140/1961 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1994 do 30.05.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

140
TRESTNÝ ZÁKON
zo dňa 29. novembra 1961
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Účelom Trestného zákona je chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky.
§ 2
Prostriedky na dosiahnutie účelu trestného zákona sú hrozba trestami, ukladanie a výkon trestov a ochranné opatrenia.
DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
§ 3
Trestný čin
(1)
Trestným činom je pre spoločnosť nebezpečný čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone.
(2)
Čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč vykazuje znaky trestného činu.
(3)
Pre trestnosť činu treba úmyselné zavinenie, ak neustanovuje tento zákon výslovne, že postačí zavinenie z nedbanlivosti.
(4)
Stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť je určovaný najmä významom chráneného záujmu, ktorý bol činom dotknutý, spôsobom vykonania činu a jeho následkami, okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný, osobou páchateľa, mierou jeho zavinenia a jeho pohnútkou.
Zavinenie
§ 4
Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a)
chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, alebo
b)
vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený.
§ 5
Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a)
vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo
b)
nevedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
§ 6
Na priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sa prihliadne
a)
ak ide o ťažší následok, aj vtedy, keď ho páchateľ zavinil z nedbanlivosti, vyjmúc prípady, že tento zákon vyžaduje aj tu zavinenie úmyselné,
b)
ak ide o inú skutočnosť, aj vtedy, keď o nej páchateľ nevedel, hoci o nej vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol, vyjmúc prípady, v ktorých tento zákon vyžaduje, aby o nej páchateľ vedel.
§ 7
Príprava na trestný čin
(1)
Konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktoré záleží v organizovaní obzvlášť závažného (§ 41 ods. 2) trestného činu, v zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, v návode alebo v pomoci na taký trestný čin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok pre jeho spáchanie, je prípravou na trestný čin, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu trestného činu.
(2)
Príprava na trestný čin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej na trestný čin, ku ktorému smerovala, ak tento zákon v osobitnej časti neustanovuje niečo iné.
(3)
Trestnosť prípravy na trestný čin zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a)
upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, alebo
b)
urobil o príprave na trestný čin oznámenie v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutej prípravy, mohlo byť ešte odstránené. Oznámenie treba urobiť prokurátorovi alebo policajnému orgánu; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.
(4)
Ustanovením odseku 3 však nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný dokonaný trestný čin, ktorý už týmto svojím konaním spáchal.
§ 8
Pokus trestného činu
(1)
Konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktoré bezprostredne smeruje k dokonaniu trestného činu a ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle spáchať trestný čin, je pokusom trestného činu, ak k dokonaniu trestného činu nedošlo.
(2)
Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej na dokonaný trestný čin.
(3)
Trestnosť pokusu trestného činu zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a)
upustil od ďalšieho konania potrebného na dokonanie trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, alebo
b)
urobil o pokuse trestného činu oznámenie v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému týmto zákonom z podniknutého pokusu, mohlo byť ešte odstránené. Oznámenie treba urobiť prokurátorovi alebo policajnému orgánu; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.
(4)
Ustanovením odseku 3 však nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný dokonaný trestný čin, ktorý už týmto svojím konaním spáchal.
Páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu
§ 9
(1)
Páchateľom trestného činu je, kto trestný čin spáchal sám.
(2)
Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb, zodpovedá každá z nich, ako by trestný čin spáchala sama (spolupáchatelia).
§ 10
(1)
Účastníkom na dokonanom trestnom čine alebo jeho pokuse je, kto úmyselne
a)
zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),
b)
naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),
c)
poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom prispieť po trestnom čine (pomocník).
(2)
Na trestnú zodpovednosť a trestnosť účastníka sa použijú ustanovenia o trestnej zodpovednosti a trestnosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje niečo iné.
§ 11
Vek
Kto v čase spáchania činu nedovŕšil pätnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný.
§ 12
Nepríčetnosť
Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu nemohol rozpoznať jeho nebezpečnosť pre spoločnosť alebo ovládať svoje konanie, nie je za tento čin trestne zodpovedný.
§ 13
Nutná obrana
Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku.
§ 14
Krajná núdza
Čin ináč trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné toto nebezpečenstvo za daných okolností odvrátiť ináč alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil.
§ 15
Oprávnené použitie zbrane
Trestný čin nespácha, kto použije zbraň v medziach splnomocnenia príslušných zákonných predpisov.
§ 15a
Výkon práv a povinností
Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zákona, z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo z plnenia pracovných či iných úloh, ak spôsob výkonu práv a povinností neodporuje zákonu.
§ 15b
Súhlas poškodeného
Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu. Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin.
TRETIA HLAVA
PÔSOBNOSŤ TRESTNÝCH ZÁKONOV
§ 16
(1)
Trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
(2)
Páchateľovi možno uložiť vždy len taký druh trestu, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o trestnom čine rozhoduje.
(3)
O ochrannom opatrení sa rozhodne vždy podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.
§ 17
(1)
Podľa slovenského zákona sa posudzuje trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na území republiky.
(2)
Trestný čin sa považuje za spáchaný na území republiky,
a)
ak sa páchateľ tu dopustil konania, aj keď porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného týmto zákonom nastalo alebo malo nastať celkom alebo sčasti v cudzine, alebo
b)
ak tu páchateľ porušil alebo ohrozil záujem chránený týmto zákonom alebo ak mal tu nastať aspoň sčasti taký následok, aj keď sa konania dopustil v cudzine.
(3)
Podľa slovenského zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý bol spáchaný na palube slovenskej lode alebo slovenského lietadla mimo územia republiky. Miesto spáchania takého činu sa posudzuje obdobne podľa odseku 2.
§ 18
Podľa slovenského zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý v cudzine spáchal občan Slovenskej republiky alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
§ 19
Podľa slovenského zákona sa posudzuje trestnosť rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), falšovania a pozmeňovania peňazí (§ 140), uvádzania falšovaných a pozmenených peňazí (§ 141), výroby a držania falšovateľského náčinia (§ 142), útoku na štátny orgán podľa § 153, útoku na verejného činiteľa podľa § 155, § 187, 187a a 188, genocídia (§ 259), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 262), vojnovej krutosti (§ 263), perzekúcie obyvateľstva (§ 263a), plienenia v priestore vojnových operácií (§ 264), zneužívania medzinárodne uznávaných a štátnych znakov (§ 265) a trestného činu proti mieru podľa § 1 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru, aj vtedy, ak taký trestný čin spáchal v cudzine cudzí štátny príslušník alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
§ 20
(1)
Podľa slovenského zákona sa posudzuje trestnosť činu spáchaného v cudzine cudzím štátnym príslušníkom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, aj vtedy,
a)
keď je čin trestný i podľa zákona účinného na území, kde bol spáchaný, a
b)
keď páchateľ bol chytený na území republiky a nebol vydaný na trestné stíhanie cudziemu štátu.
(2)
Páchateľovi však nemožno uložiť trest prísnejší, než aký ustanovuje zákon štátu, na území ktorého bol trestný čin spáchaný.
§ 20a
(1)
Trestnosť činu sa posudzuje podľa slovenského zákona aj vtedy, ak to ustanovuje vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ustanovenia § 17 až 20 sa nepoužijú, ak to nepripúšťa vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 21
(1)
Občan Slovenskej republiky nemôže byť vydaný cudziemu štátu na trestné stíhanie ani na výkon trestu.
(2)
Trestný rozsudok cudzieho štátu nemôže byť vykonaný na území republiky ani tu mať iné účinky, ak vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje niečo iné.
§ 22
(1)
Ak pre ten istý skutok bol páchateľ v cudzine vo väzbe alebo potrestaný orgánom cudzieho štátu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe alebo vykonaný trest do trestu uloženého slovenským súdom, pokiaľ je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Obdobne súd postupuje, ak uložil páchateľovi trest úhrnný alebo súhrnný (§ 35).
(2)
Ak nie je započítanie väzby alebo trestu uloženého v cudzine (odsek 1) možné, a to najmä preto, že v cudzine bol vykonaný celkom alebo sčasti trest takého druhu, aký tento zákon nepozná, súd prihliadne na túto skutočnosť pri určení druhu trestu, prípadne jeho výmery.
ŠTVRTÁ HLAVA
TRESTY
Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia o trestoch
§ 23
Účel trestu
(1)
Účelom trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní trestnej činnosti a vychovať ho k tomu, aby viedol riadny život, a tým výchovne pôsobiť aj na ostatných členov spoločnosti.
(2)
Výkonom trestu nesmie byť ponížená ľudská dôstojnosť.
Upustenie od potrestania
§ 24
(1)
Od potrestania páchateľa, ktorý spáchal trestný čin menšej nebezpečnosti pre spoločnosť, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po náprave, možno upustiť,
a)
ak vzhľadom na povahu spáchaného činu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne očakávať, že už prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu, alebo
b)
ak súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, povahu spáchaného trestného činu a osobu páchateľa sa uloženie trestu nejaví nevyhnutným.
(2)
Ak súd upustil od potrestania, hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený.
§ 25
Súd môže upustiť od potrestania aj vtedy, keď páchateľ spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie (§ 72), ktoré zároveň ukladá, zabezpečí nápravu páchateľa a ochranu spoločnosti lepšie ako trest. Toto ustanovenie sa však nepoužije, ak si páchateľ stav zmenšenej príčetnosti privodil, čo aj z nedbanlivosti, vplyvom návykovej látky.
Druhy trestov
§ 27
Za spáchané trestné činy môže súd uložiť len tieto tresty:
a)
odňatie slobody,
b)
stratu čestných titulov a vyznamenaní,
c)
stratu vojenskej hodnosti,
d)
zákaz činnosti,
e)
prepadnutie majetku,
f)
peňažný trest,
g)
prepadnutie veci,
h)
vyhostenie,
ch)
zákaz pobytu.
§ 28
(1)
Ak tento zákon v osobitnej časti ustanovuje na niektorý trestný čin niekoľko trestov, možno uložiť každý tento trest samostatne alebo i viac ich popri sebe. Popri treste, ktorý ustanovuje tento zákon v osobitnej časti na niektorý trestný čin, možno uložiť aj iné tresty uvedené v § 27. Vyhostenie a zákaz pobytu možno uložiť samostatne, aj keď tento zákon v osobitnej časti taký trest neustanovuje.
(2)
Nemožno však uložiť peňažný trest popri prepadnutí majetku.
§ 29
Výnimočný trest
(1)
Výnimočným trestom sa rozumie jednak trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov, jednak trest odňatia slobody na doživotie. Výnimočný trest sa môže uložiť len za trestný čin, pri ktorom to tento zákon v osobitnej časti dovoľuje. Ak súd uloží takýto trest, môže zároveň rozhodnúť, že doba výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia a umiestnenia do samoväzby sa na účely podmienečného prepustenia do doby výkonu trestu nezapočítava.
(2)
Trest odňatia slobody nad pätnásť rokov až do dvadsiatich piatich rokov môže súd uložiť iba vtedy, ak stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť je veľmi vysoký a možnosť nápravy páchateľa je obzvlášť sťažená.
(3)
Trest odňatia slobody na doživotie môže súd uložiť iba páchateľovi, ktorý spáchal trestný čin vraždy podľa § 219 ods. 2 alebo ktorý pri trestnom čine vlastizrady (§ 91), teroru podľa § 93 alebo § 93a ods. 3, všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 3 alebo genocídia (§ 259) zavinil smrť iného úmyselne, a to za podmienok, že
a)
stupeň nebezpečnosti takého trestného činu pre spoločnosť je mimoriadne vysoký vzhľadom na obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo na obzvlášť zavrhnutiahodnú pohnútku alebo na obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok,
b)
uloženie takého trestu vyžaduje účinná ochrana spoločnosti a
c)
nie je nádej, že by páchateľa bolo možné napraviť trestom odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov.
Druhý oddiel
Všeobecné zásady pre ukladanie trestov
Výmera trestu
§ 31
(1)
Pri určení druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť (§ 3 ods. 4), na možnosť nápravy a pomery páchateľa. Ak súd prijme záruku za nápravu páchateľa, vezme do úvahy tiež výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol a uloží trest so zreteľom na túto okolnosť.
(2)
Pri určení druhu trestu a jeho výmery súd prihliadne
a)
u spolupáchateľov aj na to, akou mierou konanie každého z nich prispelo k spáchaniu trestného činu,
b)
u organizátora, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchaní trestného činu,
c)
pri príprave na trestný čin a pri pokuse trestného činu aj na to, do akej miery sa konanie páchateľa priblížilo k dokonaniu trestného činu, ako aj na okolnosti a na dôvody, pre ktoré k jeho dokonaniu nedošlo.
(3)
Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu alebo priťažujúcu okolnosť alebo na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.
§ 32
(1)
Ak páchateľ spáchal trestný čin v stave zmenšenej príčetnosti, ktorý si, a to ani z nedbanlivosti, neprivodil vplyvom návykovej látky, prihliadne súd na túto okolnosť pri určení druhu trestu a jeho výmery.
(2)
Ak má súd za to, že by vzhľadom na zdravotný stav takého páchateľa bolo možno za súčasného uloženia ochranného liečenia (§ 72) dosiahnuť účel trestu i trestom kratšieho trvania, zníži trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, nie súc viazaný obmedzením uvedeným v § 40 ods. 3, a uloží zároveň ochranné liečenie.
§ 33
Pri výmere trestu sa ako na poľahčujúcu okolnosť prihliadne najmä na to, že páchateľ
a)
spáchal trestný čin v silnom rozrušení,
b)
spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých,
c)
spáchal trestný čin pod tlakom závislosti alebo podriadenosti,
d)
spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,
e)
spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil,
f)
spáchal trestný čin odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo bez toho, že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany alebo krajnej núdze,
g)
viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,
h)
pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu,
ch)
trestný čin úprimne ľutoval,
i)
svoj trestný čin sám oznámil úradom, alebo
j)
pri objasňovaní svojej trestnej činnosti napomáhal príslušným orgánom.
§ 34
Pri výmere trestu sa ako na priťažujúcu okolnosť prihliadne najmä na to, že páchateľ
a)
spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky,
b)
spáchal trestný čin surovým spôsobom, zákerne, so zvláštnou lsťou alebo iným obdobným spôsobom,
c)
spáchal trestný čin využívajúc niečiu bezbrannosť, závislosť alebo podriadenosť,
d)
spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej udalosti vážne ohrozujúcej život, verejný poriadok alebo majetok,
e)
trestným činom porušil osobitnú povinnosť,
f)
trestným činom spôsobil vyššiu škodu,
g)
spáchal trestný čin ako organizátor, ako člen organizovanej skupiny alebo člen spolčenia,
h)
zviedol na trestný čin iného, najmä mladistvého,
ch)
trestný čin páchal alebo v ňom pokračoval po dlhší čas,
i)
spáchal viac trestných činov, alebo
j)
bol už pre trestný čin odsúdený; súd je oprávnený podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia nepokladať túto okolnosť za priťažujúcu.
Ukladanie trestov za viac trestných činov
§ 35
(1)
Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný; popri treste prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov. Ak sú dolné hranice trestných sadzieb odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich. Ak ustanovuje tento zákon na niektorý z takých trestných činov len trest odňatia slobody, nemôže byť úhrnným trestom iný z trestov uvedených v § 27 ako trest samostatný.
(2)
Súd uloží súhrnný trest podľa zásad uvedených v odseku 1, keď odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin. Spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, pokiaľ vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného trestu musí súd vysloviť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, straty vojenskej hodnosti, prepadnutia majetku alebo prepadnutia veci, ak taký trest bol vyslovený už skorším rozsudkom.
(3)
Ustanovenie o súhrnnom treste sa nepoužije, ak skoršie odsúdenie je takej povahy, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.
§ 36
Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal pred tým, než bol trest uložený skorším rozsudkom vykonaný, a ukladá mu trest rovnakého druhu, nesmie tento trest spolu s doteraz nevykonanou časťou trestu uloženého skorším rozsudkom prevyšovať najvyššiu výmeru dovolenú týmto zákonom pre tento druh trestu. Ak je jedným z týchto trestov výnimočný trest odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov, rozumie sa takou najvyššou výmerou doba dvadsiatich piatich rokov.
§ 37
Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 35 ods. 2 alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa § 36, ak má za to, že trest uložený skorším rozsudkom je dostatočný.
§ 38
Započítanie väzby a trestu
(1)
Ak sa viedlo proti páchateľovi trestné konanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do trestu úhrnného alebo súhrnného, pokiaľ je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné.
(2)
Ak bol páchateľ súdom alebo iným orgánom potrestaný a došlo k jeho novému odsúdeniu pre ten istý skutok, započíta sa mu vykonaný trest do uloženého trestu, pokiaľ je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Obdobne postupuje súd, ak páchateľovi uložil úhrnný alebo súhrnný trest.
(3)
Ak nie je započítanie väzby alebo trestu (odsek 1 až 2) možné, prihliadne súd na túto skutočnosť pri určení druhu trestu, prípadne jeho výmery.
Tretí oddiel
Ukladanie a výkon jednotlivých trestov
Odňatie slobody
§ 39
(1)
Trest odňatia slobody sa ukladá najviac na pätnásť rokov.
(2)
Za trestné činy, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje jeden rok, možno uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody len za podmienky, že by vzhľadom na osobu páchateľa uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu.
(3)
Trest odňatia slobody sa vykonáva podľa osobitného zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v nápravnovýchovných ústavoch.1) Trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok uložený vojakovi v základnej službe sa môže vykonať aj vo vojenskom nápravnom útvare. Vo výkone trestu je odsúdený sústavne vychovávaný k tomu, aby viedol riadny život.
(4)
Ak bol trest odňatia slobody uložený vojakovi vykonaný vo vojenskom nápravnom útvare, hľadí sa na páchateľa, akoby nebol odsúdený.
§ 39a
(1)
Trest odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch sa vykonáva diferencovane v troch nápravnovýchovných skupinách. Spôsob výkonu trestu v jednotlivých nápravnovýchovných skupinách upravuje osobitný zákon.
(2)
Súd zaradí páchateľa spravidla
a)
do prvej nápravnovýchovnej skupiny, ak nebol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin,
b)
do druhej nápravnovýchovnej skupiny, ak bol v posledných desiatich rokoch pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody, ktorý mu bol uložený za úmyselný trestný čin; na predchádzajúce odsúdenie sa neprihliadne, ak sa na páchateľa pozerá, ako by nebol odsúdený,
c)
do tretej nápravnovýchovnej skupiny, ak sa mu ukladá trest ako obzvlášť nebezpečnému recidivistovi (§ 41) alebo trest za niektorý z trestných činov uvedených v § 62.
(3)
Súd môže zaradiť páchateľa do inej nápravnovýchovnej skupiny, než do ktorej má byť podľa odseku 2 zaradený, ak má so zreteľom na závažnosť trestného činu a na stupeň a povahu narušenia páchateľa za to, že bude jeho náprava a prevýchova v inej skupine lepšie zaručená; do tretej nápravnovýchovnej skupiny zaradí však vždy páchateľa, ktorému bol uložený výnimočný trest.
(4)
Ak súd odsudzuje vojaka základnej vojenskej služby na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, môže rozhodnúť, že sa trest vykoná vo vojenskom nápravnom útvare, ak sa domnieva, že tento spôsob výkonu trestu na jeho nápravu postačí.
§ 40
Mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody
(1)
Ak má súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa za to, že by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že možno účel trestu dosiahnuť i trestom kratšieho trvania, môže znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom.
(2)
Súd môže znížiť trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby aj vtedy, ak odsudzuje páchateľa za prípravu na trestný čin alebo za pokus trestného činu a vzhľadom na povahu a závažnosť prípravy alebo pokusu sa domnieva, že by použitie trestnej sadzby odňatia slobody ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a že účel trestu možno dosiahnuť aj trestom kratšieho trvania.
(3)
Pri znížení trestu odňatia slobody podľa odseku 1 alebo 2 nemožno uložiť trest
a)
pod päť rokov, ak je dolná hranica trestnej sadzby odňatia slobody aspoň dvanásť rokov,
b)
pod tri roky, ak je dolná hranica trestnej sadzby odňatia slobody aspoň osem rokov,
c)
pod jeden rok, ak je dolná hranica trestnej sadzby odňatia slobody aspoň päť rokov.
Ukladanie trestu odňatia slobody obzvlášť nebezpečnému recidivistovi
§ 41
(1)
Páchateľ, ktorý znova spáchal obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, hoci už bol pre taký alebo iný obzvlášť závažný úmyselný trestný čin potrestaný, považuje sa za obzvlášť nebezpečného recidivistu, ak táto okolnosť pre svoju závažnosť, najmä vzhľadom na dĺžku času, ktorá uplynula od posledného odsúdenia, podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.
(2)
Obzvlášť závažnými trestnými činmi sú trestné činy uvedené v § 62 a tie úmyselné trestné činy, na ktoré tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov.
§ 42
(1)
Horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody ustanovená v tomto zákone sa u obzvlášť nebezpečného recidivistu zvyšuje o jednu tretinu. Obzvlášť nebezpečnému recidivistovi súd uloží trest v hornej polovici takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody.
(2)
Horná hranica trestnej sadzby nesmie ani po zvýšení podľa odseku 1 prevyšovať pätnásť rokov. Pri ukladaní výnimočného trestu odňatia slobody nad pätnásť až do dvadsiatich piatich rokov nesmie horná hranica prevyšovať dvadsaťpäť rokov.
§ 46
Strata čestných titulov a vyznamenaní
(1)
Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na dva roky.
(2)
Súd môže uložiť tento trest aj pri kratšom nepodmienečnom treste odňatia slobody alebo pri inom treste, ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje ochrana povolania, ktoré páchateľ vykonával v čase spáchania trestnej činnosti, za ktorú bol odsúdený.
(3)
Strata čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania, čestné uznania, vedecké a umelecké hodnosti a iné čestné tituly udelené podľa vnútroštátnych predpisov, ako aj právo nosiť cudzozemské vyznamenania a používať cudzozemské tituly.
§ 47
Strata vojenskej a inej hodnosti
(1)
Súd môže uložiť trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je nositeľom takej hodnosti, za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na dva roky.
(2)
Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom nepodmienečnom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, a ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo ozbrojenom zbore.
(3)
Strata vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť vo vojsku na hodnosť vojaka, a ak ide o príslušníka iného ozbrojeného zboru, odníma sa mu hodnosť v tomto zbore.
Zákaz činnosti
§ 49
(1)
Súd môže uložiť trest zákazu činnosti na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.
(2)
Trest zákazu činnosti ako trest samostatný môže súd uložiť len v prípade, že tento zákon v osobitnej časti uloženie tohto trestu dovoľuje a ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosti nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
(3)
Do doby výkonu trestu zákazu činnosti sa nezapočítava doba výkonu trestu odňatia slobody; započítava sa však doba, po ktorú bolo páchateľovi pred právoplatnosťou rozsudku oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, v súvislosti s trestným činom odňaté podľa osobitných predpisov alebo na základe opatrenia štátneho orgánu nesmel už túto činnosť vykonávať.
§ 50
(1)
Trest zákazu činnosti záleží v tom, že sa odsúdenému po dobu výkonu tohto trestu zakazuje výkon určitého zamestnania, povolania alebo funkcie alebo takej činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis.
(2)
Ak bol trest zákazu činnosti vykonaný, hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený.
Prepadnutie majetku
§ 51
(1)
Súd môže vzhľadom na okolnosti spáchaného trestného činu a pomery páchateľa uložiť trest prepadnutia majetku, ak páchateľa odsudzuje na výnimočný trest alebo ak ho odsudzuje na nepodmienečný trest odňatia slobody za závažný úmyselný trestný čin, ktorým páchateľ získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.
(2)
Bez podmienok odseku 1 môže súd uložiť trest prepadnutia majetku iba v prípade, že tento zákon v osobitnej časti uloženie tohto trestu dovoľuje; ako samostatný trest môže sa trest prepadnutia majetku uložiť, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a na osobu páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
§ 52
(1)
Prepadnutie majetku postihuje celý majetok odsúdeného alebo tú jeho časť, ktorú súd určí; prepadnutie sa však nevzťahuje na prostriedky alebo veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uspokojenie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o ktorých výživu alebo výchovu je odsúdený podľa zákona povinný sa starať.
(2)
Výrokom o prepadnutí majetku zaniká zákonné majetkové spoločenstvo.
(3)
Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát.
Peňažný trest
§ 53
(1)
Peňažný trest vo výmere od 5 000 Sk do 5 000 000 Sk môže súd uložiť, ak páchateľ úmyselnou trestnou činnosťou získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.
(2)
Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd uložiť peňažný trest v prípade, ak tento zákon v osobitnej časti
a)
uloženie tohto trestu dovoľuje, alebo
b)
ho ukladá za trestný čin, pri ktorom horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje päť rokov a vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá.
(3)
Ako samostatný trest môže byť peňažný trest uložený, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
(4)
Súd môže určiť, že peňažný trest sa zaplatí v primeraných mesačných splátkach.
§ 54
(1)
Pri výmere peňažného trestu súd prihliadne na osobné a majetkové pomery páchateľa; peňažný trest neuloží, ak je zrejmé, že by bol nevymožiteľný.
(2)
Vymožená suma peňažného trestu pripadá štátu.
(3)
Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov. Náhradný trest nesmie však ani spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať zákonom dovolenú hornú hranicu trestnej sadzby.
(4)
Ak by náhradný trest presiahol hranicu uvedenú v odseku 3 alebo ak je peňažný trest ukladaný popri výnimočnom treste, súd náhradný trest neuloží.
(5)
Na páchateľa, ktorému bol uložený peňažný trest ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná alebo ak sa od jeho výkonu alebo jeho zvyšku upustilo.
Prepadnutie veci
§ 55
(1)
Súd môže uložiť trest prepadnutia veci,
a)
ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu,
b)
ktorá bola určená na spáchanie trestného činu,
c)
ktorú páchateľ získal trestným činom alebo ako odmenu zaň, alebo
d)
ktorú páchateľ nadobudol za vec uvedenú pod písm. c).
(2)
Trest prepadnutia veci môže súd uložiť, len ak ide o vec patriacu páchateľovi.
(3)
Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.
(4)
Na páchateľa, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná.
§ 56
Trest prepadnutia veci môže súd uložiť ako trest samostatný len v prípade, že tento zákon v osobitnej časti uloženie tohto trestu dovoľuje a ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosti nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
§ 57
Vyhostenie
Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bolo priznané postavenie utečenca, uložiť trest vyhostenia z územia republiky, a to ako trest samostatný alebo aj popri inom treste.
Zákaz pobytu
§ 57a
(1)
Súd môže uložiť trest zákazu pobytu na jeden rok až päť rokov za úmyselný trestný čin, ak to vyžaduje so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa a miesto spáchania činu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku; trest zákazu pobytu sa nemôže vzťahovať na miesto alebo obvod, v ktorom má páchateľ trvalý pobyt.
(2)
Súd môže uložiť páchateľovi na dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento trest neukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody.
(3)
Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa doba výkonu trestu odňatia slobody nezapočítava.
(4)
Trest zákazu pobytu záleží v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať na určitom mieste alebo v určitom obvode; na prechodný pobyt na takom mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej veci je potrebné povolenie.
§ 57b
(1)
Trest zákazu pobytu sa môže uložiť ako samostatný trest za úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
(2)
Na páchateľa, ktorému bol uložený trest zákazu pobytu ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná a dodrží obmedzenia, ktoré mu súd uložil.
Štvrtý oddiel
Podmienečné odsúdenie, podmienečné prepustenie a upustenie od výkonu zvyšku niektorých trestov
Podmienečné odsúdenie
§ 58
(1)
Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky,
a)
ak vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že účel trestu sa dosiahne i bez jeho výkonu, alebo
b)
ak prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol má dôvodne za to, že účel trestu sa dosiahne i bez jeho výkonu.
(2)
Povolenie podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody sa netýka výkonu ostatných trestov uložených popri tomto treste.
§ 59
(1)
Pri podmienečnom odsúdení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov; skúšobná doba začína sa právoplatnosťou rozsudku.
(2)
Podmienečne odsúdenému môže súd uložiť primerané obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu má tiež uložiť, aby podľa svojich síl nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil.
(3)
Doba, po ktorú podmienečne odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, započítava sa do skúšobnej doby novourčenej pri podmienečnom odsúdení pre ten istý skutok alebo do skúšobnej doby určenej pri uložení úhrnného alebo súhrnného trestu.
§ 60
(1)
Ak podmienečne odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, súd vysloví, že sa osvedčil; ináč rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že sa trest vykoná.
(2)
Ak záruku za nápravu podmienečne odsúdeného odvolal ten, kto ju poskytol, súd preskúma jeho správanie v priebehu skúšobnej doby, a ak zistí, že podmienečné odsúdenie neplní svoje poslanie, rozhodne, že sa trest vykoná; ináč podmienečné odsúdenie ponechá v platnosti.
(3)
Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 1 bez toho, že by na tom mal podmienečne odsúdený vinu, má sa za to, že podmienečne odsúdený sa osvedčil.
(4)
Ak sa vyslovilo, že sa podmienečne odsúdený osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil (odsek 3), hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený.
(5)
Ak súd podľa odseku 1 alebo 2 rozhodne, že sa trest vykoná, rozhodne zároveň o spôsobe výkonu trestu.
Podmienečné prepustenie a podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu
§ 61
(1)
Po výkone polovice uloženého alebo podľa rozhodnutia prezidenta republiky zmierneného trestu odňatia slobody môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.
(2)
Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení prihliadne súd na to, do ktorej nápravnovýchovnej skupiny je odsúdený zaradený.
(3)
Po výkone polovice trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu môže súd podmienečne upustiť od výkonu jeho zvyšku, ak odsúdený v čase výkonu trestu spôsobom svojho života preukázal, že ďalší výkon tohto trestu nie je potrebný, alebo ak súd prijme záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného.
§ 62
(1)
Osoba odsúdená za trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), vojnovej zrady (§ 114), skrátenie dane (§ 148 ods. 5), nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171b ods. 3, všeobecného ohrozenia podľa § 179 ods. 2, 3, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2, nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok a jedov podľa § 187 ods. 3, vraždy (§ 219), lúpeže podľa § 234 ods. 2, 3, brania rukojemníkov podľa § 234a ods. 3, znásilnenia podľa § 241 ods. 2, 3, pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 3, 4, krádeže podľa § 247 ods. 5, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4, § 252 ods. 2, 3 a 4, genocídia (§ 259), alebo perzekúcie obyvateľstva podľa § 263a ods. 3, trestný čin proti mieru podľa § 1 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru, ako aj obzvlášť nebezpečný recidivista alebo osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody (§ 29 ods. 2) môžu byť podmienečne prepustení až po výkone dvoch tretín uloženého trestu odňatia slobody.
(2)
Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.
§ 63
(1)
Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného.
(2)
Pri podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu súd určí skúšobnú dobu až na päť rokov, nie však na dobu kratšiu ako zvyšok trestu; skúšobná doba sa začína právoplatnosťou rozhodnutia o tomto upustení.
(3)
Podmienečne prepustenému môže súd uložiť primerané obmedzenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; môže mu aj uložiť, aby podľa svojich síl nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil.
§ 64
(1)
Ak podmienečne prepustený alebo odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu, viedol v skúšobnej dobe riadny život a vyhovel uloženým podmienkam, súd vysloví, že sa osvedčil; ináč rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že sa zvyšok trestu vykoná.
(2)
Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený alebo odsúdený, u ktorého sa podmienečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu, osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď bol podmienečne prepustený alebo keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, že sa podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu.
(3)
U podmienečne prepusteného alebo u odsúdeného, u ktorého sa podmienečne upustilo od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému prepusteniu alebo keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, že sa podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu, tiež vtedy, keď súd bez jeho viny neurobil do roka od uplynutia skúšobnej doby rozhodnutie podľa odseku 1.
(4)
Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu je možné po výkone polovice zvyšku trestu a v prípadoch uvedených v § 62 ods. 1 po výkone dvoch tretín zvyšku trestu.
(5)
Ak záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného odvolal ten, kto ju poskytol, súd preskúma jeho správanie v priebehu skúšobnej doby, a ak zistí, že podmienečné prepustenie alebo podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu neplní svoje poslanie, rozhodne, že sa zvyšok trestu vykoná; ináč podmienečné prepustenie alebo podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti alebo zákazu pobytu ponechá v platnosti.
PIATA HLAVA
ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU
§ 65
Zánik nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť
Trestnosť činu, ktorý bol v čase spáchania pre spoločnosť nebezpečný, zaniká, ak vzhľadom na zmenu situácie alebo vzhľadom na osobu páchateľa zanikla nebezpečnosť trestného činu pre spoločnosť.
§ 66
Účinná ľútosť
Trestnosť vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), ohrozenia štátneho tajomstva (§ 106 a 107), ohrozenia hospodárskeho tajomstva (§ 122), porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou (§ 124), porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c), ohrozenia devízového hospodárstva (§ 146 a 147), skrátenia dane (§ 148), skrátenie poplatkov a im podobných dávok (§ 148b), vzbury väzňov (§ 172), ohrozenia služobného tajomstva (§ 173), všeobecného ohrozenia (§ 179 a 180), ohrozenia životného prostredia (§ 181a a 181b), poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia (§ 182 až 184), šírenia nákazlivej choroby (§ 189 až 192), ohrozovania zdravia závadnými potravinami a inými potrebami (§ 193 a 194), šírenia poplašnej správy (§ 199), brania rukojemníkov (§ 234a), legalizácie príjmov z trestnej činnosti (§ 252), genocídia (§ 259) a používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 262) zaniká, ak páchateľ dobrovoľne
a)
škodlivý následok trestného činu zamedzil alebo napravil, alebo
b)
urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď škodlivému následku trestného činu mohlo byť ešte zabránené. Oznámenie treba urobiť prokurátorovi alebo bezpečnostnému orgánu; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.
Premlčanie trestného stíhania
§ 67
(1)
Trestnosť činu zaniká uplynutím premlčacej doby, ktorá je
a)
dvadsať rokov, ak ide o trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť výnimočný trest,
b)
desať rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody najmenej desať rokov,
c)
päť rokov, ak je horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody najmenej tri roky,
d)
tri roky pri ostatných trestných činoch.
(2)
Do premlčacej doby sa nezapočítava
a)
doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b)
doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine,
c)
skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania,
(3)
Premlčanie trestného stíhania sa prerušuje
a)
vznesením obvinenia pre trestný čin, o premlčanie ktorého ide, ako aj po ňom nasledujúcimi úkonmi policajného orgánu, vyšetrovateľa, prokurátora alebo súdu smerujúcimi k trestnému stíhaniu páchateľa, alebo
b)
ak páchateľ spáchal v premlčacej dobe trestný čin nový, na ktorý tento zákon ustanovuje trest rovnaký alebo prísnejší.
(4)
Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.
§ 67a
Uplynutím premlčacej doby nezaniká trestnosť
a)
trestných činov uvedených v desiatej hlave, s výnimkou trestného činu podľa § 261,
b)
trestného činu teroru (§ 93 a 93a), všeobecného ohrozenia (§ 179 ods. 2, 3), vraždy (§ 219), ublíženia na zdraví [§ 221 ods. 2 písm. b), ods. 3 a ods. 4, § 222], obmedzovania osobnej slobody (§ 231 ods. 3), pozbavenia osobnej slobody (§ 232), zavlečenia do cudziny (§ 233) a porušovania domovej slobody (§ 238 ods. 2, 3), pokiaľ boli spáchané za takých okolností, že zakladajú vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti podľa predpisov medzinárodného práva,
c)
trestného činu podľa § 1 zákona z 20. decembra 1950 č. 165 Zb. na ochranu mieru,
§ 68
Premlčanie výkonu trestu
(1)
Uložený trest nemožno vykonať po uplynutí premlčacej doby, ktorá je
a)
dvadsať rokov, ak ide o odsúdenie na výnimočný trest,
b)
pätnásť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci desať rokov,
c)
desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody najmenej na päť rokov,
d)
päť rokov pri odsúdení na iný trest.
(2)
Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom odsúdení alebo podmienečnom prepustení právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest vykoná. Do premlčacej doby sa nezapočítava doba, po ktorú nebolo možné trest vykonať preto, že sa odsúdený zdržiaval neoprávnene v cudzine, alebo bol na ňom vykonávaný iný trest odňatia slobody. Pokiaľ ide o zákaz činnosti, peňažný trest a vyhostenie, do premlčacej doby sa nezapočítava aj doba, po ktorú bol na odsúdenom vykonávaný trest odňatia slobody.
(3)
Premlčanie výkonu trestu sa prerušuje,
a)
ak súd urobil opatrenie smerujúce k výkonu trestu, o premlčanie ktorého ide, alebo
b)
ak odsúdený spáchal v premlčacej dobe nový trestný čin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest rovnaký alebo prísnejší.
(4)
Prerušením premlčania sa začína nová premlčacia doba.
§ 68a
Výkon trestu uloženého pre trestné činy uvedené v § 67a sa nepremlčuje.
Zahladenie odsúdenia
§ 69
(1)
Súd zahladí odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej
a)
desať rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov,
b)
päť rokov, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok,
c)
tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok,na trest prepadnutia majetku alebo na trest zákazu pobytu.
(2)
Ak ide o odsúdenie na stratu čestných titulov a vyznamenaní alebo na stratu vojenskej hodnosti, spravuje sa doba uvedená v odseku 1 podľa dĺžky trestu odňatia slobody, popri ktorom bol uvedený trest uložený.
(3)
Ak odsúdený preukázal po výkone alebo odpustení trestu alebo premlčaní jeho výkonu svojím vzorným správaním a poctivým pomerom k práci, že sa napravil, môže súd zahladiť odsúdenie na žiadosť odsúdeného alebo toho, kto je oprávnený ponúknuť záruku za dovŕšenie nápravy odsúdeného i pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.
(4)
Doba uvedená v odseku 1 sa v prípade, že sa u podmienečne prepusteného má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď odsúdený bol podmienečne prepustený, spravuje dĺžkou skutočného výkonu trestu; v prípade, že trest bol zmiernený rozhodnutím prezidenta republiky, spravuje sa dĺžkou trestu takto zmierneného.
§ 70
(1)
Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa, ako by nebol odsúdený.
(2)
Ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, nemožno odsúdenie zahladiť, dokiaľ neuplynie doba pre zahladenie toho trestu, na zahladenie ktorého tento zákon ustanovuje najdlhšiu dobu.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane aj na prípad, že páchateľovi sa uložilo popri sebe viac trestov, ohľadne ktorých môže podľa tohto zákona nastať účinok, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.
ŠIESTA HLAVA
OCHRANNÉ OPATRENIA
§ 71
Druhy ochranných opatrení
(1)
Ochrannými opatreniami sú: ochranné liečenie, ochranná výchova a zhabanie veci.
(2)
Ochrannú výchovu možno uložiť iba mladistvému.
§ 72
Ochranné liečenie
(1)
Súd uloží ochranné liečenie v prípade uvedenom v § 25 a § 32 ods. 2, alebo ak páchateľ činu ináč trestného nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný.
(2)
Súd tak môže urobiť aj vtedy, keď
a)
páchateľ trestný čin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a jeho pobyt na slobode je nebezpečný, alebo
b)
páchateľ, ktorý sa oddáva zneužívaniu návykovej látky, spáchal trestný čin pod jej vplyvom alebo v súvislosti s jej zneužívaním; ochranné liečenie však neuloží, ak je vzhľadom na osobu páchateľa zrejmé, že jeho účel nemožno dosiahnuť.
(3)
Ochranné liečenie môže súd uložiť i popri treste, alebo pri upustení od potrestania.
(4)
Ak sa ukladá trest odňatia slobody, ochranné liečenie sa spravidla začína po nástupe výkonu trestu v nápravnovýchovnom ústave. V ostatných prípadoch sa ochranné liečenie vykonáva spravidla v liečebnom zariadení. Ak možno vzhľadom na povahu choroby a liečebné možnosti očakávať, že účel splní aj ambulantné liečenie, môže súd nariadiť aj tento spôsob liečby, prípadne ústavné liečenie zmeniť dodatočne na ambulantné liečenie alebo naopak. Ak dĺžka výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovnom ústave nepostačí na splnenie účelu liečenia, súd môže rozhodnúť o jej pokračovaní v liečebnom alebo ambulantnom zariadení.
(5)
Ochranné liečenie potrvá, dokiaľ to vyžaduje jeho účel. Trvanie ochranného liečenia uloženého podľa odseku 2 písm. b) však môže byť ukončené, ak sa počas jeho výkonu zistí, že jeho účel nemožno dosiahnuť. O prepustení z ochranného liečenia rozhoduje súd.
(6)
Od výkonu ochranného liečenia súd upustí, ak zaniknú pred jeho začatím okolnosti, pre ktoré bolo uložené.
§ 73
Zhabanie veci
(1)
Ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 55 ods. 1, môže súd uložiť, že sa taká vec zhabáva,
a)
ak patrí páchateľovi, ktorého nemožno stíhať alebo odsúdiť,
b)
ak patrí páchateľovi, od potrestania ktorého súd upustil, alebo
c)
ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný všeobecný záujem, najmä ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec bola získaná trestným činom uvedeným v osobitnom zákone.
(2)
Vlastníkom zhabanej veci sa stáva štát.
SIEDMA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O STÍHANÍ MLADISTVÝCH
§ 74
Všeobecné ustanovenie
(1)
Pri trestaní osoby, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku (mladistvý), prihliadne súd na osobitnú starostlivosť, ktorú spoločnosť venuje mládeži.
(2)
Pokiaľ táto hlava neobsahuje osobitné ustanovenia, použijú sa na mladistvého ostatné ustanovenia tohto zákona.
§ 75
Trestná zodpovednosť
Čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a stupeň jeho nebezpečnosti pre spoločnosť je malý.
§ 76
Účel trestu
Účelom trestu u mladistvého je predovšetkým vychovať ho na riadneho občana, a to so zreteľom na jeho osobné vlastnosti, na jeho rodinnú výchovu a na prostredie, z ktorého pochádza.
§ 77
Upustenie od potrestania
(1)
Ak súd upustil od potrestania mladistvého, môže požiadať toho, kto je oprávnený ponúknuť záruku za jeho nápravu, aj keď takú záruku neponúkol, aby pomáhal vytvárať podmienky pre to, aby mladistvý žil riadnym životom.
(2)
Súd môže upustiť od potrestania mladistvého aj vtedy, keď má za to, že ochranná výchova (§ 84), ktorú zároveň ukladá, zabezpečí nápravu mladistvého lepšie ako trest.
Ukladanie trestu
§ 78
Mladistvému môže súd uložiť iba tresty odňatia slobody, prepadnutia veci, vyhostenia, a ak je zárobkovo činný, peňažný trest; trest zákazu činnosti môže súd mladistvému uložiť len vtedy, ak to nie je na prekážku príprave na jeho povolanie, pričom horná hranica sadzby tohto trestu nesmie prevyšovať päť rokov.
§ 79
(1)
Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na polovicu, pričom však horná hranica trestnej sadzby nesmie prevyšovať päť rokov a dolná hranica jeden rok.
(2)
V prípade, že mladistvý spáchal trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť výnimočný trest, a že stupeň nebezpečnosti takého trestného činu pre spoločnosť vzhľadom na obzvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo na obzvlášť zavrhnutiahodnú pohnútku alebo na obzvlášť ťažký a ťažko napraviteľný následok je mimoriadne vysoký, môže mu súd uložiť trest odňatia slobody na päť až desať rokov, ak má za to, že by trest v rozpätí naznačenom v odseku 1 na dosiahnutie účelu trestu nepostačoval.
(3)
Súd môže uložiť mladistvému trest odňatia slobody na päť až desať rokov aj vtedy, keď spáchal ako vojak za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť výnimočný trest, a takým trestným činom boli zmarené alebo podstatne ohrozené bojové akcie alebo zvýšenou mierou ohrozená kázeň alebo poriadok v ozbrojených silách alebo v ozbrojenom sbore, a ak súd má za to, že by trest v rozpätí naznačenom v odseku 1 na dosiahnutie účelu trestu nepostačoval.
§ 80
Úhrnný a súhrnný trest
Ak súd ukladá úhrnný alebo súhrnný trest páchateľovi, ktorý spáchal trestné činy jednak pred tým, než prekročil osemnásty rok svojho veku, jednak po tom, čo tento rok dovŕšil, postupuje podľa ustanovenia § 35, prípadne § 37, pričom sa hranice trestných sadzieb pri trestných činoch spáchaných pred tým, než prekročil osemnásty rok, posudzujú podľa ustanovenia § 79.
§ 81
Výkon trestu odňatia slobody
(1)
Trest odňatia slobody sa u osôb, ktoré neprekročili osemnásty rok svojho veku, vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch pre mladistvých.
(2)
Súd môže rozhodnúť, že v takých ústavoch sa vykoná trest aj u mladistvého, ktorý už prekročil osemnásty rok svojho veku; pritom prihliadne najmä na dĺžku trestu a na stupeň a povahu narušenia mladistvého.
§ 82
Podmienečné odsúdenie
(1)
Pri podmienečnom odsúdení mladistvého súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až tri roky.
(2)
Ak nedovŕšil mladistvý, ktorý bol podmienečne odsúdený, v čase, keď dal príčinu na výkon trestu, dvadsiaty rok svojho veku, môže súd vzhľadom na výnimočné okolnosti prípadu podmienečné odsúdenie ponechať v platnosti. Pritom môže skúšobnú dobu primerane predĺžiť, nie však o viac ako dva roky.
Ochranná výchova
§ 84
(1)
Ak súd odsudzuje mladistvého, môže mu uložiť ochrannú výchovu, pokiaľ
a)
o výchovu mladistvého nie je náležite postarané,
b)
doterajšia výchova mladistvého bola zanedbaná, alebo
c)
vyžaduje to prostredie, v ktorom mladistvý žije.
(2)
Ochrannú výchovu nemožno uložiť, ak ide o vojaka.
§ 85
(1)
Ochranná výchova sa vykonáva v osobitných výchovných zariadeniach; ak to však vyžaduje zdravotný stav chovanca, vykonáva sa v liečebnom ústave.
(2)
Vo výkone ochrannej výchovy treba riadnym pedagogickým vedením zabezpečiť prípravu chovanca na jeho budúce povolanie.
(3)
Ochranná výchova potrvá, dokiaľ to vyžaduje jej účel, najdlhšie však do dovŕšenia osemnásteho roku veku chovanca; ak to vyžaduje záujem chovanca, môže ju súd predĺžiť do dovŕšenia jeho devätnásteho roku.
(4)
Od výkonu ochrannej výchovy súd upustí, ak zaniknú pred jej začatím okolnosti, pre ktoré bola uložená.
(5)
Ak prevýchova mladistvého pokročila do tej miery, že možno očakávať, že aj bez obmedzení, ktorým je podrobený vo výchovnom zariadení, bude sa riadne správať a pracovať, avšak dosiaľ nepominuli všetky okolnosti, pre ktoré bola ochranná výchova uložená, môže súd mladistvého podmienečne umiestniť mimo výchovného zariadenia.
(6)
Ak mladistvý nesplní očakávanie, že i mimo výchovného zariadenia sa bude riadne správať a pracovať, súd podmienečné umiestnenie mimo výchovného zariadenia zruší a rozhodne, že sa vo výkone ochrannej výchovy pokračuje vo výchovnom zariadení.
§ 86
Ak spáchala osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok svojho veku a je mladšia ako pätnásť rokov, niektorý čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti dovoľuje uložiť výnimočný trest, súd jej uloží v občianskoprávnom konaní ochrannú výchovu aj na návrh prokurátora; súd tak môže urobiť aj vtedy, keď je to potrebné na zabezpečenie riadnej výchovy osoby mladšej ako pätnásť rokov, ktorá spáchala čin, ktorý by ináč bol trestným činom.
§ 87
Zahladenie odsúdenia
(1)
O tom, či sa odsúdenie mladistvého zahladzuje, rozhodne súd, prihliadajúc na správanie mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody, po výkone tohto trestu. Ak bol trest podľa rozhodnutia prezidenta republiky zmiernený, súd takto postupuje po tom, čo bol mladistvý po výkone zmierneného trestu prepustený na slobodu.
(2)
Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený.
(3)
Na mladistvého, ktorému bol uložený peňažný trest, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, len čo bol trest vykonaný alebo sa od výkonu trestu alebo jeho zvyšku právoplatne upustilo.
(4)
Na mladistvého, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci, sa hľadí, ako by nebol odsúdený, len čo nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým sa tento trest uložil.
ÔSMA HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 88
Na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, prihliadne sa len vtedy, keď pre svoju závažnosť podstatne zvyšuje stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť.
§ 89
(1)
Trestným činom sa rozumie len čin súdne trestný, a pokiaľ z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, aj príprava na trestný čin, pokus trestného činu, organizátorstvo, návod a pomoc.
(2)
Konaním sa rozumie i opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností a svojich pomerov povinný.
(3)
Trestný čin je spáchaný pre zárobok, ak si páchateľ sústavnou trestnou činnosťou zadovažuje po dlhší čas prevažný zdroj príjmov.
(4)
Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
a)
obsahom tlačoviny alebo rozširovaného spisu, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo
b)
pred viac ako dvoma osobami súčasne prítomnými.
(5)
Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ak ju na ten účel má pri sebe; zbraňou sa tu rozumie, pokiaľ z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
(6)
Trestný čin je spáchaný násilím aj vtedy, ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti lsťou.
(7)
Ťažkou ujmou na zdraví sa rozumie len vážna porucha zdravia alebo vážne ochorenie. Za týchto podmienok je ťažkou ujmou na zdraví
a)
zmrzačenie,
b)
strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti,
c)
ochromenie údu,
d)
strata alebo podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
e)
poškodenie dôležitého orgánu,
f)
zohyzdenie,
g)
vyvolanie potratu alebo usmrtenie plodu,
h)
mučivé útrapy, alebo
ch)
dlhší čas trvajúca porucha zdravia.
(8)
Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v pokolení priamom, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke len vtedy, keby ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú.
(9)
Verejným činiteľom je volený funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu štátnej správy a samosprávy, súdu alebo iného štátneho orgánu alebo príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru, člen lesnej, vodnej, rybárskej alebo poľovníckej stráže pokiaľ sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou.
(10)
Štátnym tajomstvom sa rozumie všetko, čo v dôležitom záujme republiky, najmä v záujme politickom, vojenskom alebo hospodárskom, má zostať utajené pred nepovolanou osobou.
(11)
Hospodárskym tajomstvom sa rozumie všetko, čo je dôležité pre hospodársku činnosť a vo všeobecnom záujme má zostať utajené pred nepovolanou osobou.
(12)
Služobným tajomstvom sa rozumie dôležitá skutočnosť, ktorá súvisí s činnosťou orgánu štátnej správy a samosprávy, súdu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru alebo iného štátneho orgánu a vo všeobecnom záujme má zostať utajená pred nepovolanou osobou.
(13)
Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie.
(14)
Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy2), škodou nie malou sa rozumie suma dosahujúca najmenej šesťnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej dvadsaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca najmenej stonásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
(15)
Pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva. Ak takto výšku škody nemožno zistiť, vychádza sa z účelne vynaložených nákladov na obstaranie rovnakej alebo obdobnej veci alebo uvedenie veci do predošlého stavu.
(16)
Vecou sa rozumie aj ovládateľná prírodná sila.
(17)
Vlámaním sa rozumie vniknutie do uzavretého priestoru ľsťou, nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily.
(18)
Kde tento zákon spája s uplynutím určitej doby nejaký účinok, nezapočítava sa do nej deň, keď nastala udalosť určujúca jej začiatok.
(19)
Za organizáciu sa na účely Trestného zákona považuje aj fyzická osoba, ktorá prevádzkuje podnikateľskú činnosť podľa osobitného zákona.
(20)
Pokračovaním v trestnom čine sa rozumie také konanie, ktorého jednotlivé čiastkové útoky vedené jednotným zámerom napĺňajú skutkovú podstatu rovnakého trestného činu, sú spojené rovnakým alebo podobným spôsobom vykonania a blízkou súvislosťou v čase a predmete útoku.
(21)
Ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po vznesení obvinenia, posudzuje sa takéto konanie od tohto úkonu ako nový skutok.
(22)
Za odsúdeného sa považuje ten páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného.
(23)
Za potrestaného sa považuje ten odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom uložený trest.
(24)
Primeraným obmedzením alebo povinnosťou je príkaz na pozitívne správanie sa k vedeniu riadneho života, ktoré je súčasťou trestu alebo podmienečného prepustenia a je v určitom vzťahu k spáchanému činu. Obmedzenie spočíva najmä
a)
v zákaze návštev pohostinských zariadení, nadmerného požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, zákaze návštev športových podujatí, zhromaždení občanov a stretávania sa s určitými osobami,
b)
v povinnosti odpracovať v prospech obce najviac 20 hodín, vysťahovať sa z neoprávnene obsadeného bytu, nahradiť spôsobenú škodu alebo zabezpečiť opravu poškodených vecí, verejne či osobne sa ospravedlniť poškodenému,
§ 90
(1)
Ak na spáchanie trestného činu tento zákon vyžaduje osobitnú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie páchateľa, môže byť páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu len osoba, ktorá má požadovanú vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie. Páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu vojenského podľa dvanástej hlavy osobitnej časti tohto zákona môže byť len vojak.
(2)
Organizátorom, návodcom alebo pomocníkom trestného činu uvedeného v odseku 1 môže byť aj osoba, ktorá nemá vlastnosť, spôsobilosť alebo postavenie tam vyžadované.
(3)
Kde sa v tomto zákone hovorí o vojakovi, rozumie sa ním
a)
vojak v činnej službe,
b)
osoba, ktorá sa povolaním na zvláštnu službu stala príslušníkom ozbrojených síl,
c)
príslušník vojensky organizovaného alebo iného zboru, ktorého príslušníci podliehajú podľa osobitných zákonov ustanoveniam o trestných činoch vojenských, ak je v činnej službe,
d)
vojak alebo príslušník zboru uvedeného pod písm. c) mimo činnej služby, ak je v služobnej rovnošate, alebo
e)
vojnový zajatec.
(4)
Kde sa v tomto zákone hovorí o vojenskej službe alebo o vojenskej povinnosti, rozumie sa tým služba alebo povinnosť osôb uvedených v odseku 3.
DRUHÁ ČASŤ
OSOBITNÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLIKE
Prvý oddiel
Trestné činy proti základom republiky
§ 91
Vlastizrada
Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin rozvracania republiky, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potresce sa odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 92
Rozvracanie republiky
(1)
Kto v úmysle rozvrátiť ústavné zriadenie, územnú celistvosť alebo obranyschopnosť republiky alebo zničiť jej samostatnosť zúčastní sa na násilných akciách proti republike alebo jej orgánom, potresce sa odňatím slobody na osem až dvanásť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
c)
ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
d)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
Teror
§ 93
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie republiky iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potresce sa odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 93a
(1)
Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu, s cieľom vynútiť si splnenie podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie republiky, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak je pri takom čine rukojemníkom osoba mladšia ako osemnásť rokov,
c)
ak sú pri takom čine rukojemníkmi viaceré osoby, alebo
d)
ak takým činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť.
Záškodníctvo
§ 95
(1)
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť republiky
a)
vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
b)
všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
potresce sa odňatím slobody na päť až dvanásť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin opätovne,
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
d)
ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
e)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
§ 96
(1)
Kto v úmysle uvedenom v § 95 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 97
Sabotáž
(1)
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania pre to, aby
a)
maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru, hospodárskej organizácie alebo inej inštitúcie, alebo
b)
spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,
potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na osem až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
b)
ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c)
ak zorganizuje taký čin za brannej pohotovosti štátu.
Hanobenie republiky a jej predstaviteľa
§ 102
Kto verejne hanobí republiku, Národnú radu Slovenskej republiky, vládu alebo Ústavný súd Slovenskej republiky, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
§ 103
Kto verejne hanobí prezidenta republiky pre výkon jeho právomoci alebo vôbec pre jeho činnosť v politickom živote, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
Druhý oddiel
Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 105
Vyzvedačstvo
(1)
Kto vyzvedá štátne tajomstvo s cieľom vyzradiť ho cudzej moci,
kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce štátne tajomstvo, alebo
kto štátne tajomstvo cudzej moci úmyselne vyzradí,
potresce sa odňatím slobody na tri roky až na desať rokov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto umožní alebo uľahčí činnosť páchateľovi činu uvedeného v odseku 1 alebo organizácii, ktorej cieľom je vyzvedať štátne tajomstvo.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať štátne tajomstvo,
b)
ak spácha taký čin, hoci mu bolo uchovávanie štátneho tajomstva osobitne uložené,
c)
ak spácha taký čin pre zárobok alebo v značnom rozsahu, alebo
d)
ak sa týka čin štátneho tajomstva obzvlášť dôležitého.
(4)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu.
Ohrozenie štátneho tajomstva
§ 106
(1)
Kto vyzvedá štátne tajomstvo s cieľom vyzradiť ho nepovolanej osobe,
kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce štátne tajomstvo, alebo kto štátne tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak sa týka čin uvedený v odseku 1 štátneho tajomstva obzvlášť dôležitého,
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu, alebo
c)
ak vyzradí nepovolanej osobe úmyselne štátne tajomstvo, ktorého uchovávanie mu bolo osobitne uložené.
§ 107
(1)
Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie štátneho tajomstva nepovolanej osobe alebo stratu listiny alebo veci obsahujúcej štátne tajomstvo, hoci
a)
je podľa svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie povinný ho uchovávať, alebo
b)
ide o štátne tajomstvo obzvlášť dôležité,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto z nedbanlivosti spôsobí, že sa štátne tajomstvo stalo známym v cudzine, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.
Tretí oddiel
Trestné činy proti obrane vlasti
§ 113
Spolupráca s nepriateľom
Kto za brannej pohotovosti štátu zadovažuje nepriateľovi prospech alebo ho akokoľvek podporuje, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.
§ 114
Vojnová zrada
Občan Slovenskej republiky, ktorý za brannej pohotovosti štátu koná službu v nepriateľskom vojsku alebo v nepriateľskom ozbrojenom sbore, potresce sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 115
Služba v cudzom vojsku
(1)
Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu vo vojsku cudzej moci alebo v cudzom ozbrojenom sbore, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
DRUHÁ HLAVA
TRESTNÉ ČINY HOSPODÁRSKE
Prvý oddiel
Trestné činy proti hospodárskej sústave
§ 118
Neoprávnené podnikanie
(1)
Kto neoprávnene vo väčšom rozsahu poskytuje služby alebo vykonáva výrobné alebo iné zárobkové podnikanie, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak používa na čin uvedený v odseku 1 iného ako pracovnú silu, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu.
§ 118a
Neoprávnené obchodovanie s devízovými hodnotami
(1)
Kto neoprávnene obchoduje s devízovými prostriedkami
a)
vo väčšom rozsahu alebo
b)
bol za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo v poslednom roku za neoprávnenú kúpu, predaj alebo výmenu devízových hodnôt postihnutý,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin pre zárobok,
c)
ak bol za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch potrestaný alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký alebo obdobný čin v posledných dvoch rokoch prepustený, alebo
d)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu.
§ 121
Poškodzovanie spotrebiteľa
(1) Kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie nepatrnú tým, že poškodzuje spotrebiteľov najmä tak, že ich klame na akosti, množstve alebo hmotnosti tovaru, kto uvedie vo väčšom rozsahu na trh výrobky, práce alebo služby a zatají pritom ich podstatné vady, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak získa takým činom značný prospech, alebo
c)
ak bol pre taký čin v posledných piatich rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.
§ 122
Ohrozenie hospodárskeho tajomstva
(1)
Kto vyzvedá hospodárske tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe, alebo
kto hospodárske tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto hospodárske tajomstvo vyzvedá v úmysle vyzradiť ho do cudziny, alebo
kto hospodárske tajomstvo úmyselne do cudziny vyzradí,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 2 značnú škodu.
§ 124
Porušovanie predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou
(1)
Kto podstatne ohrozí všeobecný záujem tým, že poruší zákaz alebo obmedzenie dovozu, vývozu alebo prevozu tovaru alebo kto výrazne skráti clo potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 najmenej s dvoma osobami, alebo
b)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu.
Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami
§ 124a
(1)
Kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladania s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov,1) potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov1) alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potresce sa odňatím slobody na tri roky až na osem rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím majetku.
§ 124b
(1)
Kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnene vydá povolenie na nakladanie s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov1) alebo že taký tovar unikne z evidencie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak sa v dôsledku činu uvedeného v odseku 1 tovar dostal do cudziny,
b)
ak spácha taký čin v úmysle získať značný prospech, alebo
c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo inú značnú ujmu.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch,
b)
ak spácha taký čin v úmysle získať prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo inú ujmu veľkého rozsahu.
§ 124c
(1)
Kto dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja vydanie dokladu potrebného pre orgány kontrolujúce tovar a technológie podľa osobitných predpisov,1) potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto podklady potrebné pre evidenciu tovaru a technológií kontrolovaných podľa osobitných predpisov1) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo evidenciu nevedie, alebo kto urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, v ktorom sa vedie evidencia tohto tovaru a technológií.
Druhý oddiel
Trestné činy proti hospodárskej disciplíne
§ 125
Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie
(1)
Kto v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody uvedie o závažných skutočnostiach vo výkaze, hlásení, vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch slúžiacich na kontrolu hospodárenia nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, alebo
kto uvedie nepravdivé údaje v podkladoch pre zápis do obchodného registra,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto v úmysle uvedenom v odseku 1
a)
urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača,
b)
podklady uvedené v odseku 1 zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnými, zatají alebo nevedie.
(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 vážnu poruchu v chode národného hospodárstva alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 127
Porušovanie záväzných pravidiel hospodárskeho styku
(1)
Kto v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému v značnom rozsahu neoprávnené výhody poruší závažným spôsobom pravidlá hospodárskeho styku ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 vážnu poruchu v hospodárskej činnosti alebo vážnu poruchu v zásobovaní alebo skrátenie príjmu štátu v značnom rozsahu.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok v hospodárskej činnosti alebo obzvlášť závažnú poruchu v zásobovaní alebo skrátenie príjmov štátu vo veľkom rozsahu.
§ 128
Zneužívanie informácií v obchodnom styku
(1)
Kto v úmysle zadovážiť sebe alebo inému výhodu alebo prospech neoprávnene použije informáciu dosiaľ nie verejne prístupnú, ktorú získal z dôvodu svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie a ktorej zverejnenie podstatne ovplyvňuje rozhodovanie v obchodnom styku, a uskutoční alebo dá podnet na uskutočnenie zmluvy alebo operácie na organizovanom trhu cenných papierov alebo tovaru, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto ako pracovník, člen orgánu, spoločník, podnikateľ alebo účastník na podnikaní dvoch alebo viacerých podnikov alebo organizácií s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti v úmysle uvedenom v odseku 1 uzavrie alebo dá popud na uzavretie zmluvy na úkor jednej alebo viacerých z nich.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo iného značný prospech.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.
Machinácie pri verejnej súťaži a verejnej dražbe
§ 128a
(1)
Kto v súvislosti s verejnou súťažou alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa potresce páchateľ, ak
a)
spácha čin uvedený v odseku 1 ako vyhlasovateľ alebo usporiadateľ verejnej súťaže alebo verejnej dražby, člen privatizačnej komisie, licitátor alebo ako člen organizovanej skupiny,
b)
spôsobí takým činom značnú škodu alebo pre iného získa značný prospech.
(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa potresce, kto za okolností uvedených v odseku 1 žiada, prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech.
§ 128b
Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou súťažou tým, že
a)
ľsťou alebo hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy prinúti iného, aby sa zdržal účasti na súťaži,
b)
inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na súťaži, alebo
c)
žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží účasti na súťaži,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
§ 128c
Kto sa dopustí machinácií v súvislosti s verejnou dražbou veci tým, že
a)
ľsťou alebo hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy prinúti iného, aby sa zdržal účasti na podávaní návrhov pri dražbe,
b)
inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri dražbe, alebo
c)
žiada alebo prijme majetkový alebo iný prospech za to, že sa zdrží podávania návrhov pri dražbe,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
Tretí oddiel
Trestné činy proti mene a trestné činy daňové
§ 140
Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov
(1)
Kto sebe alebo inému zadováži falšované peniaze alebo falšované cenné papiere, alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Kto falšuje alebo pozmení peniaze, alebo kto falšuje alebo pozmení cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované alebo pozmenené peniaze alebo falšované alebo pozmenené cenné papiere dá ako pravé, potresce sa odňatím slobody na päť až desať rokov.
(3)
Rovnako sa potresce páchateľ,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak spácha čin v značnom rozsahu.
(4)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
b)
ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu.
§ 141
Uvádzanie falšovaných a pozmenených peňazí a cenných papierov
(1)
Kto falšované alebo pozmenené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá ako pravé, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Rovnako sa potresce ten, kto použije falšované alebo pozmenené cenné papiere ako pravé.
§ 142
Výroba a držanie falšovateľského náčinia
(1)
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva nástroj alebo iný predmet spôsobilý na falšovanie alebo pozmeňovanie peňazí, cenných papierov, verejných listín, úradných pečatí a úradných uzáverov, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone svojho povolania.
§ 143
Spoločné ustanovenie
Ochrana podľa § 140 až 142 sa poskytuje aj cudzozemským peniazom, cenným papierom, verejným listinám, úradným pečatiam a úradným uzáverom, ako aj tuzemským a cudzozemským cenným papierom hromadne vydaným, ktoré znejú na majiteľa alebo sú rubopisom prevoditeľné, a šekom.
§ 144
Ohrozovanie obehu tuzemských peňazí
(1)
Kto neoprávnene vyrobí alebo vydá náhradky tuzemských peňazí, alebo kto také náhradky neoprávnene dáva do obehu,
potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto
a)
bez zákonného dôvodu odmieta tuzemské peniaze,
b)
bez hospodárskej potreby zhromažďuje drobné tuzemské peniaze, alebo
c)
poškodzuje tuzemské peniaze.
§ 145
Falšovanie a pozmeňovanie známok
(1)
Kto falšuje alebo pozmení poštové alebo kolkové známky v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto také známky úmyselne uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
§ 145a
Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru
(1)
Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo kto takéto kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé alebo ich prechováva, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu alebo ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.
Ohrozenie devízového hospodárstva
§ 146
(1)
Kto spôsobí devízovému hospodárstvu väčšiu škodu tým, že koná proti predpisom o devízovom hospodárstve, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin preto, že porušil povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo
c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu.
§ 147
(1)
Kto pri predaji cudzozemských peňazí alebo platobných dokumentov znejúcich na cudziu menu uvedie nepravdivé údaje a získa tým pre seba alebo iného neoprávnene výhodu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Rovnako sa potresce, kto v úmysle spôsobiť devízovému hospodárstvu väčšiu škodu dosiahne na základe nepravdivého alebo neúplného údaja pre seba alebo iného povolenie alebo doklad potrebný podľa devízových predpisov.
Skrátenie dane
§ 148
(1)
Kto v nie malom rozsahu skráti daň, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto vo väčšom rozsahu skráti daň, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 najmenej s dvoma osobami,
b)
ak poruší na uľahčenie takého činu úradnú uzáveru.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 skráti daň v značnom rozsahu.
(5)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 skráti daň vo veľkom rozsahu.
§ 148b
Skrátenie poplatkov a im podobných dávok
Kto skráti v nie malom rozsahu poplatok alebo inú podobnú dávku, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
§ 148c
Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru
(1)
Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore s právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo
kto v rozpore s právnym predpisom uvádza do obehu tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
Štvrtý oddiel
Trestné činy proti predpisom o hospodárskej súťaži, ochranných známkach, chránených vzoroch a vynálezoch a proti autorskému právu
§ 149
Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži
(1)
Kto zneužije účasť na hospodárskej súťaži tým, že
a)
nekalou súťažou v hospodárskom styku alebo v rozpore so zvyklosťami súťaže poškodí dobrú povesť alebo ohrozí chod alebo rozvoj podniku súťažiteľa, alebo
b)
v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže uzatvorí alebo sa podieľa na uzatvorení dohody, ktorá je zakázaná, alebo
c)
konaním, ktoré je v rozpore s týmto zákonom, spôsobí inému súťažiteľovi značnú škodu, ohrozí chod alebo rozvoj jeho podniku, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí inému škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.
§ 150
Porušovanie práv k ochrannej známke, obchodnému menu a chránenému označeniu pôvodu
(1)
Kto uviedol do obehu výrobky alebo poskytol služby označené označením totožným s ochrannou známkou, ku ktorej výhradné právo patrí inému, alebo označením s ňou ľahko zameniteľným, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Rovnako sa potresce, kto na dosiahnutie hospodárskeho prospechu
a)
neoprávnene používa obchodné meno alebo akékoľvek označenie s ním zameniteľné, alebo
b)
uvedie do obehu výrobky neoprávnene opatrené označením pôvodu, na ktoré patrí výhradné právo inému, alebo označením pôvodu ľahko s ním zameniteľným.
§ 151
Porušovanie priemyselných práv
Kto neoprávnene zasiahne do práv k chránenému vynálezu, priemyselnému vzoru, úžitkovému vzoru alebo topografii polovodičového výrobku, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
§ 152
Porušovanie autorského práva
(1)
Kto s dielom, ktoré je predmetom ochrany podľa autorského práva, alebo s výkonom výkonného umelca, so zvukovým či s obrazovým záznamom alebo rozhlasovým či televíznym programom, ktoré sú predmetom práva príbuzného autorskému právu, neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý patrí autorovi, výkonnému umelcovi, výrobcovi zvukového či obrazového záznamu, rozhlasovej či televíznej organizácii alebo inému nositeľovi týchto práv, alebo kto inak tieto práva porušuje, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech, alebo
b)
ak sa dopustí takého činu v značnom rozsahu.
TRETIA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI PORIADKU VO VEREJNÝCH VECIACH
Prvý oddiel
Trestné činy proti výkonu právomoci štátneho orgánu a verejného činiteľa
Útok na štátny orgán
§ 153
(1)
Kto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu štátnej správy a samosprávy, súdu alebo iného štátneho orgánu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b)
ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 154
(1)
Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci štátneho orgánu, alebo
b)
pre výkon právomoci štátneho orgánu,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto hrubo urazí alebo ohovorí štátny orgán pri výkone jeho právomoci alebo pre tento výkon, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
Útok na verejného činiteľa
§ 155
(1)
Kto použije násilie
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou,
b)
ak ublíži takým činom inému na zdraví, alebo
c)
ak spôsobí takým činom väčšiu škodu.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 156
(1)
Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou.
(3)
Kto hrubo urazí alebo ohovorí verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci alebo pre tento výkon, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením alebo peňažným trestom.
§ 157
Spoločné ustanovenie
Ochrana podľa § 155 a 156 sa poskytuje aj osobe, ktorá vystúpila na podporu alebo na ochranu verejného činiteľa.
Druhý oddiel
Trestné činy verejných činiteľov
§ 158
Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(1)
Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
a)
vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b)
prekročí svoju právomoc, alebo
c)
nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak zadováži činom uvedeným v odseku 1 sebe alebo inému značný prospech,
b)
ak spôsobí takým činom vážnu poruchu v činnosti podniku alebo organizácie, alebo
c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 159
Marenie úlohy verejného činiteľa z nedbanlivosti
(1)
Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 vážnu poruchu v činnosti podniku alebo organizácie, alebo
b)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
Tretí oddiel
Úplatkárstvo
Prijímanie úplatku
§ 160
(1)
Kto v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu prijme alebo si dá sľúbiť úplatok, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto za okolností uvedených v odseku 1 úplatok žiada, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako verejný činiteľ.
§ 161
Podplácanie
(1)
Kto inému v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči verejnému činiteľovi.
§ 162
Nepriame úplatkárstvo
(1)
Kto žiada alebo prijme úplatok za to, že bude svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo za to, že tak už urobil, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Kto z dôvodu uvedeného v odseku 1 inému poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
§ 163
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
Trestnosť podplácania (§ 161) a nepriameho úplatkárstva (§ 162) zaniká, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len preto, že bol o to požiadaný, a urobil o tom dobrovoľne bez odkladu oznámenie prokurátorovi alebo policajnému orgánu.
Štvrtý oddiel
Niektoré formy trestnej súčinnosti
§ 164
Podnecovanie
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo na porušovanie verejného poriadku alebo na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 165
Schvaľovanie trestného činu
(1)
Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo kto verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto v úmysle prejaviť s trestným činom súhlas
a)
páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za trest, alebo
b)
na takú odmenu alebo odškodnenie zbiera.
§ 166
Nadržovanie
(1)
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potresce sa týmto miernejším trestom.
(2)
Kto spácha čin uvedený v odseku 1 v prospech osoby jemu blízkej, nie je trestný, okrem prípadu, že by tak urobil v úmysle
a)
pomôcť osobe, ktorá spáchala trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105) alebo genocídia (§ 259), alebo
b)
zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech.
§ 167
Neprekazenie trestného činu
(1)
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), ohrozenia štátneho tajomstva podľa § 106, vojnovej zrady (§ 114), porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c), falšovania a pozmeňovania peňazí (§ 140), nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171b ods. 2, 3, všeobecného ohrozenia podľa § 179, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3), týrania zverenej osoby (§ 215), vraždy (§ 219), lúpeže (§ 234), brania rukojemníkov (§ 234a), znásilnenia (§ 241), pohlavného zneužívania podľa § 242, krádeže podľa§ 247 ods. 5, sprenevery podľa § 248 ods. 4, podvodu podľa § 250 ods. 4, genocídia (§ 259), používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 262), vojnovej krutosti (§ 263), plienenia v priestore vojnových operácií (§ 264), neposlúchnutia rozkazu podľa § 273 ods. 2 písm. a), sprotivenia a donútenia porušiť vojenskú povinnosť podľa § 275 ods. 2 písm. a), porušovania práv a chránených záujmov vojakov podľa § 279a ods. 3 a § 279b ods. 3, zbehnutia (§ 282), alebo ohrozenia morálneho stavu jednotky podľa § 288 ods. 2, a spáchanie alebo dokončenie takého trestného činu neprekazí, potresce sa odňatím slobody až na tri roky; ak ustanovuje tento zákon na niektorý z týchto trestných činov trest miernejší, potresce sa týmto trestom miernejším.
(2)
Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol trestný čin prekaziť bez značných ťažkostí alebo bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neprekazenia trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), ohrozenia štátneho tajomstva podľa § 106 alebo genocídia (§ 259).
(3)
Prekaziť trestný čin možno i jeho včasným oznámením prokurátorovi alebo policajnému orgánu; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie veliteľovi alebo náčelníkovi.
§ 168
Neoznámenie trestného činu
(1)
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), ohrozenia štátneho tajomstva (§ 106 a 107), porušovania predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami (§ 124a, 124b, 124c), falšovania a pozmeňovania peňazí (§ 140), všeobecného ohrozenia podľa § 179, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla podľa § 180a, zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 180c ods. 2, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3), týrania zverenej osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocídia (§ 259) alebo používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja (§ 262), a taký trestný čin neoznámi bez odkladu prokurátorovi alebo policajnému orgánu alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, veliteľovi alebo náčelníkovi, potresce sa odňatím slobody až na tri roky; ak ustanovuje tento zákon na niektorý z týchto trestných činov trest miernejší, potresce sa týmto trestom miernejším.
(2)
Kto spácha čin uvedený v odseku 1, nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedenie blízkej osoby do nebezpečenstva trestného stíhania však nezbavuje páchateľa trestnosti, ak sa týka neoznámenia trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracania republiky (§ 92), teroru (§ 93 a 93a), záškodníctva (§ 95 a 96), sabotáže (§ 97), vyzvedačstva (§ 105), ohrozenia štátneho tajomstva (§ 106 a 107) alebo genocídia (§ 259).
Piaty oddiel
Iné rušenia činnosti štátneho orgánu
§ 169a
Zasahovanie do nezávislosti súdu
(1)
Kto pôsobí na sudcu, aby porušil svoje povinnosti v konaní pred súdom, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle
a)
zadovážiť sebe alebo inému značný prospech, alebo
b)
spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 169b
Pohŕdanie súdom
Kto opakovane závažným spôsobom ruší pojednávanie súdu, alebo
kto sa opakovane na takom pojednávaní k súdu správa urážlivo alebo súd znevažuje,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 171
Marenie výkonu úradného rozhodnutia
(1)
Kto marí alebo podstatne sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že
a)
bez povolenia a bez vážneho dôvodu sa zdržiava v mieste alebo obvode, na ktoré sa vzťahuje trest zákazu pobytu, alebo nedodržiava obmedzenia, ktoré mu uložil súd v súvislosti s výkonom tohto trestu,
b)
zdržiava sa na území republiky, hoci mu bol uložený trest vyhostenia alebo mu bol pobyt na území republiky zakázaný,
c)
vykonáva činnosť, ktorá mu bola zakázaná,
d)
dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré mu uložil súd, alebo inak, najmä útekom z ústavu, výkon takých rozhodnutí podstatne sťažuje, alebo
e)
dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel väzby alebo trestu.
potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.
(2)
Kto zmarí alebo podstatne sťaží výkon rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu tým, že
a)
zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, scudzí alebo odstráni vec, ktorej sa také rozhodnutie týka, alebo
b)
ujde stráži, z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody,
potresce sa odňatím slobody až na päť rokov alebo peňažným trestom.
(3)
Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
Nedovolené prekročenie štátnej hranice
§ 171a
(1)
Kto pre iného organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice alebo inému umožní alebo pomáha nedovolene prekročiť štátnu hranicu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zakryť alebo uľahčiť spáchanie iného trestného činu,
b)
ak spácha taký čin za odplatu, alebo
c)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.
§ 171b
(1)
Kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo prepadnutím majetku.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo prepadnutím majetku sa páchateľ potresce, ak
a)
čin uvedený v odseku 1 zorganizuje,
b)
spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami,
c)
spácha taký čin v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin,
d)
spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
e)
spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť, alebo ak spácha taký čin ako vojak za brannej pohotovosti štátu.
§ 171c
Kto poruší predpisy o medzinárodných letoch tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na územie republiky, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 172
Vzbura väzňov
(1)
Kto sa zúčastní na vzopretí skupiny väzňov dozornému orgánu, jeho rozkazu alebo väzenskému poriadku, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak zorganizuje čin uvedený v odseku 1.
§ 173
Ohrozenie služobného tajomstva
(1)
Kto vyzvedá služobné tajomstvo v úmysle vyzradiť ho nepovolanej osobe, alebo
kto služobné tajomstvo nepovolanej osobe úmyselne vyzradí,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.
(2)
Kto služobné tajomstvo vyzvedá v úmysle vyzradiť ho do cudziny, alebo
kto služobné tajomstvo úmyselne do cudziny vyzradí,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 174
Krivé obvinenie
(1)
Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 175
Krivá výpoveď a nepravdivý znalecký posudok
(1)
Kto ako svedok, znalec alebo tlmočník pred súdom, prokurátorom alebo vyšetrovateľom alebo policajným orgánom v trestnom konaní alebo pred vyšetrovacou komisiou zákonodarného orgánu
a)
uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo pre zistenie vyšetrovacej komisie zákonodarného orgánu, alebo
b)
takúto okolnosť zamlčí,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 176
Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery
(1)
Kto falšuje verejnú listinu, úradnú pečať alebo úradnú uzáveru alebo podstatne zmení jej obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo kto použije takúto listinu, úradnú pečať alebo úradnú uzáveru ako pravé, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak takým činom spôsobí značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 177
Marenie prípravy a priebehu volieb alebo referenda
Kto inému násilím alebo hrozbou násilia alebo ľsťou bráni vo výkone volebného práva alebo hlasovacieho práva v referende alebo iného takým spôsobom k výkonu volebného práva alebo hlasovacieho práva v referende núti, alebo
kto falšuje údaje v doklade o počte členov politickej strany alebo na petícii na volebné účely alebo v inom dokumente súvisiacom s voľbami alebo referendom alebo vedome použije taký dokument ako pravý, alebo
kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo
kto inak hrubým spôsobom marí prípravy alebo priebeh volieb do zákonodarných zborov alebo orgánov miestnej samosprávy alebo prípravy alebo priebeh referenda,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
§ 178
Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
(1)
Kto neoprávnene oznámi alebo sprístupní údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej správy, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie neoprávnene oznámi alebo sprístupní, a tým poruší právnym predpisom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.
(3)
Odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch osoby, ktorej sa údaj týka,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 porušením povinností vyplývajúcich z jeho povolania, zamestnania alebo funkcie.
ŠTVRTÁ HLAVA
TRESTNÉ ČINY VŠEOBECNE NEBEZPEČNÉ
Všeobecné ohrozenie
§ 179
(1)
Kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo poruchu či haváriu prostriedku hromadnej prepravy alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
kto všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin opätovne v krátkom čase, alebo
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť, škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(3)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 úmyselne smrť, alebo
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
§ 180
(1)
Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)
ak spácha taký čin preto, že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, alebo
c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 2 písm. b)
a)
škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 2 písm. b) ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť viacerých osôb.
Ohrozenie bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a civilného plavidla
§ 180a
(1)
Kto na palube vzdušného dopravného prostriedku alebo civilného plavidla s úmyslom získať alebo vykonávať kontrolu nad takým prostriedkom
a)
použije proti inému násilie alebo pohrozenie bezprostredným násilím,
b)
vyhráža sa inému usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu alebo
c)
zneužije bezbrannosť iného,
potresce sa odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo prepadnutím majetku.
(2)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom , prípadne popri týchto trestoch aj prepadnutím majetku sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť alebo
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
§ 180b
Kto oznámi nepravdivú informáciu, ktorá môže ohroziť bezpečnosť alebo prevádzku vzdušného dopravného prostriedku za letu alebo civilného plavidla za plavby, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
§ 180c
Zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny
(1)
Kto sa za účelom zavlečenia vzdušného dopravného prostriedku do cudziny takého prostriedku zmocní alebo neoprávnene použije taký prostriedok, ktorý mu bol zverený, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov alebo prepadnutím majetku.
(2)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom, prípadne popri týchto trestoch aj prepadnutím majetku sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 181
Porušovanie povinnosti pri hrozivej tiesni
Kto zmarí alebo sťaží odvrátenie alebo zmiernenie hrozivej tiesne, ktorá priamo postihuje väčšiu skupinu osôb, tým, že bez závažného dôvodu
a)
odoprie pomoc, ktorá je mu podľa zákona uložená alebo na ktorú sa zaviazal, alebo
b)
zmarí poskytnutie takej pomoci inou osobou,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
Ohrozenie životného prostredia
§ 181a
(1)
Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva závažného poškodenia tým, že poruší predpisy o ochrane životného prostredia alebo o hospodárení s prírodnými zdrojmi (ohrozenie životného prostredia), potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí na životnom prostredí značnú ujmu.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí na životnom prostredí ujmu veľkého rozsahu.
§ 181b
(1)
Kto z nedbanlivosti spôsobí ohrozenie životného prostredia (§ 181a ods. 1), potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 preto, že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, alebo
b)
ak takým činom spôsobí na životnom prostredí značnú ujmu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 2 písm. a) na životnom prostredí ujmu veľkého rozsahu.
§ 181c
Ochrana živočíchov a rastlín
(1)
Kto v rozpore s predpismi na ochranu prírody
a)
získa pre seba alebo iného chránený druh živočícha alebo rastliny alebo ich vývinové štádiá,
b)
poškodí alebo usmrtí chránený druh živočícha alebo jeho vývinové štádium,
c)
poškodí alebo zničí chránený druh rastliny alebo jej vývinové štádium,
d)
bez povolenia prechováva, transportuje alebo obchoduje s chránenými druhmi živočíchov a rastlín alebo s ich vývinovými štádiami,
e)
zámerne odníma alebo inak používa identifikačné označenia chránených živočíchov v rozpore s určenými podmienkami výnimky na chov,
f)
poškodí stromy rastúce mimo lesa alebo ich vyrúbe bez povolenia, a spôsobí tým škodu nie nepatrnú alebo ohrozí chránený živočíšny alebo rastlinný druh, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí väčšiu škodu, alebo
b)
vo väčšom rozsahu ohrozí chránený živočíšny alebo rastlinný druh alebo ich vývinové štádiá.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1
a)
spôsobí značnú škodu, alebo
b)
spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 181d
Pytliactvo
(1)
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva, do výkonu rybárskeho práva alebo kto loví zver a ryby v dobe hájenia alebo zakázaným spôsobom a spôsobí tak škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak takým činom spôsobí značnú škodu.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 181e
Nedovolený dovoz, vývoz a preprava odpadov
Kto v rozpore s predpismi o odpadoch dováža, vyváža alebo prepravuje odpad, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.
Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
§ 182
(1)
Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a)
verejného telekomunikačného zariadenia, pošty alebo zariadenia pre hromadnú verejnú dopravu,
b)
ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c)
energetického alebo vodárenského zariadenia,
d)
verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej živelnej pohrome,
e)
podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f)
obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom, alebo
g)
podobného všeobecne prospešného zariadenia,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 poruchu prevádzky všeobecne prospešného zariadenia, alebo
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
§ 183
Kto úmyselne zničí alebo urobí neupotrebiteľnou zreteľne označenú značku bodu astronomicko-geodetickej siete alebo základného nivelačného bodu alebo oporného gravimetrického bodu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
§ 184
Kto z nedbanlivosti ohrozí prevádzku všeobecne prospešného zariadenia (§ 182 ods. 1), potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.
§ 185
Nedovolené ozbrojovanie
(1)
Kto bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému strelnú zbraň alebo ju prechováva, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Kto bez povolenia
a)
sebe alebo inému zadováži alebo prechováva hromadne účinnú zbraň alebo súčiastky, ktoré sú na použitie takej zbrane nevyhnutne potrebné, alebo
b)
hromadí, vyrába alebo sebe alebo inému zadovažuje strelné zbrane, strelivo alebo výbušniny,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak taký čin spácha vo väčšom rozsahu, alebo
c)
ak taký čin spácha za brannej pohotovosti štátu.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 vo veľkom rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
§ 187
Nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov
(1)
Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo pre iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,
b)
ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako osemnásť rokov,
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
c)
ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu.
§ 187a
Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov
(1)
Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prechováva alebo inému zadováži jadrový alebo iný obdobný rádioaktívny materiál, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví,
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,
b)
ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu, alebo
c)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
§ 188
(1)
Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej alebo psychotropnej látky alebo jedu alebo jadrovej alebo obdobnej rádioaktívnej látky, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo väčšom rozsahu, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako osemnásť rokov.
§ 188a
Šírenie toxikománie
(1)
Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako osemnásť rokov.
Šírenie nákazlivej choroby
§ 189
Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
§ 190
Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 191
(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 rozšírenie takej choroby.
§ 192
(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 rozšírenie takej choroby alebo takého škodcu.
Ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými potrebami
§ 193
(1)
Kto má na predaj, vyrobí alebo sebe alebo inému úmyselne zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné ľudskému zdraviu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť.
§ 194
Kto má na predaj alebo na tento účel vyrobí alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné ľudskému zdraviu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
§ 194a
Nedovolená výroba liehu
(1)
Kto bez povolenia vo väčšom množstve páli alebo inak vyrába lieh alebo kto lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechováva alebo uvádza do obehu, potresce sa, ak nejde o čin prísnejšie trestný, odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím vecí.
(2)
Rovnako sa potresce, kto neoprávnene vyhotoví alebo prechováva zariadenie na výrobu liehu.
§ 195
Spoločné ustanovenie
Vláda Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví, čo sa považuje za omamné látky, psychotropné látky, jedy a jadrové látky podľa § 187, 187a, 188, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé podľa § 189 až 192 a na ktorých škodcov sa vzťahuje ustanovenie § 192.
PIATA HLAVA
TRESTNÉ ČINY HRUBO NARUŠUJÚCE OBČIANSKE SPOLUŽITIE
Násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi
§ 196
(1)
Kto sa skupine obyvateľov vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Kto použije násilie proti skupine obyvateľov alebo jednotlivcovi alebo sa im vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu pre ich politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa potresce, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie takého činu.
§ 197a
Kto sa inému vyhráža usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
§ 198
Hanobenie národa, rasy a presvedčenia
(1)
Kto verejne hanobí
a)
niektorý národ, jeho jazyk alebo niektorú rasu, alebo
b)
skupinu obyvateľom republiky pre ich politické presvedčenie, vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 najmenej s dvoma osobami.
§ 198a
Podnecovanie k národnostnej a rasovej nenávisti
(1)
Kto verejne podnecuje k nenávisti k niektorému národu alebo rase alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.
Šírenie poplašnej zprávy
§ 199
(1)
Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Kto správu uvedenú v odseku 1, hoci vie, že je nepravdivá a môže vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi podniku alebo organizácii alebo policajnému alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 opätovne, alebo
b)
ak spôsobí takým činom vážnu poruchu v hospodárskej prevádzke alebo hospodárskej činnosti podniku alebo organizácie alebo v činnosti štátneho orgánu alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 200
Kto za brannej pohotovosti štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú zprávu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 201
Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky
Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
a)
hoci bol za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený,
b)
hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v posledných dvoch rokoch postihnutý,
c)
ak spácha taký čin pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie hromadný dopravný prostriedok, alebo
d)
ak spôsobí takým činom, čo aj z nedbanlivosti, inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku alebo iný závažný následok,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
§ 201a
Opilstvo
(1)
Kto sa požitím alebo aplikáciou návykovej látky alebo inak privedie, hoci aj z nedbanlivosti, do stavu nepríčetnosti, v ktorom sa dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov; ak sa však dopustí konania, ktoré má inak znaky trestného činu, na ktorý zákon ustanovuje miernejší trest, potresce sa oným miernejším trestom.
(2)
Ustanovenie odseku 1, ako aj § 12 sa nepoužije, ak sa páchateľ priviedol do stavu nepríčetnosti v úmysle spáchať trestný čin.
§ 202
Výtržníctvo
(1)
Kto sa dopustí verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, hrob alebo iné pietne miesto alebo hrubým spôsobom ruší zhromaždenie alebo obrad občanov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.
§ 203
Týranie zvierat
(1)
Kto týra zviera, hoci bol za obdobný priestupok v poslednom roku postihnutý alebo za taký čin v posledných dvoch rokoch odsúdený, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Kto utýra zviera, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(3)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom.
§ 204
Kupliarstvo
(1)
Kto iného zjedná, pohne alebo zvedie na vykonávanie prostitúcie, alebo
kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím násilia, hrozbou násilia alebo hrozbou inej vážnej ujmy alebo zneužitím tiesne alebo závislosti iného.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značný prospech,
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny,
c)
ak spácha taký čin na osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo
d)
ak spácha taký čin v cudzine.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a 2
a)
na osobe mladšej ako pätnásť rokov, alebo
b)
v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
§ 205
Ohrozovanie mravnosti
(1)
Kto uvádza do obehu, rozširuje, robí verejne prístupnými, vyrába alebo dováža písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu, zobrazenia alebo iné predmety ohrozujúce mravnosť, v ktorých sa prejavuje neúcta k človeku a násilie, alebo ktoré zobrazujú sexuálny styk s dieťaťom, so zvieraťom alebo iné sexuálne patologické praktiky,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok, peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Kto písomné pornografické diela, nosiče zvuku alebo obrazu alebo zobrazenia
a)
ponúka, prenecháva alebo sprístupňuje osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo
b)
ich na mieste, ktoré je osobám mladším ako osemnásť rokov prístupné, vystavuje alebo inak sprístupňuje,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok, peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
§ 206
Ohováranie
(1)
Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom.
Neposkytnutie pomoci
§ 207
(1)
Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky vážnej poruchy zdravia, neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky vážnej poruchy zdravia, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
§ 208
Vodič dopravného prostriedku, ktorý po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, neposkytne osobe, ktorá pri nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo zákazom činnosti.
§ 209
Poškodzovanie cudzích práv
(1)
Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že
a)
uvedie niekoho do omylu, alebo
b)
využije niečí omyl,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto spôsobí ujmu na právach tomu, kto dobromyseľne oznámil skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, policajnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(3)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak sa pri čine uvedenom v odseku 1 vydával za verejného činiteľa, alebo
b)
ak na spáchanie činu uvedeného v odseku 2 zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu.
Neoprávnené odoberanie orgánov a tkanív
§ 209a
(1)
Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán alebo tkanivo, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Rovnako sa potresce ten, kto pre seba alebo pre iného takýto orgán alebo tkanivo zadováži.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 209b
Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán alebo tkanivo, potresce sa odňatím slobody na 6 mesiacov až tri roky.
ŠIESTA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI RODINE A MLÁDEŽI
§ 210
Dvojmanželstvo
(1)
Kto za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Rovnako sa potresce, kto uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve.
§ 212
Opustenie dieťaťa
(1)
Kto opustí dieťa, o ktoré má povinnosť sa starať a ktoré si samo nemôže zadovážiť pomoc, a vystaví ho tým nebezpečenstvu smrti alebo ublíženia na zdraví, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
§ 213
Zanedbanie povinnej výživy
(1)
Kto neplní, čo aj z nedbanlivosti, svoju zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Kto sa úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak vydá činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 oprávnenú osobu nebezpečenstvu núdze.
§ 214
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
Trestnosť zanedbania povinnej výživy (§ 213) zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.
§ 215
Týranie zverenej osoby
(1)
Kto týra osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku l obzvlášť surovým spôsobom alebo na viacerých osobách, alebo
b)
ak pokračuje v páchaní takého činu po dlhší čas.
§ 216
Únos
(1)
Kto dieťa alebo osobu postihnutú duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutú odníme z opatrovania toho, kto má podľa zákona alebo podľa úradného rozhodnutia povinnosť starať sa o nich, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zadovážiť sebe alebo inému majetkový prospech, alebo
b)
ak takým činom ohrozí mravný vývoj unesenej osoby.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 216a
Obchodovanie s deťmi
(1)
Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného za účelom adopcie, využívania detskej práce alebo na iný účel, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak takým činom získa značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 216b
Spoločné ustanovenie
Dieťaťom podľa § 216 a 216a sa rozumie osoba mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ nedosiahla plnoletosť už skôr.
§ 217
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že
a)
umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život, alebo
b)
zvádza ju k zaháľčivému alebo nemravnému životu,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 218
Podávanie alkoholických nápojov mládeži
Kto sústavne alebo vo väčšej miere podáva osobám mladším ako osemnásť rokov alkoholické nápoje, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
§ 218a
Podávanie anabolických látok mládeži
Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
SIEDMA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU
§ 219
Vražda
(1)
Kto iného úmyselne usmrtí, potresce sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
na dvoch alebo viacerých osobách,
b)
obzvlášť surovým alebo trýznivým spôsobom,
c)
opätovne,
d)
na osobe mladšej ako pätnásť rokov,
e)
na verejnom činiteľovi pri výkone alebo pre výkon jeho právomoci,
f)
v úmysle získať majetkový prospech alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin alebo z inej obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky.
§ 220
Vražda novonarodeného dieťaťa matkou
Matka, ktorá v rozrušení spôsobenom pôrodom úmyselne usmrtí svoje novonarodené dieťa pri pôrode alebo hneď po ňom, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
Ublíženie na zdraví
§ 221
(1)
Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinnosti, alebo
b)
ak spácha taký čin na inom pre jeho politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 222
(1)
Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi pre výkon ich povinnosti, alebo
b)
ak spácha taký čin na inom pre jeho politické presvedčenie, národnosť, rasu, vyznanie alebo preto, že je bez vyznania.
(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 smrť.
§ 223
Kto inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti.
§ 224
(1)
Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 preto, že porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona.
(3)
Kto z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť viacerých osôb preto, že hrubo porušil predpisy o bezpečnosti práce alebo dopravy alebo hygienické predpisy, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
§ 225
Ruvačka
(1)
Kto úmyselne ohrozí život alebo zdravie iného tým, že sa zúčastní na ruvačke, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak je pri čine uvedenom v odseku 1 inému spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť.
§ 226
Ohrozovanie pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencie
(1)
Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy alebo nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 vydá iného do nebezpečenstva smrti.
Nedovolené prerušenie tehotenstva
§ 227
(1)
Kto tehotnej žene pomáha alebo ju zvedie k tomu, aby
a)
svoje tehotenstvo sama umele prerušila, alebo
b)
iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej bolo tehotenstvo umele prerušené ináč ako spôsobom prípustným podľa zákonných predpisov o umelom prerušení tehotenstva,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
§ 228
(1)
Kto so súhlasom tehotnej ženy umele preruší jej tehotenstvo ináč ako spôsobom prípustným podľa zákonných predpisov o umelom prerušení tehotenstva, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 pre zárobok, alebo
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
(3)
Rovnako ako v odseku 2 sa potresce, kto bez súhlasu tehotnej ženy umele preruší jej tehotenstvo.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 3 smrť.
§ 229
Tehotná žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umele preruší alebo iného o to požiada alebo mu to dovolí, nie je pre taký čin trestná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.
§ 230
Účasť na samovražde
(1)
Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, potresce sa, ak došlo aspoň k pokusu samovraždy, odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe mladšej ako osemnásť rokov, na tehotnej žene alebo na osobe postihnutej duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutej.
ÔSMA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI SLOBODE A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI
Prvý oddiel
Trestné činy proti slobode
§ 231
Obmedzovanie osobnej slobody
(1)
Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle uľahčiť iný trestný čin.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.
(4)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 232
Pozbavenie osobnej slobody
(1)
Kto iného pozbaví osobnej slobody, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 233
Zavlečenie do cudziny
(1)
Kto iného zavlečie do cudziny, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin na osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo na osobe postihnutej duševnou poruchou alebo duševne nedostatočne vyvinutej, alebo
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 234
Lúpež
(1)
Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potresce sa odňatím slobody na dva roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou, alebo
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo značnú škodu.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo smrť.
§ 234a
Branie rukojemníka
(1)
Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú vážnu ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Odňatím slobody na osem až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak v súvislosti s takým činom neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného alebo tam neoprávnene zotrvá,
c)
ak je pri takom čine rukojemníkom osoba mladšia ako osemnásť rokov,
d)
ak sú pri takom čine rukojemníkmi viaceré osoby, alebo
e)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 235
Vydieranie
(1)
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou,
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo značnú škodu, alebo
d)
ak spácha taký čin na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi v súvislosti s výkonom ich povinností.
(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
b)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť alebo škodu veľkého rozsahu.
§ 236
Obmedzovanie slobody vyznania
Kto násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy
a)
núti iného na účasť na náboženskom úkone,
b)
zdržuje iného bez oprávnenia od takej účasti, alebo
c)
inému v užívaní slobody vyznania ináč bráni,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 237
Útlak
Kto iného núti, zneužívajúc jeho tieseň alebo závislosť, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 238
Porušovanie domovej slobody
(1)
Kto neoprávnene vnikne do domu alebo do bytu iného alebo tam neoprávnene zotrvá, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak použije pri čine uvedenom v odseku 1 násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia, alebo ak prekoná prekážku, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak použije pri čine uvedenom v odseku 1 násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia a taký čin spácha so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami.
§ 238a
Porušovanie slobody združovania a zhromažďovania
(1)
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy obmedzuje vo výkone jeho združovacieho alebo zhromažďovacieho práva, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto sa v súvislosti so zhromaždením, ktoré podlieha oznamovacej povinnosti, násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takého zhromaždenia, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
Porušovanie tajomstva prepravovaných zpráv
§ 239
(1)
Kto úmyselne poruší tajomstvo
a)
uzavretého listu alebo inej písomnosti, zasielaných poštou alebo iným dopravným zariadením, alebo
b)
zprávy podávanej telefónom, telegrafom alebo iným takým verejným zariadením,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Pracovník poštovej alebo telekomunikačnej služby, ktorý
a)
spácha čin uvedený v odseku 1,
b)
inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo
c)
pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštou alebo iným dopravným zariadením alebo správu podanú telefonicky, telegraficky alebo iným podobným spôsobom,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
§ 240
(1)
Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
a)
prezradí tajomstvo, o ktorom sa dozvedel z písomnosti, telegramu alebo telefónneho hovoru, ktoré neboli určené jemu, alebo
b)
také tajomstvo využije,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Pracovník poštovej alebo telekomunikačnej služby, ktorý
a)
spácha čin uvedený v odseku 1, alebo
b)
inému úmyselne umožní spáchať taký čin,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.
Druhý oddiel
Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti
§ 241
Znásilnenie
(1)
Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, alebo
kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť,
potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví, alebo
b)
ak spácha taký čin na žene mladšej ako pätnásť rokov.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
Pohlavné zneužívanie
§ 242
(1)
Kto vykoná súlož s osobou mladšou ako pätnásť rokov alebo kto takú osobu iným spôsobom pohlavne zneužije, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až osem rokov.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na osobe zverenej jeho dozoru, zneužívajúc jej závislosť.
(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 243
Kto zneužívajúc závislosť osoby mladšej ako osemnásť rokov alebo osoby zverenej jeho dozoru pohne ju k mimomanželskej súloži, alebo
kto takú osobu, zneužívajúc jej závislosť, iným spôsobom pohlavne zneužije,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
§ 245
Súlož medzi príbuznými
Kto vykoná súlož s príbuzným v pokolení priamom alebo so súrodencom, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
§ 246
Obchodovanie so ženami
(1)
Kto do cudziny zláka, najme alebo prepraví ženu v úmysle, aby sa tam použila na pohlavný styk s iným, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin na žene mladšej ako osemnásť rokov, alebo
c)
ak spácha taký čin v úmysle, aby žena bola použitá na prostitúciu.
DEVIATA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 247
Krádež
(1)
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a
a)
spôsobí tak škodu nie nepatrnú,
b)
čin spácha vlámaním,
c)
bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia,
d)
čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, alebo
e)
bol za taký čin v posledných dvoch rokoch potrestaný,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu nie malú.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin pre zárobok, alebo
c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak ho spácha v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.
§ 248
Sprenevera
(1)
Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 nie malú škodu.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny,
c)
ak spácha taký čin zárobkovo, alebo
d)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 249
Neoprávnené užívanie cudzej veci
(1)
Kto sa zmocní cudzej veci nie malej hodnoty v úmysle ju prechodne užívať, alebo
kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie malú tým, že neoprávnene také veci, ktoré mu boli zverené, prechodne užíva,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 249a
Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
(1)
Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty nie nepatrnej v úmysle ho prechodne používať, alebo
kto neoprávnene také motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, prechodne používa,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak sa konaním uvedeným v odseku 1 zmocní cudzieho motorového vozidla väčšej hodnoty alebo také vozidlo, ktoré mu bolo zverené, prechodne používa.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak sa konaním uvedeným v odseku 1 zmocní cudzieho motorového vozidla značnej hodnoty alebo takéto jemu zverené motorové vozidlo prechodne neoprávnene používa.
(4)
Dolná a horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody za konanie uvedené v odseku 1 sa zvyšuje o jeden rok, za konanie uvedené v odseku 2 sa zvyšuje o dva roky, za konanie uvedené v odseku 3 sa zvyšuje o tri roky, ak páchateľ spácha takýto čin
a)
ako člen organizovanej skupiny,
b)
pre zárobok,
c)
opätovne alebo ak už bol pre taký čin odsúdený, alebo
d)
ak spôsobí na takom motorovom vozidle úmyselne škodu nie malú.
§ 249b
Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru
Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom, byt alebo nebytový priestor iného, alebo
kto oprávnenej osobe v užívaní domu, bytu alebo nebytového priestoru neoprávnene bráni,
hoci bol v posledných dvoch rokoch za obdobný čin odsúdený alebo postihnutý, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 249c
Neoprávnené obstaranie platobnej karty
Kto si neoprávnene obstará platobnú kartu iného alebo predmet spôsobilý plniť jej funkciu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
§ 250
Podvod
(1)
Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 nie malú škodu.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo pre zárobok, alebo
b)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 250a
Prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok
(1)
Kto prevádzkuje peňažnú alebo inú podobnú hru alebo stávku, ktorej pravidlá nezaručujú rovnaké možnosti výhry všetkým účastníkom, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech.
§ 250b
Nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier
(1)
Kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa potresce ten, kto činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu, alebo
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.
Podielnictvo
§ 251
(1)
Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie
a)
vec, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, alebo
b)
to, čo za takú vec bolo zadovážené,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 pre zárobok, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.
§ 251a
Kto ukryje alebo na seba alebo iného prevedie z nedbanlivosti vec väčšej hodnoty, ktorá bola získaná trestným činom spáchaným inou osobou, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov alebo peňažným trestom.
§ 252
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
(1)
Kto vec značnej hodnoty, ktorá je príjmom z trestného činu,
a)
prevedie na seba alebo na iného, prenajme, požičia, vypožičia, dovezie, vyvezie, prevezie, premiestni, predisponuje na účte v banke alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo
b)
drží, uschováva, ukrýva, užíva, zničí, zmení, poškodí alebo spotrebuje
v úmysle zatajiť jej existenciu alebo zakryť jej pôvod v trestnom čine alebo jej určenie či použitie na spáchanie trestného činu alebo zmariť jej zaistenie na účely trestného konania, jej prepadnutie alebo zhabanie, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
pre zárobok,
b)
ako člen organizovanej skupiny,
c)
napriek tomu, že podľa svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie bol povinný legalizáciu príjmu z trestnej činnosti oznámiť alebo ohlásiť, alebo
d)
ak takým činom získa pre seba alebo pre iného prospech značného rozsahu.
(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako verejný činiteľ, alebo
b)
ako člen organizovanej skupiny pôsobiacej vo viacerých štátoch alebo v spojení s takou skupinou.
(4)
Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.
§ 253
Úžera
(1)
Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo
kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju na seba prevedie,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 pre zárobok.
§ 254
Zatajenie veci
(1)
Kto si prisvojí cudziu vec nie nepatrnej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo ináč bez privolenia oprávnenej osoby, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech.
§ 255
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku
(1)
Kto inému spôsobí nie malú škodu tým, že poruší podľa zákona mu uloženú alebo zmluvne prevzatú povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako osoba, ktorá má osobitne uloženú povinnosť hájiť záujmy poškodeného, alebo
b)
ak spôsobí takým činom značnú škodu.
§ 256
Poškodzovanie veriteľa
(1)
Kto aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a)
zničí, poškodí, zatají, scudzí, urobí neupotrebiteľnou alebo odstráni časť svojho majetku,
b)
predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo
c)
predstiera zmenšenie svojho majetku,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto aj len čiastočne zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že
a)
zničí, poškodí, zatají, scudzí alebo odstráni časť majetku dlžníka, alebo
b)
na majetok dlžníka uplatňuje neexistujúce práva alebo pohľadávku.
(3)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 značnú škodu.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu.
§ 256a
Zvýhodňovanie veriteľa
(1)
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 256b
Machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním
(1)
Kto ako konkurzný veriteľ v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní alebo ako veriteľ v súvislosti s hlasovaním na vyrovnávacom pojednávaní prijme alebo si dá sľúbiť majetkový alebo iný prospech, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto veriteľovi v súvislosti s hlasovaním o nútenom vyrovnaní za súhlas s vyrovnaním poskytne, ponúkne alebo sľúbi majetkový alebo iný prospech.
§ 257
Poškodzovanie cudzej veci
(1)
Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na veci svedka, znalca alebo tlmočníka pre výkon ich povinnosti.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu, alebo
b)
ak spácha taký čin na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitných predpisov.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.
§ 257a
Poškodenie a zneužitie záznamu na nosiči informácií
(1)
Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa prístup k nosiču informácií a
a)
také informácie neoprávnene použije,
b)
informácie zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnými, alebo
c)
urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak spôsobí takým činom značnú škodu alebo ak získa sebe alebo inému značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak získa sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.
§ 258
Zneužívanie vlastníctva
Kto poškodí dôležitý kultúrny alebo iný dôležitý všeobecný záujem tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou alebo zašantročí vlastnú vec, ktorá požíva ochranu podľa osobitných predpisov, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
DESIATA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI ĽUDSKOSTI
§ 259
Genocídium
(1)
Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu
a)
uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
b)
vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
c)
násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo
d)
spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
potresce sa odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto sa na čine uvedenom v odseku 1 zúčastní.
§ 259a
Mučenie a iné neľudské a kruté zaobchádzanie
(1)
Kto v súvislosti s výkonom právomoci štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy inému mučením alebo iným neľudským a krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,
b)
ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami, alebo
c)
ak pácha taký čin po dlhší čas.
(3)
Odňatím slobody na päť až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
Podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov
§ 260
(1)
Kto podporuje alebo propaguje hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným podobne účinným spôsobom,
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny, alebo
c)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu.
§ 261
Kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo k inému podobnému hnutiu uvedenému v § 260, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 262
Používanie zakázaného bojového prostriedku a nedovolené vedenie boja
(1)
Kto za vojny alebo za bojovej situácie
a)
nariadi použitie zakázaného bojového prostriedku alebo materiálu obdobnej povahy alebo taký prostriedok alebo materiál použije, alebo
b)
nariadi vedenie boja zakázaným spôsobom alebo sám takto boj vedie,
potresce sa odňatím slobody na dva roky až sedem rokov.
(2)
Rovnako sa potresce veliteľ, ktorý v rozpore s ustanoveniami medzinárodného práva o prostriedkoch a spôsoboch vedenia vojny úmyselne
a)
poškodí vojenskou operáciou civilné obyvateľstvo alebo civilné osoby na živote, zdraví alebo majetku alebo vedie proti nim útok z dôvodu represálií,
b)
vedie útok proti nebránenému miestu alebo demilitarizovanému pásmu,
c)
zničí alebo poškodí priehradu, jadrovú elektráreň alebo podobné zariadenie obsahujúce nebezpečné sily, alebo
d)
zničí alebo poškodí objekt určený na humanitárne účely alebo medzinárodne uznávanú kultúrnu alebo prírodnú pamiatku.
(3)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 obzvlášť závažný následok.
§ 263
Vojnová krutosť
(1)
Kto za vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že neľudsky zaobchádza s bezbranným civilným obyvateľstvom, utečencami, ranenými, s príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí zbrane už zložili, alebo s vojnovými zajatcami, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto za vojny poruší predpisy medzinárodného práva tým, že
a)
nevykoná účinné opatrenia na ochranu osôb, ktoré takú pomoc potrebujú, najmä detí, žien a ranených, alebo takým opatreniam bráni, alebo
b)
zamedzí alebo bráni organizáciám civilnej obrany nepriateľa, neutrálneho alebo iného štátu v plnení ich humanitárnych úloh.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
§ 263a
Perzekúcia obyvateľstva
(1)
Kto za vojny uplatňuje apartheid alebo pácha iné neľudské činy vyplývajúce z rasovej diskriminácie alebo terorizuje bezbranné civilné obyvateľstvo násilím alebo hrozbou jeho použitia, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto za vojny
a)
zničí alebo vážne naruší zdroj základných životných potrieb civilného obyvateľstva v obsadenom území alebo dotykovej zóne alebo svojvoľne neposkytne obyvateľstvu pomoc nevyhnutnú na prežitie,
b)
bezdôvodne odďaluje návrat civilného obyvateľstva alebo vojnových zajatcov,
c)
bezdôvodne presídľuje civilné obyvateľstvo obsadeného územia,
d)
osídľuje obsadené územie obyvateľstvom vlastnej krajiny, alebo
e)
svojvoľne znemožní civilnému obyvateľstvu alebo vojnovým zajatcom, aby sa o ich previnení rozhodovalo v nestrannom súdnom konaní.
(3)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo iný obzvlášť závažný následok.
§ 264
Plienenie v priestore vojnových operácií
Kto v priestore vojnových operácií, na bojisku, v miestach postihnutých vojnovými operáciami alebo na obsadenom území
a)
zmocní sa, využívajúc niečiu tieseň, cudzej veci,
b)
svojvoľne cudzí majetok ničí alebo ho pod zámienkou vojnovej potreby odníma, alebo
c)
okráda padnutých,
potresce sa odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 265
Zneužívanie medzinárodne uznávaných a štátnych znakov
(1)
Kto za brannej pohotovosti štátu alebo za vojny zneužije označenie Červeného kríža alebo iných rozlišovacích znakov alebo farieb uznávaných medzinárodným právom pre označenie zdravotníckych inštitúcií alebo dopravných prostriedkov zdravotníckej pomoci alebo evakuácie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Rovnako sa potresce, kto za vojny zneužije znak Organizácie Spojených národov alebo vlajku alebo štátny alebo vojenský znak, insígnie alebo rovnošatu neutrálneho alebo iného štátu, ktorý nie je stranou v konflikte.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 ako prostriedkom vojnovej vierolomnosti obzvlášť závažný následok.
JEDENÁSTA HLAVA
TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNEJ SLUŽBE
Prvý oddiel
Trestné činy proti brannosti
§ 266
Marenie spôsobilosti na službu
(1)
Kto seba alebo iného urobí trvalo alebo dočasne nespôsobilým alebo menej spôsobilým na plnenie brannej povinnosti alebo iných úloh pre obranu vlasti, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 267
Neplnenie odvodnej povinnosti
(1)
Kto sa neustanoví na odvod, na preskúšanie alebo na nemocničné alebo výberové vyšetrenie v úmysle svoju odvodnú povinnosť nesplniť alebo jej splnenie oddialiť, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 268
Obchádzanie brannej povinnosti
(1)
Kto sa dopustí machinácií v úmysle dosiahnuť úľavy v plnení brannej povinnosti, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Kto sa dopustí machinácií v úmysle
a)
sám sa celkom alebo sčasti vyhnúť plneniu brannej povinnosti, alebo
b)
iného celkom alebo sčasti vymknúť z plnenia brannej povinnosti,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až dva roky.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu.
Nenastúpenie služby v ozbrojených silách
§ 269
(1)
Kto v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej činnej službe alebo zvláštnej službe nenastúpi službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 270
(1)
Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, službu v ozbrojených silách do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 271
Kto po vyhlásení mobilizácie, čo aj z nedbanlivosti,
a)
bez odkladu sa neustanoví z cudziny nastúpiť vojenskú činnú službu, alebo
b)
neposlúchne výzvu vydanú podľa ustanovení branného zákona na vstup do vojenskej služby spojeneckého štátu,
potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
§ 272
Porušovanie osobných a vecných povinností
(1)
Kto nesplní, čo aj z nedbanlivosti, osobnú alebo vecnú povinnosť pre obranu vlasti,
kto sa úmyselne vyhýba plneniu takej povinnosti, alebo
kto plnenie takej povinnosti inou osobou, čo aj z nedbanlivosti, marí alebo sťažuje,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak ohrozí činom uvedeným v odseku 1 značnou mierou záujmy obrany vlasti.
Druhý oddiel
Trestné činy proti civilnej službe
Nenastúpenie civilnej služby
§ 272a
Kto v úmysle vyhnúť sa trvale civilnej službe túto službu nenastúpi do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
§ 272b
Kto nenastúpi, čo aj z nedbanlivosti, civilnú službu do 24 hodín po uplynutí lehoty určenej v povolávacom rozkaze, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
Vyhýbanie sa výkonu civilnej služby
§ 272c
(1)
Kto sa v úmysle vyhnúť sa výkonu civilnej služby alebo plneniu povinností z nej vyplývajúcich poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo
kto odopiera konať civilnú službu,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Kto zo zavrhnutiahodnej pohnútky odmieta plniť pokyny pri výkone civilnej služby, alebo
kto také pokyny sústavne neplní,
potresce sa odňatím slobody až na osemnásť mesiacov.
§ 272d
(1)
Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako dva dni alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta,
potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Kto bez povolenia opustí miesto výkonu civilnej služby na dobu dlhšiu ako štrnásť dní alebo sa po túto dobu bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(3)
Kto v úmysle vyhnúť sa civilnej službe bez povolenia opustí miesto výkonu tejto služby alebo sa bez povolenia zdržiava mimo tohto miesta,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
DVANÁSTA HLAVA
TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
Prvý oddiel
Trestné činy proti vojenskej podriadenosti a vojenskej cti
Neposlúchnutie rozkazu
§ 273
(1)
Kto odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná rozkaz, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 so skupinou vojakov,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou,
c)
ak spácha taký čin za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov,
d)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
e)
ak spôsobí takým činom ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok.
(3)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 274
(1)
Kto z nedbanlivosti nevykoná rozkaz za okolností, že by tým mohol zmariť alebo podstatne sťažiť splnenie dôležitej služobnej úlohy, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)
ak spôsobí takým činom ohrozenie bojovej pohotovosti útvaru alebo iný obzvlášť závažný následok,
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 275
Sprotivenie a donútenie porušiť vojenskú povinnosť
(1)
Kto kladie odpor vojakovi, ktorý plní vojenské povinnosti, alebo ho donúti porušiť vojenskú povinnosť, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až sedem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 so skupinou osôb,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou,
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
d)
ak spácha taký čin za bojovej situácie alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 písm. a) alebo c) za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
Urážka medzi vojakmi
§ 277
(1)
Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí
a)
nadriadeného alebo vyššieho, alebo
b)
podriadeného alebo nižšieho,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v čase, keď sám alebo urazený vykonáva službu,
b)
ak spácha taký čin proti vojenskej stráži,
c)
ak spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami,
d)
ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví, alebo
e)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
§ 278
(1)
Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia urazí vojaka rovnakej hodnosti v čase, keď sám alebo urazený vykonáva službu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 proti vojenskej stráži,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami,
c)
ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví, alebo
d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
§ 279
Násilie voči nadriadenému
(1)
Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy voči nadriadenému
a)
v úmysle pôsobiť na výkon jeho vojenských povinností, alebo
b)
pre výkon jeho vojenských povinností,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak sa pokúsi činom uvedeným v odseku 1 spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví,
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví,
c)
ak spácha taký čin so zbraňou alebo najmenej s dvoma osobami, alebo
d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť, alebo
b)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov
§ 279a
(1)
Kto vojaka rovnakej hodnosti núti k osobným úsluhám alebo ho obmedzuje na právach alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 násilím alebo hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,
b)
ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami,
c)
ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví, alebo
d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom alebo so zbraňou,
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 279b
(1)
Kto podriadeného alebo nižšieho núti k osobným úsluhám alebo ho obmedzuje na právach alebo svojvoľne sťažuje výkon jeho služby, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 násilím alebo hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy,
b)
ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami,
c)
ak spôsobí takým činom ublíženie na zdraví, alebo
d)
spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 obzvlášť surovým spôsobom alebo so zbraňou,
b)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
c)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
Druhý oddiel
Trestné činy proti povinnosti konať vojenskú službu
Vyhýbanie sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby
§ 280
(1)
Kto sa v úmysle vyhnúť sa plneniu služobného úkonu poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Kto sa v úmysle vyhnúť sa výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských povinností poškodí na zdraví, predstiera chorobu, falšuje listinu, zneužije návykovú látku alebo použije iný úskok, alebo
kto odopiera konať vojenskú službu alebo plnenie vojenských povinností,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(4)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 3 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 281
Kto sa za bojovej situácie urobí z nedbanlivosti nespôsobilým vykonávať službu tým, že zneužije návykovú látku, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Dezercia
§ 282
(1)
Kto sa svojmocne vzďaľuje v úmysle dlhodobo sa vyhnúť vojenskej službe, alebo
kto sa svojmocne vzďaľuje dlhšie ako tridsať dní,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu.
§ 284
(1)
Kto sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako šesť dní alebo sústavne, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Kto sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako štrnásť dní, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako dvadsaťštyri hodín za brannej pohotovosti štátu.
Tretí oddiel
Trestné činy proti povinnostiam strážnej a dozornej služby
§ 285
Porušovanie povinností strážnej služby
(1)
Kto v strážnej alebo inej obdobnej službe poruší, čo aj z nedbanlivosti, predpisy alebo pravidlá tejto služby alebo osobitné nariadenia podľa nich vydané, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 pri výkone strážnej služby, ktorá má obzvlášť dôležitý štátny alebo vojenský význam,
b)
ak spácha taký čin obzvlášť hrubým porušením svojej povinnosti,
c)
ak spôsobí takým činom škodlivý následok, k odvráteniu ktorého výkon strážnej alebo inej obdobnej služby mal smerovať,
d)
ak spácha taký čin za brannej pohotovosti štátu, alebo
e)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak úmyselne spácha čin uvedený v odseku 1 za bojovej situácie a je tu niektorá z okolností uvedených v odseku 2 písm. a) a c).
§ 286
Porušovanie povinností dozornej služby
(1)
Kto v dozornej alebo inej službe závažným spôsobom, čo aj z nedbanlivosti, poruší predpisy alebo pravidlá tejto služby, potresce sa odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(2)
Rovnako sa potresce, kto v dozornej alebo inej službe nedostatočným plnením svojich povinností umožní vyžadovanie osobných úsluh, obmedzovanie na právach a svojvoľné sťažovanie výkonu služby jedného vojaka voči druhému.
(3)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok, ktorému bol povinný zabrániť alebo spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.
(4)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za bojovej situácie.
§ 287
Porušovanie povinností služby pri obrane vzdušného priestoru
(1)
Kto poruší, čo aj z nedbanlivosti, pravidlá služby na rádiotechnických hláskach, v pohotovostných jednotkách alebo iných zariadeniach určených na zaistenie bezpečnosti vzdušného priestoru, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok.
(3)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak čin uvedený v odseku 1 spácha za brannej pohotovosti štátu a spôsobí ním obzvlášť závažný následok.
Štvrtý oddiel
Trestné činy ohrozujúce bojaschopnosť
§ 288
Ohrozovanie morálneho stavu jednotky
(1)
Kto popudzuje vojakov proti vojenskej službe alebo proti nadriadenému,
kto šíri malomyseľnosť, alebo
kto ináč sústavne rozvracia kázeň,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 288a
Porušovanie služobných povinností
(1)
Kto na škodu súčasti ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru neplnením uložených služobných povinností, čo aj z nedbanlivosti, podstatne zníži použiteľnosť výzbroje, výstroja alebo iných vecných alebo finančných prostriedkov,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Kto bez oprávnenia použije vecný prostriedok väčšej hodnoty uvedený v odseku 1 alebo finančné prostriedky väčšej hodnoty na účel, na ktorý nie je určený, alebo na také použitie dá súhlas, alebo
kto zneužije alebo umožní zneužitie podriadených na mimoslužobné úkony,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak si zadováži činom uvedeným v odseku 2 sebe alebo inému značný prospech, alebo
b)
ak spôsobí úmyselne spáchaným činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 zníženie bojaschopnosti, značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spácha úmyselne čin uvedený v odseku 1 alebo 2 za brannej pohotovosti štátu alebo za bojovej situácie.
§ 289
Zbabelosť pred nepriateľom
Kto sa za bojovej situácie zo zbabelosti alebo malomyseľnosti vzdá do zajatia, potresce sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 290
Nesplnenie bojovej úlohy
(1)
Kto sa bez dovolenia vzdiali za bojovej situácie, potresce sa odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
(2)
Kto sa za bojovej situácie vyhýba povinnosti splniť bojovú úlohu alebo odoprie použiť zbraň, potresce sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 291
Opustenie bojových prostriedkov
(1)
Kto za bojovej situácie odhodí, opustí alebo urobí neupotrebiteľnou zbraň alebo iný vojnový materiál, potresce sa odňatím slobody na dva roky až sedem rokov.
(2)
Odňatím slobody na päť až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok.
§ 292
Vydanie bojových prostriedkov nepriateľovi
Veliteľ, ktorý bez toho, že by to bolo vyvolané bojovou situáciou, nepriateľovi vydá, čo aj z nedbanlivosti, vojenské sily alebo ponechá mu opevnenia, bojovú techniku alebo iné bojové prostriedky, potresce sa, ak nekonal v úmysle podporovať nepriateľa, odňatím slobody na tri roky až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom.
§ 293
Ublíženie parlamentárovi
Kto urazí parlamentára alebo člena jeho sprievodu, alebo
kto takú osobu neprávom zadrží,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky.
Piaty oddiel Spoločné ustanovenia
§ 294
Osobitné ustanovenia o trestnej zodpovednosti osôb podliehajúcich právomoci vojenských súdov
(1)
Čin, ktorý vykazuje znaky trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 270, neuposlúchnutia rozkazu podľa § 273 ods. 1 a § 274 ods. 1, sprotivenia a donútenia k porušeniu vojenskej povinnosti podľa § 275 ods. 1, urážky medzi vojakmi podľa § 277 ods. 1 a § 278 ods. 1, porušovania práv a chránených záujmov vojakov podľa § 279a ods. 1, vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 1, dezercie podľa § 284 ods. 1, porušovania povinností dozornej služby podľa § 286 ods. 1, porušovania povinností služby pri obrane vzdušného priestoru podľa § 287 ods. 1, ohrozovania morálneho stavu jednotky podľa § 288 ods. 1 a porušovania služobných povinností podľa § 288a ods. 1, nie je trestným činom, ak stupeň jeho nebezpečnosti pre spoločnosť je malý.
(2)
Súd môže upustiť od potrestania páchateľa, ktorý ako osoba podliehajúca právomoci vojenských súdov spáchal trestný čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je malý, tiež vtedy, ak veliteľ alebo náčelník ponúkol výchovné pôsobenie na páchateľa a súd sa domnieva, že vzhľadom na to, na povahu spáchaného činu a na osobu páchateľa sa uloženie trestu nejaví potrebným.
§ 295
Svojmocné vzdialenie
Svojmocne sa vzďaľuje, kto
a)
sa vzdiali bez dovolenia od svojho útvaru alebo z miesta služobného pridelenia,
b)
sa neprihlásil u svojho útvaru alebo v mieste služobného pridelenia, hoci tam bol poslaný, alebo hoci uplynul čas jeho odôvodnenej neprítomnosti, najmä pri ustanovení, preložení, služobnej ceste alebo dovolenke,
c)
bol odlúčený za bojových akcií od svojho útvaru a nepripojil sa po zániku príčiny odlúčenia k svojmu alebo inému vojenskému útvaru, alebo
d)
sa neprihlásil u niektorého vojenského útvaru po návrate alebo po oslobodení z nepriateľského zajatia.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 296
(1)
Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý nie je trestným činom podľa tohto zákona, sa nevykoná; ustanovenie tohto zákona o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na činy trestné podľa dekrétu prezidenta republiky č. 16/1945 Zb. o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch a podľa nariadenia Slovenskej národnej rady č. 33/1945 Zb. SNR o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.
§ 297
(1)
Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevykonaný trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok, prípadne súčet takých trestov postupne uložených alebo ich zvyšok je viac ako pätnásť rokov, súd tento trest, prípadne postupne uložené tresty skráti pomerne tak, aby nevykonaný trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok bol ku dňu účinnosti tohto zákona pätnásť rokov.
(2)
Ak ku dňu účinnosti tohto zákona je nevykonaný trest zákazu činnosti alebo jeho zvyšok viac ako päť rokov, skráti súd tento trest alebo jeho zvyšok tak, aby ku dňu účinnosti tohto zákona bol päť rokov.
(3)
Ak bol pred účinnosťou tohto zákona právoplatne uložený trest
a)
straty čestných práv občianskych alebo iný obdobný trest podľa zákona skôr účinného, končí sa strata volebného práva a práva zastávať funkciu sudcu a sudcu z ľudu dňom účinnosti tohto zákona,
b)
vylúčenia z vojska, považuje sa za neuložený,
c)
peňažný, nevykoná sa v prípade jeho nevymožiteľnosti náhradný trest odňatia slobody alebo jeho zvyšok,
d)
zákazu pobytu, po účinnosti tohto zákona sa nevykoná, prípadne jeho výkon dňom účinnosti tohto zákona sa končí,
e)
uverejnenia rozsudku, po účinnosti tohto zákona sa nevykoná.
§ 298
Ustanovenia tohto zákona o podmienečnom prepustení a podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti sa použijú s výnimkou ustanovenia § 62 aj na tresty uložené pred účinnosťou tohto zákona.
§ 299
Horná hranica druhej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej v § 1 ods. 2 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru sa znižuje na pätnásť rokov.
§ 300
Zrušujú sa:
1.
trestný zákon č. 86/1950 Zb.,
2.
zákon č. 63/1956 Zb., ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb.,
3.
ustanovenia § 4 až 6 zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva.
§ 301
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.
§ 1
Pri trestných činoch proti mieru, vojnových trestných činoch, trestných činoch proti ľudskosti a ďalších trestných činoch, spáchaných v čase od 21. mája 1938 do 31. decembra 1946 (v čase zvýšeného ohrozenia republiky) vojnovými zločincami alebo ich pomáhačmi v prospech alebo v službách okupantov, ktoré sú trestnými činmi podľa zákona č. 140 Zb. z 29. novembra 1961 a boli trestnými činmi i podľa zákonov platných v čase ich spáchania i neskorších zákonov, pokiaľ by pri ich malo nastať premlčanie trestného stíhania k 9. máju 1965 alebo neskoršie, sa nepremlčuje ani trestné stíhanie ani výkon trestu.
Článok III
Prechodné ustanovenia
1.
Trest právoplatne uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý nie je trestným činom ani prečinom podľa tohto zákona, sa nevykoná; ustanovenie Trestného zákona o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti. Pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti činu, ktorý od účinnosti tohto zákona nie je trestným činom ani prečinom, a ostatných činov.
2.
Trest právoplatne uložený po nadobudnutí účinnosti zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 10/1989 Zb. za trestný čin sťažovania výkonu právomoci verejného činiteľa podľa § 156a Trestného zákona súd pomerne skráti. Pritom prihliadne na vzájomný pomer hornej hranice trestu odňatia slobody pred nadobudnutím a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za tento čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.
Článok II
1.
Tresty uložené pred účinnosťou tohto zákona sa vykonávajú, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak, podľa doterajších predpisov.
2.
Uložený trest smrti sa mení na trest odňatia slobody na doživotie.
3.
Trest odňatia slobody uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý nie je trestným činom, prípadne jeho nevykonaný zvyšok, sa nevykoná. Ustanovenie o súhrnnom treste sa v takom prípade nepoužije. Ak za taký trestný čin alebo prečin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, súd trest pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer závažnosti činov, ktoré od účinnosti tohto zákona nie sú trestnými činmi, a ostatných činov.
4.
Trest odňatia slobody uložený pred účinnosťou tohto zákona za čin, ktorý sa bude naďalej posudzovať ako miernejšie trestný, súd pomerne skráti; pritom prihliadne na vzájomný pomer trestnej sadzby ustanovenej na pôvodný trestný čin alebo prečin a sadzby ustanovenej na miernejšie trestný čin. Podľa rovnakých zásad postupuje, ak za taký čin a zbiehajúci sa iný čin bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest.
Ak trest odňatia slobody uložený obzvlášť nebezpečnému recidivistovi podľa doterajšieho § 41 písm. b) presahuje hornú hranicu základnej trestnej sadzby, súd trest skráti na túto hranicu.
5.
Ak pred účinnosťou tohto zákona bol uložený a do dňa účinnosti nebol úplne vykonaný trest
a)
nápravného opatrenia, vykoná sa podľa doterajších predpisov;
b)
zákazu činnosti, započíta sa do neho doba, po ktorú bolo oprávnenie na činnosť, ktorá je predmetom zákazu, odňaté podľa osobitných predpisov; ak je táto doba dlhšia ako nevykonaný zvyšok trestu zákazu činnosti, končí sa výkon tohto trestu dňom účinnosti tohto zákona.
6.
Ustanovenie § 69 ods. 1 sa od účinnosti tohto zákona použije aj na zahladenie trestov prepadnutia majetku a zákazu pobytu. Doba pre zahladenie takého odsúdenia je tri roky
a)
od právoplatnosti rozsudku, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku,
b)
od výkonu trestu zákazu pobytu alebo odpustenia takého trestu alebo od premlčania jeho výkonu.
7.
Ak súd nerozhodol o zahladení odsúdenia mladistvého a pred účinnosťou tohto zákona
a)
bolo právoplatne rozhodnuté, že sa podmienečne prepustený mladistvý osvedčil,
b)
bol zaplatený samostatne uložený peňažný trest alebo bolo právoplatne upustené od jeho výkonu alebo od výkonu jeho zvyšku, alebo
c)
nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol mladistvému samostatne uložený trest prepadnutia veci,
hľadí sa od účinnosti tohto zákona na mladistvého, ako by nebol odsúdený.
8.
Od ochranného dohľadu alebo jeho nevykonaného zvyšku sa dňom účinnosti tohto zákona upúšťa.
Článok II
Prechodné ustanovenia
1.
Odsúdených, ktorí ku dňu účinnosti zákona vykonávajú trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare, súd zaradí na výkon zvyšku trestu do prvej nápravnovýchovnej skupiny.
2.
U odsúdených, u ktorých súd rozhodol, že vykonajú trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare, a výkon trestu dosiaľ nenastúpili, súd rozhodne, že trest vykonajú v prvej nápravnovýchovnej skupine.
Čl. II
Prechodné ustanovenie
Trestnosť činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § 175 Trestného zákona, ktorý bol spáchaný pred vyhľadávacím orgánom, ak konal vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo štátnym notárom alebo orgánom hospodárskej arbitráže, ak vykonávali rozhodovaciu činnosť, alebo pred vyšetrovacou komisiou Federálneho zhromaždenia alebo Slovenskej národnej rady, sa posúdi podľa doterajších predpisov.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.
1)
Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
1)
Napríklad zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb., zákona č. 179/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.