Chronologický register predpisov ročníka 1962

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1962 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady
2/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1962
3/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi
4/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov
5/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR)
7/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, Ministerstva zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
8/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje spoločné uplatňovanie nárokov na náhradu nákladov liečebnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia a rozhodovanie o nich (vyhláška o regresných náhradách)
9/1962 Zb. Vyhláška vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov o úplnom znení zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi
10/1962 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
11/1962 Zb. Vládne nariadenie o prehĺbení organizácie riadenia poľnohospodárstva národnými výbormi
12/1962 Zb. Uznesenie vlády, ktorým sa ustanovujú zásady pre rozmiesťovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium
13/1962 Zb. Vládne nariadenie o novej organizácii Československého filmu
14/1962 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o uzavieraní hospodárskych zmlúv na úseku novej techniky
15/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
16/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o konaní vo veciach daní a poplatkov
17/1962 Zb. Zákon o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
18/1962 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1962
19/1962 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1962
20/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv a plánovanej údržby cestných vozidiel pre motorovú dopravu vo verejných automobilových opravovniach
22/1962 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Z 27. Februára 1962, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
23/1962 Zb. Zákon o poľovníctve
24/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve
25/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
26/1962 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky o ukladaní kárnych opatrení a peňažných náhrad orgánmi štátnej kontroly a štatistiky
27/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o prijímaní a výmene absolventov vysokých škôl, študentov a žiakov odborných škôl
28/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky
29/1962 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní štátnych cien Klementa Gottwalda
30/1962 Zb. Vládne nariadenie o štátnej novinárskej cene Václava Kopeckého
31/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa určujú spotrebné materiálové normy, ceny a finančné limity pre základné diétne jedlá v závodnom stravovaní
32/1962 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
33/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
34/1962 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o zásadách pre posudzovanie invalidity a čiastočnej invalidity pre účely dôchodkového zabezpečenia (poistenia)
35/1962 Zb. Zákon o mierovej službe
36/1962 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o zabezpečovaní správnosti vybraných meradiel
37/1962 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o úhrade nákladov na udržiavanie a obnovu kultúrnych pamiatok
38/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja
39/1962 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
40/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov
41/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o hospodárení s odpadovými tukmi živočíšneho a rastlinného pôvodu
42/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov
43/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953
44/1962 Zb. Vyhláška Ministra zdravotníctva, ktorou sa mení a doplňuje liečebný poriadok
45/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách medzi ich krajinami a cez ich územie
46/1962 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
47/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.
48/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
49/1962 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
50/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
51/1962 Zb. Vládna vyhláška o podnikových inštitútoch
52/1962 Zb. Vyhláška Ministra všeobecného strojárstva o skúšaní a overovaní zbraní a streliva pre civilnú potrebu
53/1962 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy I (Predpisy o látkach a predmetoch vylúčených z prepravy alebo pripustených na prepravu za osobitných podmienok - RID) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952
54/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
55/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
56/1962 Zb. Vyhláška ministra vnútra o Pomocnej stráži verejnej bezpečnosti
57/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha vyhláška č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
58/1962 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nadbytočných zásob hutníckych výrobkov a o ich plánovitom vracaní do obehu
59/1962 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor ako stavebný úrad
60/1962 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestného odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR"
61/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu, podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 a pozmeneného výmenou nót 20. mája 1961 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956, č. 29/1956 Zb. a vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. júla 1961 č. 80/1961 Zb.)
62/1962 Zb. Zákon o udeľovaní vyznamenaní
63/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii
64/1962 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie
65/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 76/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú ustanovenia plynárenského zákona
66/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
67/1962 Zb. Zákon o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
68/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a chovateľov kráv
69/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek
70/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou
71/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afgánskym kráľovstvom
72/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien
73/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o inzercii v tlači
74/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o zákaze odstrelu jarabíc v roku 1962 a 1963
75/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l. (č. 202/1953 Ú. v.) o horľavých kvapalinách
76/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o Antarktíde
77/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
78/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc
79/1962 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD
80/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD
81/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o colnom oslobodení predmetov dovážaných pre potrebu osôb a orgánov požívajúcich výsady a imunity v Československej socialistickej republike
82/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií
83/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa doplňuje príloha k vyhláške č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch
84/1962 Zb. Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti
85/1962 Zb. Vládna vyhláška o zavádzaní nových druhov spotrebného tovaru do predaja
86/1962 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška o metodike tvorby cien
87/1962 Zb. Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch
88/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zdaňovaní prémií a odmien
89/1962 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
90/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Lisabone 31. októbra 1958
91/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných
92/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o úhradách za zbližovanie, vyvážanie a odvoz dreva a kôry z lesa
93/1962 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní o štátnej službe pre drahé kovy
94/1962 Zb. Uznesenie vlády, ktorým sa vykonáva lesný zákon v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany
95/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v roku 1963
96/1962 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
97/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o dokumentácii, sledovaní a vyhodnocovaní experimentálnych stavieb
98/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o pracovných pomeroch, výkone služby a kárnej zodpovednosti príslušníkov verejných požiarnych útvarov
99/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Libanonskou republikou o leteckých službách
100/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
101/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene vyhlášky č. 8/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tepla
102/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene a doplnení vyhlášky č. 14/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov
103/1962 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o úprave predaja prebytkov poľnohospodárskych výrobkov
104/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom využití lepenkových prepravných obalov
105/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
106/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Marokom o leteckej doprave
107/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách
108/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
109/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška o správnych poplatkoch
110/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 100 Kčs a mincí po 25 halieroch, 5 halieroch a 3 halieroch nového vzoru a o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1953
111/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene a doplnení vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
112/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Zb. o označovaní absolventov vysokých škôl
113/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní cudzincov, ktorí absolvovali československé vysoké školy alebo získali československé vedecké hodnosti
114/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o štátnom odbornom dozore nad technickým stavom strojov používaných v poľnohospodárstve a nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci s týmito strojmi
115/1962 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o zmene vyhlášky č. 10/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi
116/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a republikou Mali
117/1962 Zb. Vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami
118/1962 Zb. Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Lokti do Sokolova
119/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu
120/1962 Zb. Zákon o boji proti alkoholizmu
121/1962 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži
122/1962 Zb. Zákon o štátnej poľnohospodárskej, potravinárskej a obchodnej inšpekcii
123/1962 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pôdohospodárskej dani
124/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o pôdohospodárskej dani
125/1962 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia.
126/1962 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
127/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov
128/1962 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu
129/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o zmene vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o úprave podnikania v cestnej doprave
130/1962 Zb. Vyhláška ministra financií o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu
131/1962 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor ako stavebný úrad
132/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu
133/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o hmotnom zabezpečení účastníkov školení v krátkodobých kurzoch usporadúvaných v pôsobnosti jednotlivých ústredných orgánov a národných výborov