15/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.02.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
VYHLÁŠKA
Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne
z 9. januára 1962,
ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
§ 1
Rada Juhomoravského krajského národného výboru v Brne určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady miestne národné výbory:
Veselí nad Moravou - okres Hodonín
Kuřim - okres Brno-venkov
Rájec-Jestřebí - okres Blansko.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Tajomník:
Růža v. r.
Predseda:
Novák v. r.