96/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.04.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a kultúry
z 11. septembra 1961,
ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave
Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje v dohode s predsedom Štátnej plánovacej komisie podľa § 17 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 46/1956 Zb. a na vykonanie vládneho uznesenia z 9. decembra 1959 č. 1054:
Časť I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Inštitúty národohospodárskeho plánovania (ďalej len „inštitúty“) sú fakultami vysokých škôl ekonomických v Prahe a v Bratislave.
§ 2
Činnosť inštitútov riadi Ministerstvo školstva a kultúry v spolupráci so Štátnou plánovacou komisiou, najmä pokiaľ ide o otázky organizácie a obsahu štúdia, ako aj prijímania poslucháčov.
Časť II
Úlohy inštitútov
§ 3
(1) Inštitúty pripravujú a školia vysokokvalifikovaných odborníkov pre riadenie a plánovanie národného hospodárstva, a to najmä pre:
a)
aparát Štátnej plánovacej komisie,
b)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány,
c)
krajské národné výbory, príp. aj pre vedúce funkcie na okresných národných výboroch,
d)
vedeckovýskumné ústavy s ekonomickým zameraním.
(2) Okrem úloh uvedených v odseku 1 pripravuje a školí Inštitút Vysokej školy ekonomickej v Prahe aj odborníkov pre úlohy zahraničnej hospodárskej a plánovacej expertízy, Inštitút Vysokej školy ekonomickej v Bratislave aj odborníkov pre aparát Slovenskej plánovacej komisie a komisií Slovenskej národnej rady.
(3) Pri svojej činnosti obidva inštitúty úzko spolupracujú.
§ 4
(1) Na plnenie svojich úloh inštitúty organizujú najmä tieto formy štúdia:
a)
postgraduálne jednoročné až dvojročné štúdium zásadne pre pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním (na prechodný čas aj pre skorších absolventov dlhodobých kurzov pri vysokých školách ekonomického smeru), zamerané na rozšírenie a doplnenie poznatkov v riadení a plánovaní národného hospodárstva, prípadne aj na doplnenie chýbajúcich ekonomických znalostí;
b)
štúdium príslušných odborov vo vedeckej ašpirantúre.
(2) Inštitúty ďalej organizujú:
a)
trojročné ucelené štúdium otázok riadenia a plánovania národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov z praxe s ukončeným stredoškolským vzdelaním alebo výnimočne iným vzdelaním, ktoré v súhrne s dlhoročnou úspešnou praxou dáva predpoklady pre toto štúdium, pričom absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";
b)
ekonomické štúdium pre absolventov vysokých škôl technického smeru; absolventi tohto štúdia, ktorí s úspechom vykonajú štátnu záverečnú skúšku, dosiahnu kvalifikáciu „promovaného ekonóma";
c)
krátkodobé účelové kurzy a semináre so špeciálnym zameraním podľa aktuálnych potrieb národného hospodárstva pre vybratých pracovníkov príslušných úsekov praxe bez ohľadu na ich predchádzajúce vzdelanie;
d)
špeciálne jazykové štúdium zamerané predovšetkým na bezpečné ovládanie národohospodárskej terminológie.
(3) O začatí výuky v jednotlivých formách štúdia uvedených v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) rozhoduje Ministerstvo školstva a kultúry podľa potrieb a podmienok.
§ 5
(1) Inštitúty sa zaoberajú v úzkej spolupráci s Výskumným ústavom národohospodárskeho plánovania a inými vedeckými pracoviskami vedecko-výskumnou prácou v rozsahu potrebnom pre plnenie úloh inštitútu.
(2) Inštitúty sa starajú o vydávanie vedeckej literatúry a vysokoškolských učebníc v odbore riadenia a plánovanie národného hospodárstva.
§ 6
Inštitúty sa zaoberajú podľa potrieb Ministerstva školstva a kultúry otázkami obsahového a metodického usmerňovania štúdia riadenia a plánovania národného hospodárstva na vysokých a odborných školách.
Časť III
Organizácia inštitútov
§ 7
Na čele inštitútov sú dekani, ktorí spravujú inštitúty a zodpovedajú za ich pedagogickú, politickovýchovnú, vedeckú, kádrovú a správnu činnosť rektorom vysokých škôl ekonomických, dekan inštitútu v Prahe prostredníctvom prorektora pre veci inštitútu.
§ 8
(1) Podľa potreby môžu sa na inštitútoch vymenúvať prodekani.
(2) Prodekan zastupuje dekana spravidla v určitom odbore činnosti inštitútu, príp. v čase jeho neprítomnosti.
§ 9
Vedecká rada inštitútu
(1)
Na každom inštitúte sa zriaďuje vedecká rada, ktorá sa uznáša v zásadných pedagogických, politickovýchovných a vedeckovýskumných veciach inštitútu.
(2) Predsedom vedeckej rady inštitútu je dekan inštitútu, jej členmi sú prodekani, vedúci katedier inštitútu a dekan druhého inštitútu, ďalších členov vymenúva rektor z významných vedeckých pracovníkov inštitútu, popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a význačných vedeckých pracovníkov vysokých škôl ekonomických a iných vedeckých inštitúcií. Členstvo vo vedeckej rade inštitútu je čestnou funkciou.
(3) Schôdze vedeckej rady inštitútu zvoláva a riadi dekan.
(4) Uznesenia vedeckej rady inštitútu vykonáva dekan; ak nesúhlasí dekan s uznesením vedeckej rady, nevykoná ho, oznámi svoj nesúhlas vedeckej rade inštitútu a predloží spornú vec bezodkladne so svojím návrhom na rozhodnutie rektorovi vysokej školy. Rektor rozhodne po vypočutí vedeckej rady vysokej školy.
§ 10
Dekanát
Pre výkon správy každého inštitútu sa zriaďuje dekanský úrad (dekanát).
§ 11
Katedry a iné pedagogické a vedecké zariadenia inštitútov
Na inštitútoch môžu sa zriadiť podľa potreby katedry a iné pedagogické a vedecké pracoviská alebo útvary podľa príslušných predpisov.
Časť IV
Vedeckopedagogickí pracovníci inštitútov
§ 12
(1) Na inštitútoch pôsobia títo vedeckopedagogickí pracovníci:
a)
učitelia inštitútu,
b)
poverení učitelia iných fakúlt vysokej školy ekonomickej, príp. iných vysokých škôl,
c)
externí vedeckopedagogickí pracovníci.
(2) Externých vedeckopedagogických pracovníkov vymenúva rektor z radov popredných národohospodárskych odborníkov z praxe a z vedeckovýskumných pracovísk.
(3) Platové pomery externých vedeckopedagogických pracovníkov inštitútu sa spravujú osobitnými predpismi.
Časť V
Poslucháči inštitútov
§ 13
Poslucháčov inštitútov vyberajú a plánovite vysielajú ministri, vedúci ústredných úradov a orgánov a predsedovia krajských národných výborov, a to iba zo skúsených a osvedčených pracovníkov na úseku riadenia a plánovania národného hospodárstva, ktorí už pracujú v štátnom a hospodárskom aparáte, získali bohaté praktické skúsenosti, majú predpoklady pre prácu v riadiacich funkciách v štátnom a hospodárskom aparáte alebo vo vedeckej činnosti a potrebujú si rozšíriť, doplniť alebo prehĺbiť svoje teoretické vedomosti.
Časť VI
Záverečné ustanovenia
§ 14
Ostatné pomery inštitútov sa spravujú, pokiaľ nie je výslovne určené inak, všeobecnými predpismi o vysokých školách.
§ 15
Zrušuje sa vyhláška ministra školstva a kultúry č. 29/1960 Zb., ktorou sa vydáva štatút fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

Kahuda v. r.