81/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 05.01.1982

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 10. júla 1961
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Dňa 22. decembra 1960 bola v Havane podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 5. apríla 1961. Schválenie Dohody vládou Kubánskej republiky bolo oznámené nótou z 13. marca 1961 a jej schválenie vládou Československej socialistickej republiky nótou z 3. mája 1961.
Podľa svojho článku XI vstúpila Dohoda v platnosť 3. májom 1961.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.