43/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.05.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
VYHLÁŠKA
ministra financií
z 9. apríla 1962
o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953
Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:
§ 1
Začínajúc 2. májom 1962 sa vydávajú do obehu
a)
bankovky Štátnej banky československej (ďalej len „bankovky“) po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II),
b)
mince po 1 halieri vzoru 1962.
§ 2
(1)
Bankovky po 25 Kčs vzoru 1961 (tvaru II) sa líšia svojím vyhotovením od bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II)*) iba štátnym znakom a letopočtom.
(2)
Nový štátny znak Československej socialistickej republiky a letopočet „1961“ sú umiestené na lícnej strane obdobne ako na bankovkách po 25 Kčs vzoru 1958.
§ 3
Mince po 1 halieri vzoru 1962 sa líšia svojím vyhotovením od 1 halierových mincí vzoru 1953**) iba tým, že je na ich líci vyrazený nový štátny znak a názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.
§ 4
Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958*) a mince po 1 halieri vzoru 1953**) zostávajú i naďalej zákonnými peniazmi.
§ 5
(1)
Bankovky po 25 Kčs vzoru 1953 (na lícnej strane s vyobrazením sochy Jána Žižku na koni)**) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1962.
(2)
Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1963 do 30. júna 1963 vrátane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1963 do 31. decembra 1963 vrátane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1963 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 2. májom 1962.
Minister:

Ďuriš v. r.
*)
Vyhláška ministra financií č. 77/1958 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958.
**)
Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.