74/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964 do 28.04.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojov
z 11. júla 1961
o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Ministerstvo dopravy a spojov v dohode so zúčastnenými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov vyhlasuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Táto vyhláška upravuje podmienky a náhrady vzťahujúce sa
a)
na prenájom cestných vozidiel pre motorovú dopravu, t. j. motorových vozidiel, ich prívesov a návesov (ďalej len „vozidlá“), socialistických organizácií (ďalej len „organizácie“) a vozidiel súkromných osôb medzi organizáciami alebo osobami,
b)
na používanie vlastných vozidiel určených na nehromadnú prepravu osôb (ďalej len „vlastné osobné vozidlá“) zamestnancami alebo inými osobami pri pracovných cestách a vonkajšom konaní (ďalej len „vonkajšie výkony“),
c)
na používanie osobných vozidiel organizácií alebo osôb na výkony pre cudziu potrebu, ktoré nie sú odborom ich podnikania.
(2)
Podľa tejto vyhlášky sa počítajú i náhrady za používanie vozidiel medzi rozpočtovými organizáciami. Toto používanie sa posudzuje ako prenájom.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na používanie vozidiel organizácie pre potreby vlastných jednotiek Ľudových milícií. V týchto prípadoch platia osobitné predpisy.*)
Druhá časť
Prenájom vozidiel
§ 2
Podmienky prenájmu
(1)
Organizácie, ktorých odborom podnikania je preprava alebo iné výkony vozidlami pre cudziu potrebu (ďalej len „dopravný podnik“), môžu prenajímať
a)
na výkony pre cudziu potrebu
1.
vozidlá určené na výkony, ktoré sú ich odborom podnikania, len dopravným podnikom s rovnakým odborom podnikania,
2.
iné vozidlá, t.j. také, ktoré nie sú určené na výkony, ktoré sú ich odborom podnikania, len tým dopravným podnikom, ktorým tieto vozidlá slúžia na výkony, ktoré sú ich odborom podnikania,
b)
na výkony pre vlastnú potrebu
1.
vozidlá uvedené pod písmenom a) č. 1 len dopravným podnikom s rovnakým odborom podnikania,
2.
vozidlá uvedené pod písmenom a) č. 2 všetkým organizáciám bez obmedzenia.
(2)
Organizácie, ktorých odborom podnikania nie je preprava alebo iné výkony vozidlami pre cudziu potrebu (ďalej len „nedopravné organizácie“), môžu prenajímať vozidlá
a)
na výkony pre cudziu potrebu len tým dopravným podnikom, ktorým tieto vozidlá slúžia na výkony, ktoré sú ich odborom podnikania,
b)
na výkony pre vlastnú potrebu všetkým organizáciám bez obmedzenia.
(3)
Všetky organizácie môžu
a)
prenajímať organizáciám, ktoré vykonávajú podľa platných predpisov výcvik vodičov, vozidlá potrebné pre tento výcvik,
b)
prenajímať alebo najímať vozidlá, ak im to uložil kompetentný orgán vo všeobecnom záujme.
(4)
Organizácie nesmú prenajímať vozidlá súkromným osobám.
(5)
Najímať môžu vozidlá
a)
na výkony pre cudziu potrebu len dopravné podniky, a to len také vozidlá, ktoré slúžia na plnenie úloh, ktoré sú ich odborom podnikania,
b)
na výkony pre vlastnú potrebu všetky organizácie navzájom v rozsahu, v ktorom sú oprávnené vozidlá prenajímať,
c)
na výcvik vodičov organizácie, ktoré vykonávajú tento výcvik podľa platných predpisov,
d)
organizácia od súkromných osôb len vtedy, ak s tým súhlasí okresný národný výbor po zistení, že organizácia nemôže úlohy včas zabezpečiť ani vlastnými vozidlami, ani že ich nemôže zabezpečiť oprávnený dopravný podnik a že ich nemožno zabezpečiť ani vozidlami najatými od inej organizácie,
e)
súkromné osoby od súkromných osôb.
(6)
Doba trvania toho istého prenájmu vozidiel štátnych socialistických organizácií nesmie byť dlhšia ako jeden rok.*) Ak nedošlo medzi nadväzujúcimi prenájmami toho istého vozidla k dlhšiemu prerušeniu než jeden mesiac, považuje sa nadväzujúci prenájom za pokračovanie prenájmu predchádzajúceho, a to i vtedy, keď bola pre nadväzujúci prenájom dojednaná nová dohoda. Doba, počas ktorej nemohol nájomca používať najaté vozidlo pre vykonávanie strednej alebo generálnej opravy vozidla, sa nezapočítava do celkovej doby prenájmu.
(7)
Súkromné osoby môžu vozidlá prenajímať navzájom bez obmedzenia a organizáciám len na osobitné povolenie [odsek 5 písm. d)], prípadne ak im to uložil kompetentný orgán vo všeobecnom záujme.
(8)
Za výkony pre cudziu potrebu v rámci tejto vyhlášky sa považujú tie prípady, keď organizácia (osoba), ktorá výkony urobí, je povinná organizácii (osobe), pre ktorú sa výkony vykonávajú, počítať za ne náhradu.
§ 3
Dojednanie prenájmu
(1)
Prenájom vozidiel medzi prenajímateľom a nájomcom, ak je jednou zo zmluvných strán organizácia, dojednáva sa písomnou dohodou, ktorej prvopis si ponechá prenajímateľ.
(2)
Dohoda o prenájme obsahuje
a)
označenie (adresu) prenajímateľa a nájomcu,
b)
údaje o vozidle potrebné pre určenie nájomného a vedľajších náhrad pri prenájme, najmä počet základných kilometrov (§ 5 ods. 2) najazdených od zaradenia vozidla do prevádzky, prípadne najazdených od poslednej strednej alebo generálnej opravy, s uvedením, o koľkú opravu išlo, a údaje o technickom stave vozidla,
c)
odôvodnenie prenájmu, predpokladanú dobu jeho trvania a ustanovenie o výpovedi,
d)
dohodu o opatreniach na vykonanie strednej alebo generálnej opravy vozidla, ak príde do úvahy v dobe prenájmu, a dohodu o tom, kto a ktoré práce plánovanej údržby**) zabezpečí v dobe prenájmu,
e)
výšku sadzby nájomného (§ 6) a vedľajších náhrad [§ 7 ods. 1 písm. a)] a dohodu o spôsobe platenia nájomného a vedľajších náhrad,
f)
iné dojednania (napr. o obmedzení rozsahu používania vozidla, o opatreniach na kontrolu výkonov v dobe prenájmu, o poistení).
§ 4
Prípady, ktoré sa nepovažujú za prenájom
(1)
Za prenájom podľa tejto vyhlášky sa nepovažuje
a)
ak poskytne organizácia nedopravnej organizácii vo všetkých prípadoch a dopravný podnik na výkony pre vlastnú potrebu vozidlo vrátane vodiča, prípadne ak dodá pre vykonávaný výkon aj pohonné hmoty, s výnimkou prípadov, keď organizácia dodá vozidlo i s pohonnými hmotami pri prenájme vozidiel na výcvik vodičov;
b)
ak vykoná prechodný držiteľ (nájomca) vozidlom výkony pre cudziu potrebu, ktoré nie sú jeho odborom podnikania, ak mu neboli uložené podľa predpisov o riadení cestnej nákladnej dopravy, prípadne podľa iných predpisov;
c)
ak nebola o prenájme, keď jednou zo zmluvných strán je organizácia, dojednaná písomná dohoda;
d)
používanie vozidla štátnej socialistickej organizácie inou organizáciou nad najvyššie prípustnú dobu prenájmu (§ 2 ods. 6).
(2)
Prípady podľa odseku 1 sa pre určenie náhrad posudzujú tak, akoby vlastník vozidla urobil sám vozidlom pre prechodného držiteľa výkony; je preto povinný počítať za ne náhradu podľa cenových predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanie zodpovedajúcich výkonov pre cudziu potrebu. Ak nedodal v takýchto prípadoch vlastník vozidla na vlastný náklad vodiča, prípadne pohonné hmoty a mazadlá a pod., je prechodný držiteľ oprávnený zodpovedajúce náklady fakturovať vlastníkovi vozidla podľa platných cenových a mzdových predpisov.
(3)
Ustanovenia a sadzby tejto časti neplatia pre požičiavanie (prenájom) vozidiel vykonávané organizáciami ako odbor ich podnikania.
§ 5
Druhy náhrad pri prenájme a jednotky výkonov
(1)
Celková náhrada za prenájom sa skladá
a)
z nájomného, prípadne z náhrady za používanie - ďalej len „nájomné“ - § 6,
b)
z vedľajších náhrad (§ 7).
(2)
Náhrada za prenájom sa počíta za výkony vyjadrené počtom kilometrov najazdených v priaznivých prevádzkových pomeroch, t. j. základných kilometrov.
(3)
Ak nevykáže nájomca jazdné výkony vozidla v základných kilometroch podľa osobitných predpisov,*) považuje sa za základné kilometre
a)
ak je prenajímateľom organizácia, počet skutočne najazdených kilometrov, zvýšený pri vozidlách slúžiacich na prepravu osôb o 15 % a pri ostatných vozidlách o 25 %,
b)
v ostatných prípadoch počet skutočne najazdených kilometrov zvýšený o 10 %.
(4)
V prípadoch, keď počet skutočne najazdených kilometrov nemožno spoľahlivo zistiť, prípadne keď je takéto zistenie značne obťažné (výkony traktorov a pod.) alebo keď výkon vozidla nezáleží v jazde, avšak je pri ňom v činnosti jeho motorické zariadenie, s výnimkou použitia sklápacej alebo zdvíhacej plošiny, ktorými je vozidlo vybavené, považuje sa každá minúta takého výkonu za 0,2 základného kilometra.
(5)
Podkladom pre určenie výšky nájomného a vedľajších náhrad sú normy nákladov na jednotlivé zložky nájomného a normy vedľajších náhrad, určené osobitnými predpismi.*) Ak nie sú normy určené alebo ak sa nevzťahujú na prenajímateľa príslušné predpisy, podkladom sú skutočné náklady, prípadne náklady zodpovedajúce odseku 6.
(6)
Pri vozidlách, pre ktoré nie sú normy nákladov určené alebo pri ktorých možno skutočné náklady zistiť až po dlhšom časovom odstupe (neskoršie než do jedného mesiaca), vychádza sa z noriem nákladov, prípadne zo skutočných nákladov iného vozidla, ktoré sa takémuto vozidlu najviac približuje obstarávacou cenou, udržovacími nákladmi, určením, dovolenou záťažou, počtom náprav, osobitným zariadením, obsahom valcov a pod. V prípadoch pochybnosti rozhoduje okresný národný výbor.
§ 6
Nájomné
(1)
Nájomné za základný kilometer je
a)
ak je prenajímateľom súkromná osoba, ktorej bol prenájom vozidla uložený vo všeobecnom záujme, alebo organizácia [s výnimkou používania vozidiel medzi rozpočtovými organizáciami podľa písmena c)], suma, ktorá sa skladá
1.
z normy odpisu vozidla, t. j. z odpisu obstarávacej hodnoty vozidla a podielu na generálne opravy pripadajúceho na základný kilometer,
2.
z normy nákladov na stredné opravy vozidla pripadajúcej v priemere na základný kilometer,**)
3.
z normy nákladov na používané gumové obruče pripadajúcej na základný kilometer, ak nedodá nájomca vlastné gumové obruče,
b)
ak je prenajímateľom súkromná osoba okrem prípadu uvedeného pod písmenom a), najviac suma, ktorá sa skladá
1.
z podielu normy odpisu vozidla určeného na generálne opravy, ktorý pripadá na základný kilometer,
2.
z normy nákladov na používané gumové obruče pripadajúcej na základný kilometer, ak nedodá nájomca vlastné gumové obruče,
c)
ak ide o používanie vozidiel medzi rozpočtovými organizáciami, ak niektorá z nich nie je právnickou osobou, suma, ktorá sa skladá
1.
z podielu normy odpisu vozidla určeného na generálne opravy, ktorý pripadá na základný kilometer,
2.
z noriem nákladov uvedených pod písmenom a) č. 2 a 3.
(2)
Nájomné podľa odseku 1 sa počíta, ak je prenajímateľom
a)
súkromná osoba bez zreteľa na dobu trvania prenájmu,
b)
organizácia,
1.
ak ide o prenájom vozidiel pre výcvik vodičov vykonávaný podľa platných predpisov, bez zreteľa na dobu trvania prenájmu,
2.
v ostatných prípadoch, ak trvá prenájom viac ako šesť po sebe bezprostredne nasledujúcich dní.
(3)
Ak je prenajímateľom organizácia a ak trvá doba prenájmu najviac šesť po sebe bezprostredne nasledujúcich dní, počíta sa nájomné zvýšené
a)
o 100 %, ak trvá doba prenájmu najviac dva dni,
b)
o 50 %, ak trvá doba prenájmu tri až štyri dni,
c)
o 25 %, ak trvá doba prenájmu päť dní,
d)
o 10 %, ak trvá doba prenájmu šesť dní.
(4)
Odsek 3 sa nevzťahuje na používanie vozidiel medzi rozpočtovými organizáciami, ak niektorá z nich nie je právnickou osobou.
§ 7
Vedľajšie náhrady pri prenájme
(1)
Okrem nájomného má prenajímateľ nárok na úhradu
a)
nákladov na bežné opravy vozidla a nákladov na údržbu ním na vlastný náklad vykonávanú v rámci plánovanej údržby, pripadajúcich na výkony vykonané vozidlom v dobe prenájmu, a to vo výške zodpovedajúcej normám týchto nákladov určeným osobitnými predpismi;*) ak urobí niektoré čiastkové práce nájomca na vlastný náklad, postupuje sa podľa odseku 2;
b)
nákladov na bežné opravy porúch alebo škôd na vozidle, ktoré vzniknú vinou nájomcu neodborným zaobchádzaním, haváriou, neodvrátiteľnou náhodou, a to na takú časť týchto nákladov, ktorú prenajímateľ uhradzuje sám;
c)
rozdielu medzi skutočnými nákladmi na stredné alebo generálne opravy vozidla a normami týchto nákladov, ak sa musí na vozidle vykonať stredná alebo generálna oprava na odstránenie škôd alebo porúch z príčin uvedených pod písmenom b), ak vznikne tento rozdiel na ťarchu prenajímateľa.
(2)
Náhrady podľa odseku 1 písm. a) sa počítajú za počet základných kilometrov, ktorý je podkladom výpočtu nájomného. Ak vykoná nájomca na vlastný náklad bežné opravy vozidla, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b), alebo niektoré čiastkové práce plánovanej údržby, má voči prenajímateľovi nárok na náhradu nákladov s tým spojených, a to vo výške zodpovedajúcej príslušným čiastkovým normám nákladov. Ak nie sú čiastkové normy nákladov určené, má nájomca nárok na náhradu skutočných preukázateľných nákladov. Prenajímateľ a nájomca sa môžu dohodnúť, že za ošetrovanie vozidla v rámci plánovanej údržby sa náhrady podľa odseku 1 písm. a) znížia primerane rozsahu prác vykonávaných nájomcom, najviac však o 30 %.
(3)
Ak je prenajímateľom súkromná osoba, ktorá nepreukáže, že si bežné opravy a údržbu vozidla v rámci plánovanej údržby dáva robiť dodávateľským spôsobom, je povinná náhrady podľa odseku 1 písm. a), ktoré jej podľa odseku 2 prináležia, znížiť o 10 %.
Tretia časť
Používanie vlastných osobných vozidiel pri vonkajších výkonoch
§ 8
Všeobecné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú, ak nie je určené inak (odsek 8), na používanie vlastných osobných vozidiel zamestnancami, prípadne inými osobami (ďalej len „pracovníci“) pri vonkajších výkonoch.
(2)
Vlastným osobným vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré je pracovník oprávnený používať pre vlastnú potrebu.
(3)
Za použitie vlastného osobného vozidla na vonkajšie výkony prislúcha pracovníkovi náhrada podľa ustanovení § 9, avšak len vtedy, ak udelí zamestnávateľ (činiteľ), ktorý dal na vonkajšie výkony príkaz, pred nastúpením cesty na použitie vlastného osobného vozidla písomný súhlas.
(4)
Súhlas podľa odseku 3 môže udeliť vedúci organizácie alebo ním splnomocnený zástupca len pre jednotlivé cesty v prípadoch, keď je použitie osobného vozidla nevyhnutne potrebné pre povahu obstarávaných úloh, avšak len vtedy, ak pracovník podpíše vyhlásenie (reverz), že nebude voči zamestnávateľovi uplatňovať náhradu škôd vzniknutých pri vonkajších výkonoch na vozidle alebo spôsobených vozidlom. Ďalšou podmienkou pre udelenie súhlasu je, že do obce miesta konania nie je spojenie verejným hromadným dopravným prostriedkom alebo že so zreteľom na lehotu a rozsah úloh a možnosti spojenia je hospodárnejšie použiť osobné vozidlo než verejný hromadný dopravný prostriedok. V uvedených prípadoch možno udeliť súhlas na použitie:
a)
predovšetkým vlastného motorového bicykla alebo motocykla s obsahom valcov do 100 ccm (ďalej len „motorový bicykel“),
b)
iného vlastného motocykla, skútra alebo trojkolky, ak nie je k dispozícii vlastný motorový bicykel,
c)
vlastného osobného automobilu, avšak len vtedy, ak nie je k dispozícii ani vozidlo uvedené pod písmenami a) alebo b), ani služobné (podnikové) osobné vozidlo.
(5)
Vedúci organizácie alebo ním splnomocnený zástupca môže určiť, v ktorých prípadoch môže pracovník použiť pri vonkajších výkonoch motorový bicykel bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu podľa odseku 3.
(6)
Súhlas na použitie vlastného osobného vozidla na vonkajšie výkony sa nemôže dať pracovníkovi, ktorý pri vonkajších výkonoch má vykonávať len funkciu vodiča a neplní pri ceste vlastné úlohy vyplývajúce z funkcie, ktorou ho organizácia poverila.
(7)
O výkone vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch je pracovník povinný viesť záznam podľa ustanovení platných pre vozidlá organizácií. Príslušné tlačivá je povinná dodať pracovníkovi tá organizácia, pre ktorú sa robia vonkajšie výkony.
(8)
Ministerstvo dopravy a spojov môže v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s ministerstvami financií, zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva určiť pre používanie vlastných osobných vozidiel pracovníkov pri plnení úloh zdravotníckej a veterinárnej služby úpravu odchylnú od tejto vyhlášky.
§ 9
Jednotky výkonov, sadzby náhrad a uplatnenie nároku na náhrady
(1)
Náhrada za použitie vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch je určená v oddiely 1 prílohy sadzbou za 1 kilometer, zodpovedajúcou jazde v priemerných skutočných premávkových pomeroch a odstupňovanou podľa druhu vozidiel a ich obsahu valcov. Náhrada sa počíta za celkovú vzdialenosť najazdenú pri vonkajších výkonoch najkratšou cestou hospodárne zjazdnou pre použité vozidlo.
(2)
Začatý kilometer celkovej vzdialenosti pri tých istých vonkajších výkonoch sa zaokruhľuje na celý kilometer.
(3)
Okrem náhrady podľa odseku 1 možno za použitie vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch počítať len skutočné nutné a preukázateľné výdavky (napr. za úschovu vozidla mimo jeho pravidelného stanovišťa).
(4)
Pohonné hmoty a mazadlá je pracovník povinný obstarať sám na vlastný náklad. Ak ich však dodá v prípadoch úplne výnimočných a odôvodnených na vlastný náklad organizácia, znižuje sa náhrada podľa odseku 1 o skutočnú cenu dodaných pohonných hmôt, prípadne mazadiel.
(5)
Nárok na náhradu za použitie vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch uplatní pracovník súčasne s nárokom na náhrady cestovných výdavkov podľa ustanovení predpisov o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov. Náhradu za použitie vlastného osobného vozidla pri vonkajších výkonoch možno priznať len vtedy, ak bol uplatnený nárok doložený záznamom o výkonoch podľa § 8 ods. 7, a ak nejde o prípady podľa § 8 ods. 5, tiež písomným súhlasom zamestnávateľa.
Štvrtá časť
Používanie osobných vozidiel pre cudziu potrebu
§ 10
Všeobecné ustanovenia
(1)
Ustanovenia a sadzby tejto časti platia pre výkony vykonané osobnými vozidlami pre cudziu potrebu organizáciami alebo osobami, u ktorých táto činnosť nie je ich odborom podnikania.
(2)
Za výkony vykonané osobnými vozidlami pre cudziu potrebu podľa odseku 1 má vlastník vozidla nárok na náhradu podľa § 11, pričom sa použitie osobného vozidla pre cudziu potrebu posudzuje podľa toho, či ide o výkony, ktoré vlastník vozidla urobí
a)
v rámci výkonov pre vlastnú potrebu (ďalej len „príležitostné použitie“),
b)
výlučne pre potrebu žiadateľa.
(3)
Pre používanie osobných vozidiel na nehromadnú prepravu osôb vykonávanú organizáciami, prípadne osobami ako odbor ich podnikania platia sadzby určené pre organizácie, ktorých odborom podnikania je uvedená činnosť.*)
§ 11
Náhrady za používanie osobných vozidiel na výkony pre cudziu potrebu
(1)
Náhrady za používanie osobných vozidiel na výkony pre cudziu potrebu sú určené v oddiely 2 prílohy. Sú odstupňované podľa druhu osobného vozidla, ak ide o príležitostné použitie, a podľa druhu osobného vozidla a obsahu jeho valcov a podľa toho, či vlastníkom osobného vozidla je organizácia alebo súkromná osoba, ak ide o výkony výlučne pre potrebu žiadateľa.
(2)
Za príležitostné použitie prislúcha vlastníkovi vozidla najviac náhrada určená v položke 21 prílohy za skutočný počet kilometrov najazdených pre cudziu potrebu, a to bez zreteľa na to, kto je vlastníkom vozidla. Náhrada však prislúcha len vtedy a len vo výške, ako bolo dohodnuté medzi vlastníkom vozidla (jeho zástupcom) a príležitostným používateľom pred nástupom cesty.
(3)
Za výkony urobené výlučne pre potrebu žiadateľa prislúcha vlastníkovi vozidla náhrada určená v položke 22 prílohy jednak za skutočný počet kilometrov najazdených v záujme alebo na prospech žiadateľa, jednak za skutočnú dobu použitia vozidla v záujme alebo na prospech žiadateľa (vrátane doby jazdy) a za prípadné preukázané nutné výdavky (napr. za úschovu vozidla mimo jeho pravidelného stanovišťa). Pre výpočet náhrady sa do doby použitia vozidla nezapočítava doba odpočinku vodiča, za ktorú nemá nárok na mzdu podľa mzdových predpisov.
(4)
Ak bolo súkromnej osobe vo všeobecnom záujme uložené, aby vlastným vozidlom urobila výkon výlučne pre potrebu žiadateľa, prislúcha jej za takýto výkon
a)
za každý kilometer najazdený pri výkone náhrada podľa sadzby určenej v položke 22 prílohy pre organizácie,
b)
za dobu výkonu (vrátane doby jazdy) náhrada podľa sadzieb určených v položke 22 prílohy pre súkromné osoby,
c)
náhrada prípadných preukázateľných potrebných výdavkov (napr. za úschovu vozidla mimo jeho pravidelného stanovišťa).
(5)
Náhrady podľa odseku 2 platné pre organizácie a všetky náhrady podľa tejto časti platné pre súkromné osoby sú najvyššie. Za nedodržanie cien určených v tejto časti sa nepovažuje, ak namiesto náhrady, ktorá sa považuje za najvyššiu, bude sa požadovať náhrada nižšia, prípadne ak sa upustí od požadovania náhrady.
(6)
Na náhradu zaplatenú v hotovosti je vlastník vozidla (jeho zástupca) povinný vydať potvrdenie.
(7)
Ak sa zistí, že vykonanie výkonov výlučne pre potrebu žiadateľa nie je v súlade s predpismi o podnikaní v doprave,*) posudzujú sa takéto výkony z hľadiska náhrad za ne ako výkony pri príležitostnom použití, pričom sa predpokladá, že bola dohodnutá najvyššia náhrada určená položkou 21 prílohy.
Piata časť
Záverečné ustanovenia
§ 12
Prechodné ustanovenie
(1)
Ak presahuje doba trvania toho istého prenájmu, prípadne používanie vozidla do doby ako pred dňom, tak po dni účinnosti tejto vyhlášky, sú ustanovenia a sadzby tejto vyhlášky záväzné odo dňa jej účinnosti. Ak odporuje prípadné dohodnutie urobené skôr novým ustanoveniam a sadzbám, musí sa s nimi uviesť do súladu.
(2)
Doba trvania toho istého prenájmu sa neprerušuje zmenou podmienok a sadzieb podľa odseku 1 vo vzťahu k ustanoveniu § 2 ods. 6.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa ustanovenia doterajších predpisov o veciach upravených touto vyhláškou, najmä sa zrušuje vyhláška č. 377/1949 Ú. l. I o sadzbách za prenájom a používanie motorových vozidiel, vyhláška č. 505/1950 Ú. l. I (č. 478/1950 Ú. v. I), ktorou sa vydávajú predpisy o náhradách za používanie vlastných motorových vozidiel pri pracovných cestách a vonkajšom konaní, a vyhláška č. 317/1953 Ú. l. (č. 364/1953 Ú. v.) o sadzbách za cesty autodrožkami.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1961.
Minister:

Vlasák v. r.
Príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb.
Oddiel 1
Sadzby náhrad za používanie vlastných osobných vozidiel pri vonkajších výkonoch
Položka 11 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri používaní vlastných osobných vozidiel pri vonkajších úkonoch sú:
Druh vozidla obsah valcov v ccm Kčs
nad do
a) motorový bicykel, motocykel, skúter 100 0,13
100 150 0,20
150 250 0,22
250 350 0,25
350 0,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka 150 0,32
c) osobný automobil 750 0,45
750 1100 0,55
1100 1500 0,60
1500 2000 0,70
2000 0,80
Oddiel 2
Sadzby náhrad za použitie osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu
Položka 21 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri príležitostnom použití osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu sú najviac
Kčs
a) za motorové vozidlo do 100 ccm 0,05
b) za motocykel alebo trojkolku nad 100 ccm 0,10
c) za osobný automobil bez zreteľa na obsah valcov 0,20
Položka 22 Sadzby náhrad za výkony osobnými vozidlami vykonané výlučne pre potrebu žiadateľa sú:
Druh vozidla Obsah valcov Vlastníkom vozidla je
organizácia súkromná osoba
nad do za 1 km jazdy za 15 minút času výkonu za 1 km jazdy za 15 minút času výkonu
Kčs najviac Kčs
a) motorový bicykel, motocykel alebo trojkolka 100 0,20 1,50 0,13 0,80
100 150 0,30 0,20
150 250 0,35 0,22
250 350 0,40 0,25
350 0,45 0,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka 150 0,55 1,50 0,32 0,30
c) osobný automobil 750 0,65 2,- 0,45 1,20
750 1100 0,80 0,55
1100 1500 0,85 0,60
1500 2000 1,- 0,70
2000 1,15 0,80
Poznámka: Sadzba určená v položke 22
a) za 1 km jazdy zahrňuje náklady vyvolané prevádzkou vozidla, včítane poistenia zákonnej zodpovednosti a nákladov na garážovanie vozidla na jeho pravidelnom stanovišti, bez nákladov na vodiča, bez všeobecnej réžie a bez zisku;
b) za 15 minút času (včítane času jazdy) platná
1.
pre organizácie zahrňuje mzdu vodiča, priemerný podiel jeho prémií a odmeny za prácu nadčas a znížených náhrad cestovných výdavkov, príspevok zamestnávateľa na nemocenské poistenie a podiel všeobecnej réžie,
2.
pre súkromné osoby zahrňuje mzdu vodiča;
c) za 15 minút času (včítane času jazdy) sa nepočíta, ak vlastník vozidla neuhradzuje mzdu vodiča.
*)
Smernice Ministerstva financií pre financovanie niektorých nákladov, č. 117/35 000/60, z 15. 7. 1960, uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 13-14/1960.
*)
Výnimka z ustanovení článku 16 ods. 1 vyhlášky č. 205/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o správe národného majetku v znení vyhlášky č. 133/1960 Zb. povolená Ministerstvom financií podľa článku 45 ods. 3 tej istej vyhlášky.
**)
Vyhláška č. 114/1958 Ú. l. (Ú. v.).
*)
Vyhláška č. 144/1958 Ú. l. (Ú. v.).
**)
Priemerná norma sa rovná norme nákladov na plánovaný počet stredných opráv delenej počtom základných kilometrov podnikovej upotrebiteľnosti.
*)
Vyhláška č. 144/1958 Ú. l. (Ú. v.) príloha 1, časť VI.
*)
Cenník za dopravné služby MH 107 Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ústredného zväzu výrobných družstiev, oddiel A, vydaný Tlačovou, edičnou a propagačnou službou miestneho hospodárstva, Praha, Hybernská 10, ako zväzok II/326 Knižnice miestneho hospodárstva.
*)
Zákon č. 57/1950 Zb., vládne nariadenie č. 36/1951 Zb. a vyhláška č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.).