Predpis bol zrušený predpisom 50/1976 Zb.

59/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1961 do 30.09.1976

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VYHLÁŠKA
ministra výstavby
z 23. júna 1961,
ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra
Minister výstavby v dohode s ministrom vnútra ustanovuje podľa § 24 ods. 1 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v znení § 3 vládneho nariadenia č. 52/1960 Zb. o zrušení Štátneho výboru pre výstavbu:
§ 1
Právomoc stavebných úradov, s výnimkou právomoci vo veciach vyvlastnenia a náhrady za vyvlastnenie, pokiaľ ide o stavby Ministerstva vnútra, sa prenáša na toto ministerstvo.*)
§ 2
(1)
Za stavby Ministerstva vnútra sa podľa tejto vyhlášky považujú:
a)
stavby pre bezpečnostné sbory a vojská Ministerstva vnútra a osobitné stavby zaradené do plánu investičnej výstavby Ministerstva vnútra,
b)
stavby (objekty) v správe alebo prenajaté Ministerstvom vnútra pre účely bezpečnostných sborov a vojsk Ministerstva vnútra.
(2)
Za stavby Ministerstva vnútra sa však podľa tejto vyhlášky nepovažujú bytové a občianske stavby stavané pre Ministerstvo vnútra investorskými útvarmi národných výborov, aj keď sú pri nich ináč splnené podmienky uvedené v odseku 1.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1961.
Minister:

Beran v. r.
*)
Pôsobnosť orgánov územného plánovania zostáva nedotknutá.