20/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.03.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 23. februára 1962
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. januára 1962 č. 4 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov.
Fierlinger v. r.