Chronologický register predpisov ročníka 1961

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii
2/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie
3/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie
4/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii
5/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie
6/1961 Zb. Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
7/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom
8/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
9/1961 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1961
10/1961 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní Československého radu Bieleho leva
11/1961 Zb. Vyhláška ministra ťažkého strojárstva o náležitostiach, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi
12/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 120/1950 Zb. o právach a povinnostiach štátnych zamestnancov, o konaní vo veciach ich pracovného pomeru a o rozhodcovských komisiách
13/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o vykonávaní rozhodcovského konania v pracovných sporoch štátnych zamestnancov
14/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o licenčných a im podobných zmluvách uzavieraných s devízovými cudzozemcami na využívanie vynálezov, patentov a výrobných alebo technologických postupov
15/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
16/1961 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem Zo 17. Januára 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
17/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu
18/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác vykonávaných strojovými počtovníckymi stanicami Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
19/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o spolupráci na úseku veterinárnom a o Zmluve o spolupráci na úseku karantény a ochrany rastlín pred škodcami a chorobami
20/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Irackou republikou.
21/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o vydaní československých pasov
22/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác
23/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prieskumných geologických prác
24/1961 Zb. Vyhláška generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o poskytovaní prevádzkových úverov obchodným organizáciám
25/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb.
26/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov
27/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
28/1961 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov, ktorou sa vyhlasuje doplňujúce ustanovenie Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM), vydané na zhospodárnenie železničnej dopravy sústredením medzinárodnej prepravy tovaru na hospodárne cesty
29/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu
30/1961 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe Zo 6. Marca 1961, Ktorou sa určujú výkonné orgány Ďalších miestnych ( mestských národných výborov v kraji ako stavebné úrady
31/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady
32/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna.
33/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
34/1961 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa mení rozsah prípustnosti exekúcie na pracovnú odmenu osôb, na ktorých sa vykonáva trest odňatia slobody
35/1961 Zb. Vyhláška ministra vnútra o služobnej prísahe príslušníkov bezpečnostných zborov Ministerstva vnútra
36/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou
37/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva.
38/1961 Zb. Zákon o miestnych ľudových súdoch
39/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty
40/1961 Zb. Zákon o obrane Československej socialistickej republiky
41/1961 Zb. Vládne nariadenie o ubytovaní ozbrojených síl
42/1961 Zb. Vládne nariadenie o vyvlastnení pre účely obrany
43/1961 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl.
44/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o úprave podmienok pre povoľovanie výnimiek zo spôsobu vykonávania družstevnej bytovej výstavby podľa § 4 ods. 2 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej výstavby
45/1961 Zb. Vyhláška Štátneho úradu štatistického o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii
46/1961 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru Hradec Králové ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych ( mestských ) národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa
47/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o komplexnom prieskume pôd v Československej socialistickej republike
48/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o poskytovaní niektorých dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia občanom, ktorí sa zúčastnia na príprave na obranu Československej socialistickej republiky
49/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev
50/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii
51/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o úprave niektorých otvorených finančných a majetkových otázok medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou.
52/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.
53/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 9. Februára 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
54/1961 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
55/1961 Zb. Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne Z 2. Mája 1961, Ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
56/1961 Zb. Zákon o zriadení Ústredného úradu štátnej kontroly a štatistiky
57/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
58/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárnom a účelnom budovaní uskladňovacieho zariadenia a verejných čerpacích staníc pre pohonné hmoty.
59/1961 Zb. Vyhláška ministra výstavby, ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebných úradov na Ministerstvo vnútra
60/1961 Zb. Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku
61/1961 Zb. Vyhláška ministra vnútra o blokovom konaní
62/1961 Zb. Zákon o organizácii súdov
63/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva volebný poriadok pre voľby sudcov okresných súdov
64/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o náhradách prislúchajúcich sudcom, ktorí svoju funkciu vykonávajú popri svojom zamestnaní
65/1961 Zb. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
66/1961 Zb. Zákon o veterinárnej starostlivosti
67/1961 Zb. Zákon o zrušení dane z výkonov
68/1961 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o nostrifikácii vedeckých hodností nadobudnutých v zahraničí
69/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnej zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou
70/1961 Zb. Vyhláška ministra financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška o hmotných podnetoch na zvýšenie efektívnosti investičnej výstavby
71/1961 Zb. Smernice Ministerstva financií, ktorými sa doplňujú smernice o odmenách a prirážkach za zhospodárnenie, skvalitnenie a zrýchlenie investičnej výstavby
72/1961 Zb. Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách
73/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch
74/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
75/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška č. 6/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o hlásení pobytu občanov Československej socialistickej republiky
76/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vykonávajú ustanovenia Plynárenského zákona
77/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
78/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o zmene úpravy finančného hospodárenia niektorých hospodárskych organizácií
79/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom
80/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o rozšírení turistickej oblasti a o zmene jednotlivých ustanovení Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu podpísaného v Prahe 6. septembra 1955 (vyhláška ministra zahraničných vecí z 28. júna 1956 č. 29 Zb.)
81/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
82/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.
83/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o úlohách orgánov Revolučného odborového hnutia a národných výborov pri výkone dozoru a starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
84/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indie o leteckých službách.
85/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zriadení Ústredného úradu pre veci národných výborov
86/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Vysokej straníckej škole - Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa
87/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pričlenení Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky k Predsedníctvu vlády
88/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny
89/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o zdravotnej starostlivosti o telesnú výchovu
90/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín
91/1961 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské (miestne) národné výbory ako stavebné úrady.
92/1961 Zb. Vyhláška rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni Z 20. Júna 1961, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
93/1961 Zb. Vládne nariadenie o spotrebiteľských radách
94/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl
95/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o podmienkach odbornej spôsobilosti pre vykonávanie a riadenie montáže a údržby elektrických zariadení, hromozvodov a antén
96/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydáva štatút inštitútov národohospodárskeho plánovania na vysokých školách ekonomických v Prahe a Bratislave.
97/1961 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov
98/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
99/1961 Zb. Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami
101/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o náhrade mzdy pri vojenskom cvičení
102/1961 Zb. Vládne nariadenie o úprave pôsobnosti národných výborov podľa predpisov o využití nerastného bohatstva
103/1961 Zb. Vyhláška predsedu Ústredného banského úradu ktorou sa prenáša sídlo Obvodného banského úradu v Pardubiciach do Trutnova
104/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
105/1961 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a doplňuje zoznam chorôb z povolania
106/1961 Zb. Vládne uznesenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe
107/1961 Zb. Vládna vyhláška o pracovných úľavách a o hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, na niektorých vysokých školách a na večerných univerzitách marxizmu-leninizmu
108/1961 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Univerzity 17. novembra v Prahe
109/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o múzeách a galériách
110/1961 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady
111/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pomocnej a pridruženej výroby v jednotných roľníckych družstvách a o vykonávaní prác a služieb jednotnými roľníckymi družstvami
112/1961 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o určovaní palivových základní pre spotrebiče tuhých, kvapalných alebo plynných palív
113/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vydávajú smernice o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
114/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch pracujúcich
115/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vydaní nových kolkových známok
116/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom financií Rakúskej republiky o spolupráci v odbore colníctva
117/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o veterinárnych opatreniach pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, surovín a výrobkov živočíšneho pôvodu
118/1961 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o registrácii pracovných úrazov
119/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch
120/1961 Zb. Vládne nariadenie o zmene vládneho nariadenia č. 30/1958 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu
121/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky, ktorou sa doplňuje vyhláška č. 55/1960 Zb., ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení
122/1961 Zb. Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady
123/1961 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov
124/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o strelných zbraniach a strelive
125/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prevzatí niektorých rumunských cenných papierov československým štátom
126/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihláškach na náhradu za majetky v Rumunskej ľudovej republike podľa zákona č. 100/1961 Zb.
127/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vnútroštátnom usporiadaní niektorých nárokov podľa zákona č. 100/1961 Zb. týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky.
128/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky.
129/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera
130/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o povinnom odvádzaní a využití upotrebených minerálnych (mazacích) olejov
131/1961 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru
132/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú a menia základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom
133/1961 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
134/1961 Zb. Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá
135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
136/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojov, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
137/1961 Zb. Vyhláška ministra dopravy a spojov o zmene Prílohy VII (Medzinárodný poriadok o preprave súkromných vozňov - RIP) k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952.
138/1961 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
139/1961 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave dodávok elektriny vo veľkom pre obdobie od 1. decembra 1961 do 31. marca 1962
140/1961 Zb. Trestný zákon.
141/1961 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok).
142/1961 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania
143/1961 Zb. Zákon o domovej dani
144/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani
145/1961 Zb. Zákon o dani z príjmov obyvateľstva
146/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva
147/1961 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o hospodárení s bytmi
148/1961 Zb. Vládne nariadenie o zaopatrovacom príspevku pri vojenskom cvičení vykonávanom členmi jednotných roľníckych družstiev a umelcami
149/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení.
150/1961 Zb. Zákon o náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania
151/1961 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora o registri trestov
152/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby o zmene vyhlášky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
153/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva palív a energetiky o zmene šírky ochranného pásma elektrického vedenia vysokého napätia
154/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti