Predpis bol zrušený predpisom 59/1967 Zb.

24/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1962 do 30.06.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
z 1. marca 1962,
ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom podľa § 44 ods. 2. zákona č. 23 o poľovníctve (ďalej len „zákon“):
Prvá časť
§ 1
Poľovnícke združenia (k § 4 zákona)
(1)
Pracujúci z miest a vidieka, ktorí majú platné poľovné lístky, môžu vytvárať poľovnícke združenia na to, aby spoločne vykonávali v poľovných revíroch právo poľovníctva.
Poľovnícke združenie je socialistickou organizáciou.
(2)
Činnosť poľovníckeho združenia a práva a povinnosti jeho členov sa riadia stanovami, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.
Druhá časť
Poľovnícky hospodár (k § 15 zákona)
§ 2
(1)
Štátne organizácie a poľovnícke združenia, ktoré vykonávajú v poľovnom revíre právo poľovníctva (v ďalšom „užívateľ poľovného revíru“), sú povinné spravovať poľovný revír so starostlivosťou socialistického hospodára a ustanoviť na to kvalifikovaného poľovníckeho hospodára. Ak okresný národný výbor neschváli ustanoveného poľovníckeho hospodára, prípadne ak sa vzdá poľovnícky hospodár funkcie, je užívateľ poľovného revíru povinný navrhnúť do 30 dní okresnému národnému výboru na schválenie nového poľovníckeho hospodára.
(2)
Poľovníckemu hospodárovi prislúcha najmä pripravovať plán poľovníckeho hospodárenia a lovu a dbať na jeho dodržiavanie, ďalej dozerať, aby sa právo poľovníctva vykonávalo podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a bolo v súlade s predpismi o poľovníctve.
(3)
Poľovnícky hospodár vykonáva aj potrebné opatrenia na záchranu úžitkovej zveri, najmä hniezdiacich jarabíc a bažantov. Za týmto účelom sú užívatelia poľovných pozemkov tvoriacich poľovný revír povinní oznámiť poľovníckemu hospodárovi tohto poľovného revíru aspoň 3 dni vopred začiatok kosby sena a krmovín.
(4)
Za poľovníckeho hospodára môže byť ustanovený československý občan, ktorý má platný poľovný lístok, preukáže, že už najmenej päť rokov, i keď nie po sebe idúcich, mal poľovný lístok, je občiansky bezúhonný a zloží skúšku pre poľovníckych hospodárov.
§ 3
Skúšku pre poľovníckych hospodárov (ďalej len „skúšku“) nemusia skladať absolventi odborných lesníckych škôl najmenej na úrovni lesníckych majstrovských škôl (bývalé hájnické školy) a ďalej tí, ktorí preukážu, že zložili vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, skúšku pre poľovníkov z povolania alebo skúšku pre odborných lesných hospodárov, ustanovovaciu skúšku alebo štátnu skúšku lesnícku.
§ 4
Skúška sa koná každoročne na okresnom národnom výbore pred skúšobnou komisiou vymenovanou týmto národným výborom. Členom skúšobnej komisie (jeho náhradníkom), s výnimkou skúšobného komisára pre politickú výchovu, môže byť len ten, kto preukáže, že zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku alebo skúšku pre poľovníkov z povolania alebo vykonal skúšku pre odborných lesných hospodárov (ustanovovaciu skúšku, štátnu skúšku lesnícku) alebo absolvoval odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy. Za skúšobných komisárov pre skupiny skúšobných predmetov obsahujúce poľovnícku zoológiu a biológiu, poľovnícke psiarstvo a predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive a ochrane prírody možno vymenovať i skúsených poľovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie prírodovedecké, ekonomické, právnické, veterinárne alebo poľnohospodárske.
§ 5
Žiadosť o pripustenie na skúšku sa podáva na okresnom národnom výbore príslušnom podľa trvalého pobytu žiadateľa, najneskoršie do konca decembra predchádzajúceho roku, v ktorom sa skúška koná. Žiadateľ musí preukázať, že spĺňa podmienky určené v § 2 ods. 4. K žiadosti pripojí krátky životopis. O pripustení na skúšku rozhoduje okresný národný výbor; o rozhodnutí upovedomí žiadateľa.
§ 6
Skúšobný poriadok pre skúšky pre poľovníckych hospodárov je uvedený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
Tretia časť
Poľovnícka stráž (k § 20 zákona)
§ 7
(1)
Na zabezpečenie riadnej ochrany poľovníctva je užívateľ poľovného revíru povinný ustanoviť poľovnícku stráž pre každých i započatých jeho 500 ha.
(2)
Ako poľovnícka stráž môže byť ustanovený len československý občan, ktorý má platný poľovný lístok a preukázal znalosť povinností a práv poľovníckej stráže, vyplývajúcich zo zákona o poľovníctve.
§ 8
Užívateľ poľovného revíru, ktorý chce ustanoviť poľovnícku stráž, požiada okresný národný výbor, aby ustanovenie schválil a vzal navrhnutú osobu do sľubu. Príslušný je okresný národný výbor, v obvode ktorého je poľovný revír, pre ktorý sa má poľovnícka stráž ustanoviť.
§ 9
(1)
Poľovnícka stráž skladá sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu, že budem vykonávať ochranu poľovníctva s najväčšou starostlivosťou, že budem ihneď hlásiť všetku škodu na chránenom majetku, ktorú zistím, a že sa budem vystríhať akéhokoľvek prekročenia svojich oprávnení.“.
(2)
O schválení ustanovenia poľovníckej stráže a vzatí do sľubu vydá okresný národný výbor osvedčenie. V osvedčení sa musí vyznačiť poľovný revír, pre ktorý bola poľovnícka stráž ustanovená. Pri výkone svojej činnosti musí mať poľovnícka stráž osvedčenie pri sebe a na požiadanie sa ním preukázať.
(3)
Okresný národný výbor vedie zoznam poľovníckych stráží, v ktorom sa vyznačí meno a priezvisko, povolanie a bydlisko poľovníckej stráže, poľovný revír, pre ktorý bola poľovnícka stráž ustanovená, dátum vzatia do sľubu a užívateľ poľovného revíru.
§ 10
(1)
Poľovnícka stráž je povinná nosiť pri výkone svojej činnosti viditeľne na ľavej strane pŕs služobný odznak so štátnym znakom.
(2)
Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu a má tvar elipsy; uprostred elipsy je štátny znak, ktorého výška je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pásu je nápis „Poľovnícka stráž“.
(3)
Služobný odznak vydá poľovníckej stráži okresný národný výbor; obstarávacie náklady uhradzuje užívateľ poľovného revíru, pre ktorý bola poľovnícka stráž ustanovená.
§ 11
Ak prestala poľovnícka stráž vykonávať ochrannú službu, je povinná neodkladne odovzdať osvedčenie a služobný odznak okresnému národnému výboru. Užívateľ poľovného revíru je preto povinný oznámiť okresnému národnému výboru, keď poľovnícka stráž prestane vykonávať ochrannú službu v určenom poľovnom revíri.
Štvrtá časť
Bažantnice (k § 8, § 18 ods. 2, § 42 zákona)
Uznané bažantnice
§ 12
(1)
Užívateľ poľovného revíru môže požiadať okresný národný výbor, aby vyhlásil časť tohto poľovného revíru za uznanú bažantnicu.
(2)
Uznanú bažantnicu možno zriadiť len v častiach poľovného revíru, kde sú vhodné podmienky pre chov bažantov, najmä vhodné zloženie porastov a voda; pritom výmera lesných poľovných pozemkov alebo remíz musí byť aspoň 25 ha.
§ 13
(1)
V žiadosti o uznanie bažantnice uvedie užívateľ poľovného revíru miesto a bližšie označenie poľovných pozemkov, na ktorých sa má zriadiť uznaná bažantnica, akú má mať výmeru, ako aj dôvody na jej zriadenie.
(2)
Na zabezpečenie podmienok pre zriadenie uznanej bažantnice vykoná okresný národný výbor potrebné miestne vyšetrenie za účasti užívateľa poľovného revíru, poľovníckeho hospodára, zástupcu okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu a správcu lesa alebo remíz, ktorému sa musí dať pred rozhodnutím o uznaní bažantnice možnosť vyjadriť sa k zamýšľanému opatreniu z hľadiska lesného hospodárstva.
§ 14
(1)
V rozhodnutí o uznaní bažantnice určí okresný národný výbor obvod bažantnice, jej výmeru a podmienky, za ktorých sa bažantnica uznáva.
(2)
Ak susedí uznávaná bažantnica s cudzími poľovnými pozemkami, môže okresný národný výbor zaokrúhliť poľovný revír v záujme takejto bažantnice, prípadne k poľovnému revíru pričleniť tieto pozemky v rozsahu nutnom pre zabezpečenie úspešného chovu bažantov.
§ 15
Ak sa zriadila uznaná bažantnica z dôvodov všeobecného záujmu a ak to bude nevyhnutne potrebné na jej obhospodarovanie, obmedzí, prípadne si Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva vyhradí výkon práva poľovníctva (§ 18 ods. 1 zákona) na poľovných pozemkoch susediacich s bažantnicou.
§ 16
Lesný hospodársky plán pre les (remízku), v ktorom je zriadená uznaná bažantnica, je nutné v súlade s predpismi o hospodárskej úprave lesov*) upraviť tak, aby bol umožnený intenzívny chov bažantov. Ťažba dreva sa musí vykonať vždy najneskoršie do konca februára a drevo treba odviesť vždy do konca marca.
§ 17
Užívatelia poľovných pozemkov susediacich s uznanou bažantnicou sú povinní oznámiť aspoň 3 dni vopred začiatok kosby sena a krmovín užívateľovi poľovného revíru, v ktorom bola bažantnica zriadená. Poľovnícky hospodár urobí opatrenia potrebné na záchranu hniezd bažantov.
§ 18
Užívateľ poľovného revíru je povinný
a)
podať do jedného mesiaca od uznania bažantnice na okresný národný výbor žiadosť o nové zaradenie poľovného revíru do akostnej triedy,
b)
zriadiť v uznanej bažantnici v dostatočnom počte zásypy na zabezpečenie kŕmenia bažantov, ako aj sklopce, truhlíky a iné zariadenia na ničenie škodlivej zveri.
§ 19
Obvod uznanej bažantnice sa označí na vhodných miestach tabuľkami. V čase hniezdenia, t. j. od 1. apríla do 30. júna, je vstup do bažantnice, s výnimkou ciest, zakázaný; zákaz sa nevzťahuje na osoby zamestnané v bažantnici, osoby vykonávajúce dozor nad obhospodarovaním bažantnice, ako aj na užívateľov pozemkov, ležiacich v obvode bažantnice.
§ 20
Evidenciu uznaných bažantníc vedie okresný národný výbor.
§ 21
Samostatné bažantnice
Pri uznávaní samostatných bažantníc (§ 8 zákona) platia obdobne ustanovenia o uznaných bažantniciach.
§ 22
Doterajšie bažantnice
(1)
Bažantnice (včítane pripojených poľovných pozemkov), ktorých zriadenie povolil okresný národný výbor podľa doterajších predpisov, zostávajú zachované (§ 42 zákona).
(2)
Doterajšie bažantnice obhospodarované štátnymi organizáciami sa považujú za uznané, ak sú súčasťou poľovného revíru, ktorý tejto organizácii bude uznaný podľa § 6 zákona. Ostatné doterajšie bažantnice obhospodarované štátnymi organizáciami sa pokladajú v ich doterajšom rozsahu za samostatné bažantnice (§ 8 zákona).
(3)
Doterajšie bažantnice neobhospodarované štátnymi organizáciami zostávajú zachované ako uznané bažantnice; pokiaľ takáto bažantnica neleží celá v novovytváranom poľovnom revíri, pričlení ju okresný národný výbor k tomu poľovnému revíru, v ktorom leží jej väčšia časť.
Piata časť
Poľovný lístok a povolenka na poľovačku (k § 31 zákona)
Poľovný lístok
§ 23
(1)
Poľovný lístok oprávňuje držať a nosiť zbrane v ňom uvedené. Vzor poľovného lístku je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.
(2)
Poľovné lístky sa vydávajú
a)
na jeden alebo na tri kalendárne roky pre československých občanov,
b)
na jeden kalendárny rok pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania,
c)
na tri kalendárne roky pre poľovníkov a lesníkov z povolania,
d)
na jeden kalendárny rok alebo na jeden mesiac pre cudzincov.
§ 24
(1)
Žiadosť o vydanie poľovného lístka sa podáva na predpísanom tlačive. Žiadateľ musí pripojiť k žiadosti tieto doklady:
a)
výpis z registra trestov vydaný v čase nie dlhšom ako tri mesiace pred podaním žiadosti,
b)
preukaz, že žiadateľ je členom Československého poľovníckeho sväzu,
c)
fotografiu z posledných čias,
d)
preukaz, že žiadateľ mal už najmenej jeden ročný poľovný lístok alebo zložil skúšku z poľovníctva alebo je poslucháčom odbornej školy, na ktorej sa vychovávajú poľovníci z povolania alebo absolvoval odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy (bývalej hájnickej školy) alebo zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, skúšku pre poľovníkov z povolania, skúšku pre odborných lesných hospodárov, ustanovovaciu skúšku alebo štátnu skúšku lesnícku alebo že je lesníkom a poľovníkom z povolania,
e)
preukaz, že žiadateľ uzavrel na dobu platnosti poľovného lístka poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva,
f)
písomný súhlas zákonného zástupcu, ak je žiadateľ maloletá osoba.
(2)
Preukazy podľa odseku 1 písm. a), b) a d) nie je potrebné pripájať k žiadostiam o vydanie poľovných lístkov pre cudzincov.
(3)
Ak ide o vydanie poľovného lístka s dobou platnosti na tri kalendárne roky, musí žiadateľ predložiť doklady podľa odseku 1 písm. b) a e), platné na dobu, na ktorú sa má poľovný lístok vydať; u poľovníkov a lesníkov z povolania postačí, ak predložia tieto doklady platné na dobu jedného roka.
(4)
Poľovný lístok vydaný poslucháčom odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania, oprávňuje týchto poslucháčov, pokiaľ sú mladší ako 18 rokov, vykonávať právo poľovníctva len v sprievode poľovníkov z povolania alebo učiteľov poľovníctva na takýchto školách.
(5)
Platnosť poľovného lístka sa predlžuje, ak bola podaná žiadosť o jeho predĺženie pred uplynutím roka, do konečného vybavenia žiadosti, najdlhšie však do 31. marca budúceho roka.
§ 25
Poľovný lístok musí sa odoprieť osobám:
a)
ktorým nie je ešte 18 rokov, okrem poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania,
b)
pozbaveným celkom alebo čiastočne svojprávnosti,
c)
ktoré pre telesné alebo duševné chyby nie sú spôsobilé bezpečne ovládať poľovnícku zbraň,
d)
ktoré nepreukážu členstvo v Československom poľovníckom zväze (s výnimkou cudzincov) a poistenie proti následkom zákonnej zodpovednosti z výkonu práva poľovníctva,
e)
ktoré boli právoplatne odsúdené pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo pre trestný čin proti životu a zdraviu, spáchaný neopatrným zaobchádzaním so strelnou zbraňou, pokiaľ tieto odsúdenia neboli právoplatne zahladené.
§ 26
(1)
Poľovný lístok možno odoprieť najmä osobám:
a)
ktoré sa v posledných troch rokoch dopustili priestupku proti predpisom o zbraniach, strelive a výbušninách, proti predpisom na ochranu poľovníctva alebo proti predpisom na ochranu prírody,
b)
ktoré zneužili povolenku na poľovačku,
c)
ktoré nemajú trvalý pobyt na území Československej socialistickej republiky,
d)
ktoré nie sú československými občanmi,
e)
proti ktorým podal Československý poľovnícky sväz (jeho organizačné zložky) námietky poľovníckeho rázu, o ktorých treba žiadateľa vypočuť,
f)
proti ktorým sa začalo súdne konanie pre trestný čin, pri ktorom odsúdenie má za následok, že vydanie poľovného lístku musí sa odoprieť.
(2)
Okresný národný výbor odoberie poľovný lístok, ak dodatočne zistí takú okolnosť, pre ktorú by sa vydanie poľovného lístka muselo odoprieť podľa § 25, alebo ak vznikne takáto okolnosť po jeho vydaní.
(3)
Okresný národný výbor odoberie poľovný lístok na dobu najmenej päť rokov poľovníckemu hospodárovi, ak opätovne alebo hrubo porušuje ustanovenia predpisov o poľovníctve.
§ 27
Skúšky z poľovníctva uchádzačov o prvý poľovný lístok sa konajú na okresnom výbore Československého poľovníckeho sväzu podľa skúšobného poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto vyhlášky.
§ 28
Povolenka na poľovačku
(1)
Členovia poľovníckych združení a poľovní hostia musia mať pri sebe pri výkone práva poľovníctva okrem poľovného lístka i povolenku na poľovačku. Pri spoločných poľovačkách stačí jedna povolenka pre všetkých účastníkov poľovačky. Povolenku na poľovačku vydáva na predpísanom tlačive užívateľ poľovného revíru. Povolenku na poľovačku podpisuje orgán, oprávnený zastupovať užívateľa poľovného revíru a poľovnícky hospodár.
(2)
Povolenky na poľovačku pižmovej ondatry v objektoch štátneho rybárstva vydávajú užívatelia poľovných revírov predovšetkým pracovníkom národných podnikov štátneho rybárstva.
Šiesta časť
§ 29
Náhrada škôd spôsobených medveďom (k § 34 ods. 3 zákona)
(1)
Škodu, ktorú spôsobil na včelstvách a domácom zvieratstve medveď, uhradzuje štát.
(2)
Poškodený musí číselne vyjadrenú požiadavku na náhradu škody do troch dní odo dňa, keď škoda vznikla, uplatniť na miestnom národnom výbore, v obvode ktorého bola škoda spôsobená, inak stráca nárok na jej náhradu.
(3)
Miestny národný výbor, u ktorého sa požiadavka na náhradu škody uplatnila, prešetrí ju a zašle so svojím vyjadrením okresnému národnému výboru.
(4)
Okresný národný výbor po prerokovaní s Československým poľovníckym sväzom rozhodne o primeranej náhrade škody; náhradu neprizná, ak poškodený nepreukáže, že ku škode došlo bez jeho zavinenia.
Siedma časť
Prechodné a záverečné ustanovenia (k § 39 a 40 zákona)
Uznávanie nových poľovných revírov
§ 30
(1)
Socialistické organizácie, ktoré majú v správe alebo užívaní poľovné pozemky, oznámia do 30 dní odo dňa účinnosti zákona príslušnému okresnému národnému výboru výmery, prípadne ďalšie údaje týkajúce sa týchto pozemkov.
(2)
Oznámenie vyhotoví socialistická organizácia podľa určeného vzoru a priloží k nemu tieto doklady:
a)
2 jednoduché situačné náčrtky v mierke 1 : 5000, zachycujúce poľovné pozemky a nimi obklopené alebo s nimi susediace nepoľovné pozemky, komunikačnú sieť a vodné toky,
b)
údaje o výmere poľovných pozemkov, ktoré má socialistická organizácia v správe alebo užívaní, vyhotovené podľa výpisu z jednotnej evidencie pôdy; uvedené údaje musí si dať socialistická organizácia potvrdiť strediskom geodézie, v obvode ktorého ležia poľovné pozemky. Údaje o výmere lesných poľovných pozemkov opatrené dátumom a číslom schválenia lesného hospodárského plánu krajským národným výborom, prípadne Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva nahradzujú potvrdenie strediska geodézie.
(3)
Socialistická organizácia súčasne navrhne, aby okresný národný výbor jej poľovné pozemky, pokiaľ majú výmeru aspoň 500 ha a sú súvislé, uznal za poľovný revír, prípadne aby okresný národný výbor jej poľovné pozemky, ktoré nedosahujú výmeru 500 ha, pričlenil k inému poľovnému revíru alebo ich zlúčil so susednými poľovnými pozemkami v správe alebo užívaní inej socialistickej organizácie a uznal ich za poľovný revír.
§ 31
Okresný národný výbor zašle oznámenie so všetkými prílohami okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu, ktorý ho posúdi z hľadiska zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a so svojím písomným vyjadrením, prípadne návrhom ho vráti okresnému národnému výboru.
§ 32
(1)
Okresný národný výbor rozhodne o uznaní poľovného revíru (zverníka, samostatnej bažantnice) po uvážení stanoviska okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu a po prerokovaní jeho prípadného návrhu. V rozhodnutí o uznaní uvedie okresný národný výbor hranice poľovného revíru (zverníka, samostatnej bažantnice), jeho výmeru a ktorej organizácii v ňom prináleží právo poľovníctva (§ 11 zákona).
(2)
Okresný národný výbor zašle rozhodnutie socialistickej organizácii, ktorá oznámenie podala, ostatným organizáciám, ktorých sa rozhodnutie týka, a okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu.
Likvidácia zaniknutých poľovníckych spoločností a poľovných spoločenstiev
§ 33
Likvidáciu zaniknutých poľovníckych spoločností a zaniknutých poľovných spoločenstiev vykonáva Československý poľovnícky sväz.
§ 34
(1)
Československý poľovnícky sväz, ktorý vykonáva likvidáciu, je povinný najmä:
a)
sústrediť peňažné prostriedky zaniknutej spoločnosti (spoločenstva) u jediného peňažného ústavu,
b)
predať najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom majetok zaniknutej spoločnosti (spoločenstva) alebo, ak to nie je možné, naložiť s ním inak a vyrovnať jej záväzky na daniach, dávkach, poplatkoch a ostatné záväzky,
c)
oznámiť skončenie likvidácie s konečnou zprávou o celom priebehu likvidácie okresnému národnému výboru,
d)
postarať sa o bezpečné uloženie spisového materiálu a písomností účtovnej povahy.
(2)
Z prípadných likvidačných prebytkov sa vrátia členom spoločnosti jedine celé, prípadne zostatkové členské podiely. Inak likvidačné prebytky pripadnú Československému poľovníckemu sväzu za účelom zveľaďovania poľovníctva; Československému poľovníckemu sväzu pripadnú i likvidačné prebytky poľovných spoločenstiev.
§ 35
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1962.
Minister:

Krutina v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 24/1962 Zb.
VZOROVÉ STANOVY POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA
Článok I
Názov, sídlo a účel poľovníckeho združenia
Názov poľovníckeho združenia: ................................................................................................
ďalej len „združenie"
Sídlo združenia: ...........................................................................................................................
Združenie je socialistickou organizáciou.
Združenie vytvárajú pracujúci z miest a vidieka, ktorí majú platné poľovné lístky, za účelom spoločného výkonu poľovného práva v poľovnom revíre ..............................................................................................................................................
Článok II
Ustavenie združenia a nadobudnutie členstva
(1) Členom združenia sa môže stať len ten, kto má platný poľovný lístok. Členovia združenia sú z radov robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich. Členstvo v dvoch alebo viacerých združeniach nie je dovolené.
(2) Podmienkou vzniku združenia je schválenie stanov okresným národným výborom, v obvode ktorého sa nachádza poľovný revír, v ktorom socialistická organizácia dala združeniu prísľub na postúpenie výkonu práva poľovníctva. Združenie vzniká dňom schválenia stanov okresným národným výborom.
(3) Počet členov združenia musí byť úmerný rozlohe a akostnej triede poľovného revíru, pričom platí zásada - jeden člen na 40 až 50 ha poľnej alebo na 70 až 100 ha lesnej poľovnej plochy. Túto zásadu musí združenie dodržovať nielen pri svojom vzniku, ale aj v priebehu svojho trvania.
(4) Združenie sa ustavuje na ustavujúcej členskej schôdzi, ktorá
a) schvaľuje prijatie členov,
b) uznáša sa o prijatí vlastných stanov,
c) zvolí predstavenstvo združenia a revíznu komisiu (revízora).
Ustavujúca členská schôdza koná sa za účasti zástupcu okresného národného výboru, príslušného podľa sídla združenia a zástupcu okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu.
Ustavujúcu schôdzku zvoláva okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu.
(5) Prijatie za člena združenia sa stáva účinným až dňom, keď člen podpísal stanovy združenia.
Článok III
Činnosť združenia
(1) Úlohou združenia je zabezpečovať riadne poľovnícke hospodárenie v poľovnom revíri. Preto sú všetci členovia združenia povinní starať sa o splnenie plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu v poľovnom revíri a dodržiavať predpisy o poľovníctve.
(2) Združenie hospodári podľa ročného plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu; súčasťou tohto plánu je aj finančný plán. Plán poľovníckeho hospodárenia a lovu vyhotovuje predstavenstvo a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi. Plán prijatý členskou schôdzou schvaľuje okresný národný výbor, v obvode ktorého je poľovný revír. Obdobným spôsobom postupuje sa pri zmenách plánu.
(3) Združenie organizuje medzi svojimi členmi socialistické súťaženie na pomoc poľnohospodárskym závodom a organizáciám lesného hospodárstva, pôsobí na upevnenie socialistického uvedomenia členov, stará sa o zvýšenie ich odbornej poľovníckej úrovne a zoznamuje verejnosť s významom poľovníctva a s potrebou jej ochrany usporiadaním prednášok, filmových predstavení a pod.
(4) Na činnosť združenia a na dodržiavanie jeho stanov dozerá okresný národný výbor.
Na hospodárenie združenia, hlavne na plnenie plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu, dozerá aj Československý poľovnícky sväz.
Článok IV
Prostriedky združenia
(1) Prostriedky združenia sa skladajú:
a) z členských podielov
b) z príspevkov
c) z výťažku poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri
d) z iných majetkových nadobudnutí.
(2) Prostriedky združenia môžu sa použiť len v rámci schváleného plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu. K presunom z jednej položky plánu na druhú je potrebné schválenie členskej schôdze.
(3) Na zabezpečenie sústavného zveľaďovania poľovníctva založí združenie zveľaďovací fond.
Zveľaďovací fond tvoria pravidelné ročné príspevky z prostriedkov združenia.
Výšku ročného príspevku zveľaďovaciemu fondu určí členská schôdza sumou rovnajúcou sa najmenej 10 % z hrubých príjmov pod č. 1 písm. b), c) a d).
Prostriedky, ktoré tvoria zveľaďovací fond, ukladajú sa na osobitný účet a môžu sa použiť len na zazverovanie, na zakladanie a obhospodarovanie remíz a políčok pre zver a na nákup liahní.
Článok V
Členovia združenia, ich práva a povinnosti a zánik členstva
(1) Každý člen združenia má právo
a) zúčastniť sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach združenia,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) účastniť sa výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri,
d) účastniť sa ostatnej činnosti združenia.
(2) Každý člen združenia je povinný
a) zaplatiť členský podiel a príspevky v termíne určenom predstavenstvom združenia,
b) podielať sa na správe majetku združenia so starostlivosťou socialistického hospodára,
c) dodržiavať stanovy združenia,
d) podrobiť sa rozhodnutiam orgánov združenia a plniť ich uznesenia,
e) ručiť za záväzky združenia rukou spoločnou a nerozdielnou,
f) nahradiť združeniu škody, ktoré mu spôsobil svojím zavinením.
(3) Členstvo v združení zaniká:
a) zomretím člena,
b) vystúpením člena; vystúpenie treba oznámiť písomne predsedovi združenia najmenej 3 mesiace pred koncom kalendárneho roku,
c) zánikom členstva v Československom poľovníckom sväze,
d) odobratím alebo stratou platnosti poľovného lístku,
e) vylúčením, ak sa na tom uzniesla členská schôdza na návrh predstavenstva združenia, pretože člen hrubo alebo znovu porušil ustanovenia predpisov o poľovníctve a týchto stanov, neplní rozhodnutia orgánov združenia, zneužíva svoje členstvo na škodu združenia alebo neplní finančné záväzky voči združeniu,
f) zrušením členstva schváleným členskou schôdzou, pretože člen neplní členské povinnosti bez svojho zavinenia.
(4) Členovi, ktorému členstvo v združení zaniklo, vráti sa členský podiel alebo jeho zostatková hodnota. Podiel je splatný až po schválení ročných účtovných výkazov.
(5) V prípade vylúčenia musí sa členovi oznámiť dôvod. Člen má právo požiadať do 15 dní od doručenia tohto oznámenia o preskúmanie rozhodnutia okresný národný výbor, ktorý v odôvodnených prípadoch urobí v rámci dozoru podľa § 4 ods. 2 zákona o poľovníctve príslušné opatrenie.
Článok VI
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
členská schôdza,
predstavenstvo,
revízna komisia.
Článok VII
Členská schôdza
(1) Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Prislúcha jej rozhodovať o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä
a) uznášať sa o prípadných zmenách stanov združenia,
b) voliť na čas 1 roka predsedu združenia a ostatných členov predstavenstva združenia s určením ich funkcií, a členov revíznej komisie, prípadne revízora,
c) schvaľovať rozhodnutie predstavenstva o prijatí člena, rozhodovať o vylúčení člena alebo o zrušení jeho členstva,
d) rozhodovať o uzavretí zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva v revíri,
e) rozhodovať o ustanovení poľovníckej stráže v revíri,
f) schvaľovať plán poľovníckeho hospodárenia a lovu, výročnú zprávu predstavenstva, ročné účtovné výkazy a zprávu revíznej komisie,
g) prejednávať revíznu zprávu príslušného orgánu Československého poľovníckeho sväzu,
h) schvaľovať výšku členských podielov a riadnych, prípadne mimoriadnych príspevkov,
ch) rozhodovať o použití výťažkov z hospodárenia v rámci schváleného plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu a o úhrade prípadnej straty,
i) rozhodovať o sťažnostiach členov proti uzneseniu a opatreniu predstavenstva alebo revíznej komisie,
j) odvolávať z funkcie členov predstavenstva a revíznej komisie pred uplynutím funkčného obdobia, ak títo členovia neplnia svoje povinnosti,
k) uznášať sa na zrušení združenia; toto uznesenie vyžaduje schválenie okresného národného výboru po prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu.
(2) Členská schôdza je schopná sa uznášať len ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia.
Na uznášanie o prípadných zmenách stanov, voľbe členov orgánov združenia, o vylúčení člena, o pláne poľovníckeho hospodárenia a lovu, určení výšky členského podielu a riadnych i mimoriadnych príspevkov, rozhodnutie o úhrade straty a na uznášanie o zrušení združenia, treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia.
V ostatných prípadoch členská schôdza sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov. Hlasovanie je verejné. Voľby členov orgánov združenia vykonávajú sa hlasovacími lístkami.
(3) Prvá členská schôdza v roku je výročná. Musí sa zvolať najneskoršie do konca januára každého roku. Uznáša sa o pláne poľovníckeho hospodárenia a love, výročnej zpráve, ročných účtovných výkazoch a o revíznej zpráve. Rozhoduje o použití výťažku z hospodárenia v rámci schváleného plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu, o úhrade straty a vykonávajú sa na nej voľby funkcionárov združenia.
(4) Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo podľa potreby najmenej štyrikrát do roka. Členská schôdza sa musí zvolať, ak o to požiada jedna tretina členov združenia, revízna komisia (revízor), okresný národný výbor alebo Československý poľovnícky sväz.
(5) O priebehu rokovania a o uznesení členskej schôdze, vyhotovujú sa krátke výstižné zápisnice, ktoré sa ukladajú do knihy zápisníc. Zápisnicu podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva. Odpisy zápisníc posiela združenie prostredníctvom jednoty Československého poľovníckeho sväzu okresnému výboru tohto sväzu.
Článok VIII
Predstavenstvo
Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorý spravuje jeho záležitosti v období medzi členskými schôdzami. Vykonáva uznesenia členskej schôdze a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú vyhradené iným orgánom. Zodpovedá za dodržovanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a rozpočtovej disciplíny.
Predstavenstvo tvorí predseda združenia, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva, podpredseda, tajomník, poľovnícky hospodár, finančný hospodár, prípadne ďalší členovia predstavenstva volení členskou schôdzou. Celkom môže mať predstavenstvo najviac 7 členov; pritom však počet jeho členov musí byť menší ako polovica všetkých členov združenia. V predstavenstve, ktoré má menej ako 5 členov, sa funkcie zlučujú, okrem funkcie poľovníckeho hospodára.
Schôdzu predstavenstva zvoláva predseda. Predstavenstvo sa môže uznášať za prítomnosti aspoň polovice svojich členov; uznáša sa väčšinou hlasov.
Článok IX
Revízna komisia
(1) Revízna komisia má najmenej troch členov. U združení s malým počtom členov volí sa namiesto revíznej komisie revízor.
Členom revíznej komisie (revízorom) nemôže byť člen predstavenstva ani poľovnícka stráž.
Revízna komisia zvolí si zo svojho stredu predsedu.
(2) Revízna komisia (revízor) je kontrolný orgán združenia nezávislý na jeho predstavenstve; zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá zprávu o svojej činnosti s návrhmi na odstránenie zistených závad. Rovnopisy zpráv a návrhov na odstránenie závad predkladá revízna komisia aj okresnému národnému výboru a Československému poľovníckemu sväzu.
(3) Revízna komisia (revízor) kontroluje všetku činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä dozerá na plnenie plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu, plnenie zmluvných záväzkov, na dodávky zveri a diviny a vykonáva revíziu účtovných dokladov. Pri svojej činnosti revízna komisia (revízor) dozerá hlavne na to, či združenie a jeho funkcionári dodržiavajú zákony a iné predpisy, stanovy združenia a uznesenia členských schôdzí. Predseda revíznej komisie (revízor) má právo zúčastniť sa všetkých schôdzí predstavenstva s hlasom poradným.
Článok X
Zastupovanie združenia
Združenie zastupuje predseda alebo podpredseda. Písomnosti, ktorými združenie preberá záväzky, získava práva alebo disponuje majetkom, podpisuje predseda; ak ide o písomnosti povahy finančnej, spolupodpisuje ich finančný hospodár a ak ide o písomnosti týkajúce sa poľovníckeho hospodárenia, spolupodpisuje ich poľovnícky hospodár.
Článok XI
Poľovnícky hospodár
Pri voľbe poľovníckeho hospodára združenie dbá na to, aby volená osoba vyhovovala kvalifikácii určenej Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Ustanovenie poľovníckeho hospodára vyžaduje schválenie okresným národným výborom. V prípade, že okresný národný výbor neschváli ustanoveného poľovníckeho hospodára, je združenie povinné do 30 dní navrhnúť nového poľovníckeho hospodára.
Článok XII
Poľovnícka stráž
Predstavenstvo po prejednaní s jednotou Československého poľovníckeho sväzu ustanovuje na každých i začatých 500 ha poľovného revíru poľovnícku stráž a navrhuje ju na schválenie okresnému národnému výboru. Za poľovnícku stráž možno ustanoviť aj osobu, ktorá nie je členom združenia.
Článok XIII
Poľovne upotrebiteľný pes
Predpokladom správneho poľovníckeho hospodárenia je používanie poľovne upotrebiteľných psov. Pre výkon práva poľovníctva je združenie povinné chovať určený počet týchto psov.
Združenie umožňuje tiež výcvik poľovných psov ich chovateľom v časti poľovného revíru, ktorú im za tým účelom vymedzí.
Článok XIV
Zánik združenia
(1) Združenie zaniká
a) uznesením členskej schôdze schváleným okresným národným výborom po predchádzajúcom prerokovaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu,
b) zánikom zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva, ak združenie do konca nasledujúceho roku neuzavre platne zmluvu o výkone práva poľovníctva v inom poľovnom revíri.
(2) Pri zániku združenia vykoná jeho likvidáciu Československý poľovnícky sväz. Likvidácia sa vykoná podľa zásad určených pre likvidáciu zaniknutých poľovných spoločností (§ 34 ods. 1 vyhlášky). Z prípadných likvidačných prebytkov vrátia sa členom združenia len celé, prípadne zostatkové členské podiely. Inak likvidačné prebytky pripadnú Československému poľovníckemu sväzu na účely zveľaďovania poľovníctva.
Príloha č. 2 vyhlášky č. 24/1962 Zb.
SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY PRE POĽOVNÍCKYCH HOSPODÁROV
Článok 1
Prípravné školenie
Na uľahčenie prípravy na skúšku pre poľovníckych hospodárov poriadajú okresné výbory Československého poľovníckeho sväzu prípravné školenie zamerané najmä na otázky poľovníckeho hospodárenia a lovu a ich plánovania. Prípravné školenie neprevýši spravidla 8 hodín.
Článok 2
Čas skúšok
Skúšky pre poľovníckych hospodárov sa konajú raz do roka na okresných národných výboroch, a to v mesiaci marci alebo apríli. Ak sa prihlási na skúšku menej ako 10 žiadateľov, dohodne sa okresný národný výbor s iným okresným národným výborom o vykonaní ich skúšok.
Článok 3
Skúšky
(1) Skúška pre poľovníckych hospodárov je písomná a ústna. Celá skúška sa zameria na praktické úlohy poľovníckeho hospodára.
(2) Pred začatím skúšky preukáže kandidát skúšobnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom.
Článok 4
Písomná skúška
(1) Najprv sa koná písomná skúška.
(2) Predseda skúšobnej komisie určí pre písomnú skúšku z každej skupiny odborných predmetov po jednej otázke. Čas trvania celej písomnej skúšky nepresahuje 6 hodín.
(3) Kandidátom nie je dovolené používať pri skúške pomôcky. Po skončení písomnej práce odovzdá kandidát písomný materiál členovi skúšobnej komisie, ktorý je po čas skúšky prítomný v skúšobnej miestnosti, a opustí skúšobnú miestnosť.
(4) Po uplynutí času určeného pre písomnú skúšku odovzdajú kandidáti svoje písomné práce, a to i nedokončené.
(5) Predseda a príslušní skúšobní komisári (čl. 7 ods. 2) prezrú a ohodnotia písomné práce pred ústnou skúškou kandidáta.
Článok 5
Ústna skúška
(1) Po vykonaní písomnej skúšky sa koná ústna skúška, ktorá u jedného kandidáta môže trvať najdlhšie 2 hodiny.
(2) Ústna skúška je verejná. Kandidáti sú skúšaní pred celou skúšobnou komisiou. Kandidáti, ktorí ešte neboli skúšaní, nesmú byť prítomní v skúšobnej miestnosti.
Článok 6
Skúšobné predmety
Skúšobné predmety sa delia do týchto skupín:
I. skupina:
politická výchova - poľovníctvo v našom socialistickom spoločenskom zriadení.
II. skupina:
a) poľovnícka zoológia (rozpoznávacie znaky všetkých druhov zveri úžitkovej i škodnej) a biológia zveri,
b) najdôležitejšie choroby zveri a poľovných psov, ako aj liečebné prostriedky a ochranné opatrenia.
III. skupina:
a) poľovnícka starostlivosť o zver, zásady chovu a ochrany zveri,
b) poľovnícke pravidlá a obvyklé spôsoby lovu,
c) poľovnícke obyčaje a poľovnícka reč,
d) zúžitkovanie zveri a úprava loveckých trofejí.
IV. skupina:
a) poľovnícka kynológia - všetky druhy poľovných psov, ich chov, výcvik a vedenie,
b) poľovnícke zbrane, strelivo, pomôcky a zariadenia (pravidlá ich používania a bezpečnostné opatrenia) a základy prvej pomoci pri úrazoch pri love.
V. skupina:
a) predpisy o poľovníctve,
b) význam poľovníctva pre národné hospodárstvo, poľovnícke plánovanie a štatistika,
c) práva a povinnosti poľovníckej stráže na ochranu poľovníctva,
d) predpisy o ochrane prírody.
Článok 7
Skúšobná komisia
(1) Skúšobná komisia je najmenej šesťčlenná včítane predsedu. Predsedu a ostatných členov komisie (náhradníkov) vymenúva a odvoláva okresný národný výbor po prejednaní s okresným výborom Československého poľovníckeho sväzu. Okresný národný výbor určí pre komisiu aj zapisovateľa.
(2) Predseda skúšobnej komisie rozdelí skúšobné predmety medzi členov skúšobnej komisie podľa skupín alebo podľa jednotlivých predmetov.
(3) Skúšku vedie predseda skúšobnej komisie; predseda nie je súčasne skúšobným komisárom.
(4) Všetkým členom skúšobnej komisie náleží odmena 8 Kčs za jednu hodinu, najviac 64 Kčs za jeden deň a náhrada cestovných výdavkov (stravné, nocľažné, cestovné a pod.) podľa platných predpisov. Tieto odmeny a náhrady uhradzuje okresný národný výbor. Skúšobnému komisárovi poskytne jeho zamestnávateľ potrebné platené pracovné voľno. Okresný národný výbor uhradí zamestnávateľovi skúšobného komisára vyplatenú mzdu alebo náhradu mzdy.
Článok 8
Výsledok skúšky
(1) Znalosti kandidáta sa zhodnotia súhrnne tak z písomnej skúšky, ako aj z ústnej skúšky výsledkom prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel, a to z každej jednotlivej skupiny predmetov.
(2) Po skončení skúšok z jednotlivých skupín predmetov rozhodne komisia na neverejnej porade o výsledku skúšky.
(3) Výsledok skúšky sa klasifikuje: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel. Kandidát prospel s vyznamenaním, ak bol týmto spôsobom zhodnotený aspoň z troch skupín predmetov. Kandidát pri skúške neprospel, ak bol týmto spôsobom zhodnotený hoci len z jednej skupiny predmetov.
(4) O výsledku a priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje aj zhodnotenie kandidátov z jednotlivých skupín predmetov. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ.
(5) Ak kandidát neprospel najviac z dvoch skupín predmetov, môže skúšobná komisia povoliť opakovanie len zo skupín predmetov, z ktorých kandidát neprospel, a to v nasledujúcom skúšobnom termíne.
(6) Predseda skúšobnej komisie alebo jeho zástupca oznámi verejne kandidátom výsledok skúšky. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné.
(7) Výsledky konaných skúšok oznámi predseda komisie okresnému výboru Československého poľovníckeho sväzu.
Článok 9
Vysvedčenie o skúške
(1) Kandidáti dostanú o vykonanej skúške vysvedčenie s uvedením výsledku skúšky.
(2) Vysvedčenie musí byť podpísané predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi komisie a musí mať pečiatku okresného národného výboru.
Článok 10
Opakovanie skúšky
Ak kandidát neobstál pri skúške, môže ju opakovať až v najbližšom riadnom termíne.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 24/1962 Zb.
Príloha č. 4 vyhlášky č. 24/1962 Zb.
SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY Z POĽOVNÍCTVA
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Československí občania, ktorí sa uchádzajú po prvý raz o poľovný lístok, musia prejsť prípravným školením a vykonať skúšku z poľovníctva (ďalej len „skúšku").
(2) Účelom skúšky je zistiť, či kandidát má postačujúce základné vedomosti vo všetkých odvetviach poľovníctva, potrebné pre riadny chov, ochranu a lov zvere, či vie bezpečne zaobchádzať s poľovníckou zbraňou a či teoreticky a prakticky ovláda základy streľby.
(3) Skúšku nie sú povinné skladať osoby, ktoré
a) absolvovali odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy (bývalej hájnickej školy),
b) zložili vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, skúšku pre poľovníkov z povolania, skúšku pre odborných lesných hospodárov, ustanovovaciu skúšku alebo štátnu lesnícku skúšku,
c) sú poslucháčmi odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú poľovníci z povolania,
d) sú poľovníkmi a lesníkmi z povolania.
Prvý oddiel
Prípravné školenie
Článok 2
Vykonávanie prípravného školenia
(1) Pred skúškou musí uchádzač o poľovný lístok (ďalej len „uchádzač") prejsť prípravným školením.
(2) Prípravné školenie sa delí na dve časti, teoretický kurz a praktickú prípravu.
(3) Prípravné školenie vykonáva okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu pre uchádzačov, ktorí majú bydlisko v jeho obvode. Prípravné školenie sa koná, len ak sa prihlási najmenej 15 uchádzačov. Ak sa prihlási menej ako 15 uchádzačov, rozhodne krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu, u ktorého okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu môžu uchádzači nastúpiť do prípravného školenia, prípadne, že sa zúčastnia prípravného školenia v budúcom roku.
(4) Prihláška do prípravného školenia sa podáva u okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu, v ktorého obvode býva uchádzač, a to najneskoršie do 30. novembra.
Článok 3
Teoretický kurz
(1) Teoretický kurz (ďalej len „kurz") sa koná ako prvá časť prípravného školenia; je potrebné ho ukončiť najneskoršie do konca marca.
(2) Začatie kurzu oznámi okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu uchádzačom písomne. Čas konania kurzu je treba určiť po prejednaní s uchádzačmi tak, aby ich väčšina mohla kurz riadne a pravidelne navštevovať mimo svojho pracovného času.
(3) V kurze sa prednáša základná učebná látka zo všetkých skúšobných predmetov (článok 11) podľa učebnej osnovy po čas 66 hodín; z nich pripadá na jednotlivé skupiny skúšobných predmetov tento počet hodín: I. skupina - 4 hodiny, II. skupina - 13 hodín, III. skupina - 13 hodín, IV. skupina - 6 hodín, V. skupina - 10 hodín, VI. skupina - 14 hodín, VII. skupina - 6 hodín.
(4) Kurz sa považuje za absolvovaný, ak sa zúčastní uchádzač z určeného počtu hodín kurzu aspoň 54 hodín. Uchádzač musí však bezpodmienečne absolvovať vyučovanie o praktickej streľbe.
Článok 4
Praktická príprava
(1) Praktická príprava začína ihneď po skončení kurzu a trvá do konca februára nasledujúceho roku.
(2) Účelom praktickej prípravy je, aby uchádzači získali potrebné praktické vedomosti. Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu preto pridelí uchádzačov ešte pred skončením kurzu ako pomocníkov poľovníckym hospodárom, prípadne skúseným poľovníkom vo svojom obvode. Pritom dbá, aby poľovné revíry, v ktorých majú uchádzači absolvovať praktickú prípravu, vyhovovali uchádzačom, pokiaľ ide o ich vzdialenosť.
(3) Uchádzač vykonáva praktickú prípravu bez poľovníckej zbrane. Poľovnícke zbrane možno používať len na uznanej strelnici za prítomnosti inštruktora.
(4) Zhodnotenie priebehu praktickej prípravy vykoná užívateľ poľovného revíru, ktorého člen, prípadne pracovník uchádzača prakticky školil.
Článok 5
Záznam o prípravnom školení uchádzača
Úlohy uložené v prípravnom školení zapisuje uchádzač bežne do záznamu o prípravnom školení uchádzača. Každý zápis musí byť po splnení úlohy potvrdený školiteľom.
Druhý oddiel
Skúšky z poľovníctva
Článok 6
Vykonávanie skúšok
(1) Vykonávanie skúšok zabezpečuje Československý poľovnícky sväz svojimi okresnými a krajskými výbormi.
(2) Krajské výbory Československého poľovníckeho sväzu organizujú vykonávanie skúšok a dozerajú na riadne plnenie úloh okresných výborov Československého poľovníckeho sväzu, ktoré súvisia s vykonávaním skúšok.
(3) Krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu môže poveriť niektorý okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu vykonaním skúšok pre uchádzačov z obvodov niekoľkých okresných výborov Československého poľovníckeho sväzu.
Článok 7
Žiadosť o pripustenie na skúšku
(1) Žiadosť o pripustenie na skúšku sa podáva na záver prípravného školenia u okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu príslušného podľa pobytu uchádzača, a to najneskoršie do konca februára; krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu môže predĺžiť lehotu na podanie žiadosti.
(2) K žiadosti o pripustenie na skúšku je potrebné pripojiť:
a) krátky životopis,
b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace,
c) doklad o zaplatení preddavku 50,- Kčs (článok 17).
(3) Uchádzač musí ďalej predložiť najneskoršie do 10. marca záznam o prípravnom školení.
Článok 8
Pripustenie na skúšku
(1) Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu pripustí na skúšku len uchádzačov, ktorí preukážu, že úspešne absolvovali prípravné školenie; výnimku v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže povoliť krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu.
(2) Na skúšku sa nesmú pripustiť osoby:
a) ktoré nemajú ešte 18 rokov, s výnimkou učňov lesníckych učňovských škôl,
b) pozbavené celkom alebo čiastočne svojprávnosti,
c) ktoré boli právoplatne odsúdené pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo pre trestný čin proti životu a zdraviu, spáchaný neopatrným zaobchádzaním so strelnou zbraňou, pokiaľ neboli tieto odsúdenia právoplatne zahladené,
d) o ktorých je známe, že sú notorickými alkoholikmi,
e) ktoré neabsolvovali určený počet hodín kurzu,
f) ktoré nepredložili záznam o prípravnom školení uchádzača.
(3) Uchádzačom, ktorí neboli pripustení na skúšku, doručí okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu písomné rozhodnutie, ktoré musí obsahovať dôvody zamietnutia a poučenie o tom, že uchádzač sa môže proti rozhodnutiu odvolať na krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu do 15 dní po jeho doručení. Rozhodnutie krajského výboru Československého poľovníckeho sväzu je konečné.
(4) Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu vyrozumie uchádzačov najmenej 14 dní vopred o tom, kedy a kde sa majú dostaviť na skúšku.
Článok 9
Čas skúšok
(1) Skúšky sa konajú raz za rok spravidla v mesiaci marci.
(2) Krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu môže výnimočne určiť náhradné termíny skúšok pre uchádzačov, ktorí sa bez svojho zavinenia nemohli podrobiť skúške v riadnom termíne. Skúšky v náhradnom termíne usporiada okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu určený krajským výborom Československého poľovníckeho sväzu.
Článok 10
Skúšky
(1) Skúškou sa preskúšajú tak teoretické, ako aj praktické vedomosti uchádzačov.
(2) Pred začatím skúšky preukážu uchádzači skúšobnej komisii svoju totožnosť občianskym preukazom.
(3) Každý uchádzač je vždy skúšaný skúšobným komisárom, ktorý je určený pre jednu zo skupín skúšobných predmetov, prípadne pred týmto komisárom a predsedom komisie alebo jeho zástupcom.
(4) Skúška je verejná. Uchádzači, ktorí ešte nie sú skúšaní, nesmú byť v skúšobnej miestnosti.
Článok 11
Skúšobné predmety
(1) Skúšobné predmety sa delia do týchto skupín:
I. skupina
politická výchova - poľovníctvo v našom socialistickom spoločenskom zriadení,
II. skupina
poľovnícka zoológia a biológia (znalosť hlavných rozpoznávacích znakov všetkých druhov našej zveri a spôsob jej života; treba klásť dôraz na tie druhy zveri, s ktorými sa
uchádzač pravdepodobne najčastejšie stretne),
III. skupina
a) starostlivosť o zver (hájenie, ochrana a chov zveri),
b) choroby zveri (znalosť najdôležitejších chorôb zveri, predchádzanie im, ich liečenie a zdolávanie),
IV. skupina
základné znalosti obvyklých spôsobov lovu (včítane odchytu) zveri, poľovníckych pravidiel a stopárstva, hubenia škodnej zveri, zužitkovanie zveri a úpravy loveckých trofejí,
V. skupina
a) poľovnícke psiarstvo (znalosť plemien a skupín poľovných psov, riadneho chovu, výchovy, pravidiel exteriéru, výcviku, vedenie a použitie poľovných psov),
b) choroby poľovných psov (príznaky chorôb a ich liečenie),
VI. skupina
a) predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive,
b) predpisy o ochrane prírody,
c) poľovnícke plánovanie, štatistika a význam poľovníctva pre národné hospodárstvo,
d) poľovnícke zvyklosti a obyčaje, poľovnícka reč, chovanie poľovníka a jeho osobné vlastnosti,
VII. skupina
a) poľovnícke zbrane, strelivo, pomôcky a zariadenia (pravidlá ich používania a bezpečnostné opatrenia) a základy prvej pomoci pri úrazoch pri poľovačke,
b) praktické použitie poľovníckych zbraní a pomôcok.
(2) Pri skúšaní treba prihliadať aj na výsledky prípravného školenia uchádzača a na ne naväzovať.
(3) Praktická časť skúšky z používania poľovníckych zbraní a pomôcok a z praktickej streľby sa vykoná oddelene, a to pred teoretickou časťou skúšky na strelnici príslušného okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu. Ak nemá okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu vlastnú strelnicu, určí krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu pre tento účel strelnicu najbližšieho okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu.
Článok 12
Skúšobná komisia
(1) Skúšky vykonáva skúšobná komisia u okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu. Zriaďuje ju krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu; u okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu môže krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu podľa potreby zriadiť viacej skúšobných komisií.
(2) Skúšobná komisia je deväťčlenná; skladá sa z predsedu, jeho zástupcu a siedmich skúšobných komisárov pre jednotlivé skupiny skúšobných predmetov.
(3) Predsedu skúšobnej komisie, jeho zástupcu, skúšobných komisárov a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu. Predseda skúšobnej komisie ustanoví zapisovateľa.
(4) Pred jednou skúšobnou komisiou sa môže podrobiť skúške spravidla 15 uchádzačov v jednom dni.
(5) Členom skúšobnej komisie môže byť len ten, kto je zapísaný v listine skúšobných komisárov pre niektorú skupinu skúšobných predmetov. Skúšobný komisár môže skúšať v tom istom dni len skúšobné predmety jednej skupiny.
(6) Skúšky riadi predseda skúšobnej komisie a jeho zástupca; nesmú však byť zároveň skúšobnými komisármi.
(7) Všetkým členom skúšobnej komisie náleží denná odmena 40,- Kčs a náhrada cestovných výdavkov (stravné, nocľažné, cestovné a pod.) podľa platných predpisov. Tieto odmeny a náhrady uhradzuje okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu. Skúšobnému komisárovi poskytne jeho zamestnávateľ potrebné platené pracovné voľno. Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu uhradí zamestnávateľovi skúšobného komisára vyplatenú mzdu alebo náhradu mzdy.
Článok 13
Kvalifikácia predsedov (zástupcov) skúšobnej komisie, skúšobných komisárov a prednášajúcich v teoretických kurzoch
(1) Za predsedu (zástupcu) skúšobnej komisie môže byť vymenovaný len ten, kto má kvalifikáciu skúšobných komisárov pre všetky skupiny skúšobných predmetov (článok 11).
(2) Skúšobným komisárom pre prvú skupinu skúšobných predmetov môže byť vymenovaný len poľovník, ktorý má tiež potrebné politické vedomosti a kvality.
(3) Skúšobným komisárom, s výnimkou komisára pre politickú výchovu, môže byť len ten, kto preukáže, že zložil vyššiu odbornú poľovnícku skúšku, skúšku pre poľovníkov z povolania alebo vykonal skúšku pre odborných lesných hospodárov, ustanovovaciu skúšku, štátnu lesnícku skúšku alebo absolvoval odbornú lesnícku školu najmenej na úrovni lesníckej majstrovskej školy. Skúšobným komisárom pre skupiny skúšobných predmetov II, III, V a VI môžu byť vymenovaní i skúsení poľovníci, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie prírodovedecké, ekonomické, právnické, veterinárne alebo poľnohospodárske, a pokiaľ ide o skupinu skúšobných predmetov VII i osoby s praktickými a teoretickými vedomosťami v tomto odbore.
(4) Krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu založí listinu skúšobných komisárov.
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 platia obdobne i pre prednášajúcich v teoretických kurzoch.
Článok 14
Výsledok skúšky
(1) Vedomosti uchádzača z jednotlivých skupín predmetov sa zhodnotia výsledkom prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(2) Po skončení skúšok z jednotlivých skupín predmetov rozhodne komisia na neverejnej porade o výsledku skúšky.
(3) Výsledok skúšky sa klasifikuje: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel. Uchádzač prospel s vyznamenaním, ak bol týmto spôsobom zhodnotený aspoň zo štyroch skupín predmetov. Uchádzač zo skúšky neprospel, ak bol týmto spôsobom zhodnotený hoci len z jednej skupiny predmetov.
(4) O výsledku a priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje tiež zhodnotenie uchádzačov z jednotlivých skupín predmetov. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ.
(5) Predseda skúšobnej komisie alebo jeho zástupca oznámi verejne uchádzačom výsledok skúšky. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné.
(6) Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu zašle prvopis zápisnice krajskému výboru Československého poľovníckeho sväzu a odpis zápisnice okresnému národnému výboru.
(7) Krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu vypracuje číselný prehľad o vykonaných skúškach v kraji, v ktorom uvedie počet skúšok, počet prihlásených uchádzačov, koľko sa ich podrobilo skúške a s akým výsledkom, a zašle ho do jedného mesiaca po skončení skúšok Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, krajskému národnému výboru a ústrednému výboru Československého poľovníckeho sväzu.
Článok 15
Vysvedčenie o skúške
(1) Uchádzači dostanú o vykonanej skúške vysvedčenie s uvedením výsledku skúšky.
(2) Vysvedčenie musí byť podpísané predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi komisie a musí mať pečiatku okresného výboru Československého poľovníckeho sväzu.
(3) Tlačivá vysvedčení vydá Československý poľovnícky sväz.
Článok 16
Opakovanie skúšky
Ak uchádzač neobstál pri skúške, môže ju opakovať až v najbližšom riadnom termíne po opätovnom absolvovaní prípravného školenia. V tom prípade môže krajský výbor Československého poľovníckeho sväzu povoliť, aby uchádzač nastúpil ihneď po skúške do praktickej prípravy a aby kurz absolvoval na konci praktickej prípravy. O pripustení uchádzača na opakovanú skúšku platia ustanovenia článku 7 a 8; k žiadosti musí uchádzač priložiť vysvedčenie o predchádzajúcej skúške.
Článok 17
Úhrada nákladov
(1) Uchádzači sú povinní uhradiť výdavky spojené s vykonaním skúšky a prípravným školením. Pri podaní žiadosti o pripustenie na skúšku sa vyberá od uchádzačov preddavok vo výške 50,- Kčs.
(2) Okresný výbor Československého poľovníckeho sväzu uchádzačovi, ktorý z dôvodov osobitného zreteľa hodných vystúpi z prípravného školenia alebo od skúšky odstúpi alebo sa na ňu nedostaví, vráti na jeho žiadosť primeranú časť zaplatenej náhrady nákladov prípravného školenia a skúšobnej náhrady.
*)
Vyhláška č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu.