bamako (bez poskytnutia piatej slobody medzi Bamakom a Akkrou) alebo Konakry alebo Kano (bez poskytnutia piatej slobody medzi Kano a Akkrou) alebo Lagos (bez poskytnutia piatej slobody medzi Lagosom a Akkrou).
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie Dohody.