Predpis bol zrušený predpisom 1/1963 Zb.

85/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.08.1961 do 04.01.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 9. augusta 1961
o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov
Vychádzajúc zo smerníc Ústredného výboru Komunistickej strany Československa upevniť ústredné riadenie národných výborov, lepšie zabezpečovať konkrétnu pomoc národným výborom a užšie koordinovať činnosť ministerstiev (ústredných orgánov) vo vzťahu k národným výborom a zriadiť za tým účelom Vládnu komisiu pre národné výbory a Ústredný úrad pre veci národných výborov,
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 Ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
Ústredný úrad pre veci národných výborov sa zriaďuje pri vláde ako ústredný orgán štátnej správy.
§ 2
Hlavnou úlohou Ústredného úradu pre veci národných výborov je pripravovať pre vládu (jej orgány) návrhy týkajúce sa výstavby a činnosti národných výborov a rozpracúvať otázky ďalšieho rozvoja národných výborov a ich úlohy vo vyspelej socialistickej spoločnosti. Podľa pokynov vlády (jej orgánov) Ústredný úrad pre veci národných výborov pomáha národným výborom plniť ich úlohy a odhaľovať vznikajúce nedostatky a v úzkom styku s národnými výbormi a za pomoci ministerstiev (ústredných orgánov) zabezpečuje ich prekonanie; organizuje výmenu skúseností z organizátorskej a výchovnej práce národných výborov, zovšeobecňuje a rozširuje kladné skúsenosti z tejto práce; koordinuje činnosť ministerstiev vo vzťahu k národným výborom, najmä vydávanie právnych predpisov a smerníc, usporadúvanie celoštátnych porád a iných akcií a poskytovanie pomoci národným výborom pri riešení problémov rozvoja jednotlivých odvetví a plní ďalšie úlohy, ktorými ho vláda (jej orgány) poverí. Pri výkone tejto činnosti je oprávnený kontrolovať prácu národných výborov.
§ 3
(1)
Do pôsobnosti Ústredného úradu pre veci národných výborov prechádzajú z Ministerstva vnútra veci v odbore územného členenia štátu, zabezpečovania socialistického poriadku národnými výbormi, dobrovoľných organizácií a zhromaždení, matrík, ako aj organizačno-technických príprav volieb, pomerov poslancov a systemizácia aparátu národných výborov.
(2)
Na úseku služieb obyvateľstvu a miestneho priemyslu Ústredný úrad pre veci národných výborov zabezpečuje jednotné riešenie zásadných otázok metodických, mzdových a cenových, technického rozvoja, prípravy a kvalifikácie kádrov a ďalej aj vykonávanie predpisov o hospodárení s bytmi i nebytovými miestnosťami a o správe bytového majetku.
(3)
Pri plnení svojich úloh môže Ústredný úrad pre veci národných výborov vydávať na základe zákonov a vládnych nariadení a na ich vykonanie všeobecne záväzné právne predpisy.
§ 4
Na čele Ústredného úradu pre veci národných výborov je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda.
§ 5
Pôsobnosť a organizáciu Ústredného úradu pre veci národných výborov podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.
§ 6
Ministerstvá (ústredné orgány) a národné výbory úzko spolupracujú s Ústredným úradom pre veci národných výborov a poskytujú mu potrebnú pomoc pri plnení jeho úloh. Ministerstvá sú povinné s ním prejednávať všetky pripravované opatrenia týkajúce sa národných výborov.
§ 7
Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva sa začleňuje do Ústredného úradu pre veci národných výborov. Vládne nariadenie č. 66/1959 Zb. o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva sa zrušuje.
§ 8
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.