115/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.1962 do 31.03.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
VYHLÁŠKA
Ústredného úradu pre veci národných výborov
z 28. novembra 1962
o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
Ústredný úrad pre veci národných výborov ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 90 zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi v znení zákona č. 147/1961 Zb.:
Čl. I
Vyhláška č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi, sa mení takto:
1.
Ustanovenie § 2 ods. 2 znie:
„(2)
Okresné národné výbory určia po vyjadrení miestnych národných výborov a po zistení stanoviska okresnej odborovej rady, koľko bytov z novej štátnej výstavby bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov tých podnikov a závodov, prevádzka ktorých je podmienená presídlením stálych pracovných síl do blízkosti pracoviska; súčasne určia, koľko bytov v jednotlivých obciach (sídliskách) bude slúžiť na ubytovanie pracovníkov nevyhnutných služieb.“.
2.
Ustanovenie § 2 sa doplňuje ďalším odsekom tohto znenia:
„(3)
Počet bytov z novej štátnej výstavby pre najdôležitejšie podniky a závody alebo pre iné účely určujú, pokiaľ to považujú za nutné, krajské národné výbory po prejednaní s krajskou odborovou radou alebo priamo vláda.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vedúci

Ústredného úradu pre veci národných výborov:

Jakeš v. r.