Predpis bol zrušený predpisom 300/2005 Z. z.

120/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1989 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
ZÁKON
z 19. decembra 1962
o boji proti alkoholizmu
Alkoholizmus brzdí upevňovanie a rozvoj socialistického spolužitia, spôsobuje spoločenské, hospodárske, mravné i zdravotné škody a môže narúšať výstavbu rozvinutej socialistickej spoločnosti.
Aby všetky štátne orgány a všetky spoločenské, hospodárske a iné organizácie vyvinuli jednotné úsilie v boji proti alkoholizmu, uznieslo sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto zákone:
§ 16
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. sa doplňuje tak, že za § 194 sa vkladá § 194a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠194a
Nedovolená výroba liehu
(1)
Kto bez povolenia vo väčšom množstve páli alebo inak vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom alebo prepadnutím vecí.
(2)
Rovnako sa potresce, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.“.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.