131/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
z 29. novembra 1962,
ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebný úrad:
Mestský národný výbor D u n a j s k á S t r e d a, okres Dunajská Streda
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.
Tajomník:

v z. Raško v. r.

Predseda:

Janík v. r.