Predpis bol zrušený predpisom 19/1966 Zb.

113/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.1962 do 30.04.1966

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
z 19. novembra 1962
o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti
Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa § 21 ods. 4 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a podľa vládneho nariadenia č. 108/1961 Zb. o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe:
§ 1
Označovanie zahraničných absolventov československých vysokých škôl
(1)
Zahraničným absolventom československých vysokých škôl včítane Univerzity 17. novembra, ktorí na nich získali úplné vysokoškolské vzdelanie a ktorým tieto vysoké školy vydávajú vysokoškolské diplomy s označením podľa vyhlášky č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl v znení vyhlášky č. 112/1962 Zb., môže Univerzita 17. novembra okrem toho vydať, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, tieto diplomy v jazyku francúzskom, anglickom alebo španielskom, obsahujúce označenie obvyklé pri dosiahnutí vysokoškolskej kvalifikácie v oblasti, z ktorej prichádzajú (príloha A).
(2)
Zahraniční absolventi československých vysokých škôl, ktorí získali učiteľskú kvalifikáciu, dostanú od Univerzity 17. novembra okrem diplomu s označením podľa odseku 1 aj vysvedčenie v príslušnom cudzom jazyku, s uvedením druhu a stupňa školy, na ktorej sú spôsobilí vyučovať a s vyznačením aprobácie.
§ 2
Označovanie cudzincov, ktorí získali československé vedecké hodnosti
Cudzincom, ktorí splnili podmienky pre udeľovanie vedeckých hodností a ktorým udelia vysoké školy alebo akadémie vied vedecké hodnosti podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti, môže Univerzita 17. novembra, ak o to požiadajú pre použitie v zahraničí, vydať v jazyku francúzskom, anglickom alebo španielskom diplomy obvyklé v príslušnej zahraničnej oblasti s uvedením hodnosti podľa prílohy B.
§ 3
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1962.
Prvý námestník ministra:

Křístek v. r.
Príloha A
vyhlášky č. 113/1962 Zb. o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti
Čs. označenie absolventa Zodpovedajúce označenie v jazyku
francúzskom anglickom španielskom
Inžinier technickej fyziky Ingénieur en Physique appliquée Master of Science (Engineering) Ingeniero en Física
aplicada
Promovaný geológ Licencié és Sciences Master of Science Licenciado en Geologia
Banský inžinier Ingénieur civil des Mines Master of Science (Engineering) in Mining Ingeniero de Minas
Hutný inžinier Ingénieur civil Métallurgiste Master of Science (Engineering) in Metallurgy Ingeniero Metalúrgico
Strojný inžinier Ingénieur Mécanicien Master of Science (Engineering) Ingeniero Mecénico
Inžinier jadrovej techniky Ingénieur en Technique nucléaire Master of Science (Engineering) Ingeniero en Física nuclear
Inžinier elektrotechniky Ingénieur Electromécanicien Master of Science (Engineering) Ingeniero Electromecánico
Inžinier chémie Ingénieur Chimiste Master of Science (Engineering) Ingeniero en Química
Textilný inžinier Ingénieur de l´Industrie textile Master of Science (Engineering) Ingeniero en Industria textil
Kožiarsky inžinier Ingénieur de l´Industrie du Cuir Master of Science (Engineering) Ingeniero en Industria de cuero
Drevársky inžinier Ingénieur de l´Industrie du Bois Master of Science (Engineering) Ingeniero en Industria de madera
Inžinier architekt Architecte Master of Science (in Architecure) Arquitecto
Stavebný inžinier Ingénieur civil des Constructions Master of Science (Engineering) Ingeniero Civil
Zememeračský inžinier Ingénieur Géomètre Master of Surveying Ingeniero Agrimensor
Dopravný inžinier Ingénieur de Transport Master of Science (Engineering) Ingeniero en Comunicaciones
Inžinier spojov Ingénieur civil des Télécommunications Master of Science (Engineering) Ingeniero en Telecomunicaciones
Poľnohospodársky inžinier Ingénieur Agricole Master of Science (Agriculture) Ingeniero Agrónomo
Lesný inžinier Ingénieur Forestier Master of Science (Forestery) Ingeniero Forestal
Promovaný veterinárny lekár Médecin Vétérinaire Bachelor of Veterinary Medicine Médico Veterinario
Promovaný ekonóm Licencié ès Sciences économiques Master of Science (Economics) Licenciado en Economía
Promovaný právnik Licencié en Droit Master of Laws Licenciado en Derecho
Promovaný lekár Docteur en Médecine Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Médico
Promovaný zubný lekár Chirurgien Dentiste Bachelor of Dental Surgery Odontólogo
Promovaný farmaceut Pharmacien Master of Pharmacy Licenciado en Farmacía
Promovaný matematik Licencié ès Sciences Master of Science Licenciado en Matemáticas
Promovaný fyzik Licencié ès Sciences Master of Science Licenciado en Física
Promovaný chemik Licencié ès Sciences Master of Science Licenciado en Química
Promovaný geograf Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Geografía
Promovaný biológ Licencié ès Sciences Master of Science Licenciado en Biología
Promovaný filozof Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Filosofía
Promovaný psychológ Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Psicología
Promovaný pedagóg Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Educación
Promovaný historik Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Historia
Promovaný etnograf Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Ernografía
Promovaný filológ Licencié ès Lettres Master of Arts Licenciado en Letras
Promovaný telovýchovný pedagóg Licencié en Education physique Master of Physical Education Licenciado en Educación física
Promovaný knihovník Bibliothécaire Master of Arts (in Librarianship) Bibliotecario
Promovaný novinár Licencié en Journalisme Master of Arts (in Journalism) Licenciado en Periodismo
Promovaný osvetový pracovník Licencié en Education des Adultes Master of Arts (in Adult Education) Licenciado en Educación de Adultos
Promovaný školský pracovník Licencié ès Lettres (Mention administration scolaire) Master of Arts (in Educational Administration) Licenciado en Administración de Escuelas
Promovaný spoločenskovedný pracovník Licencié ès Sciences sociales Master of Social Science Licenciado en Ciencias Sociales
Pokiaľ cudzojazyčné označenie predstavuje len celkové označenie smeru ako Licencié es Lettres, Master of Science (Engineerign) a pod., môže byť v diplome bližšie uvedený príslušný odbor.
Príloha B
vyhlášky č. 113/1962 Zb. o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti
Československá vedecká hodnosť Zodpovedajúce označenie v jazyku
francúzskom anglickom španielskom
Kandidát fyzikálno-matematických vied C.Sc. Docteur ès Sciences Doctor of Philosophy (in Mathematics alebo in Physics) Doctor en Matemáticas alebo en Física
Doktor fyzikálno-matematických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences mathématiques et physiques Doctor of Science (in Mathematics and in Physics) Doctor en Ciencias Matemáticas y Físicas
Kandidát geologicko-mineralogických vied C.Sc. Docteur ès Sciences Doctor of Philosphy (in Geology alebo in Mineralogy) Doctor en Geología alebo en Mineralogía
Doktor geologicko-mineralogických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences géologiques et minéralogiques Doctor of Science (in Geology and in in Mineralogy) Doctor en Ciencias Geológicas y Mineralógicas
Kandidát geografických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in Geography) Doctor en Geografía
Doktor geografických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences géographiques Doctor of Letters (in Geography) Doctor en Ciencias Geográficas
Kandidát chemických vied C.Sc. Docteur ès Sciences Doctor of Philosophy (in Chemistry) Doctor en Química
Doktor chemických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences chimiques Doctor of Science (in Chemistry) Doctor en Ciencias Químicas
Kandidát biologických vied C.Sc. Docteur ès Sciences Doctor of Philosophy (in Biology) Doctor en Biología
Doktor biologických vied Dr. Sc. Docteur en Sciences biologiques Doctor of Sicence (in Biology) Doctor en Ciencias Biológicas
Kandidát lekárskych vied C.Sc. Maître ès Sciences médicales Doctor of Philosophy (in Medicine) Doctor en Medicina
Doktor lekárskych vied Dr.Sc. Docteur en Sciences médicales Doctor of Medicine alebo Master of Surgery alebo Doctor of Dental Surgery Doctor en Ciencias Médicas
Kandidát poľnohospodársko-lesníckych vied C.Sc. Ingénieur Docteur Doctor of Philosophy (in Agriculture alebo Forestry) Ingeniero Doctor (Mención Agronomía alebo Silvicultura)
Doktor poľnohospodársko-lesníckych vied Dr.Sc. Docteur en Sciences agronomiques Doctor of Science (in Agriculture and in Forestry) Doctor en Ciencias Agronómicas y Forestales
Kandidát veterinárnych vied C.Sc. Docteur Vétérinaire Doctor of Philosophy (in Veterinary Medicine) Doctor en Medicina Veterinaria
Doktor veterinárnych vied Dr.Sc. Docteur en Sciences vétérinaires Doctor of Veterinary Medicine Doctor en Ciencias Veterinarias
Kandidát technických vied C.Sc. Ingénieur Docteur Doctor of Philosophy (in Engineering) Ingeniero Doctor
Doktor technických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences techniques Doctor of Science (in Engineering) Doctor en Ciencias Técnicas
Kandidát filozofických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in Arts) Doctor en Filosofí
Doktor filozofických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences philosophiques Doctor of Letters (in Philosophy) Doctor en Ciencias Filosóficas
Kandidát ekonomických vied C.Sc. Docteur en Economie politique, mention... Doctor of Philosophy (in Economics) Doctor en Economía
Doktor ekonomických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences economiques Doctor of Science (in Economics) Doctor en Ciencias Económicas
Kandidát právnych vied C.Sc. Docteur en Droit Doctor of Philosophy (in Laws) Doctor en Derecho
Doktor právnych vied Dr.Sc. Docteur en Sciences juridiques Doctor of Laws Doctor en Ciencias Jurídicas
Kandidát historických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in History) Doctor en Historia
Doktor historických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences historiques Doctor of Letters (in History) Doctor en Ciencias Históricas
Kandidát pedagogických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in Education) Doctor en Educación
Doktor pedagogických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences pédagogiques Doctor of Letters (in Education) Doctor en Ciencias de Educación
Kandidát psychologických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in Psychology) Doctor en Psicología
Doktor psychologických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences psychologiques Doctor of Letters (in Psychology) Doctor en Ciencias Psicológicas
Kandidát filologických vied C.Sc. Docteur ès Lettres Doctor of Philosophy (in Arts) Doctor en Filología
Doktor filologických vied Dr.Sc. Docteur en Sciences philologiques Doctor of Letters (in Arts) Doctor en Ciencias Filológicas
Pokiaľ cudzojazyčné označenie predstavuje len celkové označenie kandidátskej hodnosti alebo Docteur es Sciences, Doctor of Philosophy (in Arts) a pod., môže byť na diplome bližšie uvedený príslušný odbor.