107/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.12.1962 do 02.01.1968

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. októbra 1962
o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách
Dňa 21. augusta 1959 bol v Ženeve dojednaný Medzinárodný dohovor o telekomunikáciách; za Československú socialistickú republiku bol Dohovor podpísaný s výhradami obsiahnutými v bodoch XVII, XXII a XXIII Záverečného protokolu k Medzinárodnému dohovoru o telekomunikáciách (Ženeva 1959).
Prezident republiky ratifikoval Dohovor s výhradami urobenými pri jeho podpise 26. júla 1962. Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky bola 1. augusta 1962 uložená na generálnom sekretariáte Medzinárodnej telekomunikačnej únie.
Podľa svojho článku 17, odseku 3 nadobudol Dohovor pre Československú socialistickú republiku platnosť 1. augusta 1962.
Odpis Dohovoru spolu s českým prekladom je uložený v archíve Ministerstva zahraničných vecí.
David v. r.