66/1960 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VLÁDNE NARIADENIE
z 3. júna 1960
o úprave niektorých pomerov poslancov národných výborov a občanov zvolených za členov komisií národných výborov
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa §§ 41 a 45 odseku 2 písmeno c) zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch:
§ 1
(1)
Poslanec národného výboru je zástupcom svojich voličov v národnom výbore. Je povinný vykonávať funkciu, ku ktorej ho ľud povolal, svedomite a statočne, na prospech socialistickej spoločnosti a jej občanov. Je mu zaručené vykonávať funkciu bez ujmy na pracovnom zárobku.
(2)
Aby sa nenarušoval chod národného hospodárstva a aby sa dbalo na čo najväčšiu hospodárnosť, organizujú národné výbory činnosť svojich poslancov zásadne tak, aby funkciu mohli vykonávať prevažne mimo pracovného času.
§ 2
(1)
Hospodárska, rozpočtová alebo iná organizácia (ďalej len „organizácia“) je povinná poskytnúť svojmu zamestnancovi, ktorý je poslancom národného výboru, pracovné voľno na čas nevyhnutne potrebný na to, aby mohol plniť povinnosti vyplývajúce z funkcie poslanca národného výboru (ďalej len „výkon funkcie“).
(2)
Predsedom, ich námestníkom a tajomníkom národných výborov poskytuje organizácia na žiadosť rady národného výboru, o člena ktorého ide, neplatené pracovné voľno potrebné pre výkon funkcie. Rovnako platí aj pre ďalších členov rád národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie celkom uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania.
(3)
Podľa zásad uvedených v odsekoch 1 a 2 uvoľňujú tiež svojich členov jednotné roľnícke družstvá a iné ľudové družstvá pre výkon funkcie.
§ 3
(1)
Za dobu pracovného voľna poskytnutého podľa § 2 odseku 1 má zamestnanec voči organizácii nárok na všetky požitky, ako keby po túto dobu pre ňu pracoval. Požitky, ktoré zamestnancovi za dobu pracovného voľna prislúchajú, sa vypočítajú podľa priemeru za posledné tri mesiace.
(2)
Poslancom národného výboru, ktorí sú domáckymi robotníkmi alebo ktorí nie sú v pracovnom pomere, napr. členom jednotných roľníckych družstiev, poskytuje na ich žiadosť národný výbor primeranú náhradu za zárobok ušlý im výkonom funkcie.
(3)
Poslanci národných výborov majú nárok na náhradu nutných výdavkov vzniknutých im pri výkone funkcie. Tieto výdavky uhradzuje národný výbor. Pre nárok na úhradu výdavkov a určenie ich výšky sa použijú obdobne predpisy platné pre štátnych zamestnancov.
§ 4
Predsedom, ich námestníkom, tajomníkom národných výborov a prípadne ďalším členom rád národných výborov poskytuje národný výbor odmenu za výkon funkcie. Odmena je zhodnotením rozsahu zodpovednosti a významu funkcie a zahrňuje i náhradu ušlého zárobku.
§ 5
Členovia rád národných výborov, ktorí sú pre výkon funkcie celkom uvoľnení zo svojho doterajšieho zamestnania, posudzujú sa z hľadiska predpisov o platenej dovolenke na zotavenie a na účely nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia ako zamestnanci národných výborov.
§ 6
(1)
Zamestnanec, ktorému sa poskytlo pracovné voľno na výkon funkcie (§ 2 odseku 1 a 2), nemôže byť z tohto dôvodu ukrátený na právach a nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru (napr. pri zaradení do pracovných alebo platových tried a skupín, pokiaľ ide o vznik nároku na dovolenku na zotavenie a jej dĺžku, z hľadiska predpisov o nemocenskom poistení, o dôchodkovom zabezpečení, o vernostnom prídavku a pod.).
(2)
Funkcia poslanca v národnom výbore nemôže byť dôvodom na preloženie (prevedenie, premiestenie) zamestnanca na pracovné miesto, ktoré by mu znemožnilo výkon funkcie alebo na prácu menej kvalifikovanú, ani na rozviazanie pracovného pomeru. Ak poruší organizácia toto ustanovenie, urobí kompetentný nadriadený orgán na návrh rady národného výboru bez meškania nápravu.
§ 7
Ustanovenia § 1, § 2 odsekov 1 a 3, §§ 3 a 6 sa vzťahujú i na občanov zvolených národným výborom za členov jeho komisií.
§ 8
Podrobnejšie predpisy vydá Ministerstvo vnútra v dohode s Ministerstvom financií, Ústredná rada odborov a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia.
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. júnom 1960; vykoná ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Široký v. r.

Barák v. r.