Predpis bol zrušený predpisom 189/1964 Zb.

132/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.1962 do 18.10.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútorného obchodu
z 30. decembra 1962
o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
Na urýchlenie vyrovnania malých inventarizačných rozdielov a na zjednodušenie administratívy pri likvidácii drobných mánk sa zavádzajú v predajniach a prevádzkárňach štátneho a družstevného obchodu a v závodoch verejného stravovania normy nezavinených mánk. Za tým účelom Ministerstvo vnútorného obchodu po dohode s Ústredným sväzom spotrebných družstiev, Ústrednou radou odborov, Ústredným výborom Odborového sväzu zamestnancov obchodu a ostatnými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode a podľa § 27 vládneho nariadenia č. 81/1958 Zb. o správe národného majetku:
§ 1
Normy nezavinených mánk znamenajú domnienku, že strata tovaru, surovín a polotovarov zistená pri ich inventarizácii, avšak neprevyšujúca určenú normu, nevznikla zavinením hmotne zodpovedných osôb, ale prirodzenou povahou tovaru, surovín alebo polotovarov (vysušením, vyparením, vychladením, vymrazením, presakovaním, topením, rozliatím, vypečením, rozprášením, rozptýlením, rozsypaním, rozdrobením, krájaním, porcovaním, zahnívaním, rezaním, sekaním, rozkladom, tekutosťou, tvrdnutím, usadením, ulipnutím na predmetoch a lomom) alebo z objektívnych príčin (drobnými krádežami zákazníkov v samoobsluhách a predajniach s voľným výberom, ktorí neboli pristihnutí, v závodoch verejného stravovania úplným alebo čiastočným použitím zvyšujúcich hotových jedál ako suroviny na iné jedlá a pri inej manipulácii s hotovými jedlami).
§ 2
Normy nezavinených mánk sa použijú len vtedy, ak sa pri inventarizácii tovaru, surovín a polotovarov zistil schodok. V tom prípade sa schodok zníži o určenú normu.
§ 3
(1)
Normy nezavinených mánk určí ako ukazovateľa obchodno-finančného plánu percentom z obratu priamo podriadeným podnikom a organizáciam Ministerstvo vnútorného obchodu, krajským sväzom spotrebných družstiev Ústredný sväz spotrebných družstiev. Tento ukazovateľ sa rozpisuje ďalej prostredníctvom príslušných stupňov riadenia až na najnižšie organizačné jednotky (predajne, prevádzkárne) s prihliadnutím najmä na štruktúru obratu, obratovosť zásob, sezónnosť predaja, dodávkový cyklus tovaru, podiel baleného a nebaleného tovaru, technické vybavenie prevádzkových jednotiek a ich umiestnenie. Úhrn noriem nezavinených mánk prevádzkových jednotiek toho istého podniku vyjadrený v Kčs a vypočítaný percentom z plánovaného obratu prevádzkových jednotiek nesmie prekročiť normu určenú podniku.
(2)
Normu nezavinených mánk predajniam a prevádzkárňam podnikov štátneho obchodu určí riaditeľ podniku, predajniam a prevádzkárňam spotrebných družstiev predstavenstvo družstva po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie ROH a písomne ju oznámi hmotne zodpovedným pracovníkom. Tým sa stáva norma nezavinených mánk pre nich záväznou. Norma sa určí na celý kalendárny rok. V priebehu roka môže sa meniť len celkom výnimočne z osobitne závažných dôvodov a len s účinkom pre budúcnosť (nie však spätne). Normu môžu určiť osobitne pre niektoré druhy tovaru vykazujúce vyššie prirodzené úbytky (napr. pre droždie, mäso, zeleninu, ovocie, zemiaky).
§ 4
Závodom verejného stravovania všetkých systémov s výnimkou družstevného pohostinstva sa normy nezavinených mánk určia percentom z množstva spotrebovaných druhov potravín, na cukrárske výrobky a výrobky studenej a teplej kuchyne percentom z maloobchodného obratu, pre potraviny skladované v sklenených nádobách percentom z obratu, na prázdne sklenené obaly (fľaše) percentom z prevzatého množstva, ako je uvedené v prílohe.
§ 5
Uplatňovať v rámci noriem nezavinených mánk manká, ktoré nevznikli, alebo zneužívať normy na krytie strát vzniknutých iným spôsobom, než pre ktorý sú určené, je zakázané.
§ 6
Zrušujú sa:
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 380/1952 Ú. l. (č. 13/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk potravinárskeho tovaru v maloobchode vzniknutých prirodzeným úbytkom,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 381/1952 Ú. l. (č. 14/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk potravinárskeho tovaru v sklenených nádobách vo veľkoobchode, v skladoch, v maloobchode a v podnikoch spoločného stravovania, pokiaľ sa vzťahuje na maloobchodné predajne štátneho a družstevného obchodu a na závody verejného stravovania,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 383/1952 Ú. l. (č. 16/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk chemického tovaru v maloobchode, vzniknutých prirodzeným úbytkom,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 385/1952 Ú. l. (č. 18/1953 Ú. v.), ktorou sa určuje norma mánk u skla a porcelánu, keramického alebo hrnčiarskeho tovaru v maloobchode,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 386/1952 Ú. l. (č. 19/1953 Ú. v.) o spôsobe uznávania mánk, pokiaľ sa vzťahujú na maloobchodné predajne štátneho a družstevného obchodu a na závody verejného stravovania,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 264/1953 Ú. l. (č. 306/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk vzniknutých prirodzeným úbytkom u mäsa, mäsových výrobkov a masti v maloobchode a v závodoch spoločného stravovania,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 87/1954 Ú. l. (č. 107/1954 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk vzniknutých prirodzeným úbytkom u potravinárskeho tovaru v závodoch spoločného stravovania,
vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 83/1958 Ú. l. (Ú. v.) o normách prirodzených úbytkov tovaru v štátnom a družstevnom maloobchode a v družstevnom pohostinstve,
smernica Ministerstva vnútorného obchodu č. 65/1954 Zb. Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa určujú normy mánk prázdnych fliaš späť vykúpených od spotrebiteľa vo veľkoobchode, v skladoch, v maloobchode a v podnikoch spoločného stravovania, pokiaľ sa vzťahuje na závody verejného stravovania,
úprava Ministerstva vnútorného obchodu č. 37/1958 Vestníka Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zavádzajú normy prirodzených úbytkov v maloobchodných predajniach.
§ 7
Normy prirodzených úbytkov tuhých palív a palivového dreva, normy strát pri nákupe drahých kovov a normy prirodzených úbytkov vo veľkoobchode zostávajú touto vyhláškou nedotknuté.*)
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Pre jednotlivé predajne, prevádzkárne a sklady platia nové normy od prvej inventúry vykonanej po dni účinnosti tejto vyhlášky.
Minister:

Uher v. r.
Príloha vyhlášky č. 132/1962 Zb.
Normy nezavinených mánk potravín v závodoch verejného stravovania
názov norma
%
1. mäso výsekové, údené surové a varené, údeniny a droby 1,-
2. cukor rafinovaný 0,04
3. cukrárske výrobky mäkké 0,05
4. výrobky studenej i teplej kuchyne 0,05
5. cukrovinky nečokoládové 0,5
6. cukrovinky čokoládové 0,3
7. pečivo trvanlivé 0,4
8. múka hrubá, hladká, krupica 0,04
9. krúpy, krúpky, vločky 0,04
10. ryža 0,04
11. strukoviny 0,2
12. mak 0,1
13. marmeláda 0,1
14. lekvár, džem, zaváranina 0,1
15. zemiaková múka 0,05
16. škrob 0,05
17. káva zrnková, pražená a mletá 0,05
18. čaj 0,1
19. mlieko, smotana (nalievaná) 0,2
20. tvaroh mäkký 0,8
21. tvaroh tvrdý 0,4
22. syry krájané tvrdé i mäkké 0,6
23. maslo 0,1
24. zmrzlina 0,8
25. ryby živé 0,7
26. ryby mrazené, chladené ľadom, údené 0,2
27. hydina raná 0,25
28. hydina neskorá alebo mrazená 0,25
29. divina raticová 1,-
30. divina srstnatá 0,5
31. citrusové plody 1,-
32. ovocie čerstvé od 1. 4. - 30. 9. 2,-
33. ovocie čerstvé od 1. 10. - 31. 3. 1,8
34. zelenina čerstvá od 1. 4. - 30. 9. 2,-
35. zelenina čerstvá od 1. 10. - 31. 3. 1,8
36. zemiaky rané a polorané 1,-
37. zemiaky neskoré bez skladovania 0,8
38. zemiaky neskoré dlhodobo skladované
v skladoch a pivniciach v mesiaci X. 1,3
XI. 0,8
XII. 0,5
I. 0,3
II. 0,3
III. 0,5
IV. 0,9
V. 1,4
VI. 2,-
39. alkoholické nápoje, víno, likéry vo fľašiach 0,05
40. hroznové víno (výrobky z hrozien vo fľašiach) 0,04
41. pivo a nealkoholické nápoje vo fľašiach 0,04
42. výťažky a sirupy vo fľašiach 0,04
43. rôzne octy, tresti vo fľašiach 0,04
44. jedlý olej a iný tovar potravinársky v sklenenej nádobe 0,04
45. prázdne sklenené obaly (fľaše) 0,4
*)
Tieto normy sú určené predpismi:
vyhláškou Ministerstva vnútorného obchodu č. 210/1954 Ú. l. (č. 234/1954 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk, vzniknutých prirodzeným úbytkom u tuhých uhoľných palív a palivového dreva, úpravou Ministerstva vnútorného obchodu č. 36 263/16/1955 uverejnenou v čiastke 34/1955 Vestníka Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa určuje norma mánk pri výkupe zlomkov drahých kovov,
vyhláškou Ministerstva vnútorného obchodu č. 379/1952 Ú. l. (č. 12/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk potravinárskeho tovaru vo veľkoobchode, vzniknutých prirodzeným úbytkom,
vyhláškou Ministerstva vnútorného obchodu č. 381/1952 Ú. l. (č. 14/1953 Ú. v.), pokiaľ sa týka veľkoobchodných skladov,
vyhláškou Ministerstva vnútorného obchodu č. 382/1952 Ú. l. (č. 15/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk chemického tovaru vo veľkoobchode, vzniknutých prirodzeným úbytkom,
vyhláškou Ministerstva vnútorného obchodu č. 384/1952 Ú. l. (č. 17/1953 Ú. v.), ktorou sa určujú normy mánk u skla, porcelánu, keramiky alebo hrnčiarskeho tovaru vo veľkoobchode, smernicou Ministerstva vnútorného obchodu č. 57/1953 Zbierky Ministerstva vnútorného obchodu pre výpočet mánk tovaru, vzniknutých prirodzeným úbytkom a lomom vo veľkoobchode,
smernicou Ministerstva vnútorného obchodu č. 65/1954 Zbierky Ministerstva vnútorného obchodu, pokiaľ sa týka veľkoobchodných skladov.