3/1962 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojov
zo 16. januára 1962
o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
Ministerstvo dopravy a spojov ustanovuje v dohode s príslušnými ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Vysoko rozvinutý hospodársky a kultúrny život v našej socialistickej republike a splnenie plánovaných úloh v rozvoji priemyslu, stavebníctva a poľnohospodárstva vyžaduje, aby nákladná automobilová doprava plnila kvalitne, hospodárne a včas úlohy vyplývajúce pre ňu zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Preto sa v súlade s rozšírenou právomocou a zodpovednosťou národných výborov upravuje jej riadenie.
(2)
Na základe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva národné výbory riadia nákladnú automobilovú dopravu
prepravným plánom,
organizáciami pre vyťažovanie vozidiel nákladnej automobilovej dopravy,
prepravnými systémami a osobitnými prepravnými úpravami.
Plánovanie prepravy v nákladnej automobilovej doprave
§ 2
(1)
Plány prepravy musia zabezpečiť najúčelnejšie rozloženie prepravy medzi jednotlivé odvetvia dopravy, najmä medzi dopravu železničnú a cestnú, a v cestnej doprave medzi dopravu verejnú a závodovú.
(2)
Prepravné plány nákladnej automobilovej dopravy sa zostavujú ako plány ročné a mesačné; zabezpečujú úlohy vyplývajúce z ročných plánov rozvoja národného hospodárstva čo do objemu a povahy prepravy, času, miesta a spôsobu ich vykonania.
(3)
Ročný prepravný plán obsahuje nároky na verejnú nákladnú automobilovú dopravu a údaje o objeme prepravy zabezpečovanej závodovou dopravou; zostavujú ho okresné a krajské národné výbory na podklade údajov ročných plánov automobilovej dopravy schválených podľa metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie. Do ročného prepravného plánu zahrnú národné výbory v súhrne aj objem nárokov na prepravu tých prepravcov, ktorí nepredkladajú návrhy ročných plánov automobilovej dopravy podľa metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie.
(4)
Návrh mesačného prepravného plánu obsahuje podrobne rozvedené nároky na verejnú nákladnú automobilovú dopravu a údaje o objeme prepravy zabezpečovanej závodovou dopravou; zostavuje sa na formulároch podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 tejto vyhlášky.
(5)
Návrh mesačného plánu predkladajú organizácie,
a)
ktorých nároky na verejnú nákladnú automobilovú dopravu prevyšujú 50 ton mesačne,
b)
ktorých objem vlastnej závodovej dopravy prevyšuje 50 ton mesačne, ak ide o organizácie, ktoré sú povinné zostavovať ročný plán automobilovej dopravy podľa metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie.
V organizáciách, ktoré zostavujú ročné plány automobilovej dopravy, vychádzajú návrhy mesačných prepravných plánov zo schválených objemov výkonov v ročných plánoch.
(6)
Pri vyhradených prepravách (§ 15 až 18) predkladá požiadavky na prepravu organizácia, ktorú určí národný výbor vo vyhláške o vyhradení prepravy. Pri zvoze a rozvoze tovaru v styku so železnicou v miestach, kde je zavedená sústredená nakládka a vykládka celovozňových zásielok, predkladá nároky na prepravu železničná stanica.
(7)
V návrhu prepravného plánu sa neuplatňujú nároky na prepravu zásielok v okrskovej preprave kusových zásielok; túto prepravu, spolu s predpokladaným objemom drobných prepravných služieb obyvateľstvu, zahrnie okresný národný výbor do prepravného plánu súhrnne.
(8)
Okresný národný výbor môže povinnosť predkladať návrh mesačných prepravných plánov podľa odseku 5 písm. b) rozšíriť na ďalšie organizácie, ktorých objemy prepravy sú z hľadiska zostavenia prepravného plánu významné.
(9)
Pri prejednávaní návrhov prepravných plánov sa národné výbory riadia zásadou, že poslaním závodovej dopravy je zabezpečovať prepravy pohotovostného charakteru, prepravy zemín, prepravy bezprostredne súvisiace s technologickým procesom výroby, prepravy tovaru do siete maloobchodných predajní a závodov verejného stravovania a prepravy spojené s nákupom niektorých poľnohospodárskych výrobkov, ako živočíšnych výrobkov, ovocia a zeleniny.
§ 3
(1)
Mesačné nároky na verejnú nákladnú automobilovú dopravu obsahujú údaje o váhe, mieste a spôsobe nakládky a vykládky, prepravnej vzdialenosti, ako aj prípadné ďalšie údaje nutné na zabezpečenie účelného a hospodárneho vykonania prepravy; predkladajú sa v tomto členení:
a)
zeminy
b)
stavebniny celkom
z toho
aa)
štrkopiesok, piesok
bb)
drviny, štrky, makadam
cc)
kameň (štetový, lomový, závozový, regulačný a pod.)
dd)
tehly
ee)
ostatné tehliarske výrobky (škridlice, drenážne rúrky a pod.)
ff)
cement, vápno - voľne ložené
gg)
cement, vápno - vrecované
hh)
prefabrikáty a cementové výrobky
ii)
ostatné stavebniny
c)
uhlie, koks, brikety
d)
drevo každého druhu
z toho
dlhé drevo nad 6 m dĺžky
e)
potraviny celkom
z toho
aa)
mlieko
bb)
pivo
cc)
minerálky a minerálne vody
dd)
rýchlo sa kaziace potraviny
f)
repa, rezky, zemiaky
g)
ovocie a zelenina
h)
hutnícke a strojárske výrobky z toho dlhé nad 6 m
i)
technické plyny
j)
priemyselné hnojivá
k)
ostatné druhy tovaru.
(2)
Objem vlastnej závodovej dopravy sa v návrhu plánu vyjadruje v tonách s uvedením priemernej prepravnej vzdialenosti.
(3)
Preprava pre centralizovanú investičnú výstavbu a vládou sledované akcie sa musia v návrhu plánu uviesť oddelene a ako také označiť.
§ 4
(1)
Organizácie sú povinné predložiť návrh mesačného prepravného plánu na budúci mesiac do 20. dňa bežného mesiaca v troch vyhotoveniach okresnému národnému výboru, v územnom obvode ktorého sa má požadovaná preprava vykonať, prípadne začať. Ak je v kraji zriadená pre niektoré hospodárske činnosti riadiaca krajská organizácia, môže návrh plánu za podriadené hospodárske jednotky predkladať príslušným okresným národným výborom táto organizácia.
(2)
Okresný národný výbor preverí predložené návrhy prepravných plánov z hľadiska účelnosti a ekonomického opodstatnenia požadovaných prepráv a ich dôležitosti pre zabezpečenie výrobných, zásobovacích a odbytových úloh organizácií, ako aj z hľadiska väzby na schválené ročné plány nákladnej automobilovej dopravy. Pritom preverí možnosť zabezpečiť požadovanú prepravu dopravnými prostriedkami v rámci okresu a možnosť jej hospodárneho vykonania. Okresný národný výbor ďalej preskúma vzájomnú koordináciu mesačných plánov cestnej a železničnej dopravy najmä z hľadiska schválených zásad pre deľbu prepravnej práce medzi oboma dopravami; súčasne sleduje, či sa nároky prepravcov v prepravných plánoch oboch dopráv neuplatnili duplicitne. Zistené nedostatky v návrhu prepravného plánu prejedná okresný národný výbor s príslušnými organizáciami a urobí opatrenia na ich odstránenie.
(3)
Na podklade preverených nárokov zostaví okresný národný výbor návrh okresného prepravného plánu nákladnej automobilovej dopravy na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky; takto zostavený návrh so všetkými návrhmi plánu jednotlivých organizácií predloží so svojím vyjadrením krajskému národnému výboru, a to v lehote určenej krajským národným výborom. Národný výbor hlavného mesta Prahy prejednáva a zostavuje prepravný plán z návrhov predložených priamo organizáciami.
(4)
Krajský národný výbor preskúma podľa odseku 2 predložené návrhy okresných prepravných plánov z hľadiska kraja s cieľom zabezpečiť nárokované prepravy a ich najúčelnejšie vykonanie prepravnými prostriedkami v rámci kraja, prípadne v spolupráci s inými krajmi dopravnými prostriedkami z týchto krajov. Podľa výsledku preskúmania upraví krajský národný výbor s prihliadnutím na vyjadrenie okresných národných výborov návrhy okresných prepravných plánov a návrhy mesačných plánov organizácií a na ich podklade zostaví a schváli krajský prepravný plán. Upravené prepravné plány vráti okresným národným výborom.
(5)
Navrhované výkony závodovej dopravy, ak vychádzajú zo schválených ročných plánov automobilovej dopravy, národné výbory neznižujú; prípadné zvýšenie týchto výkonov prejednajú s príslušnou organizáciou. Výrazné zvýšenie výkonov musí byť zabezpečené plánom hmotného zásobovania a mzdových fondov.
(6)
Mesačné prepravné plány organizácií, upravené podľa schváleného krajského plánu, doplní okresný národný výbor údajom, ktorý podnik ČSAD prepravu vykoná, pripojí schvaľovaciu doložku a odošle najneskôr tri dni pred začiatkom mesiaca prepravcom i dopravcom. Vykonávajúcemu podniku ČSAD zašle okresný národný výbor dva priepisy okresného prepravného plánu.
§ 5
(1)
Ak prepravca uplatní v priebehu mesiaca nároky na verejnú prepravu, ktoré nie sú obsiahnuté vo schválenom pláne, možno ich uspokojiť, ak sa tým neohrozí vykonanie prepráv obsiahnutých v pláne.
(2)
Prepravy uložené dopravcom podľa § 8 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. sa musia vykonať prednostne i pred prepravami obsiahnutými v pláne; ak to bude nutné vzhľadom na objem uloženej prepravy, okresný národný výbor rozhodne, na úkor ktorých plánovaných prepráv sa má uložená preprava vykonať a akým spôsobom sa zabezpečia prepravy, ktoré bolo treba obmedziť.
(3)
Okresné národné výbory sledujú a kontrolujú vykonávanie a plnenie prepravného plánu
a)
vo verejnej doprave na základe údajov o plnení jej úloh, ktoré zaznamená podnik ČSAD na priepise okresného prepravného plánu a predloží do 7. dňa nasledujúceho mesiaca okresnému národnému výboru,
b)
v závodovej doprave podľa schválených štatistických výkazov, prípadne záznamov prvotnej evidencie, ktoré si môžu vyžiadať na nahliadnutie.
Krajské národné výbory kontrolujú plnenie prepravného plánu podľa hlásení okresných národných výborov o plnení okresného prepravného plánu.
§ 6
Pri prepravách zabezpečovaných podľa schváleného prepravného plánu verejnou dopravou možno zmeniť len druh tovaru a miesto nakládky alebo vykládky, a to len so súhlasom dopravcu. Súhlas nie je potrebný, ak môže dopravca vykonať prepravu rovnakým druhom dopravného prostriedku pri dodržaní približne rovnakej prepravnej vzdialenosti.
§ 7
(1)
Ak prepravca opätovne uplatňuje mesačné nároky na verejnú prepravu o viac než 10 % nižšie oproti preprave skutočne vykonanej, zaplatí dopravcovi penále vo výške 0,20 Kčs za každú tonu, ktorá bola prepravená naviac oproti predloženej požiadavke; penále nepresahujúce v jednotlivom prípade 50 Kčs sa neúčtuje ani neuplatňuje.
(2)
Ak dopravca určený prepravným plánom neprepraví určené množstvo nákladov, i keď prepravca splnil všetky podmienky na uskutočnenie prepravy, zaplatí prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti plánu prepravilo menej, penále vo výške 1 Kčs; také isté penále zaplatí prepravca dopravcovi, ak nezabezpečil podmienky na vykonanie prepravy uloženej prepravným plánom. Penále nepresahujúce v jednotlivom prípade 100 Kčs sa neúčtuje ani neuplatňuje.
(3)
Prepravca i dopravca nie sú povinní platiť penále podľa predchádzajúceho odseku, ak sa plán nesplnil následkom opatrenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. alebo následkom opatrenia vyťažovacieho strediska podľa ustanovení o riadení nákladnej automobilovej dopravy.
(4)
Pre výpočet penále posudzujú sa výkony jednotlivého podniku ČSAD u každého prepravcu celkove bez ohľadu na ich členenie v prepravnom pláne.
Vyťažovanie vozidiel nákladnej automobilovej dopravy
§ 8
(1)
Zhospodárnenie prepravy nákladov po ceste, najmä odstránenie nevyužitých a protismerných jázd a prepráv nízkotonážnymi vozidlami na dlhšie vzdialenosti, ďalej obojsmerové vyťaženie vozidiel a zvýšené využívanie prívesov a návesov zabezpečujú národné výbory riadením nákladnej automobilovej dopravy prostredníctvom osobitných rozpočtových organizácií-vyťažovacích stredísk automobilovej dopravy (ďalej len „strediská“).
(2)
Riadenie nákladnej automobilovej dopravy zabezpečovanej strediskami sa vzťahuje:
a)
na náklady, ktoré sa majú prepraviť nákladnými automobilmi, kolesovými traktormi, prívesmi a návesmi (ďalej len „vozidlá“) na vzdialenosť nad 50 km alebo vo vyhlásenej preprave medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km (§ 20),
b)
na jazdy vozidiel bez nákladu na vzdialenosť nad 50 km alebo vo vyhlásenej preprave medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km (§ 20),
c)
na vozidlá, ktoré ich držiteľ niektorý deň nepoužije alebo ktorých priemerné mesačné využitie je nedostatočné,
d)
na vozidlá, ktoré sú potrebné na zvládnutie mimoriadne naliehavých úloh, určených okresným (krajským) národným výborom.
(3)
Krajský národný výbor je v prípadoch, keď to bude nutné a ekonomicky účelné, oprávnený znížiť hranicu 50 km určenú pre riadenie dopravy až na 30 km.
(4)
Riadenie nákladnej automobilovej dopravy sa nevzťahuje:
a)
na zásielky prepravované v okrskovej preprave kusových zásielok vo vlastnom okrsku alebo do susedného okrsku výpravne kusových zásielok,
b)
na náklady, ktorých preprava bola vyhradená podnikom ČSAD (§ 15-18), a na jazdy vozidiel s týmto nákladom,
c)
na náklady, na prepravu ktorých sú potrebné špeciálne a špeciálne upravené vozidlá, a na jazdy týchto vozidiel, pokiaľ slúžia účelu, na ktorý sú určené, napríklad vozidlá cisternové, chladiarenské, vozidlá pre prepravu dlhých nákladov, poštových zásielok, vozidlá pre zdravotnícke účely, vozidlá s meracím zariadením, montážne, pojazdné dielne, predajne a knižnice, dampre a vozidlá pre rozhlasové, filmové a televízne účely,
d)
na náklady prepravované v rámci opakujúceho sa rozvozu (zvozu) a na jazdy vozidiel vykonávajúcich túto prepravu podľa rozvozných (zvozných) plánov predložených stredisku držiteľom vozidiel,
e)
na náklady prepravované dodávkovými automobilmi s nosnosťou do 900 kg a na jazdy týchto vozidiel,
f)
na jazdy vozidiel a náklady prepravované do zahraničia a zo zahraničia,
g)
na vozidlá so zvláštnou štátnou poznávacou značkou.
(5)
Z riadenia nákladnej automobilovej dopravy sa môžu ďalej vyňať vozidlá slúžiace výhradne na skúšobné účely, vozidlá pohotovostné určené na odstraňovanie prevádzkových porúch, vozidlá slúžiace na kultúrne, školské alebo zdravotnícke účely, vozidlá slúžiace na vykonávanie geologických a výskumných prác, vozidlá Sväzu pre spoluprácu s armádou, civilnej obrany a pod. Vyňatie sa povoľuje na určitý čas, najdlhšie na obdobie jedného kalendárneho roku písomným rozhodnutím okresného strediska pre obvod jeho pôsobnosti, ináč rozhodnutím krajského strediska; vyňatie môže byť viazané podmienkami a môže sa odvolať.
§ 9
(1)
Držitelia nákladov podliehajúcich riadeniu sú povinní hlásiť náklad okresnému stredisku, z obvodu ktorého sa má náklad prepraviť, a to aspoň 3 dni vopred, alebo ak ide o vyhlásenú prepravu medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km, aspoň 24 hodín vopred. Vo výnimočných, riadne odôvodnených prípadoch alebo v dohode so strediskom môže držiteľ nákladu hlásiť náklad stredisku aj v kratšej lehote. Ustanovenia automobilového prepravného poriadku o objednávke prepravy*) neplatia pre držiteľa nákladu podliehajúceho riadeniu.
(2)
Za držiteľa nákladu sa považuje tá organizácia alebo fyzická osoba, ktorá je podľa platných predpisov alebo na podklade hospodárskych a iných zmlúv povolaná zabezpečiť prepravu nákladu; držiteľom nákladu je aj organizácia, ktorá zamýšľa prepraviť náklad vlastným vozidlom.
Na žiadosť držiteľa nákladov, ktorých preprava podnikom ČSAD je zabezpečená v schválenom prepravnom pláne, môže stredisko vysloviť súhlas s tým, aby ohlasovaciu povinnosť pri týchto prepravách plnil za držiteľa nákladu podnik ČSAD.
(3)
V hlásení treba uviesť najmä:
a)
druh, váhu a rozmery nákladu a druh obalu,
b)
miesto nakládky a adresu prijímateľa,
c)
deň, kedy sa má preprava vykonať,
d)
kto náklad vydá, čas, kedy možno náklad naložiť, a údaje potrebné na vykonanie prepravy (spôsob nakládky, potreba vybaviť vozidlo plachtou a pod.),
e)
bankové spojenie odosielateľa (prijímateľa),
f)
možnosť manipulácie s prívesmi a návesmi,
g)
ak držiteľ nákladu zamýšľa vykonať prepravu vlastným vozidlom, aj typ, nosnosť, druh a štátnu poznávaciu značku tohto vozidla.
(4)
Držitelia vozidiel sú povinní hlásiť okresnému stredisku, v obvode ktorého je stanovište vozidla:
a)
jazdu vozidlom bez nákladu na vzdialenosť nad 50 km, a to aspoň 3 dni vopred,
b)
jazdu vozidlom bez nákladu vo vyhlásenej preprave medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km, a to aspoň 24 hodín vopred,
c)
denne vozidlá, pre ktoré nemajú na budúci deň úplné alebo dostatočné využitie.
(5)
Ak krajský národný výbor zníži vzdialenosť určenú pre riadenie nákladnej automobilovej dopravy, môže sám určiť spôsob a lehoty hlásenia nákladu.
§ 10
(1)
Držiteľ nákladu je povinný ihneď oznámiť stredisku odrieknutie ohlásenej prepravy; ak bola preprava na vzdialenosť nad 50 km odrieknutá až v posledných 48 hodinách pred dohodnutým časom jej vykonania a preprava medzi dvoma vyhlásenými miestami na vzdialenosť do 50 km v posledných 24 hodinách pred dohodnutým časom jej vykonania, uhradí držiteľ nákladu stredisku náhradu podľa platných tarifných ustanovení**); rovnakú náhradu uhradí stredisku, ak náklad nebol vydaný držiteľovi vozidla, ktorého mu určilo stredisko.
(2)
Odrieknutím ohlásenej prepravy vzniká držiteľovi nákladu ďalej povinnosť uhradiť držiteľovi vozidla určenému strediskom na vykonanie prepravy výdavky skutočne vzniknuté s prípravou prepravy. Ak bola preprava odrieknutá až po vyjdení vozidla alebo ak nebol náklad vydaný držiteľovi vozidla, uhradí držiteľ nákladu držiteľovi vozidla náhradu za zbytočnú jazdu a za prípadné čakanie vozidla a zamestnancov podľa platných tarifných ustanovení.***)
§ 11
(1)
Stredisko je povinné zabezpečiť prepravu ohláseného nákladu v lehote dohodnutej s držiteľom nákladu.
(2)
Pri plnení svojich úloh môže stredisko uložiť najmä
a)
držiteľovi vozidla vykonať prepravu nákladu, ktorý podlieha riadeniu, alebo prevziať pri vykonávaní takejto prepravy ďalší náklad;
b)
držiteľovi vozidla vykonanie určitých prepravných úloh (napríklad pri zabezpečovaní vykládky železničných vozňov) vozidlami, ktoré v niektorý deň nepoužije, alebo ktorých priemerné mesačné využitie nie je hospodárne, s prihliadnutím na úlohy, pre ktoré sú tieto vozidlá určené; ide o uloženie krátkodobých prepravných úloh v rozsahu dohodnutom medzi strediskom a držiteľom vozidla; výrazné zvýšenie výkonov sa musí zabezpečiť plánom hmotného zásobovania a mzdových fondov;
c)
držiteľovi vozidla vykonanie naliehavých prepráv na zdolanie mimoriadnych úloh (§ 8 ods. 2 zákona č. 57/1960 Zb.);
d)
držiteľovi nákladu podliehajúceho riadeniu, aby na jeho prepravu použil iný spôsob dopravy alebo vozidlo určeného držiteľa;
e)
držiteľovi nákladu zabezpečiť podaj a odber nákladu.
(3)
Pri opatreniach podľa odseku 2 je stredisko povinné dbať na naliehavosť a dôležitosť jednotlivých úloh, povahu nákladu, ako aj na hospodárnosť, kvalitu a včasnosť prepravy s prihliadnutím na odôvodnené záujmy prepravcu; držiteľovi vozidla určenému vykonať prepravu je povinné oznámiť všetky údaje hlásené držiteľom nákladu.
(4)
Na vykonanie prepravy alebo jazdy podliehajúcej riadeniu vydá stredisko držiteľovi vozidla transportný preukaz; na vykonanie opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c) vydá stredisko osobitný príkaz.
(5)
Stredisko môže v transportnom preukaze určiť dispozície na spätné vyťaženie vozidla. Vodič je povinný preukázať sa na vyzvanie kontrolných orgánov platným transportným preukazom. Použité transportné preukazy sú držitelia vozidiel povinní vrátiť na kontrolu stredisku, ktoré preukazy vydalo, a to v lehote určenej strediskom. Transportný preukaz je prísne zúčtovateľným tlačivom, ktorého zneužitie sa stíha.
(6)
Stredisko nesmie zdržovať vozidlo čakaním na zabezpečenie spätného nákladu dlhšie než 2 hodiny; ďalšie zdržanie vozidla je možné len v dohode s držiteľom vozidla, prípadne vodičom, ak ho na to držiteľ splnomocnil.
§ 12
(1)
Držiteľ nákladu ohláseného stredisku podľa § 9 smie vydať náklad len držiteľovi vozidla, ktorého určilo stredisko.
(2)
Držiteľ vozidla, ktorého určilo stredisko na vykonanie prepravy, je povinný túto prepravu vykonať. Ak ju nemôže vykonať alebo ak ju nemôže vykonať za podmienok a v lehote dojednanej so strediskom, je povinný to stredisku ihneď oznámiť.
(3)
Ak vzniknú držiteľovi nákladu výdavky zbytočnou prípravou prepravy, držiteľ vozidla, ktorý odriekol stredisku už prijatú prepravu, je povinný tieto výdavky mu uhradiť.
§ 13
(1)
Na zvládnutie osobitných prepravných úloh (napríklad preprava ovocia a zeleniny) môžu okresné strediská poskytnúť úľavu z riadenia nákladnej automobilovej dopravy udelením transportného preukazu s platnosťou na jeden mesiac.
(2)
Transportný preukaz podľa odseku 1 platí vždy len pre vozidlá určenej nosnosti a druh nákladu, pre ktorý bol vydaný. Držiteľ vozidla je povinný vrátiť tento transportný preukaz stredisku, ktoré ho vydalo, a to najneskôr do 5. dňa od skončenia jeho platnosti s uvedením týchto údajov:
a)
počet jázd,
b)
množstvo prepravených ton,
c)
počet dosiahnutých tonokilometrov,
d)
počet najazdených kilometrov, z toho s nákladom.
(3)
Strediská sú povinné v prípadoch, keď udelili výnimku alebo poskytli úľavu z riadenia, sledovať, či organizácie zabezpečujú hospodárnosť dopravy, upozorňovať na zistené nedostatky a vyžadovať ich odstránenie.
§ 14
(1)
Okresné stredisko riadi nákladnú automobilovú dopravu vo svojom územnom obvode, medzi okresmi toho istého kraja a medzi susedným okresom druhého kraja; ostatnú medzikrajovú dopravu riadi krajské stredisko. Držitelia nákladov a vozidiel sú v styku len s okresným strediskom, v Prahe s vyťažovacím strediskom Národného výboru hlavného mesta Prahy.
(2)
Za výkony, ktoré stredisko vykonalo v prospech držiteľa vozidla, účtuje náhradu podľa platných tarifných ustanovení.*)
Prepravné systémy a osobitné prepravné úpravy
Vyhradená preprava
§ 15
(1)
Na zhospodárnenie cestnej nákladnej dopravy a na uplatnenie vyššieho stupňa organizácie prepravnej práce sa podnikom ČSAD vyhradzujú určité druhy prepráv; tým sa nesmie ohroziť plnenie výrobných, zásobovacích a odbytových úloh organizácií.
(2)
Vyhradená preprava sa môže zaviesť pre všetky druhy nákladov alebo pre niektoré z nich pri prepravách
a)
z určitého zdroja,
b)
medzi určenými miestami,
c)
v určenom obvode.
§ 16
(1)
Vyhradenú prepravu, pokiaľ nepresahuje územie jedného okresu, vyhlasuje okresný národný výbor, v ostatných prípadoch krajský národný výbor po prejednaní so zúčastnenými okresnými národnými výbormi. Ak ležia určené miesta, medzi ktorými sa má vyhlásiť vyhradená preprava, v rôznych krajoch alebo ak presahuje určený obvod vyhradenej prepravy územie jedného kraja, vyhlasujú vyhradenú prepravu zúčastnené krajské národné výbory po predchádzajúcej dohode k rovnakému dňu.
(2)
Vyhradená preprava sa vyhlasuje vždy po prejednaní s hlavnými dodávateľmi, odberateľmi a dopravcami.
(3)
Národný výbor, ktorý vyhlási vyhradenú prepravu, môže povoliť v mimoriadnych prípadoch výnimku, a to len ak ide o prepravy pre vlastnú potrebu žiadateľa (napríklad doprava vlastným dopravným prostriedkom pre účely individuálnej bytovej výstavby, pre výstavbu vykonávanú svojpomocou, pre využitie prístavných jázd vozidiel zúčastneného prepravcu z garáží na pracovisko a pod.). Povolené výnimky však nesmú v nijakom prípade narušiť organizáciu prevádzky podniku ČSAD.
(4)
Vyhláška o vyhradenej preprave sa zverejňuje najmenej 30 dní pred dňom jej účinnosti; ak ide o prípady uvedené v § 18 odsek 1, možno vyhradenú prepravu vyhlásiť len ku dňu, ku ktorému možno vykonať zmeny v pláne.
Vyhláška musí obsahovať najmä:
a)
vyhradené druhy prepravy s uvedením miesta odberu, prípadne dodania, a označenie podniku ČSAD povinného zabezpečiť vyhradenú prepravu,
b)
termín zavedenia vyhradenej prepravy,
c)
povinnosti vykonávajúceho podniku ČSAD na zabezpečenie plynulej prepravy,
d)
zákaz prepravy vozidlami iných držiteľov, prípadne ustanovenie o výnimkách podľa predchádzajúceho odseku,
e)
ustanovenie, kto uplatňuje nároky vo vyhradenej preprave v prepravných plánoch, majetkové sankcie z toho vyplývajúce, prípadne iné dohovory a dohody, ktorými sa vytvárajú predpoklady pre hladký priebeh vyhradenej prepravy.
(5)
Národný výbor, ktorý vyhradenú prepravu vyhlásil, môže ju zrušiť, ak sú pre to vážne hospodárske dôvody, najmä ak sa nesplnili predpoklady, za ktorých sa zaviedla vyhradená preprava. Pri zrušení vyhradenej prepravy národný výbor zruší aj opatrenia urobené podľa § 18.
§ 17
(1)
Pri skúmaní predpokladov pre zavedenie vyhradenej prepravy prihliadne národný výbor najmä na to,
a)
či pre zavedenie vyhradenej prepravy sú vytvorené alebo možno vytvoriť také podmienky, aby sa vyhradením z celkového národohospodárskeho hľadiska dosiahlo zhospodárnenie,
b)
či prepravná vzdialenosť, povaha substrátu, jeho výroba (množstvo a pravidelnosť) a spotreba (rozmiestnenie prijímateľov) umožní ekonomicky výhodné zavedenie cyklického obehu vozidiel,
c)
či sú možnosti pre zavedenie a využitie mechanizačných prostriedkov pri nakládkach a vykládkach.
(2)
Vykonávanie vyhradenej prepravy sa robí na základe podrobných podmienok dohodnutých medzi podnikom (podnikmi) ČSAD, dodávateľom (držiteľom zdroja) a odberateľom (prijímateľom). Podmienky schvaľuje vyhlasujúci národný výbor súčasne s vyhlásením vyhradenej prepravy. V podmienkach sa dohodne najmä preberanie nákladov, váženie, minimálny a maximálny objem prepravy, pracovný čas nakládky, prípadne vykládky vozidiel, použitie mechanizácie, vstup na pracovisko, osvetlenie, bezpečnosť pri práci, objednávky prepravy, miesto plnenia dodávky, fakturácia a úhrady dovozného a vedľajších náhrad, opatrenia v prípade porúch prevádzkových zariadení, používanie telekomunikačného a sociálneho zariadenia, garáží, skladovacích priestorov, úprava príchodových komunikácií a pod.
§ 18
(1)
Ak to vyžaduje rozsah prepravných výkonov preberaných podnikom ČSAD, vykoná sa prevod správy vozidiel, ktoré doterajší dopravcovia používali len pre prepravu tých druhov nákladov, ktoré boli zahrnuté do vyhradenej prepravy. Ak doterajší dopravcovia používali svoje vozidlá aj pre prepravu iných druhov nákladov, prevedie sa správa len tej časti vozového parku, ktorá zodpovedá pomeru objemu prepravy vyhradených druhov nákladov k celkovému objemu prepravy nákladov, s prihliadnutím na prepravné vzdialenosti a prácnosť.
(2)
O prevode správy základných prostriedkov podľa odseku 1 a ostatných častí plánu uzavrie podnik ČSAD s doterajším dopravcom dohodu. Národný výbor určí podniku ČSAD prípadnú úsporu pracovných síl a vlastných nákladov.
(3)
Ak nedôjde k dohode podľa predchádzajúcich odsekov, rozhodne pred zavedením vyhradenej prepravy na základe rozboru výkonu motorových vozidiel u doterajších dopravcov najmenej za posledné tri mesiace
a)
okresný národný výbor, ak organizáciu odovzdávajúcu prepravu riadi okresný alebo miestny národný výbor,
b)
krajský národný výbor v ostatných prípadoch, a to v dohode s príslušným ústredným orgánom, ak ide o organizáciu riadenú ústredne.
Pravidelné nákladné linky
§ 19
(1)
Zhospodárnenie nákladnej automobilovej dopravy možno dosiahnuť zavedením pravidelných nákladných liniek medzi určitými miestami s určeným cestovným poriadkom (ďalej len „pravidelná preprava“). Zavedenie pravidelnej prepravy nevylučuje vykonávať prepravy medzi určenými miestami mimo rámca tejto prepravy.
(2)
Zavedenie pravidelnej nákladnej linky vyhlasuje národný výbor; súčasne vyhlási podnik, prípadne podniky verejnej dopravy poverené jej obstarávaním i lehoty a miesto pre hlásenie a zvoz nákladu.
(3)
Na vyhlásenie je príslušný okresný národný výbor, ak ležia miesta uvedené v cestovnom poriadku na území jedného okresu, v ostatných prípadoch krajský národný výbor; ak ležia miesta na území dvoch alebo viac krajov, vyhlasujú pravidelnú prepravu zúčastnené krajské národné výbory po vzájomnej dohode k rovnakému dňu.
Vyhlásená preprava medzi dvoma miestami
§ 20
(1)
Ekonomickú účinnosť riadenia nákladnej automobilovej dopravy možno posilniť rozšírením pôsobnosti stredísk na riadenie prepravy medzi dvoma miestami na vzdialenosť do 50 km. Riadenie prepravy podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na jazdy a prepravy nákladov do miest a z miest ležiacich na trati medzi vyhlásenými miestami.
(2)
Rozšírenú pôsobnosť stredísk podľa odseku 1 vyhlasuje okresný národný výbor, ak obe miesta ležia na území jedného okresu, v ostatných prípadoch krajský národný výbor. Ak ležia určené miesta na území dvoch krajov, vyhlasujú rozšírenú pôsobnosť stredísk krajské národné výbory oboch krajov po vzájomnej dohode k rovnakému dňu.
Zabezpečenie podaja a odberu zásielok
§ 21
(1)
Prepravcovia sú povinní podávať a odoberať zásielky v dvojsmennej prevádzke.
(2)
Prepravcovia so šesťdňovou alebo s päťdňovou prevádzkou sú povinní zabezpečiť podaj a odber prepravovaných zásielok celý týždeň.
(3)
V naliehavých prípadoch sú prepravcovia povinní na pokyn okresného národného výboru zabezpečiť podaj a odber prepravovaných zásielok v dohodnutý čas i v nočných hodinách.
(4)
Nakládku a vykládku na verejnej komunikácií je dopravca povinný vykonať v čase, ktorý pripúšťa miestna úprava cestnej prevádzky.
Záverečné ustanovenia
§ 22
(1)
Pre prepravy vykonávané dopravcami pre cudziu potrebu na základe ustanovení tejto vyhlášky platia s výnimkou určenou v § 9 odsek 1 ustanovenia automobilového prepravného poriadku a platných tarifných predpisov.
(2)
Ak to vyžaduje zvláštna povaha určitých prepráv alebo zabezpečenie jednotnosti ich vykonávania na území celého štátu, dohodnú zúčastnené ústredné orgány osobitné prepravné podmienky, zaväzujúce dopravcu i prepravcu.
§ 23
(1)
Plnenie povinností uložených touto vyhláškou kontrolujú národné výbory a strediská, prípadne v spolupráci s orgánmi Verejnej bezpečnosti. Na splnenie svojej kontrolnej a vyťažovacej povinnosti môžu strediská zriaďovať kontrolné stanovištia a pomocné pracoviská.
(2)
Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na vozidlá ozbrojených zborov, požiarnej ochrany a zastupiteľských úradov.
§ 24
Ministerstvo dopravy a spojov môže v dohode s krajskými národnými výbormi poveriť koordináciou činnosti krajských stredísk, zabezpečovaním mimoriadnych úloh nadkrajového rozsahu a operatívnym riadením dopravy nadkrajovej povahy priamo sebe podriadenú osobitnú organizáciu.
§ 25
(1)
Zrušujú sa vyhlášky
a)
č. 187/1954 Ú. l. (č. 210/1954 Ú. v.) o riadení cestnej nákladnej dopravy,
b)
č. 206/1954 Ú. l. (č. 230/1954 Ú. v.) o vyhradenej preprave v nákladnej automobilovej doprave.
(2)
Ďalej sa zrušujú smernice o prepravnom plánovaní uverejnené v Tarifnom vestníku.*)
(3)
Ustanovenia vyhlášky č. 83/1957 Ú. l. (Ú. v.) o plánovaní prepravy vo verejnej nákladnej doprave neplatia pre verejnú nákladnú automobilovú dopravu.
§ 26
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.
Minister:

dr. Vlasák v. r.
Príloha č. 1
Návrh mesačného prepravného plánu v nákladnej automobilovej doprave
Príloha č. 2
Okresný/Krajský plán prepravy nákladnej automobilovej dopravy
*)
Vyhláška č. 198/1953 Ú. l. (č. 251/1953 Ú. v.) v znení vyhlášky č. 32/1955 Ú. l. (Ú. v.).
**)
§ 2 vyhlášky č. C 7/7/1961 Tarifného vestníka.
***)
§ 9 a 10 vyhlášky č. 214/1958 Ú. l. (Ú. v.).
*)
Tarifný vestník, vyhláška č. C 7/7/1961.
*)
Tarifný vestník č. 42 z roku 1956 C 25/42/1958 s doplnkom v č. 44 z roku 1959 C 26/44/1959 a v č. 27 z roku 1960 C 19/27/1960.